17
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

17 mdvu lkal ¨ fjK ko .=; a;s , ldjH riúkaokh I PowerPoint PPT Presentation


 • 55 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

17 mdvu lkal ¨ fjK ko .=; a;s , ldjH riúkaokh I. jE;a;Efõ ysñ f;dg.uqfõ rdyq , ysñf.a f.da,hd ^ YsIHhd & fldaÜfÜ hq.fha ìys jQ ysñkula fldaÜfÜ hq.fha ; snqKq wOHdmk wdh;kj , ; rÕldÍ;ajh u; ldjH ìysùu jE;a;Efõ ysñ wdpd¾hjrhd iuÕ ; snQ wukdmh u;. fï ldjH ^ jdhq . Khg wh;aj &

Download Presentation

17 mdvu lkal ¨ fjK ko .=; a;s , ldjH riúkaokh I

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


17 mdvu lkal fjk ko a s ldjh ri kaokh i

17 mdvu

lkal¨ fjKko

.=;a;s, ldjHriúkaokhI


17 mdvu lkal fjk ko a s ldjh ri kaokh i

jE;a;Efõysñ

 • f;dg.uqfõrdyq, ysñf.af.da,hd ^YsIHhd&

 • fldaÜfÜhq.fhaìysjQysñkula

 • fldaÜfÜhq.fha ;snqKqwOHdmkwdh;kj, ;rÕldÍ;ajh u; ldjHìysùu

 • jE;a;Efõysñwdpd¾hjrhdiuÕ ;snQwukdmh u;


17 mdvu lkal fjk ko a s ldjh ri kaokh i

 • fïldjH ^jdhq .Khgwh;aj&

 • úfoaY .;ùugu.mdod .;a .Khlanj ±lafõ'

  ishmskaißka ire

  fo;sia ,l=fKkaúis;=re

  flf,iqkaflfrkaÿre

  j¢ïuq,s W;=uka ;sf,da .=re


17 mdvu lkal fjk ko a s ldjh ri kaokh i

ldjHhgwdrdOkh - i,dj; chmd, ue;s÷ka

hq.h - fldaÜfÜhq.h

rc;=ud - 6 jkmrdl%undyqrc

moHm%udKh - 511

cd;ll;dj - .=;a;s, cd;lh


17 mdvu lkal fjk ko a s ldjh ri kaokh i

m%Yakh (-

jE;a;Efõysñ .=;a;s, ldjH ,shQ .Kh l=ulao@

ms<s;=r -

jdhq .Khg


17 mdvu lkal fjk ko a s ldjh ri kaokh i

ÈhÈhf.di m< flfrñkaimeñKs

.sh .sh ;ekbiajdrkauq;= ñKs

.sh .shÈhkotkfukaf.kñKs

ishish .=KfhkafjKkokslañKs

;;a is¢kúg = úch.%yKhf,dfjysm%lglrjñkarkauq;= ueKslaúiqrejñkach f>daIdjrdYsN+;j tkmßoafokaish .=KfhkaùKdkdohksl=;aúh'

.=;a;s, mçÿkaùKdjhkúgtyskdohme;sreKqwhqre


17 mdvu lkal fjk ko a s ldjh ri kaokh i

mri;= u,skamqo

,o uqksi÷gÈh k|

jk mi u,skamqo

l<eZhsmjikqljrjroo

ÈjHf,dalfhau,amri;= u,anqÿkagmQcdlroa§ ugtjeksu,ake;sksidjkmiu,skanqÿkams§uljrjrolao@

 • lúysñhkaf.aksy;udkSnjm%lfõ'


17 mdvu lkal fjk ko a s ldjh ri kaokh i

.=;a;s, ldjHfhaikao¾Nh

w;S; l;dj" j¾;udkl;djisoaêwkqms<sfj,skaolajd we;'

cklúhgwkqj ,shd ;sîujK_kdfláfhka ,shd ;sîu

l;dúldikhuekúkaf.dvke.Su


17 mdvu lkal fjk ko a s ldjh ri kaokh i

m%Yakh (-

nqÿkajykafiagmri;= u,amQcdlsÍufjkqjglúhdmQcdlf<a l=uku,ao@

ms<s;=r -

jkmiu,a


17 mdvu lkal fjk ko a s ldjh ri kaokh i

.ilmeyeh .jqfoishlÈfiahd

uf,liqj| isjqish .jqwefiahd

.f,lfuf,lWkailakeUjefiahd

fkdfhltiyiemmjiïflfiahd

lúhd

ÈjHf,daliemiïm;a ms<sn|jolajd we;' .ilmeyehu,liqj| .,l fuf,l wd§ jYfhkair, NdIdj ck lúwkqm%di t<siuhuqiqjQYíoriw,xldrh'


17 mdvu lkal fjk ko a s ldjh ri kaokh i

.=;a;s, ldjHfhawjia:dksrEmKfhaw,xldrh

w| uõmshfofok

Tyqjhknjfkdu±k

l;Sfjkóhk

iqÿhehs w; .eiQielfhk

wkaOuõmshkauQis, ùKdjjhknjfkd±kófhlaùKdjlkafkahehsis;diQiQhehsóhd t<ùu


17 mdvu lkal fjk ko a s ldjh ri kaokh i

ukau;alrjk ok uq¿ forK

rij;ajkfj< ko k| lrKd

ijfkd;ai| mqrÕkf,dnÈhqKd

fkdoks;aorejkawelfhkajegqKd

ùKdjdokfhaw,xldrh

.=;a;s, ùKdjjhkúgmßirfhaisÿjkfjki

ckhdis;a l=,au;alrñka

mqrfhaldka;djkaf.awelfha

isáorejkafkd±kSujegqKqnj


17 mdvu lkal fjk ko a s ldjh ri kaokh i

m%Yakh (-

wkaOuõmshkauQis, jhkúgófhl= ùKdjlm;shs is;=fõwehs@

ms<s;=r -

ùKdjdokhñysßfkdjQksid


 • Login