ალექსანდრე ბარამიძე proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 11

 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ლექცია #4 დაცვის სტრატეგიები მედიასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ წარმოებაში და სასამართლო პროცესებში. ალექსანდრე ბარამიძე proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis evrokavSiris finansuri proeqtis partniori TanamSromlobis fondi mxardaWeriT.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

ალექსანდრე ბარამიძე proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis

#4

proeqtixorcieldebaproeqtsaxorcielebsevraziis

evrokavSirisfinansuriproeqtispartnioriTanamSromlobisfondi

mxardaWeriT


Proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis

 • , , .

 • , , , , :

  • ;

  • ;

  • .


Proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis

?

 • . , .

 • , .

 • , .

 • : .

 • .


Proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis

 • , , , , .

 • .

 • / , , :

 • , , , , , , .

 • .

 • , . , !


Proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis

 • , , , .

 • ?

 • , , , , , , ?

 • : , , ?


Proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis

 • , , ; , .

 • .

 • . .


Proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis

 • , , , , , , .

 • , , , .


Proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis

 • , , .

 • .


Proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis

 • , , .

 • , , .

 • , . , .


Proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis

!

 • . :

  • . . 877433214

  • . : s.baramidze@gmail.com


Proeqti xorcieldeba proeqts axorcielebs evraziis

:

 • gamoxatvisTavisufleba, pirvelitomi, gamoxatvisTavisuflebaaSS-sadaevropaSi, Tavisuflebisinstituti, Tbilisi, 2005.

 • gamoxatvisTavisufleba, meoretomi, gamoxatvisTavisuflebasaqarTveloSi, Tavisuflebisinstituti, Tbilisi, 2005.

 • adamianisuflebebi, wigni I, gamoxatvisTavisufleba, Semdgeneli: zurabadeiSvili, levanramiSvilidaalanmileri.

 • informaciisTavisufleba, gzamkvlevi, Tbilisi, 2001.

 • , , , 2008.

 • Human Rights Education Course, Freedom of Expression, Reader, Tbilisi, 2002.

 • Richard A. Epstein, Torts, Aspen Law & Businesses, Gaithersburg-New York, 1999.

 • Donald M. Gilmor et al. Fundamentals of Mass Communication Law, West Publishing Company, 1996.


 • Login