Thánh
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Thánh Ca 281 Christ Rõ Tâm Trạng PowerPoint PPT Presentation


  • 100 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Thánh Ca 281 Christ Rõ Tâm Trạng. 1. Hồi cùng cực, cơn phong ba, Christ rõ tâm trạng, phán êm dịu bên tai ta: “Ngươi khá bình an,. Đừng phàn nàn hay lo âu”; đem hết khúc nôi cho Ngài, Christ chắc cứu không chậm đâu, giúp ta được thỏa mãn hoài.

Download Presentation

Thánh Ca 281 Christ Rõ Tâm Trạng

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Th nh ca 281 christ r t m tr ng

ThánhCa 281

Christ Rõ Tâm Trạng


1 h i c ng c c c n phong ba christ r t m tr ng ph n m d u b n tai ta ng i kh b nh an

1. Hồi cùng cực, cơn phong ba, Christ rõ tâm trạng, phán êm dịu bên tai ta: “Ngươi khá bình an,


Ng ph n n n hay lo u em h t kh c n i cho ng i christ ch c c u kh ng ch m u gi p ta c th a m n ho i

Đừng phàn nàn hay lo âu”; đem hết khúc nôi cho Ngài, Christ chắc cứu không chậm đâu, giúp ta được thỏa mãn hoài.


2 h i c ng ng khi ph n t m christ bi t tinh t ng th nh ng n ng i l ph ng ch m ta b c b nh kh ng

2. Hồi cùng đường, khi phân tâm, Christ biết tinh tường, thánh ngôn Ngài là phương châm, ta bước bình khương.


T y th gi ban th m n a d t l i ta kh ng l m do c th nh linh d u ch n ch ng lo ho n c nh th ng tr m

Tùy thì giờ ban thêm ơn, đưa dắt lối ta không lầm, do Đức Thánh Linh dìu chơn, chẳng lo hoàn cảnh thăng trầm.


3 g p h i ng i ngh ch vu oan christ r t n c n ch n n l p m u b o o n giao ch a bi n ph n

3. Gặp hồi người nghịch vu oan, Christ rất ân cần, chớ nên lập mưu báo oán, giao Chúa biện phân;


Ng i l tr ng s minh oan kh ng ph i cha kh ng s ai c th g y h a oan christ b o h m i m t gi

Ngài là trạng sư minh oan, không phải ý Cha không sợ, ai có thế gây họa đoan, Christ bảo hộ mỗi một giờ.


Th nh ca 281 christ r t m tr ng

ThánhCa 281

Christ Rõ Tâm Trạng


4 h i m nh l m l c ch i v i christ bi t ngay r i ch a nghi m ngh khuy n con i sao d m ph m t i

4. Hồi mình lầm lạc chơi vơi, Christ biết ngay rồi; Chúa nghiêm nghị khuyên: “Con ơi, sao dám phạm tội?


Ng li u m nh n n n ngay e nh p th nh y c ng b nh n n t nh th c x ng t i nay c ta bi n th minh t nh

Đừng liều mình, ăn năn ngay, e nhớp thánh y công bình, nên tỉnh thức xưng tội nay, có ta biện thế minh tình”.


5 h i tuy t v ng khi b n kho n christ r tr m ng d t ta b ng tay linh n ng nh c n t nh th ng

5. Hồi tuyệt vọng, khi băn khoăn, Christ rõ trăm đường, dắt ta bằng tay linh năng, nhắc đến tình thương;


Th nh ca 281 christ r t m tr ng

Mọi điều hồ nghi tiêu tan. Vui sống, vững tin, trung thành, đi với Chúa vui mừng thay, nhắm ngay mục đích tiến hành.


  • Login