Samhandlingsreformen
Download
1 / 44

Samhandlingsreformen - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Samhandlingsreformen. Hvilke rolle kan/vil bruk at IKT ha i gjennomføring av samhandlingsreformen? Hvilke råd kan gis til kommunene i denne sammenheng?. Professor Anders Grimsmo, NTNU. 1935. Ingress: Artikkel i Computerworld 20.05.2010:. ” Norge er et u-land på ehelse.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Samhandlingsreformen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen

 • Hvilke rolle kan/vil bruk at IKT ha i gjennomføring av samhandlingsreformen?

 • Hvilke råd kan gis til kommunene i denne sammenheng?

Professor Anders Grimsmo, NTNU

1935


Norge er et u land p ehelse

Ingress:Artikkel i Computerworld 20.05.2010:

”Norge er et u-land på ehelse.

”Statsekretær Roger Ingebrigtsen vil raskt i gang med kjernejournal”

”…Uten en elektronisk kjernejournal er det helt umulig å gjennomføre denne reformen.”


Helsetjenesten en sinke i bruk av ikt

Helsetjenesten - en sinke i bruk av IKT?

Sammenligninger

 • Bank og forsikring

 • Transportsektoren

 • Hotell og reiseliv

 • Handelsnæringen

 • Universiteter, forskning

 • Konsulentbransjen

Slå dem sammen og det vil ligne:

Helsetjenesten


G r det tregt

Går det tregt?

Undersøkelse av 10 større pilotprosjekter i Europa:

(EPJ, eResept, booking, helsenett, publikumstjenester, mm.)

 • Gjennomsnittlig 5 år fra start til implementering

 • Ytterligere 3-4 år før effektene begynner å komme

  Min diagnose:

 • Kostnadsbildet er feil og blir undervurdert

 • Kompleksiteten kommer som en ”overraskelse” - hver gang


Hva koster ikt i helsetjenesten

Hva koster IKT i helsetjenesten?

 • Utgifter knyttet til informasjonsbehandling i helsetjenesten er beregnet til å utgjøre 25 – 39% av budsjettet

 • Utgiftene til IKT er per i dag kommet opp mot 1 – 3% av utgiftene

 • I sammenlignbar industri (bank, handel, kontor, transport, hotell) brukes i dag 10 – 20% av budsjettene til IKT

 • Hver krone som brukes til innkjøp av programvare, resulterer i 8 – 12 kroner til drift og vedlikehold


Fullf rt eller p begynt innf ring av epj

Fullført eller påbegynt innføring av EPJ


Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformens hovedbegrunnelse

90 år og eldre

80-89 år

67-79 år

Kilde: SSB


Hvorfor samhandlingsreformen

Hvorfor samhandlingsreformen?

I dag

Diabetes, rus, kols, overvekt, psykiske lidelser

Framtid

Kostnader

Tidligfase

Diagnose

Kronisksyk

Komplikasjoner

Forebygging


Samhandlingsarenaen

Pasienteni sentrum

Samhandlingsarenaen

Spesialisthelsetjenesten

Sykehjem

Bolig/hjemmesykepleie

Fastlege/legevakt


Akt rer i samhandling om kronisk syke

Kommunehelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten

Aktører i samhandling om kronisk syke

Sykehjem

Sykehus

Ambulanse syketransport

AMK

Hjemme-tjenester

Rehabili-tering

Laboratorier

Fastleger

Rehabiliterings-institusjoner

Legevakt

Andre kommunale tjenester

Private spesialist-helsetjenester

Stønad, hjelpemidler

Apotek

Andre viktige tjenester


Det er n verdikjede i helsetjenesten pasientforl pet

Det er én verdikjede i helsetjenesten - pasientforløpet

Sykehus

Sykehjem

Hjemmetjeneste

- Fra første kontakt med helsetjenesten for et problem, evt. en ny episode med tidligere avsluttet problem, til siste kontakt for problemet

