Výrobné faktory - PowerPoint PPT Presentation

V robn faktory
Download
1 / 20

 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Výrobné faktory. prednáška č. 3. Podnikové výrobné faktory:. Nevyhnutným predpokladom realizácie transformačného procesu je existencia hmotno-energetických prvkov a ich väzieb na vonkajšie prostredie. Všetky tieto nevyhnutné atribúty označujeme pojmom podnikové výrobné faktory.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Výrobné faktory

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V robn faktory

Vrobn faktory

prednka . 3


Podnikov v robn faktory

Podnikov vrobn faktory:

 • Nevyhnutnm predpokladom realizcie transformanho procesu je existencia hmotno-energetickch prvkov a ich vzieb na vonkajie prostredie.

 • Vetky tieto nevyhnutn atribty oznaujeme pojmom podnikov vrobn faktory.


Podstata a lenenie pvf

Podstata a lenenie PVF:

 • Tvoria vstupy do transformanho vrobnho procesu.

 • Kombincia PVF sa podiea na tvorbe finlneho vrobku, sluby.


Lohman martin len pvf na tieto skupiny

Lohman Martin len PVF na tieto skupiny:

 • udsk pracovn vkon,

 • Vyuvan zariadenia,

 • Spotrebovan nakpen tovary, vrtane energi,

 • Akceptovaten miera rizika a neistoty,

 • Dane, penle a ostatn zvzky.


Pod a gutenberga sa pvf lenia na

Poda Gutenberga sa PVF lenia na:

 • elementrne

 • dispozitvne


Element rne podnikov v robn faktory

Elementrne podnikov vrobn faktory:

 • S to prvotn originlne prvky, ktor v rznych podobch vstupuj do transformanho procesu a maj v om rozhodujcu lohu.

  • potencilne elementrne VF

  • spotrebovvan elementrne VF


Potenci lne element rne vf

Potencilne elementrne VF:

 • sa mu na podnikovom vrobnom procese podiea niekoko krt,

 • postupne prenaj svoju hodnotu do novch vrobkov / sluieb.

  • vrobn pracovn sila aktvne pracovn sila, vrobn zariadenia, stroje, nstroje, nosie informci

  • podnikov prostriedky pasvne budovy, pozemky, nevrobn a pomocn zariadenia.


Spotrebov van element rne v robn faktory

Spotrebovvan elementrne vrobn faktory:

 • tieto jednorzovo vstupuj do transformanho procesu podniku,

 • tvoria priamu podstatu vrobku, sluby.

  • priame tvoria substanciu vrobku suroviny, polotovary, pomocn ltky,....

  • nepriame nie s substanciou vrobku rchlo opotrebovvan nstroje, sluby vrtane informci.


Ekonomicky v znamn vlastnosti spotrebov van ch evf

Ekonomicky vznamn vlastnosti spotrebovvanch EVF:

 • mu ma rovnak vlastnosti a preto je ich mon zamiea, alebo maj rzne vlastnosti a nie je mon ich zamiea,

 • spotrebovvaj sa vo vrobnom procese plne a na odpad, ktor me by pouit v tom istom alebo inom vrobnom procese,

 • potreba mnostva je mern mnostvu vyrobench vrobkov normovanie.


Dispozit vne v robn faktory

Dispozitvne vrobn faktory:

 • riadenie a jeho zloky: plnovanie, organizovanie, rozhodovanie, kontrola a informan manament.


Pl novanie

Plnovanie:

 • Plnovanie je mon definova ako projektovanie budcnosti, budceho stavu, ktor chce podnik dosiahnu.

 • Pomocou plnovania sa uruj ciele organizcie alebo organizanch jednotiek. Plny zrove uruj cesty, ako stanoven ciele, vstanovenom ase a na poadovanej rovni dosiahnu.


V robn faktory

 • Plnovanie je nstroj, ktor pomha manarom myslie prostrednctvom vsledkov a navrhova alternatvy na dosahovanie vsledkov a prekonvanie problmov.

  Plnovanie je proces, ktorho lohou je efektvne vyui existujce adisponibiln zdroje podniku za elom preitia podnikateskho subjektu vbudcom obdob.


Organizovanie

Organizovanie:

 • Poslanm organizovania je vymedzi a hospodrne zaisti plnovan a in nevyhnutn innosti ud pri plnen cieov a alch potrieb firmy alebo jej ast.


V robn faktory

 • Vyuva vhody deby prce, predovetkm pecializciu. Zaisuje koordinciu potrebnch innost a vzahov ud, ktor ich realizuj. Zabezpeuje poriadok, disciplnu a spsob uskutoovanch innost uahuje vymedzenm prvomoci a zodpovednosti ud zastnench vorganizovanch procesoch.


Rozhodovanie

Rozhodovanie:

 • je nositeom podnikovch impulzov a zrove je motorom podniku,

 • subjektom rozhodovania je lovek,

 • objektom rozhodovania je napr. transforman proces a jeho jednotliv zloky,


V robn faktory

 • je to innos, ktor uruje a analyzuje problm ako predmet rieenia, stanovuje mon varianty rieenia a poda uritho kritria a rizika uruje najvhodnej spsob rieenia problmu.


Kontrola

Kontrola:

 • sstavn kritick hodnotenie javov a procesov. S cieom prispie k dynamickej rovnovhe kontrolovanho systmu alebo jeho ast.


V robn faktory

 • kontrola vytvra spojenie medzi plnovanm, organizovanm, rozhodovanm a vykonvanm.

 • kontrola to nie je len porovnvanie stavu skutonho so stavom plnovanm, ale jej zmyslom je analyzovanie odchlok a hadanie prin ich vzniku.


Informa n mana ment

Informan manament:

 • sa venuje tvorbe, zskavaniu a spracovaniu informci potrebnch pre zabezpeenie efektvneho fungovania podniku,

 • vytvra predpoklady pre realizciu procesov plnovania, organizovania, rozhodovania a kontroly.


Dodato n pvf

Dodaton PVF:

 • s to faktory, ktor vyplvaj z vzieb podniku s jeho okolm, t.j. domce alebo zahranin podnikatesk subjekty, pean a poisovacie stavy, leasingov spolonosti ako aj ttne intitcie.

 • patria sem: dane, penle, poplatky, odvody, prspevky, roky, honorre, cl.....


 • Login