Projekt m me teplotu lidsk ch pr v na na kole
Download
1 / 19

Projekt Měříme teplotu lidských práv na naší škole - PowerPoint PPT Presentation


 • 69 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Projekt Měříme teplotu lidských práv na naší škole. Autoři: Adéla Krejčová, Dana Langová, Veronika Šťastná, Eliška Vávrová Třída: 2.A/4 Datum: 19. 3. 2007.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Projekt Měříme teplotu lidských práv na naší škole

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Projekt m me teplotu lidsk ch pr v na na kole

ProjektMme teplotu lidskch prv na na kole

Autoi: Adla Krejov, Dana Langov, Veronika astn, Elika Vvrov

Tda: 2.A/4

Datum: 19. 3. 2007

Upraveno z: D. Shiman & K. Rudelius-Palmer, Economic and Social Justice: A Human Rights Perspective (Minneapolis: Human Rights Resource Center, University of Minnesota, 1999)

Na internetu: http://www.hrusa.org/temperature.htm


Projekt m me teplotu lidsk ch pr v na na kole

Zjednoduen verze vybranch lnk Evropsk mluvy o lidskch prvech a jejch protokol (1. Evropsk mluva o lidskch prvech)

 • lnek 1 Povinnost respektovat lidsk prva

  Stty mus zajistit, aby kad ml prva uveden vtto mluv.

 • lnek 2 Prvo na ivot

  Mte prvo na ivot.

 • lnek 3 Zkaz muen

  Nikdo nem prvo ubliovat vm nebo vs muit. Vae lidsk dstojnost mus bt respektovna i pi uvznn.

 • lnek 4 Zkaz otroctv a nucen prce

  Je zakzno jednat svmi jako sotrokem nebo na vs uvalit nucenou prci.

 • lnek 5 Prvo na svobodu a bezpenost

  Mte prvo na svobodu. Pokud jste uvznn, mte prvo vdt pro. Pokud jste uvznn, mte prvo zakrtko pedstoupit ped soud, nebo bt proputn a do zahjen soudu.

 • lnek 6 Prvo na spravedliv soud

  Mte prvo na spravedliv soud ped nezaujatm a nezvislm soudcem. Jestlie jste obvinn ze spchn trestnho inu, jste nevinen a do prokzn viny. Mte prvo na prvnka, kterho m platit stt, jestlie jste chud.

 • lnek 7 dn trest bez zkona

  Nemete bt povaovn za vinnho trestnm inem, jestlie jste neporuil dn zkon vokamiku, kdy jste in provedl.

 • lnek 8 Prvo na respektovn soukromho a rodinnho ivota

  Mte prvo na respektovn vaeho soukromho a rodinnho ivota, vaeho domova a korespondence.

 • lnek 9 Svoboda mylen, svdom a nboenstv

  Mte prvo na svobodu mylen, svdom a nboenstv. Mte prvo vykonvat sv nboenstv doma i na veejnosti a zmnit nboenstv, pokud si to pejete.

 • lnek 10 Svoboda slova

  Mte prvo odpovdn kat a pst to, co si myslte, dvat informace jinm osobm a pijmat je od nich. To zahrnuje i svobodu tisku.


Projekt m me teplotu lidsk ch pr v na na kole

 • lnek 11 Svoboda shromaovn a sdruovn

  Mte prvo astnit se pokojnch shromdn a vytvet sdruen nebo do nich vstupovat vetn odbor.

 • lnek 12 Prvo uzavt manelstv

  Mte prvo uzavt manelstv a mt rodinu.

 • lnek 13 Prvo na innou npravu

  Jestlie jsou poruena vae prva, mete si na to oficiln stovat u soud nebo jinch veejnch orgn.

 • lnek 14 Zkaz diskriminace

  Mte zmnn prva bez ohledu na barvu va pokoky, pohlav, jazyk, politick nebo nboensk pesvden, i pvod.

 • lnek 15- Omezen po dobu nouzovho stavu

  Vdob vlky nebo jinho veejnho nouzovho stavu me vlda dlat vci, kter smuj proti vaim prvm, ale jen pokud je to zcela nevyhnuteln. Ani tehdy vs vak vlda nesm nap. muit nebo svvoln zabt.