Fastlegebesøk


Verdikjeden er informasjonsdrevet

Verdikjeden er informasjonsdrevet

Kommunikasjonsprosess

Resultat, svar

Forespørsel, anmodning

4

1

Aktør 2

Aktør 1

Aktør 1

Aktør 2

5

2

Godkjenne

Respons

Utføringsfase

Resultatfase

Bestillingsfase

Aktør 2

3

Aktivitet

Arbeidsprosess


Det er n verdikjede i helsetjenesten pasientforl pet1

Det er én verdikjede i helsetjenesten - pasientforløpet

Sykehus

Sykehjem

- Fra første kontakt med helsetjenesten for et problem, evt. en ny episode med tidligere avsluttet problem, til siste kontakt for problemet

Hjemmetjeneste

Brudd i eierskap

Brudd i styringssystem

Brudd i regelverk

Brudd i finansiering

Brudd i behandling

Brudd i faglige mål

Brudd i informasjonsflyt

Fastlegebesøk


Samhandlingskjedene i helsetjenesten

Samhandlingskjedene i helsetjenesten

Servise og støtte

Den akuttmedisinske

Den medisinske samhandlingskjeden

Omsorgs- og rehabiliterin

Den veiledede samha

tjenestene

kjeden

gskjeden

ndlingen

Kommune-

helsetjenesten

Spesialist-

helsetjenesten

Suksessfaktorer:

 • Bedre problemforståelse og kunnskaper om samhandlingen og muligheter

 • Organisasjonsutvikling og IKT går hand i hand

 • Bedre tilrettelegging forvaltningsmessig og økonomisk


Den akuttmedisinske kjeden

Den akuttmedisinske kjeden

113 AMK

LV-sentral

Øyeblikkelig hjelp akutt

Innleggelse

50 000 akuttilfeller per år

(5% av innleggelser for døgnopphold)

Akuttmottak

Legevakt

Ambulanse


Den medisinske samhandlingskjeden

”Den medisinske samhandlingskjeden”

Hovedstrømmer ved innleggelser

Primærlegen

1,3 mill opphold per år

(døgn + dagopphold)

Innleggelse

2 millioner

henvisninger

Legevakt

40%

60%

25%

Fastlege

Poliklinikk

Øyeblikkelig hjelp

37%

75%

3,7 millioner

polikliniske konsultasjoner

37%

Vanlig henvisning


Hvem legger inn i sykehuset

Hvem legger inn i sykehuset?

Legevaktslegen

Poliklinikk

legen


Legevakten har endret seg

Legevakten har endret seg

Kunnskaper og informasjon om pasientene

 • 80-tallet: Stor andel hjemmebesøk

 • 90-tallet: Konsultasjoner på legekontor

 • Etter 00: Sammenslåinger i store legevaktsdistrikt


Yeblikkelig hjelp innleggelser muligheter

Øyeblikkelig hjelp innleggelser – muligheter?

 • 550 000 øh.j innleggelser

  • 50 000 ( 10 %) akuttsituasjoner (”rød respons”)

  • 220 000 (40%) hastetilfeller (”gul respons”)

 • Resten (50%) – tilgjengelig for alternativer?

 • Unødvendige innleggelser: Fra 0 til 30%

  • 1/2 skyldes mangelfulle primærhelsetjenester (hjemmesykepleie, etc)

  • 1/3 skyldes mangelfull tilbakemelding til primærhelsetjenesten (epikrise, etc) og usikkerhet


Tiltak som alternativ til innleggelse

Tiltak som alternativ til innleggelse

 • Kommunehelsetjenesten må organisere et hastetilbud til pasienter som midlertidig trenger økt tilbud i hjemmet eller i sykehjem

 • Fastlege og legevakt må ha mandat til å rekvirere ekstra kommunale pleie- og omsorgstjenester som i spesialisthelsetjenesten

