Learning with tablets pedagogy before technology
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 52

Learning with Tablets: Pedagogy before Technology การเรียนรู้ด้วย แท็บเล็ต ศาสตร์แห่งการเรียนการสอน ก่อนเทคโนโลยี PowerPoint PPT Presentation


 • 61 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Learning with Tablets: Pedagogy before Technology การเรียนรู้ด้วย แท็บเล็ต ศาสตร์แห่งการเรียนการสอน ก่อนเทคโนโลยี. Dr. Zoraini Wati Abas [email protected] Outline ภาพรวม. Generations of Learners ยุคสมัยของผู้เรียน. Net Gen (Digital Natives/ Millennials ) 1981-99 (13-32 yrs old).

Download Presentation

Learning with Tablets: Pedagogy before Technology การเรียนรู้ด้วย แท็บเล็ต ศาสตร์แห่งการเรียนการสอน ก่อนเทคโนโลยี

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Learning with Tablets: Pedagogy before Technologyการเรียนรู้ด้วยแท็บเล็ต ศาสตร์แห่งการเรียนการสอน ก่อนเทคโนโลยี

Dr. Zoraini Wati Abas

[email protected]


Outlineภาพรวม

[email protected] Mai University


Generations of Learnersยุคสมัยของผู้เรียน

Net Gen

(Digital Natives/

Millennials)

1981-99

(13-32 yrs old)

Baby

Boomers

1946-64

 • Generation X

 • 1965-80

TV generation

Typewriters

Telephone

Memos

Family focus

Video games

PC

Email

CDs

Individualist

Web

Cell phone

IM

MP3s

Online communities

Source: http://www.slideshare.net/gskeesee/learning-theories-341414

[email protected] Mai University


2000 -

1990s

1980s

 • หนังสือที่ได้รับการตีพิมพ์ในแต่ละยุคสมัย

[email protected] Mai University


Evolution in EducationalTechnologyวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา

[email protected] Mai University


Top 10 Global Trends in ICT and Education

by Robert Hawkins, World Bank Institute, 2010

10 อันดับ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการศึกษาของโลก

โดย Robert Hawkins

สถาบันธนาคารโลก ปี 2553

Source: http://linc.mit.edu/linc2010/proceedings/plenary_Hawkins.pdf

[email protected] Mai University


Learning Devices: Personal, Portable and Powerfulอุปกรณ์การเรียน ส่วนบุคคล พกพาได้ และที่ทรงพลัง

[email protected] Mai University


Personal Learning Devices:Old vs Newอุปกรณ์การเรียนส่วนบุคคล แบบเก่า และแบบใหม่

[email protected] Mai University


Comparisons and Flow of E-Learning, M-Learning and U-Learning

การเปรียบเทียบระหว่าง

E-Learning, M-Learning

และ U-Learning

Adapted from:

Park (2011). A pedagogical framework for mobile learning: Categorizing educational applications of mobile technologies into four types. International Review of Research in Open and Distance Learning, Vol 12.2, pp. 78-102.

[email protected] Mai University


Tablets Comparedเปรียบเทียบแท็บเล็ต

Source: Washington Post, 20 August 2012

http://www.washingtonpost.com/business/technology/worldwide-market-share-for-tablet-systems-a-market-dominated-by-apples-ipad/2012/08/20/740fca32-eb15-11e1-866f-60a00f604425_story.html

[email protected] Mai University


No of Appsจำนวนแอพส์

[email protected] Mai University


Revolutionising Education: iPad in South African Schools

การปฏิวัติการศึกษา : ไอแพดในโรงเรียนในอเมริกาใต้

[email protected] Mai University


How are schools using the iPads for learning?

