TISKOVÁ KONFERENCE 27. 8. 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Tiskov konference 27 8 2013
Download
1 / 34

  • 62 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

TISKOVÁ KONFERENCE 27. 8. 2013. KVALITNÍ EVROPSKÝ VÝROBEK. Ing. Jarmila Štolcová, Ph.D. ředitelka pro marketing a komunikaci PK ČR. Ing. František Šámal předseda ČSPS RNDr. Karel Kosař, CSc. ředitel VÚPS, a.s. Historie – pivo na území ČR Úvod – genese záměru legislativní ochrany

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TISKOVÁ KONFERENCE 27. 8. 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tiskov konference 27 8 2013

TISKOV KONFERENCE 27. 8. 2013

KVALITN EVROPSK VROBEK


Ing jarmila tolcov ph d editelka pro marketing a komunikaci pk r

Ing. Jarmila tolcov, Ph.D.editelka pro marketing a komunikaci PK R


Ing franti ek mal p edseda sps rndr karel kosa csc editel v ps a s

Ing. Frantiek malpedseda SPS RNDr. Karel Kosa, CSc.editel VPS, a.s.


Osnova

Historie pivo na zem R

vod genese zmru legislativn ochrany

Nvrh realizace VPS, SPS, PPV, Brusel

VPS charakterizace a specifikace eskho piva

Souasn stav skutenost a perspektiva

Osnova


Historie

Historie

Z archeologickch nlez je zejm, e pivo na naem zem, kter je pesn vymezeno, vyrbli obyvatel, kte zde ili ji ped Slovany, stejn tak, jako sami Slovan. Prvn zznamy o vaen piva na danm zem se poj k Bevnovskmu klteru, kde benediktint mnii vyrbli pivo a vno v roce 993 n. l.


Historie1

Nejstarm zznamem o pstovn chmele na danm zem je zakldac listina knete Betislava I., ji byly piznny destky z chmele pstovanho v atci, Star a Mlad Boleslavi kapitule Sv. Vclava ve Star Boleslavi.

Prvnm historickm dokumentem pmo spjatm s vrobou piva je zakldac listina Vyehradsk kapituly, vydan prvnm eskm krlem Vratislavem II. roku 1088

Historie


Tiskov konference 27 8 2013

Clem systmu tzv. chrnnch oznaen, zavedenho vroce 1992 vEU, je chrnit tradin regionln zemdlsk a potravinsk produkty a zamezit pouvn historicky zavedench nzv pro vrobky, kter se svmi vlastnostmi nebo pvodem li od pvodnch produkt. Byla proto zavedena ti chrnn a zempisn oznaen: Chrnn oznaen pvodu (CHOP), Chrnn zempisn oznaen (CHZO) a Zaruen tradin specialita (ZTS).

vod


Tiskov konference 27 8 2013

VPS provdl koncem 90. let podrobn srovnn chemickho sloen eskch, evropskch, americkch a japonskch piv. esk piva se li od vech zahraninch vad kvalitativnch kritri. Vzkum probhal vdob, kdy esk pivovary masivn investovaly do modernch technologi, ke kterm nenaly vce ne 50 let pstup.

vod


Tiskov konference 27 8 2013

Npad legislativn ochrnit esk pivo byl po ad diskus podpoen i eskm svazem pivovar a sladoven (SPS), kter se stal administrtorem pihlky do EU. Zrove probhala aktivn komunikace sadem prmyslovho vlastnictv, kter byl npomocen pi prosazovn CHZO esk pivo vEU a zrove poskytoval i poradensk sluby pi sepisovn dost

vod


Tiskov konference 27 8 2013

EU bn nepovoluje CHZO na rovni nrodnch stt. Jedinou vjimkou je Lucembursk med, co je vzhledem kvelikosti zem pochopiteln. Vppad piva existuje nap. Bavorsk pivo CHZO a Brmsk pivo CHZO. Bylo tedy nutn stanovit zem vrmci esk republiky, kde se esk pivo a esk suroviny vyrbj, co je svjimkou pohraninch oblast (neplat ale absolutn) prakticky vtina zem R

vod


Tiskov konference 27 8 2013

Po nkolika letech jednn na rovni eskch pivovar a orgn EU byla vroce 2008 zapsna ochrann znmka CHZO esk pivo vkategorii svtl lek, tmav lek, svtl vepn a tmav vepn pivo a lehk pivo.

