Bioloģiskie procesi un to nozīme atkritumu noglabāšanas vietās, biodegradējamo polimēru izvie...
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

R.Bendere, LASA PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bioloģiskie procesi un to nozīme atkritumu noglabāšanas vietās, biodegradējamo polimēru izvietojums atkritumu plūsmā. R.Bendere, LASA. Noglabāšanas vietā pievestu atkritumu krava. Atkritumu noglabāšanas vieta pie Tallinas. Neliela šķirošanas līnija atkritumu noglabāšanas vietā.

Download Presentation

R.Bendere, LASA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R bendere lasa

Bioloģiskie procesi un to nozīme atkritumu noglabāšanas vietās, biodegradējamo polimēru izvietojums atkritumu plūsmā

R.Bendere, LASA


Noglab anas viet pievestu atkritumu krava

Noglabāšanas vietā pievestu atkritumu krava


Atkritumu noglab anas vieta pie tallinas

Atkritumu noglabāšanas vieta pie Tallinas


Neliela iro anas l nija atkritumu noglab anas viet

Neliela šķirošanas līnija atkritumu noglabāšanas vietā


Firmas redox p t jumi 2005 g daugavpils atkritumu iro anas mob l iek rta

Firmas REDOX pētījumi 2005.g. Daugavpils (atkritumu šķirošanas mobīlā iekārta)


Iro anas iek rtas darb bas sh ma

Atkritumu

ievads

Šķirošanas līnija

Vieglie

Smalkā fr.

Sieve

Siets

Gaiss

Smagie

Šķirošanas līnija

Šķirošanas iekārtas darbības shēma


Atkritumu p r iro ana

Atkritumu pāršķirošana


Iepakojuma konteineru un ne irotu atkritumu konteineru sniegts iekav s sast vs

Iepakojuma konteineru un nešķirotu atkritumu konteineru (sniegts iekavās) sastāvs


Organiskie atkritumi smag frakcija

Organiskie atkritumi (smagā frakcija)


Biolo iski sadalo os atkritumu pa bas

Bioloģiski sadalošos atkritumu īpašības

 • Kā viena no visbūtiskākajām dabiskās izcelsmes organisko atkritumu īpašībām ir spēja bioloģisko sadalīšanās aerobo procesu rezultātā veidot: ūdeni, CO2, NH4 vai NH3 (pie augstas temperatūras un pH>7.0), nitrītus, nitrātus, siltumu un humusam līdzīgu produktu. Turpretī anaerobā režīmā: CH4, H2 , H2S, NH4, NOx, N2 un ūdeni.

 • atkritumus pēc to sadalīšanās ātruma var iedalīt divās pamatgrupās – lēni un ātri bioloģiski sadalāmajos atkritumos.


Aerobie sadal an s procesi

Aerobie sadalīšanās procesi


Anaerobo procesu darb bas sh ma

Anaerobo procesu darbības shēma


Izg ztuves infiltr ta sast vs

Izgāztuves infiltrāta sastāvs


Atkritumu sadal an s g zes sast vs

Atkritumu sadalīšanās gāzes sastāvs


Es un latvijas likumdo anas pras bas biolo iski sadal mo atkritumu noglab anai

ES un Latvijas likumdošanas prasības bioloģiski sadalāmo atkritumu noglabāšanai

 • Lai samazinātu noglabājamo atkritumu tālāku sadalīšanos poligonā, ES direktīva 1999/31/EC nosaka prasību visiem noglabājamajiem atkritumiem veikt apstrādi, pirms to galīgās noglabāšanas, kā arī prasības noglabājamo bioloģiski sadalāmo atkritumu samazināšanai Šīs direktīvas 5. pants nosaka, ka:

 • Dalībvalstis ne vēlāk kā divus gadus pēc 18. panta 1. punktā noteiktās dienas nosaka valsts stratēģiju poligonos noglabājamo bioloģiski sadalāmo atkritumu apjoma samazināšanai un informē Eiropas Komisiju par šo stratēģiju. Šajā stratēģijā būtu jānorāda, kas darāms rīcības 2. punktā noteikto mērķu sasniegšanai, īpaši tas attiecas uz pārstrādi, kompostēšanu, biogāzes ražošanu vai materiālu/enerģijas reģenerāciju.


R bendere lasa

 • Latvijā, balstoties uz šo direktīvu, Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2006.-2012. gadam par atkritumu poligonos un izgāztuvēs noglabājamajiem bioloģiski sadalāmajiem atkritumiem ir izvirzītas prasības:

 • līdz 2010. gadam apglabājamo bioloģiski sadalāmo atkritumu daudzuma samazināšana līdz 75% no 1995. gadā apglabātā bioloģiski sadalāmo atkritumu daudzuma;

 • līdz 2013. gadam apglabājamo bioloģiski sadalāmo atkritumu daudzuma samazināšana līdz 50% no 1995. gadā apglabātā bioloģiski sadalāmo atkritumu daudzuma;

 • līdz 2020. gadam apglabājamo bioloģiski sadalāmo atkritumu daudzuma samazināšana līdz 35% no 1995. gadā apglabātā bioloģiski sadalāmo atkritumu daudzuma.