โรงเรียนใช้ไอแพดในการเรียนอย่างไร

[email protected] Mai University


ไอแพดเพื่อการเรียนby the Victorian Government in Australia

http://www.ipadsforeducation.vic.edu.au/

[email protected] Mai University


Ringwood North Primary School (Melbourne, Victoria, Australia)

iPads for Learning Trial in 2010 การทดลองใช้ไอแพดในการเรียน ปี 2553

136 Year 4 & 5 students

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 136 คน

Epic Citadel Challenge

Educators and students collaborate to create a digital story based on the Epic Citadel environment (with free Epic Citadel app)

นักการศึกษาและนักเรียน ร่วมมือกัน ในการสร้างเรื่องราวดิจิทัล สร้างจากสภาพแวดล้อมอาคารในประวัติศาสตร์

http://www.ipadsforeducation.vic.edu.au/ipad-education-case-studies/5-ringwood-north-primary-school

[email protected] Mai University


คุณครูจากโรงเรียนประถมศึกษาริงวู้ดนอร์ทกล่าวว่า “เมื่อโครงการได้รับการพัฒนาขึ้น ได้กลายเป็นการใช้เทคโนโลยีในการเชื่อมต่อ นักเรียนและคุณครูจากคนละซีกโลกร่วมมือกัน แบ่งปันความคิดให้ข้อเสนอแนะ และคุณครูได้มีโอกาสทำงานร่วมกับนักการศึกษาท่านอื่นๆ”

Ringwood North Primary School (Melbourne, Victoria, Australia)

“As the project developed, it became more about the connections being made through the use of technology. Students and teachers from opposite sides of the globe collaborating, sharing ideas, providing feedback for one another’s work, and as teachers, having the opportunity to work with other enthusiastic educators,”

Teacher, Ringwood North Primary School.

[email protected] Mai University


คุณครูอีกท่านหนึ่งกล่าวว่า “โครงการนี้น่าสนใจมาก และโรงเรียนในอีกซีกโลกที่ได้รับประโยชน์ ฉันได้รับช่วงเวลาการสอน ที่น่าจดจำในชั้นเรียนของฉัน และนักเรียนได้แบ่งปันความสำเร็จ ร่วมกับเพื่อน ได้แสดงความคิดเห็นในงานของเพื่อนๆ จากทั่วทุกมุมโลก เป็นภาษาอังกฤษ”

Ringwood North Primary School (Melbourne, Victoria, Australia)

“It has been exciting to see the interest in this project, and where schools in other parts of the world have taken this challenge. It has provided many memorable teaching moments in my class, as my students shared in the successes of their English colleagues, enjoyed making comments on their work, and sharing their own ideas with people from all over the world,” Teacher, Ringwood North Primary School.

 • http://www.ipadsforeducation.vic.edu.au/ipad-education-case-studies/5-ringwood-north-primary-school

[email protected] Mai University


Warringa Park School (Melbourne, Australia)

 • School caters to intellectually disabled students

  โรงเรียนรับนักเรียนที่มีความพิการทางสติปัญญา

 • 1:1 ratio อัตราส่วน 1:1

  • iPad to students ไอแพดต่อนักเรียน

  • Teachers to students คุณครูต่อนักเรียน

 • Improved students’ counting skills via Apps:

  พัฒนาทักษะการนับจำนวนของนักเรียนผ่านแอพส์

  • Whizzit 123

  • Toddler Counting

[email protected] Mai University

http://www.ipadsforeducation.vic.edu.au/ipad-education-case-studies/10-warringa-park-school


Warringa Park School (Melbourne, Australia)

“Even in the short time I have been using this app with students, I have observed students noticing objects missed and beginning to count more systematically ”

Dawn (full-time iPad coach)

Dawn ผู้ฝึกสอนการใช้ไอแพด กล่าวว่า “ถึงแม้ว่าจะได้ใช้แอพนี้กับนักเรียนเพียงไม่นาน ฉันพบว่านักเรียนสังเกตเห็นวัตถุที่หายไป และเริ่มนับจำนวนอย่างเป็นระบบมากขึ้น”

[email protected] Mai University


Warringa Park School (Melbourne, Australia)

A student with severe autistic spectrum disorder on letter identification skills was able to use‘First Words’ app to spell ten basic words without support.

นักเรียนที่เป็นโรคออทิสติกขั้นรุนแรง ที่มีความผิดปกติด้านการระบุตัวอักษร สามารถใช้แอพ“First Words” ในการสะกดคำศัพท์พื้นฐาน 10 คำ โดยไม่มีผู้ช่วย

“He was making small steps of progress when I introduced him to the app First Words…What also impressed me was the length of time he was absorbed in the activity, which lasted for about ten minutes compared with the average one minute.”