 • Vaktsystemene (LV-sentralen, legevaktslegen, PLO vakten og vaktsystemet i spesialisthelsetjenesten må få enklere tilgang på vital pasientinformasjon for tryggere kunne velge riktig omsorgsnivå (kjernejournal)

 • Det bør innføres en rutine for utarbeidelse av en individuell ”beredskapsplan” for pasienter med store og kompliserte behov

 • Implementering av elektronisk beslutningsstøtte i EPJ

 • Tilgang til veiledning bør bli enklere både for allmennlegene og annet kommunalt helsepersonell (”Call centre”)


Omsorgs og rehabiliteringskjeden

Sykehjem

Død

2%

8%

Død

Bolig

Hj. sykepl

840 000

opphold

”Omsorgs- og rehabiliteringskjeden”

Hovedstrømmene ved utskriving


Sentrale utfordringer i selvgrodde systemer

Sentrale utfordringer i ”selvgrodde systemer”

 • Kommunen trenger tid til planlegging

  • Tidlig varsling – for lite informasjon, sein varsling – for kort tid til planlegging

  • Stor variasjon varsling mellom avdelinger

 • Det er utstrakt ”uformell” muntlig kommunikasjon

  • Dialog og forhandlinger om pasientens behov i stor grad bygd på muntlig kontakt

  • Sykepleier i kommunen må forholde seg til mange og skiftende sykepleiere for den enkelte pasient, og til mange avdelinger med ulike rutiner

  • ”Foreløpig” notat/epikrise ved utskriving inneholder informasjon som allerede er kjent

  • Stor variasjon type dokumenter og i innhold

 • Ansvarsfordeling/mandater uklare

  • Tydelige spenninger mange steder når det gjelder mandatforståelse mellom sykehusene og kommunene.

  • Uklare skiller mellom faglige formidlinger og ansvarsmessige grenseoppganger


Kulturforskjeller

”Kulturforskjeller”

Kommunehelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten

Planlegging

Langsiktig – mot resten av livet

Kortsiktig – tom. utskriving

Tjenester

Generelle, i hovedsak ved korte besøk

Segregerte og spesialiserte, døgnkontinuerlig

Helseproblemer

Gjerne flere parallelt og hele spektret av diagnoser

Ett problem, evt. fokus på ett om gangen.

ADL-orientert med tilrettel-egging, og pasienten deltar mye selv. Lite/langsom endring

Behandling

Diagnoseorientert og med avansert teknologi. Ofte med store endringer på kort tid

Pasient – helsepersonell forhold

Kontinuerlig over mange år, personlig og omfattende

Sjelden og oftest bare i korte perioder. Mange involverte samtidig

Beslutninger

Tas ofte av helsepersonell alene eller av få, og ofte med vekt på pasientpreferanser

Tas gjerne i møter med flere og med adheranse først og fremst til faglige retningslinjer

Samarbeid med andre

Med mange, også utenfor helsetjenesten, og tett med evt. pårørende

I hovedsak med kommune-helsetjenesten, sporadisk kontakt med pårørende


Helsefaglige tiltak med dokumentert effekt

Helsefaglige tiltak – med dokumentert effekt

Felles kjennetegn for suksess:

Pasientgrupper

 • Slagpasienter

 • Kronisk lungesyke

 • Hjertepasienter

 • Hofteopererte

 • Geriatriske pasienter

 • Tidlig mobilisering, tidlig utskriving

 • Med vante oppgaver i vante omgivelser

 • Kompetanse fra spesialisthelsetjenesten

  • Deltar i overføring til kommunen og etablering av videre opplegg

 • Pasient- og pårørendeopplæring

 • Avtalt systematisk oppfølging etter utskriving

  • Kommunen

  • Spesialisthelsetjenesten


Tiltak ved utskriving

Tiltak ved utskriving

Momenter som bør inngå strukturerte pasientforløp:

 • Rutiner for varsling av innleggelse og organisering av tidlig utskriving (”utskrivingsklare pasienter”)

 • Klargjøring av mandater vedrørende tjenester videre, ”interimløsning” og rehabilitering

 • Pasient og pårørende involvering og opplæring

 • Program for systematisk oppfølging etter utskriving, inklusive et hjemmebesøk umiddelbart

  • Forebyggende tiltak

  • Egenmestring

 • Rutiner for kontakt og konsultasjon ved forverring

  • Triagesystem, førstevalg behandling, ”callcentre”


Noen hovedpremisser for kommunene

Noen hovedpremisser for kommunene

 • Oppgavene må gjelde problemstillinger som er egnet for den generalistkompetansen som yrkesgruppene og organisasjonen i kommunehelsetjenesten har.

 • Oppgavene må ha et volum som forsvarer de tilpasningene og den ressursøkningen som må iverksettes

 • Det må omhandle pasientforløp der kommunen eller kommunens helsepersonell reelt kan påvirke eller styre valget av behandlingsalternativer

  * * * *

  I tillegg:

  • En finansieringsmodell som understøtter større kommunalt engasjement både i

   • Innleggelsesprosessen (hastetilbud i kommunen og forebyggende rehabilitering)

   • Utskrivingsprosessen (tidlig utskriving)

  • Enklere tilgang på kompetanse fra spesialisthelsetjenesten

  • Større involvering av fastlegene i de andre kommunale tjenestene


Pasientgrupper som er aktuelle

Pasientgrupper som er aktuelle

 • Kroniske syke og eldre med uplanlagt behov for helsetjenester forverring som skyldes interkurrent sykdom (forbigående mildere sykdom som blærekatarr, influensa etc i tillegg til hoveddiagnosen)

  • som alternativt til innleggelse kan behandles med et forsterket hastetilbud i kommunen

  • som med forsterket tilbud kan skrives ut tidlig

 • Kronisk syke og eldre som kan ha nytte av systematisk oppfølging og rehabilitering, dvs. forebygge behov for innleggelser sykehus og behov for økt kommunalt tilbud

  • tidlig rehabiliterings-/behandlingstilbud til hjemmeboende som gradvis mister funksjonsevne

  • forebyggende hjemmebesøk/program til pasienter som skrives ut fra sykehus og til hjemmet etter behandling

 • Pasienter med alvorlig sykdom som skal ha palliativ behandling


Standardiserte pasientforl p behandlingslinjer

Opphold i sykehus

Standardiserte pasientforløp (behandlingslinjer)

Kommune-helsetjenester

Kommune-helsetjenester

Utredning

Innleggelse

Diagnostikk

Behandling

Utskrivelse

Oppfølging

Standardisert pasientforløp (protokoll) individuell behandlingsplan

Fra Sykehuset Østfold


Utvikling og implementering av forl psplaner

Utvikling og implementering av forløpsplaner

Definisjon av en pasientgruppe

Inklusjons- og eksklusjonskriterier

Konsensus- eller forskningsbaserte kunnskaper knyttet til et definert problemområde (diagnose)

Faglige retningslinjer

 • Beskrivelse av sentrale aktiviteter som inngår i faglige retningslinjer:

 • Arbeidsoppgaver

 • Aktører, mandat, kompetansekrav

Prosessbeskrivelser

Sammenbinding av aktiviteter og utforming av arbeidsflyt for lokal gjennomføring av et forløp

Lokale forløpsplaner (protokoll)