 • lnek 16 Omezen politick innosti cizch osob

  Vlda me omezit politickou innost cizch osob i vtom ppad, e to bude vrozporu slnky 10, 11 nebo 14.

 • lnek 17 Zkaz zneuvn prv

  dn ustanoven tto mluvy nesm bt pouito kpokozovn prv a svobod uvedench vmluv.

 • lnek 18 Hranice pouvn omezen prv

  Vtina prv uvedench vtto mluv me bt omezena veobecnm zkonem, kter plat pro kadho. Takov omezen jsou vak povolena jen pokud jsou naprosto nutn.

 • lnky 19 51

  Tyto lnky vysvtluj, jak pracuje soud pro lidsk prva.

 • lnek 34 Individuln podn

  Pokud byla vae prva obsaen vtto mluv poruena vnkterm zlenskch stt, muste se nejdv obrtit na vechny kompetentn nrodn orgny. Pokud to nedopadne tak, jak si pejete, mete se pak obrtit pmo na Evropsk soud pro lidsk prva ve trasburku.

 • lnek 52 Dotazy generlnho tajemnka

  Pokud o to generln tajemnk Rady Evropy pod, vlda mus vysvtlit, jak jej nrodn zkony chrn prva uveden vtto mluv.


Projekt m me teplotu lidsk ch pr v na na kole

 • lnek 1 Protokolu . 1 Ochrana vlastnictv

  Mte prvo na vlastnictv a uvn vaeho majetku.

 • lnek 2 Protokolu . 1 Prvo na vzdln

  Mte prvo chodit do koly.

 • lnek 3 Protokolu . 1 Prvo na svobodn volby

  Mte prvo zvolit si vldu va zem tajnm hlasovnm.

 • lnek 2 Protokolu . 4 Svoboda pohybu

  Pokud pobvte zkonn vnjak zemi, mte prvo bydlet vn kde chcete.

 • lnek 1 Protokolu . 6 Zruen trestu smrti

  Stt vs nesm odsoudit ksmrti nebo popravit.

 • lnek 2 Protokolu . 7 Prvo na odvoln vtrestnch vcech

  Pokud jste byl odsouzen za spchn trestnho inu, mte prvo odvolat se kvymu soudu.

 • lnek 3 Protokolu . 7 Odkodnn za nespravedliv odsouzen

  Pokud jste byl odsouzen za spchn trestnho inu a uke se, e jste byl nevinn, mte prvo na odkodnn.

 • lnek 1 Protokolu . 12 Obecn zkaz diskriminace

  Nesmte bt diskriminovn veejnm orgnem zdvodu barvy va pokoky, pohlav, jazyka, politickho nebo nboenskho pesvden, i pvodu.


Dotazn k

Dotaznk

 • Stupnice znmek:

  1 ne/nikdy, 2 zdka, 3 asto, 4 ano/vdy

 • Otzky:

  • Nae kola je mstem, kde jsou studenti vklidu a bezpe (lnky 2 a 3).

  • Lid vna kole nejsou diskriminovni za to, jak si zvolili ivotn styl, nap. pro zpsob oblkn, lidi, se ktermi se stkaj, nebo aktivity mimo kolu (lnek 14; Protokol . 12).

  • Nae kola zajiuje vem jednotlivcm stejn pstup, prostedky a innosti (lnek 14; Protokol . 12).

  • Lid zna koly se postav proti diskriminanmu nebo poniujcmu jednn, materilm nebo poznmkm na pd koly (lnky 2, 9, 14; Protokol . 12).

  • Pokud dojde ke konfliktm, sname se je vyeit nensilnmi zpsoby a spoluprac (lnky 2, 3).

  • Vdisciplinrnch zleitostech (vetn suspendovn a vylouen) maj vechny osoby pi urovn viny a trestu zarueno spravedliv a nestrann jednn (lnek 6).

  • Osoba obvinn znesprvnho jednn je povaovna za nevinnou, dokud j nen prokzna vina (lnek 6).

  • Ve kole je respektovn mj osobn prostor a vlastnictv (lnek 8; lnek 1, Protokol . 1).