เขาได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อฉันแนะนำให้ใช้แอพ“First Words”

สิ่งที่ประทับใจอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือระยะเวลาในการตั้งใจทำกิจกรรม เขาใช้เวลาประมาณ 10 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับเวลาเฉลี่ย 1 นาที

[email protected] Mai University

http://www.ipadsforeducation.vic.edu.au/ipad-education-case-studies/10-warringa-park-school


Warringa Park School (Melbourne, Australia)

One of the teachers noted,

“This is the first time I have ever seen Samantha self-motivated enough to seek out an item and engage with the equipment in a functional way.”

ข้อสังเกตจากคุณครูท่านหนึ่ง กล่าวว่า นี่เป็นครั้งแรก ที่ฉันเห็น Samantha มีแรงจูงใจเพียงพอที่จะค้นหาสิ่งของ และสามารถใช้เครื่องมือในการทำงานได้

[email protected] Mai University


Warringa Park School (Melbourne, Australia)

Principal Colin Schot says:

It is invigorating and exciting to see students who could never engage with a computer or an interactive whiteboard to attempt to open and use an app in a way that you can see they are learning.

I am excited . . . for the opportunities the iPads present to personalise learning through the amount of apps that are available.

ครูใหญ่ Colin Schot กล่าวว่า มันมีชีวิตชีวา และน่าสนใจ

ที่ได้เห็นนักเรียนที่ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ หรือกระดานแบบโต้ตอบได้ มีความพยายามในการเรียนรู้ที่จะเปิดและใช้แอพ

ผมตื่นเต้น สำหรับโอกาสที่ไอแพดได้สร้างขึ้น ในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง ผ่านแอพส์ต่างๆ

[email protected] Mai University


San Domenico School, California

http://ilearning.sandomenico.org

[email protected] Mai University


San Domenico School (San Anselmo California, U.S.)

 • Class goal is to create Ancient India stories and combine them into an eBook

  จุดมุ่งหมายของชั้นเรียนเพื่อที่จะแต่งเรื่องอินเดียโบราณ และนำมารวมกันในอีบุ๊ค

  • Students did research and note taking on their iPads to gather information and images

   นักเรียนได้ทำการค้นคว้า และจดบันทึกบนไอแพด เพื่อรวบรวมข้อมูลและรูปภาพ

 • Viewed maps of different regions and caste members, and used Google Earth

  แสดงแผนที่ของแต่ละภูมิภาค และชนชั้นวรรณะในสังคม และใช้ Google Earth

 • Snapshot of a day in 6th grade history class,

  ภาพถ่ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาประวัติศาสตร์

[email protected] Mai University

http://ilearning.sandomenico.org


San Domenico School (San Anselmo California, U.S.)

 • 1:1 iPad to student (grades 6-12) ratio

  อัตราส่วน ไอแพด1 เครื่อง ต่อ นักเรียน 1 คน (นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่6)

 • 1:2 iPad to student (grades K – 3) ratio

  อัตราส่วน ไอแพด1 เครื่อง ต่อ นักเรียน 2 คน (นักเรียนชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 3)

 • Examples of apps used:

  ตัวอย่างแอพส์ที่ใช้

  • ‘Notability’ app – for taking handwritten or typed notes, completing handouts, เพื่อการเขียนด้วยมือ หรือพิมพ์ข้อความ ทำงานเอกสาร

  • ‘DragonBox+’ app -New generation math game where students solve complex algebraic equationsเกมส์คณิตศาสตร์ยุคใหม่ นักเรียนสามารถแก้ไขโจทย์สมการพีชคณิตที่ซับซ้อน

  • ‘Spellboard’ & “Simplex Spelling” apps – for elementary school students to practice spelling สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในการฝึกสะกดคำ

[email protected] Mai University

http://ilearning.sandomenico.org


Maumee Valley Country Day School(Toledo, Ohio, US)

http://ilearning.sandomenico.org

[email protected] Mai University


Maumee Valley Country Day School(Toledo, Ohio, US)

