TEORETICKÁ ČÁST PŘEDMĚTU FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ – ÚVOD (PREZENČNÍ STUDIUM) - PowerPoint PPT Presentation

Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium
Download
1 / 20

 • 78 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEORETICKÁ ČÁST PŘEDMĚTU FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ – ÚVOD (PREZENČNÍ STUDIUM). Mgr. Radim Uhlář r adim.uhlar @vsb.cz Poruba, A952, kl. 4481 mujweb.cz/www/radimu. Podmínky udělení zápočtu - viz if.vsb.cz - > studium -> FBI -> fy zikálních předmětů - > Fyzik ální měření

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TEORETICKÁ ČÁST PŘEDMĚTU FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ – ÚVOD (PREZENČNÍ STUDIUM)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

TEORETICKÁ ČÁST PŘEDMĚTU FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ – ÚVOD (PREZENČNÍ STUDIUM)

Mgr. Radim Uhlář

radim.uhlar@vsb.cz

Poruba, A952, kl. 4481

mujweb.cz/www/radimu


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

 • Podmínky udělení zápočtu

  - viz if.vsb.cz -> studium -> FBI ->

  fyzikálních předmětů -> Fyzikální měření

  (prez.) -> Harmonogram výuky předmětu FYZIKÁLNÍ MĚŘENÍ

  Konkretizace podmínek udělení zápočtu a bodů:

  1) Každý posluchač odměří osm laboratorních úloh a odevzdá za sebe osm jim odpovídajících protokolů v požadované kvalitě s relevantními výsledky.


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

 • Za jeden protokol maximálně 10 bodů. Z toho 3 b. písemná příprava na měření.

 • Student bez přípravy, bez pláště a nemající znalosti potřebné k samostatnému provedení experimentu nebude připuštěn na měření.

 • Neodevzdání protokolu na nejbližším cvičení, jehož se student účastní – odebrání 3 b. Při druhém opakování prohřešku 6-ti b., při třetím 9-ti b, dále již neudělení zápočtu.


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

5)Získání minimálně 51 bodů.

 • Úspěšné absolvování písemného testu, tzn. minimálně deset bodů z dvaceti. Test je možně jednou opravit.

 • Vrácení určitého protokolu k přepracování poprvé – odečet 2 b., podruhé – odečet 4 b., potřetí – odečet 6 b. atd.

  Vzor testu a tato prezentace viz

  mujweb/www/radimu


Logick sch ma experiment ln pr ce

Logické schéma experimentální práce

Zásady:

LOGIKA

SROZUMITELNOST

ÚPLNOST


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

Etapy procesu měření fyzikálních veličin se shodují s etapami jakékoli experimentální činnosti:

 • Projekt měření

  a) Formulace problému

  Jednoznačnost, úplnost, obsahuje požadavky na kvalitu měření.

  b) Všeobecný rozbor

  - rešerše odborné literatury apod.


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

c) Teoretická odvození a rozbory

- odvození potřebných vztahů, uvedení podmínek, za nichž platí

Pozn. Měřená veličina může záviset na různých souborech dílčích veličin, výběr vztahu závisí na mnoha faktorech (obtížnost měření dílčích veličin, dosažitelná přesnost měření, přístrojové vybavení)


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

d) Rozbor a optimalizace nejistot

e) Vypracování metodiky měření

 • Realizace experimentu

  a) Fyzická příprava experimentu

  - kalibrace měřidel, sestavení aparatury a ověření její funkčnosti, zajištění stabilních vnějších podmínek např. termostatem, zápis evidenčních případně výrobních čísel měřidel apod.