Individuell behandlingsplan


Samhandlingsreformen

SAMHANDLINGSKJEDEN FOR KRONISK SYKE: kommunene

Ny episode

Daglig observasjon og tjenesteyting

Daglig observasjon og tjenesteyting

Pasienten blir dårligere

Hjem: Bruker/pårørende

Primær-kontakt/-sykepleier

Besøk av sykepleier innen 3 dager

4 ukers samtale med primærkontakt

Hjemmetjeneste

Nettverks-møte

Kontakt-person

Innleggelse kortidsopphold

Innleggelse kortidsopphold

Sykehjem

Trening og opplæring

Fysio-/ergoterapi

LV-sentral

Lege-vakt

Fastlege

Besøk hos fastlege etter 2 uker

Oppfølging fastlege

Fastlege

Legevakt

Bestillerkontor

Møte sykehus kommune

Vedtak

Poliklinikk

Mottak i sykehus

Pasienten vurderes utreiseklar

Sykehus

Utredning/behandling, avdeling

Start


Samhandlingsreformen

Kommune

Fastlege

Orientering om tjenestetilbud

Dersom pasienten har kommunale tjenester

Ved behov for kommunale tjenester

Medisinske opplysninger

Ved endringer, og på forespørsel

Ved endringer, og på forespørsel

Helseopplysninger til lege

Legemiddelopplysninger

Forespørsel og svar

Ved behov

og på forespørsel

Ved behov

og på forespørsel

Fornying av resept

Forespørsel og svar

Forespørsel om time

og svar på denne

For innrapportering

til SSB

Diagnoser for IPLOS-rapportering

Forespørsel og svar

For at tjenester kan avsluttes

For at tjenester kan avsluttes

Orientering om dødsfall

For dokumentasjon og oppfølging av feil og mangler

For dokumentasjon og oppfølging av feil og mangler

Avvik


Samhandlingsreformen

Kommune

Sykehus

Dersom pasienten har kommunale tjenester

Innleggelsesrapport

Dersom pasienten har kommunale tjenester

Melding om innlagt pasient

(logistikkmelding)

Ved behov for nye, eller endrede behov for tjenester fra kommunen

Helseopplysninger ved søknad

Når ferdigbehandlet og kommunen ikke kan ta imot pasienten

Melding utskrivningsklar pasient

(logistikkmelding)

Avmelding utskrivningsklar pasient

(logistikkmelding)

Ved endring og pasienten likevel ikke er utskrivningsklar

Melding om utskrevet pasient

(Logisitkkmelding)