 • iPad pilot program for 7th and 8th graders in 2011

 • โครงการนำร่องการใช้ไอแพดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ในปี 2554

 • Every student in Middle through 12th grade is provided with an iPad

 • นักเรียนทุกคนในระดับชั้นมัธยมศึกษาได้รับไอแพดคนละหนึ่งเครื่อง

 • Preschool through Sixth grade have access to classroom sets

 • นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้ไอแพดที่จัดสรรไว้ให้ในห้องเรียน

http://www.toledofreepress.com/2012/09/06/maumee-valley-expands-its-ipad-program/

[email protected] Mai University


Maumee Valley Country Day School(Toledo, Ohio, US)

 • Interact with 3-D visual aids during live classroom learning using their tablet textbooks

  การเรียนในชั้นเรียน ใช้สื่อ 3 มิติในหนังสือเรียนบนแท็บเล็ต

 • For Spanish class วิชาภาษาสเปน–

  • Students access English-Spanish dictionaries with audio pronunciation aids, and practice apps นักเรียนเข้าถึงพจนานุกรมภาษาอังกฤษ-สเปน และแอพส์ช่วยในการฝึกการออกเสียง

  • Students created original drawings of a story written in Spanish, recorded themselves reading it, “published” it online, and shared with younger students นักเรียนแต่งเรื่อง เป็นภาษาสเปน บันทึกเทปตนเองในขณะอ่านเนื้อเรื่อง และตีพิมพ์ออนไลน์ เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนๆ อ่าน

http://www.toledofreepress.com/2012/09/06/maumee-valley-expands-its-ipad-program/

[email protected] Mai University


Maumee Valley Country Day School(Toledo, Ohio, US)

Grefe ศิษย์เก่าของโรงเรียน กล่าวว่า “ฉันคิดว่าการใช้ไอแพด

เพื่อการศึกษาเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก และฉันไม่ต้องการให้การศึกษากลับไปเป็นแบบเดิม มันทำให้นักเรียนสามารถเสริมพลังมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการเรียนความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขต”

“I really see the value in an iPad education and I wouldn’t want to go back to the way it was before. . . . It enables students to be more empowered and involved with their learning. The possibilities are pretty limitless.”

Grefe, a 2003 MVCDS alumna

http://www.mvcds.org/podium/default.aspx?t=165484

[email protected] Mai University


Burlington High School (Massachussetts, U.S.A.)

http://ilearning.sandomenico.org

[email protected] Mai University


Burlington High School (Massachussetts, U.S.A.)

Started in September 2011

เริ่มขึ้นเมื่อเดือนกันยายน 2554

1:1 iPad to student ratio

อัตราส่วน ไอแพด 1 เครื่อง ต่อ นักเรียน 1 คน

Project-Based Learning

การเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

Assessment incorporating the iPad

ประเมินผลร่วมกับไอแพด

http://www.edutopia.org/blog/ipad-integration-classroom-andrew-marcinek

[email protected] Mai University


Burlington High School (Massachussetts, U.S.A.)

 • French V วิชาฝรั่งเศส 5

  • Access to French PDF version through ‘Noterize’ (now ‘Paperport Notes’) and English version on iBooksเข้าถึงไฟล์ PDFเวอร์ชั่นภาษาฝรั่งเศส ผ่านแอพ‘Noterize’ และเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ผ่าน iBooks

  • Novel is filled with many philosophical themes – Students are tasked to select 10 and illustrate them with videos and relate them to their lives นิยาย (ฝรั่งเศส) เต็มไปด้วยธีมปรัชญามากมาย งานของนักเรียนคือให้เลือก 10 ปรัชญา และยกตัวอย่างด้วยวีดีโอ และเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตของพวกเขา

  • Substantial student-directed and engaged learning processes observed สังเกตได้ว่า เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และนักเรียนเป็นผู้กำกับการเรียนรู้ของตนเองในระดับหนึ่ง

 • Trigonometry วิชาตรีโกณมิติ

  • Students tasked with creating a lab report in video format – similar to the business world when presenting a problem or solutions to coworkers งานของนักเรียนคือการทำรายงานการทดลองในรูปแบบวีดีโอ คล้ายกับโลกแห่งธุรกิจ เมื่อเสนอปัญหาและวิธีแก้ไขให้กับเพื่อนร่วมงาน

 • http://www.edutopia.org/blog/ipad-integration-classroom-andrew-marcinek

  [email protected] Mai University


  Burlington High School(Massachussetts, U.S.A.)