vod


Charakterizace a odli nosti esk ho piva

Charakterizace a odlinosti eskho piva

- rozdl prokvaen

- barva piva

- obsah hokch ltek piva

- obsah polyfenol

- pH

- senzorick vjem


Statistick vyhodnocen odli nosti esk ho piva

Statistick vyhodnocen odlinosti eskho piva

A shlukov analza souboru tuzemskch a zahraninch piv

T - tuzemsk piva, Z zahranin piva


Z kladn atributy legislativn ochrany esk ho piva na principu chr n n ho zem pisn ho ozna en

Zkladn atributylegislativn ochrany eskho piva na principu chrnnho zempisnho oznaen

- popis eskho piva

- zempisn vymezen

- suroviny

- vrobn postup

- zempisn pvod

- etiketovn


Popis esk ho piva

Popis eskho piva

Svtl pivo, kter je vrazn vn po sladu svtlho typu a po chmelu. z tohoto piva je stedn, stejn tak jako plnost chuti, kter je pedevm dna rozdlem mezi zdnlivm a dosaitelnm stupnm prokvaen. Intenzita hokosti piva je stedn a vy, scharakterem drsnosti jemn a mrn drsn. Barva piva je zlatolut, stedn a vy intenzity. Pivo je jiskrn a po nalit do sklenice vytv kompaktn blou pnu. Nejsou ppustn ciz vn a chut, pevld chu po sladu a chmelu, piem je piputna velmi slab intenzita pasteran i esterov chut a vn. Pro pivo eskho typu jsou typick vy hodnoty polyfenol a vy hodnota pH.


Zem pisn vymezen

Zempisn vymezen


Suroviny

Suroviny

Jen slad 50 % ploch zaujmaj odrdy vhodn pro esk pivo CHZO

esk hlvkov chmel a chmelov produkty 95 % ploch zaujm chmel pro esk pivo CHZO

Voda

Pivovarsk kvasnice

VPS je jedinou organizac v R, kter je oprvnn doporuovat odrdy jemene, chmele, urit kmeny kvasnic pro vrobu eskho piva CHZO.


V robn postup

Vrobn postup


V robn postup1

Vrobn postup

dekokn jedno a trmutov rmutovn (nejmn 80 % eskho sladu vsypn)

chmelovarem 60 120 minut (minimln odpar 6 %, minimln podl eskho chmele 30 %)

spodn kvaen 6 14 C (Saccharomycescerevisiaesubs. uvarum)

dokvaovn pi teplotch kolem 0C


Zem pisn p vod

Zempisn pvod

esk pivo se vyrb popsanou metodou vlun na vymezenm zem, zmstnch surovin stanoven jakosti za vyuit mstnch zdroj vody se specifickm minerlnm sloenm, co eskmu pivu propjuje specifick senzorick vlastnosti. Jedinenost vroby vychz zmnohasetlet tradice vaen piva na vyme- zenm zem a pedvnm zgenerace na generaci byla uchovna a do dnench dn ve specifick podob.


Etiketov n

Etiketovn

Pivo splujc podmnky tto specifikace stoen do spotebitelskch i pepravnch obal me nst na etiketch, kartonech i doprovodnch propaganch materilech oznaen esk pivose slovnm doplkem, e se jedn o registrovan chrnn zempisn oznaen, piem toto oznaen neme ve vztahu ke spotebiteli vykonvat funkci ochrann znmky i nezapsanho oznaen vrobku.