Benyttes sammen med utskrivningsrapport eller alene

Utskrivningsrapport

Sendes samme dag pasienten skrives ut til pleie- og omsorgstjenesten

Spørsmål og svar knyttet til pågående dialog

Forespørsel og svar på forespørsel

Spørsmål og svar knyttet til pågående dialog

For dokumentasjon og oppfølging av feil og mangler

For dokumentasjon og oppfølging av feil og mangler

Avvik


Samhandlingsreformen

SAMHANDLINGSKJEDEN FOR KRONISK SYKE: Bruk av ELIN-meldinger

Daglig observasjon og tjenesteyting

Hjem: Bruker/pårørende

Besøk av sykepleier innen 3 dager

4 ukers samtale med primærkontakt

Nettverksmøte Kontakt-person

ELIN - meldinger

Hjemmetjeneste

Melding om innlagt pasient

1

2

Helseopplysninger ved søknad

6

Sykehjem

Melding utskrivningsklar pasient

7

11

3

4

Melding om utskrevet pasient

8

10

Fysio-/ergoterapi

5

Utskrivningsrapport

11

9

6

Forespørsel om time

11

Besøk hos fastlege etter 2 uker

Fastlege

7

Orientering om tjenestetilbud

5

8

Helseopplysninger til lege

4

Legevakt

9

Overføring legemiddelopplysninger

3

10

Medisinske opplysninger

2

Bestillingskontor

11

Forespørsel og svar på forespørsel

1

Sykehus

Poliklinikk

Mottak i sykehus

Pasienten vurderes utreiseklar

Pasienten vurderes utreiseklar

Utredning/behandling, avdeling

Mottak i sykehus

Sykehus

Utredning/behandling, avdeling

Start

Start


Samhandlingsreformen

SAMHANDLINGSKJEDEN FOR KRONISK SYKE: Bruk av ELIN-meldinger

Ny episode

Daglig observasjon og tjenesteyting

Pasienten blir dårligere

Hjem: Bruker/pårørende

Primær-kontakt/-sykepleier

ELIN - meldinger

Hjemmetjeneste

6

6

Forespørsel om time

Innleggelse kortidsopphold

Sykehjem

7

Orientering om tjenestetilbud

13

6

8

Helseopplysninger til lege

8

9

Overføring legemiddelopplysninger

Fysio-/ergoterapi

11

10

Medisinske opplysninger

LV-sentral

Lege-vakt

11

Forespørsel og svar på forespørsel

Fastlege

Oppfølging fastlege

Fastlege

6

12

Innleggelsesrapport

Henvisning

13

Legevakt

11

Bestillerkontor

12

13

Poliklinikk

Mottak i sykehus

Sykehus

Utredning/behandling, avdeling


Kommunenes behov for ikt i samhandlingsreformen

Kommunenes behov for IKT i samhandlingsreformen

 • Nasjonale eller felles tjenester (som for alle)

  • eResept, syketransportordningen, repositorier med kodeverk, faglige retningslinjer, adresser og tjenestetilbud

  • Norsk helsenett - meldingsutveksling

  • Nasjonal kjernejournal – register med kritisk informasjon

  • Informasjon til planlegging, styring og kvalitetsutvikling av tjenestene

   • Overvåkning av behov

   • Komparative data om og til tjenestene

 • Tjenester spesielt for kommunenes behov

  • elektronisk kommunikasjon med andre kommuner

  • kommunikasjon internt mellom helsetjenestene i kommunen

  • veiledning/kompetanseoverføring og samarbeid med spesialisthelsetjenesten


Elektronisk kommunikasjon med andre kommuner

Elektronisk kommunikasjon med andre kommuner

 • Intraregionale nett vil ikke dekke alle behov

  • ”Naturlige” samarbeidspartnere varierer med type tjeneste

  • For liten fleksibilitet

 • Tryggere oppretting av interkommunale legevaktsordninger

  • Bedre tilgang på pasientinformasjon for legevakt og LV-sentral

  • Bedre kommunal styring med pasientrømmer

 • Interkommunale tilbud før, istedenfor og etter sykehusopphold

  • interkommunalt samarbeid lokalmedisinske sentra/forsterka sykehjem

  • redusere behovet fysisk møte i team, øke samarbeidet mellom møter

  • felles opplæring


Kompetanse i kommunehelsetjenesten er en n kkelfaktor for suksess med samhandlingsreformen

Kompetanse i kommunehelsetjenesten er en nøkkelfaktor for suksess med samhandlingsreformen

 • Ved behandling og oppfølging av den enkelte pasient

  • Enklere tilgang til ”spesialkompetanse” i sykehus (sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter oa. i spesialavdelingene)

  • Deltagelse helt hjem ved utskriving og oppfølging av pasientene

  • Veiledning når pasienter vil være hjemme

  • Desentralisering av poliklinikk tilbudet?

 • Opplæring og undervisning

  • Fagfellekonferanser om enkeltpasienter, fagfellenettverk og kompetanseknutepunkter (virtuelt teamarbeid)

  • Samarbeid om utvikling av kunnskapsbaserte standardiserte forløpsplaner


Kommunikasjon om kronisk syke call centre helsekontakten

Kommunikasjon om kronisk syke- “Call Centre” / Helsekontakten

 • Poliklinikk

 • Sykehus

LV-sentral

 • Hjemme-tjenester

 • Triage/indeks kronisk syke

 • Rådgivning

 • Kontaktformidling

 • Fastlege

 • Legevakt

 • Pårørende, frivillige

 • Andre tjenester


M lbildet for en kjernejournal

Målbildet for en kjernejournal

En web-løsning som på en enkel og rask måte kan bidra med kritisk informasjon i situasjoner der EPJ og ordinær helsefaglig kommunikasjon ikke er dekkende eller tilgjengelig