  • History วิชาประวัติศาสตร์

   • Class project: โครงการในชั้นเรียน

    • To assume identities of various philosophers and discuss and extrapolate their ideas into historical situations ยอมรับในเอกลักษณ์ของนักปรัชญาที่หลากหลาย และอภิปราย และคาดการณ์ความคิดของพวกเขาในสถานการณ์ในประวัติศาสตร์

   • Created Blogger sites and set up conversations on Twitter สร้างบล๊อคและการสนทนาในทวิตเตอร์

   • For 80 minutes, students are engaged and in research and publication mode นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาค้นคว้า และนำเสนอในรูปแบบสิ่งพิมพ์ ใน 80 นาที

  http://www.edutopia.org/blog/ipad-integration-classroom-andrew-marcinek

  [email protected] Mai University


  Burlington High School (Massachussetts, U.S.A.)

  School officials are positive about the 1:1 initiative so far (in February, 2012). BHS Principal Patrick Larkin said he is pleased with progress.

  เจ้าหน้าที่โรงเรียนมีความคิดในแง่บวกในโครงการ 1:1 (กุมภาพันธ์ 2555) Patrick Larkin ครูใหญ่ของโรงเรียน BHS กล่าวว่า เขาพอใจในความก้าวหน้า

  “Staff and students have incorporated these tools into their daily work. … we are seeing higher levels of engagement in our classrooms this year” with use of the iPads. Teachers are working hard to integrate mobile technologies into their classrooms, he said, which, in turn, prepares “BHS students for the rapidly changing world outside of the school doors.”

  “เจ้าหน้าที่และนักเรียนได้ใช้เครื่องมือนี้ในการทำงานในชีวิตประจำวัน เราจะเห็นการใช้ไอแพดเข้ามามีส่วนร่วมในระดับที่สูงขึ้นในปีนี้ คุณครูทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะผสมผสานเทคโนโลยีเคลื่อนที่ เข้ากับชั้นเรียน” และเขากล่าวอีกว่า “เขาได้เตรียมพร้อมนักเรียน BHS เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกภายนอกรั้วโรงเรียน”

  http://www.edutopia.org/blog/ipad-integration-classroom-andrew-marcinek

  [email protected] Mai University


  Burlington High School (Massachussetts, U.S.A.)

  Science teacher, Chuck Wood said,

  “here is more collaborative work among students and use of the iPads allows them to “find new and better ways to help them learn, remember, take and organize notes, or study.”

  Chuck Wood คุณครูวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า “นี่เป็นการทำงานร่วมกันมากขึ้น และค้นพบว่าการใช้ไอแพดช่วยให้นักเรียน เรียนรู้ จดจำ และจัดระเบียบบันทึก หรือวิธีการศึกษา ที่ใหม่ และดีกว่า

  http://www.edutopia.org/blog/ipad-integration-classroom-andrew-marcinek

  [email protected] Mai University


  Burlington High School(Massachussetts, U.S.A.)

  • Early feedback from BHS students (October 2011)

   ผลตอบรับก่อนหน้านี้จากนักเรียน BHS (ตุลาคม 2554)

   Student Nikhil Thakkar,

   “ My favorite educational use for the iPad is the way everyone can do everything at the same time in the classroom. For instance, in biology, we all watch relevant youtube videos on our iPad's at the same time. Also, I enjoy taking notes on it. Evernote is a very handy and useful tool. I think that BHS has given us a wonderful tool, the iPad, to expand our knowledge in the modern day world and the 21st century.”