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

b) Vlastní měření

 • výběr vhodných rozsahů, sledování relevantních podmínek, zápis hodnot měřené veličiny

  c) Matematické zpracování výsledků měření

 • Soubor výsledků a zhodnocení experimentu, případně komentáře


Protokol z m en

Protokol z měření

 • Záhlaví (viz if.vsb.cz -> studium -> FBI ->

  fyzikálních předmětů -> Fyzikální měření

  (prez.) -> záhlaví protokolu

 • Anotace – stručná charakteristika práce v rozsahu několika řádků, zpracovává se nakonec

 • Seznam symbolů a označení - uvedení jejich významu

 • Cíle měření


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

 • Měřicí prostředky

 • Kompendium teorie

 • Pokyny k vlastnímu měření

 • Matematické zpracování výsledků měření

  -tabulky naměřených hodnot

  -výpočet měřené veličiny a příslušných nejistot


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

 • Soubor výsledků a zhodnocení experimentu

 • absolutní a relativní nejistotu výsledku měření všech veličin!!

 • jednotky

 • relevantní podmínky a skutečnosti mající na výsledek měření odůvodněně vliv

 • zdroje informací k výpočtu nejistot (dokumentace výrobce měřidla, statistika – uvést četnost souboru hodnot, odhad)

 • Použít dohodnutý zápis výsledku měření ve tvaru hodnota ± nejistota


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

 • určit v procentech, je-li to možné, odchylku naměřené hodnoty od tabulkové (viz tabulky fyzikálních veličin, např. Brož, J., Roskovec, V., & Valouch, M. Fyzikální a matematické tabulky, SNTL, Praha, 1980.),

 • použité korekce, interpolace,

 • zhodnocení, zda byly splněny požadavky zadání experimentu.


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

 • Referenční seznam

 • např. http://if.vsb.cz/ - Návody k předmětu Fyzikální měření pro fakultu FBI

  Kopečný, J., Mádr, V., Pištora, J., Fojtek, A., & Foukal, J. Fyzikální měření, VŠB-TU, Ostrava, 1999.

 • Přílohy

  - Grafy


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

 • Metrologické pojmy

  -Měření je empirická činnost, jejímž výsledkem je určení hodnoty nějaké veličiny.

  -Metrologie je vědní a technický obor zabývající se měřením. Zahrnuje veškeré poznatky týkající se měření, jejich praktického provádění a hodnocení jejich výsledků. V užším slova smyslu zajišťuje jednotnost, správnost a přesnost měření.


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

 • Měřicí prostředek je každé zařízení používané k měření. Jsou jimi

 • měřidla – technický prostředek nebo zařízení určené k provádění měření; rozlišujeme

  (i)míry – měřidla, které při použití reprodukují trvale jednu nebo několik určených hodnot dané veličiny, při měření se žádná součást měřidel nepohybuje

  (ii)měřicí přístroje – měřidla, u nichž se alespoň jedna součást během měření funkčně pohybuje nebo mění svůj stav


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

 • měřicí zařízení – doplňují měřidla, např.

  vypínače, přívodní vodiče, svorky apod.

 • Kalibrace je soubor úkonů, které poskytují za určitých podmínek závislost mezi hodnotami indikovanými měřidlem a mezi známými hodnotami měřené veličiny reprezentované etalonem patřičného řádu.

 • Etalon je měřidlo určené k definování, uchovávání a reprodukci určité jednotky fyzikální veličiny.


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

 • Normy týkající se hodnocení kvality výsledku měření

  -ČSN P ENV 13005 (014109)

  Pokyn pro vyjádření nejistoty měření

  -Taylor, B. N., & Kuyatt, C. E. (1994). Guidelines for Evaluating and Expressing the Uncertainty of NIST Measurement Results, NIST Technical Note, National Institute of Standards and Technology, Washington.


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

 • Guide to the Expression of Uncertainty of Measurements, (1993). ISO, Geneva.


Teoretick st p edm tu fyzik ln m en vod prezen n studium

 • Referenční seznam

  Kopečný, J., Mádr, V., Pištora, J., Fojtek, A., & Foukal, J.(1999). Fyzikální měření, VŠB-TU, Ostrava.

  Mechlová, E., Košťál, K. et al. (1999). Výkladový slovník fyziky pro základní vysokoškolský kurz. Prometheus, Praha.


 • Login