  • Lid vna kole kladn pijmaj studenty, uitele, administrativn pracovnky a jin zamstnance, kte pochzej zodlinch pomr a pat kodlinm kulturm (lnky 1, 9, 10, 14; Protokol . 12).

  • Lid vna kole maj monost podlet se (individuln i prostednictvm rznch sdruen) na demokratickch rozhodovacch procesech, tkajcch se innosti koly a jejich pravidel (lnek 11; lnek 3, Protokolu . 1).

  • Lid vna kole maj dostatek asu na odpoinek vprbhu vyuovn a pimenou pracovn dobu za slunch pracovnch podmnek (lnek 4).

  • Pijmm spoluodpovdnost za to, e vna kole nikdo nebude nikoho diskriminovat a e se lid budou chovat zpsobem, kter bude pispvat kbezpenosti a blahu vech pslunk koly (lnky 1 a 29).


Tabulka s v sledky

Tabulka s vsledky

Grafy vsledk na dalch strnkch...

Poznmka : hodnoty v zvorkch jsou vsledky dotaznku z loskho roku


Graf 1

Graf 1

Stupnice znmek:1 ne/nikdy, 2 zdka, 3 asto, 4 ano/vdy

Strun subjektivn shrnut vsledku:

 • 2006 Velmi uspokojiv, pjemn a ekan vsledek, nic nepekvapujcho

 • 2007 Leton vsledek je velmi podobn loskmu a jeho hodnoty se daly oekvat


Graf 2

Graf 2

Stupnice znmek:1 ne/nikdy, 2 zdka, 3 asto, 4 ano/vdy

Strun subjektivn shrnut vsledku:

 • 2006 To, e jsou lid na GVH diskriminovn za sv obleen i nzory jsme vskutku neekali, nut k zamylen

 • 2007 I tentokrt se nalo dost lid, kte pochybuj o rovnoprvnosti lid na na kole.


Graf 3

Graf 3

Stupnice znmek:1 ne/nikdy, 2 zdka, 3 asto, 4 ano/vdy

Strun subjektivn shrnut vsledku:

 • 2006 Opt ponkud nelib vsledek, i my jsme tho nzoru, e kad student nem stejn podmnky. Vtina profesor pi hodnocen studenta spe hodnot tv a ne znalosti. Ji mnohokrt jsme se na GVH setkali s tm, e byl protovn potomek nkoho z profesor GVH a nebo uitel z jinch lounskch kol

 • 2007 My si myslme, e ve vtin ppad se skuten kola sna zaruit vem stejn podmnky. Jen nepatrn mnostv lid je pesvdeno o opaku.


Graf 4

Graf 4

Stupnice znmek:1 ne/nikdy, 2 zdka, 3 asto, 4 ano/vdy

Strun subjektivn shrnut vsledku:

 • 2006 Tento vsledek jsme bohuel oekvali, je to smutn potvrzen

 • 2007 V tomto ppad musme bohuel zcela souhlasit, toto tvrzen dokld i nkolik naich osobnch zkuenost


Graf 5

Graf 5

Stupnice znmek:1 ne/nikdy, 2 zdka, 3 asto, 4 ano/vdy

Strun subjektivn shrnut vsledku:

 • 2006 Konen opt hejiv vsledek, k by to tak pokraovalo

 • 2007 Leton vsledek je jet pesvdivj ne losk a jsme tomu velmi rdi


Graf 6

Graf 6

Stupnice znmek:1 ne/nikdy, 2 zdka, 3 asto, 4 ano/vdy

Strun subjektivn shrnut vsledku:

 • 2006 Pomrn slun, koda jen, e sloupec zdka nen jet o trochu men

 • 2007 Bohuel, i letos se nalo pomrn dost lid, kte s tmto tvrzenm nesouhlas


Graf 7

Graf 7

Stupnice znmek:1 ne/nikdy, 2 zdka, 3 asto, 4 ano/vdy

Strun subjektivn shrnut vsledku:

 • 2006 Sami jsme se s podobnm jednnm na GVH setkali, pro ns dn pekvapen. Ji nkolikrt se nm stalo, e jsme se pipletli k situaci (li jsme kolem), kde se stalo njak poruen pravidel. Nanetst jsme tam akort byli odchyceni lenem pedagogickho sboru. Ihned jsme byli oznaeni za pachatele, bez monosti spravedlivho soudu

 • 2007 Z tohoto grafu je vidt, e nememe jednoznan ct, jestli studenti souhlas s tmto tvrzenm. My osobn jsme se s touto situac jet nesetkaly


Graf 8

Graf 8

Stupnice znmek:1 ne/nikdy, 2 zdka, 3 asto, 4 ano/vdy

Strun subjektivn shrnut vsledku:

 • 2006 Souhlasme, opt zleitost, kterou se GVH me chlubit

 • 2007 V naem dotaznku pevld kladn vsledek a i my s nm ve vtin ppad souhlasme


Graf 9

Graf 9

Stupnice znmek:1 ne/nikdy, 2 zdka, 3 asto, 4 ano/vdy

Strun subjektivn shrnut vsledku:

 • 2006 Ano meme jen potvrdit, v tomto smru jsme velmi modern. Na prvn pohled je vidt, e n stav navtvuje hned nkolik student z jinch etnickch skupin a doposud nebyly v souvislosti s nimi dn problmy

 • 2007 S tm meme jen souhlasit, dokonce se obas zd, e na studenty z jinch etnickch skupin se kolikrt bere vt ohled ne na ostatn. Ve vrstvch zamstnanc nevme o dnm ppadu utiskovn


Graf 10

Graf 10

Stupnice znmek:1 ne/nikdy, 2 zdka, 3 asto, 4 ano/vdy

Strun subjektivn shrnut vsledku:

 • 2006 Pomrn dobr vsledek s malou kakou, ale jinak vcelku slun

 • 2007 Kad tda me vyslovit svj nzor prostednictvm studentsk rady a svch tdnch zstupc.


Graf 11

Graf 11

Stupnice znmek:1 ne/nikdy, 2 zdka, 3 asto, 4 ano/vdy

Strun subjektivn shrnut vsledku:

 • 2006 My se osobn nectme bt njak extrmn kolou vyerpni, je nutn asi brt tento vsledek s nadszkou

 • 2007 Ano, lid vtipn trvaj na tom, e kola je pro n nesmrnou zt Avak nepehnjme!


Graf 12

Graf 12

Stupnice znmek:1 ne/nikdy, 2 zdka, 3 asto, 4 ano/vdy

Strun subjektivn shrnut vsledku:

 • 2006 Potujc zjitn, e by studenti brnili vechny zmnn body

 • 2007 Valn vtina lid tvrd, e bude brnit zkladn lidsk prva na na kole, co je velmi chvlyhodn. Ale co realita???


Z v r

Zvr

 • 2006 - V pvodnm zmru celho projektu bylo zapojit do vsledku projektu jak studenty, tak i profesory a administrativn pracovnky koly. Bohuel se nm nepodailo sjednotit dost dotaznk od profesor respektive administrativnch pracovnk, aby men mlo vbec smysl.

 • Proto jsme se rozhodli zaadit do vsledk jen dotaznky od student. Bylo dotzno celkem 52 student z rznch td bez rozdlu vku, ovem jen 42 z nich bylo platnch, nebo u nkterch dotaznk bylo oznaeno u jedn otzky bu nkolik odpovd, nebo naopak dn.

 • 2007 V tomto roce jsme mezi studenty (15-19 let), profesory a ostatn pracovnky koly rozdaly 50 dotaznk a vech 50 se nm vrtilo v podku vyplnnch. Vichni dotazovan byli velmi ochotn s nmi spolupracovat, za co jim pat velk dk.

 • Leton vsledky jsou v porovnn s loskmi velmi podobn. Vzhledem k tomu, e jsme obdreli vce odpovd ne loni, troufme si ct, e jsou dokonce objektivnj. Z dotaznk jsme se dozvdly spoustu zajmavch informac, z nich nkter, pedloen na pslunch mstech, by mohly pispt ke zlepen pstupu ke studentm a zamstnancm koly, a to bez rozdlu nrodnosti, nboenstv, zjm atd


ad
 • Login