 • Forebygge utilsiktede hendelser i diagnostikk og behandling for både planlagt og uplanlagt behandling

 • Øke effektiviteten i kritiske situasjoner


Innholdsoversikt og p logging kjernejournal

Brukernavn

Passord

Helsepersonell ID

Begrunnelse

Ambulant legevakt

Innholdsoversikt og pålogging kjernejournal

Pasient Kjernejournal

Kritisk informasjon

PLO-tjenester

Egenjournal

Kari Normann 261250 37355

Motbakken 12

6653 Trangsundet

Pårørende

Medisinoversikt

Fastlege

Førstevalg beh.

Donasjon

Vaksinasjon

Logg

Kontaktoversikt


Fastlegens legemiddelkort og ny resept utstedt av legevakten

Legemidler i bruk

Oppdatert: 26.02.2007

Faste medisiner

TablAtenolol 25 mg1 tablett to ganger daglig Mot høyt blodtrykk og angina

TablFurix 25 mg1 tablett daglig Vanndrivende

TablLipitor 20 mg1 tablett daglig Mot høyt kolesterol

TablAlbyl-E 75 mg1 tablett daglig Blodfortynnende

Ved behov

TablImovane 7,5 mg1 tablett Ved søvnvansker

Fastlegens legemiddelkort, og ny resept utstedt av legevakten

PasientKjernejournal

Viktig informasjon

Kari Normann 261250 37355

Motbakken 12

6653 Trangsundet

Pårørende

PLO-tjenester

Fastlege

Medisinoversikt

Tilgangslogg

Annet

Samtykke

Kontaktoversikt

Fastlege: Fredrik Bufast

Ny resept/endring

Dato: 24.03.2 Rolle: Legevakt Navn: Stein Pille

Faste medisiner

TablAtenolol 50 mg1 tablett to ganger daglig Mot høyt blodtrykk og angina


Oversikt over kontakter i spesialisthelsetjenesten

198519901995200020052010

Oversikt over kontakter i spesialisthelsetjenesten

PasientKjernejournal

Viktig informasjon

Kari Normann 261250 37355

Motbakken 12

6653 Trangsundet

Pårørende

PLO-tjenester

Fastlege

Medisinoversikt

Tilgangslogg

Annet

Samtykke

Kontaktoversikt

Kontakter

Innleggelser

Orkdal sykehus▲▲▲▲

Kristiansund ▲

St. Olavs hospital ▲

Poliklinikk

Orkdal sykehus ▲ ▲▲▲▲

Namsos sykehus ▲

St. Olavs hospital ▲ ▲

Røntgen

Kristiansund ▲

Sentrum røntgen ▲ ▲

▲ Orkdal sykehus: Tidsrom 17.07 -24.07 2006

Fagområde: Ortopedi Epikrise: Elektronisk


Samhandlingsreformen

Informasjonsutveksling

Informasjonsdeling

EPJ 6

Sykehjem

EPJ 3

Sykehjem

Apotek

EPJ 3

EPJ 2

EPJ 5

Kjerne

journal

Sykehus

EPJ 4

EPJ 7

EPJ 5

Hjemme

tjeneste

Hjemme

tjeneste

Labora

torium

EPJ 1

Fastlege

Legevakt

EPJ 2

EPJ 7

EPJ 1

Legevakt

Sykehus

Fastlege

Pasient

Dagens situasjon

Veien videre?

Pasient


Helsepersonelloven

Helsepersonelloven:

A

B

Forespørsel om opplysninger

 • Vurdering

 • Vilkår for utlevering

 • Nødvendig og relevant informasjon

Utlevering av informasjon


ad
 • Login