Biotehnolo iskie procesi

Biotehnoloģiskie procesi

 • Organisko atkritumu masa, kas sadalās mikroorganismu darbības rezultātā (pārtikas atkritumi, zaļie dārza atkritumi, koksnes atkritumi, notekūdeņu dūņa u.c.), var tikt pārstrādāti, izmantojot vadāmus biotehnoloģiskus procesus, kuros notiek daļēja vai pilnīga bioloģiski sadalāmo vielu pārveide – biokonversācija.

 • Izšķir vairākus bioloģiskās sadalīšanās procesus no kuriem kā visvairāk izmantotie atkritumu pārstrādē ir aerobie procesi, kas pamatā veicina atkritumu masas kompostēšanu un anaerobie procesi, kas tiek izmantoti biogāzes iegūšanai.


R bendere lasa

Bioloģiski sadalošos atkritumu savākšanas konteineri ar ieklātiem biopolimēra maisiem (Ķekavas un Stopiņu pagastos)


Biolo iski sadalo os atkritumu sav k ana un transport ana

Bioloģiski sadalošos atkritumu savākšana un transportēšana

 • Konteineru savākšana, izberot atkritumus specializētajā atkritumu izvešanas transporta līdzeklī kopā ar speciāliem bioloģiski sadalošiem kukurūzas šķiedru maisiem – sākotnēji Ķekavā

 • Konteineru savākšana mainot konteineri pret konteineri – Stopiņu pagastā un tagad arī Ķekavas pagastā


Iedz vot ju sa irotais materi ls

Iedzīvotāju sašķirotais materiāls

A/s “L&T Hoetika” uz SIA “Meliorators J” kompostēšanas vietu aizvedusi (pēc pavadzīmes datiem) šādu BIO atkritumu daudzumu:

 • septembrī – 34 konteinerus (0.24 m³) – 8.16 m³ (15% piemaisījumi)

 • oktobrī – 30 konteinerus (0.24 m³) – 7.20 m³ (15% piemaisījumi)

  SIA “Alen” uz SIA “Meliorators J” kompostēšanas vietu aizvedusi:

 • septembrī – 7.5 m³ BIO atkritumus (10% piemaisījumi)

 • oktobrī – 4.75 m³ BIO atkritumus (10% piemaisījumi)


Bdm maisu praktiskie p t jumi

BDM maisu praktiskie pētījumi

 • Vai maisi sadalās atbilstoši esošajām kompostēšanas prasībām?

 • Cik ātri maisi sadalās kompostēšanas iekārtās?

 • Vai komposta kvalitāte no tā izmainās?

 • Vai kompostējamie maisi atbilst pircēju prasībām?

 • Kā kompostējamie maisi atbilst atkritumu savācēju prasībām?

 • Cik liels ir to radītais iespaids uz vidi?


R bendere lasa

Piejaukumu materiālu daudzums organisko atkritumu savākšanai izmantojot vai neizmantojot BDM ( bioloģiski sadalošā materiāla) maisus (%)Waste Management World Nov.-Dec. 2003


R bendere lasa

Ietekmes uz vidi novērtējums bioloģiski sadalošo atkritumu savākšanai neizmantojot konteineru ieklājumu, kā arī to veicot ar PE maisiem vai trīs dažāda veida BDM ieklājumiem


Kontroles izdar tie secin jumi

Kontroles izdarītie secinājumi

 • BDM maisiem ir jābūt pietiekoši caurspīdīgiem, lai varētu noteikt to saturu;

 • Nedrīkst maisa sastāvā tikt izmantoti smagos metālus saturoši materiāli;

 • Maisiem ir jābūt pietiekoši stingriem , lai tos varētu transportēt atkritumu ražotājs un savācējs;

 • Maisiem ir jābūt ar bioloģiski sadalošu aizveres materiālu;

 • Maisiem ir jāatbilst kompostēšanas testa prasībām, ko nosaka standarts DIN EN 13432

 • BDM maisiem ir jābūt marķētiem noteiktā veidā, lai tos varētu atšķirt no parastiem plastmasas maisiem.


R bendere lasa

DIN CERTO apzīmējums bioloģiski sadalāmajiem materiāliem, kas atbilst DIN standarta 54900 jeb DIN EN 13432 prasībām


 • Login