Piva s chr n n m zem pisn m ozna en m

Piva s Chrnnm zempisnm oznaenm

Ploha V nazen 1898/2006, v platnm znn stanovuje:

-Barevnost symbolu v. referennch barev

Barvy Pantone

Vtakov barvy pro 4-barevn tisk


Piva s chr n n m zem pisn m ozna en m1

Ploha V nazen 1898/2006, v platnm znn stanovuje:

- Monost pouit ernoblho symbolu vetn vzoru

Piva s Chrnnm zempisnm oznaenm


Tiskov konference 27 8 2013

Ploha V nazen 1898/2006, v platnm znn stanovuje:

- Monost pouit symbolu v negativu pokud je barva podkladu tmav, me bt pouit symbol v negativnm formtu za pouit barvy podkladu.

v negativu ernobl

Piva s Chrnnm zempisnm oznaenm


Tiskov konference 27 8 2013

Ploha V nazen 1898/2006, v platnm znn stanovuje:

- Monost pouit symbolu v kontrastu pokud je symbol v barevnm proveden na barevnm podkladu patn vidt

Symbol v kontrastu Normln symbol

Piva s Chrnnm zempisnm oznaenm


Tiskov konference 27 8 2013

Ploha V nazen 1898/2006, v platnm znn stanovuje:

Typografie pro text mus bt pouita velk psmena typu Times Roman

Min. velikost tj. prmr 15 mm

- Seznam Chrnn zempisn oznaen+ zkratky CHZO v rznch jazycch nap.:

CS Chrnn zempisn oznaen CHZO

EN Protectedgeograficalindication PGI

Piva s Chrnnm zempisnm oznaenm


Tiskov konference 27 8 2013

Vechny zapsan CHZO/CHOP jsou chrnny proti zneuit vztahuje se na nzvy vrobk, oznaen, obalov materily i na reklamu, v. pipomenut zapsanho nzvu

Nap. pro zapsan nzev CHZO esk pivo zakzna jsou spojen typu tradin esk pivo pro piva bez CHZO

Piva s Chrnnm zempisnm oznaenm


Tiskov konference 27 8 2013

V EU zavedeno v roce 1992

Ochrann znmka CHZO esk pivo zapsna v roce 2008

Dozorem je povena SZPI, psn kontrola shody s adou poadavk, nap.

80 % ze sladovho sypn na vrku je vyrobeno z jarnho jemene doporuench odrd

30 % chmelu na vrku mus tvoit ateck chmel nebo jeho doporuen klony

atd.

CHZO esk pivo


Tiskov konference 27 8 2013

Hlavn pnosy:

garance kvality pro spotebitele

ochrana ped nekalou konkurenc pro pivovary

zruka stabiln poptvky pro dodavatele surovin

podpora exportu

podpora turistiky

CHZO esk pivo


Tiskov konference 27 8 2013

Seznam u ns chrnnch zempisnch oznaen piv

CHZO esk pivo

CHZO Brnnsk/Starobrnnsk pivo nepouv se

CHZO Beznick lek nepouv se

CHZO Budjovick pivo

CHZO Budjovick mansk var nepouv se

CHZO ern Hora nepouv se

CHZO eskobudjovick pivo

CHZO Chodsk pivo

CHZO Znojemsk pivo nepouv se

Dle nazen 1151/2012 - chrnn oznaen, kter se dle ne 6 let nevyrb, by mla bt zruena.

Piva s Chrnnm zempisnm oznaenm


Tiskov konference 27 8 2013

CHZO me pouvat kad, kdo uvd na trh produkt odpovdajc specifikaci (l. 12(1) na. 1151/2012)

Od 4.1.2016 m bt na etiket zapsan nzev + symbol. Lze uvst i chrnn zempisn oznaen nebo CHZO

Do t doby zapsan nzev + symbol/Chrnn zempisn oznaen

Piva s Chrnnm zempisnm oznaenm


Tiskov konference 27 8 2013

CHZO pouv celkem 16 pivovar pro 77 znaek piva

Mansk pivovar Havlkv Brod

Kruovice

Polika

Vykov

ern Hora

Plzesk Prazdroj, Radegast, Velk Popovice, Gambrinus

Bernard

Primtor

Tradin pivovar v Rakovnku

Zubr

Pivovar Protivn

Pivovar Samson

Nymburk

Pouvn CHZO

aktuln stav


Ing miroslav koberna csc editel pro programov n a strategii pk r

Ing. Miroslav Koberna, CSc. editel pro programovn a strategii PK R


D kujeme za pozornost

Dkujeme za pozornost


  • Login