   Nikhil Thakkar นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันชื่นชอบการเรียนโดยใช้ไอแพด เนื่องจาก ทุกคนสามารถทำทุกอย่างได้ในเวลาเดียวกันในห้องเรียน อย่างเช่น ในวิชาชีววิทยา พวกเราดูวีดีโอในยูทูป บนไอแพดพร้อมๆกัน และฉันก็ชอบจดบันทึกในไอแพดด้วย Evernote เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายและมีประโยชน์ ฉันคิดว่าโรงเรียนได้ให้ไอแพดเรา เป็นสิ่งที่ดีมาก เพื่อให้เรามีความรู้มากขึ้นในยุคสมัยนี้ และในศตวรรษที่ 21

  http://www.edutopia.org/blog/ipad-integration-classroom-andrew-marcinek

  [email protected] Mai University


  Burlington High School(Massachussetts, U.S.A.)

  • Early feedback from BHS students (October 2011)

   ผลตอบรับก่อนหน้านี้จากนักเรียน BHS (ตุลาคม 2554)

  • Student Kelsey O’Brien,

  • “I like how I can use my iPad for notes and flashcards.  I also like using skype at home so I can study with my friends who are in the same class as me.”

  • Kelsey O’Brien นักเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “ฉันชอบใช้ไอแพดในการจดบันทึก และบัตรคำ และฉันก็ชอบใช้สไกป์ที่บ้าน ดังนั้นฉันจึงสามารถเรียนกับเพื่อนๆ ที่อยู่ห้องเดียวกันได้”

  http://www.markjsullivan.org/2011/10/some-early-student-feedback-on-ipad_20.html

  [email protected] Mai University


  10 Real World BYODสถานศึกษา 10 แห่งในโลกที่นำเครื่องมือของตนเองมาใช้

  http://edudemic.com/2012/08/byod-classrooms/

  [email protected] Mai University


  Pedagogical Framework

  แนวคิดการเรียนการสอน

  [email protected] Mai University


  • Behaviorist Learning

  • Constructivist Learning

  • Connectivist Learning

  • Situated/Authentic Learning

  • Collaborative Learning

  • Learning Support

  [email protected] Mai University


  [email protected] Mai University


  CentralisedLearningการเรียนเป็นศูนย์กลาง

  Adapted from:

  Morrison(2003). E-Learning strategies: How to get implementation and delivery right the first time. Hoboken, NJ: John Wiley

  [email protected] Mai University


  Learner-Centric Learningการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

  Adapted from:

  Morrison(2003). E-Learning strategies: How to get implementation and delivery right the first time. Hoboken, NJ: John Wiley

  [email protected] Mai University


  Summary & Conclusion

  บทสรุป

  [email protected] Mai University


  Summary & Conclusionบทสรุป

  • Mobile Age ยุคแห่งการเคลื่อนที่

  • 21st Century Learning การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

  • Design for the right pedagogical reasons ออกแบบให้เหมาะสมกับเหตุผลด้านการเรียนการสอน

  • Evaluate.Evaluate.Evaluate ประเมินผล

  • Go forward ก้าวไปข้างหน้า

  • Prepare students for the working world เตรียมตัวนักเรียนเพื่อโลกแห่งการทำงาน

  [email protected] Mai University


  Selected Resources

  แหล่งข้อมูล

  [email protected] Mai University


  Resource on iPadsแหล่งข้อมูลบนไอแพด

  http://springpad.com/#!/zoraini/all/blocks

  [email protected] Mai University


  iPads for Learningไอแพดเพื่อการเรียนรู้

  http://pinterest.com/zoraini/ipads-for-learning/

  [email protected] Mai University


  Educational Apps in 60 minutesแอพส์การศึกษาในไอแพด

  http://prezi.com/swceiv2g3bbt/60-educational-apps-in-60-minutes/

  [email protected] Mai University


  50 must download apps for lifelong learning50 แอพส์ที่ควรมีไว้ใช้ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  http://edudemic.com/2012/08/50-must-download-apps-for-lifelong-learners/

  [email protected] Mai University


  The End ขอบคุณค่ะ

  Thank You

  Khop Kun Mak

  [email protected] Mai University


  Web Presenceชมผลงานและติดต่อได้ที่:

  Slideshare

  www.slideshare.net/zoraini

  Facebook

  www.facebook.com/zoraini

  Email

  [email protected]

  Skype ID

  zoraini

  Twitter

  zorainiwatiabas

  [email protected] Mai University


 • Login