T mov projekt
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 41

Tímový projekt PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bc. Ľuboš Balát Bc. Marián Bobrík Bc. Peter Franz Bc. Gabriel Pap Bc. Ján Pidych. Bc. Radoslav Kováč Bc. Dušan Lacko Bc. Samuel Vališ. Tímový projekt. Simulácia robotického futbalu Tim 4. Štruktúra prezentácie. Ciele projektu. Pre budúcnosť vyhrať tímová práca. RoboCup. 4 ligy

Download Presentation

Tímový projekt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T mov projekt

Bc. Ľuboš Balát

Bc. Marián Bobrík

Bc. Peter Franz

Bc. Gabriel Pap

Bc. Ján Pidych

Bc. Radoslav Kováč

Bc. Dušan Lacko

Bc. Samuel Vališ

Tímový projekt

Simulácia robotického futbalu

Tim 4


Trukt ra prezent cie

Štruktúra prezentácie


Ciele projektu

Ciele projektu

 • Pre budúcnosť

 • vyhrať

 • tímová práca


Robocup

RoboCup

 • 4 ligy

 • simulačná liga

  • klient / server

  • UDP / IP


T mov projekt

 • Obrazky architektury

 • thready


Konceptu lny model syst mu

Konceptuálny model systému

Agent

Správanie

Vizualizácia

Používateľské

rozhranie

Komunikačné rozhranie

Používateľ

Coach

Soccerserver


Rozdelenie modulov syst mu do nez visl ch vl kien

Rozdelenie modulov systému do nezávislých vlákien

 • tri základné vlákna

  • vlákno používateľského rozhrania a vizualizácie

  • vlákno komunikačného rozhrania

  • vlákno správania agenta


Architekt ra syst mu

Architektúra systému

vlákno komunikačného rozhrania

vlákno používateľského rozhrania a vizualizácie

ServerConnection

ServerMsg

ServerMsgTranslator

Perception

GameCommand

ServerCommunicator

AgentMonitor

PerceptionSeqSentCommandSeq

GameCommandSeq

vlákno správania agenta

SoccerAgent


Vl kna a udalosti

Vlákna a udalosti

 • Vytváranie vlákien, distribúcia udalostí príslušným objektom.

 • Pracuje s nasledovnými objektami:

  • udalosti – triedy odvodené z triedy CBasicEvent

  • vlákna – inštancie triedy CEventThread alebo CWinThread

  • príjemcovia správ – triedy odvodené z triedy CEventRecipient


Vl kna a udalosti1

Vlákna a udalosti

CEvent Recipient

CEvent Recipient

CEvent Recipient

CBasicEvent

CEventThread

CEventThread

CWinThread

CBasicEvent

CBasicEvent

CBasicEvent

CCoordinator


Inteligencia hra a

Inteligencia hrača

 • Vnútorný model sveta

 • Schopnosti hráča

  • systém schopností

  • základné schopnosti

  • vyššie vrstvy

 • Tímova stratégia

  • formácie

  • brankár, útočnik, obránca


Vn torn svet hr a

Vnútorný svet hráča

CMovingObject

CBall

CAgent

CLocalAgent

 • CMovingObject – pohyblivé objekty na ihrisku

 • CWord - objekt reprezentujúci vnútorný svet hráča


Aktualiz cia vn torn ho sveta

Aktualizácia vnútorného sveta

 • Určenie pozície hráča

  • Určenie uhla (Metóda najmenších štvorcov, Čiarový algoritmus)

  • Určenie pozície hráča (Algoritmus prieniku intervalov)

 • Vylepšenie presnostialgoritmu prieniku intervalov

agent sa môže nachádzať len tu


Aktualiz cia vn torn ho sveta1

Aktualizácia vnútorného sveta

 • Pridanie dodatočných informácií zo správy sense body

 • Výpočet vlastností lopty

 • Spárovanie videných hráčov s vnútorným svetom

 • Obnovenie pozícií hráčov vo vnútornom svete


Z kladn schopnosti hr a

Základné schopnosti hráča

 • Postavené nad základnými príkazmi servera s uvážením aktuálnej situácie – rýchlosť, smer pohybu

  • Dash – posun hráča v smere natočenia, parametrom je sila s akou sa vykoná pohyb

  • Turn – otočenie hráča, veľkosť skutočného otočenia závisí od aktuálnej rýchlosti

  • Kick – zväčšenie rýchlosti lopty


Schopnosti na vy ej rovni

Schopnosti na vyššej úrovni

 • Vstupom je predstava hráča o svete

 • Výstupom je príkaz na vykonanie, pravdepodobnosť úspechu a predpokladaný výsledok (predstava sveta po vykonaní)

 • Bez lopty:

  • SearchBall, GoTo, GoToBall, RunToHomePosition, RetreatFromOffside

 • S loptou:

  • Dribble, PassBall, KickGoal, PassBallAlongLine, PassBallToTeammate, KickAwayBall

 • Brankár:

  • CatchBall, RunToAttacker, InterceptBall


Schopnosti na vy ej rovni1

Schopnosti na vyššej úrovni

B0

B1

B2

B3

B4

B5

P0=P1

P2

P3

P4

P5

 • Beh na určenú pozíciu

 • Jednoduché ohodnotenie situácie (BallKickable, NearGoal, PlayerInWay)

 • Zistenie prekážky v behu

 • Odhad pozície lopty v budúcnosti

 • Odhad pozície chytenia lopty

 • Identifikácia najbližšieho spoluhráča

 • Identifikácia voľného spoluhráča


T mov strat gia form cie

Tímová stratégia - formácie

 • Formácie: 442, 352, 334, 244, 532

 • CTeamPosition – nastavenie a získanie pozície hráča

 • CUnit – zoskupovanie hráčov do jednotiek

 • CFormation – údaje o type formácie

 • CFormationSkills – zručnosti hráča vo formácii


T mov strat gia lohy hr ov

Tímová stratégia - úlohy hráčov

 • Brankár

 • Obránca

 • Útočník


Pou vate sk rozhranie

Používateľské rozhranie

 • Hlavné požiadavky :

  • Zobrazovať stav agenta a jeho vnútorný svet

  • Jednoduchá konfigurovateľnosť

  • Zabezpečiť podporu pre ladenie – textové správy

 • Výstup :

  • Grafický

  • Textový


Spolupr ca vizualiz cia agent

Spolupráca vizualizácia - agent

Vlákno agenta

Vlákno vizualizácie

Triedaokna

Posielanie správ

CVisPerception

CAgent

CVisObject


Textov spr vy pre ladenie

Textové správy pre ladenie

Správy pre výpis

trieda textového okna

CStaticTextBuffer

zápis do súboru

CLogManager

ladiace okno (MS Visual Studio)


Vizualiz cia

Vizualizácia


Vizualiz cia1

Vizualizácia

Agent neznámehotímu


Vizualiz cia2

Vizualizácia

Agent nášhotímu


Vizualiz cia3

Vizualizácia

Vlastný agent


Vizualiz cia4

Vizualizácia

Lopta


Vizualiz cia5

Vizualizácia

Agent súperovho tímu


Vizualiz cia6

Vizualizácia

Doplňujúceinformácie


Vizualiz cia7

Vizualizácia

Hranica videnia agenta


Vizualiz cia8

Vizualizácia

Vlajky okolo ihriska


Z vere n turnaj

Záverečný turnaj

 • 23.5.2001, miestnosť CPU, 4 tímy


Z vere n turnaj1

Záverečný turnaj

 • Zhodnotenie

  • nedostatky v správaní agentov

  • zlé sledovanie lotpy

  • nepresné prihrávky

  • striktné udržiavanie formácie

  • kvalitný brankár


Zhodnotenie produktu

Zhodnotenie produktu

 • Rozšíriteľná a modifikovateľná architektúra

 • Podrobný vnútorný model sveta

 • Množstvo algoritmov

 • Dopracovať schopnosti agenta


Simul cia robotick ho futbalu

Simulácia robotického futbalu

 • (Rozdelenie úloh?)

 • manažment verzií

 • komunikácia v tíme

 • dodržiavanie štandardov

 • problémy projektu

Manažment projektu


Mana ment verzi

Manažment verzií

 • problémy:

  • silne zviazané moduly

  • ako vyvíjať závislé moduly súbežne?

  • ako kontrolovať vytváraný kód?

 • riešenie - 2 verzie:

  • vývojová verzia - „Prototyp”

  • riadená verzia - „Develop”


Mana ment verzi1

Manažment verzií

 • verzia „Prototyp”

  • nevyhnutná funkčnosť pre závislé moduly

  • „uvolnený” návrh a rozhrania (static)

  • súbor ToDoClasses.h

 • verzia „Develop”

  • kontrola štandardov

  • prerobený systém udalostí a synchronizácie


Mana ment verzi2

Manažment verzií

 • proces spájania verzií

1.41b

1.43b

Prototyp

1.40

1.41p

1.42

1.44

1.52

1.41s

2.02

2.05

2.09

2.12

Develop


Komunik cia v t me

Komunikácia v tíme

 • E-mailová konferencia (tim4@pandora.cz)

 • problémy:

  • vyhodnocovanie úloh

  • dostupnosť výsledkov

 • riešenie - rozšírenie WWW stránky:

  • evidencia úloh

  • uchovávanie výsledkov

  • prepojenie na konferenciu


Komunik cia v t me1

Komunikácia v tíme

 • tabuľka úloh


Simul cia robotick ho futbalu1

Simulácia robotického futbalu

Ďakujeme za pozornosť


 • Login