Subjekty podnikania
Download
1 / 15

Subjekty podnikania - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Subjekty podnikania. Anna.Bandlerova@uniag.sk. Právnické osoby Fyzické. Právnické osoby. Obchodné spoločnosti Družstvá SHR Pozemkové spoločenstvá. Obchodné spoločnosti. SRO VOS AS KS Európske družstvo (z.č. 91/2007 Z.z. Fyzické osoby. Živnostníci SHR. Podnikateľská štruktúra.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Subjekty podnikania

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Subjekty podnikania

Subjekty podnikania

Anna.Bandlerova@uniag.sk


Subjekty podnikania

 • Právnické osoby

 • Fyzické


Pr vnick osoby

Právnické osoby

 • Obchodné spoločnosti

 • Družstvá

 • SHR

 • Pozemkové spoločenstvá


Obchodn spolo nosti

Obchodné spoločnosti

 • SRO

 • VOS

 • AS

 • KS

 • Európske družstvo (z.č. 91/2007 Z.z.


Fyzick osoby

Fyzické osoby

 • Živnostníci

 • SHR


Podnikate sk trukt ra

Podnikateľská štruktúra

 • zaznamenala v uplynulom období nárast podnikateľských subjektov. Na tomto zvýšení sa významne podieľal nárast právnických osôb .

 • Počet podnikateľov fyzických osôb sa v roku 2007 zvýšil iba v odvetví služieb pre poľnohospodárstvo.


Pod a predbe n ch v sledkov truktur lneho zis ovania fariem

Podľa predbežných výsledkov Štrukturálneho zisťovania fariem

 • Štrukturálne zisťovanie fariem je základným informačným zdrojom o podnikateľskej štruktúre fariem v SR a uskutočňuje ho ŠÚ SR v dvojročných intervaloch (každý nepárny rok) medzi dvoma Štrukturálnymi cenzami (sčítaniami).


V po nohospod rskej prvov robe

V poľnohospodárskej prvovýrobe

 • v roku 2007 vzrástol počet fariem PO (11,5 %),

 • počet podnikateľov z radov fyzických osôbv uplynulom roku mierne poklesol (4,5 %).

 • Najväčší podiel (41 %) na výmere poľnohospodárskej pôdy mali naďalej poľnohospodárske družstvá s výmerou 764 590 ha.


Po ty podnikate ov r 2007

Počty podnikateľov r.2007

 • Družstvá 603

 • Obchodné spoločnosti

  1285 (1087 v r.2006) z toho :

 • VOS 2 (1 v r.2006)

 • SRO 1 159 (959 v r.2006)

 • AS 123 (123 v r.2006)

 • KS 1 (- v r.2006)

 • Ostatné 110 (148 v r.2006)

 • FO 7 172 (6 893 v r.2006)


Podiel po tu zamestnancov pod a pr vnych foriem

Podiel počtu zamestnancov podľa právnych foriem

 • Družstvá 64,2 %

 • Obchodné spoločnosti 34,6%


Fyzick osoby shr

Fyzické osoby -SHR

 • Ich právny status je upravený v zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

 • Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby včítane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách. Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá:


Subjekty podnikania

 • vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne

 • vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo


Subjekty podnikania

 • poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.

 • Samostatne hospodáriaci roľník vykonáva poľnohospodársku výrobu vo vlastnom mene, na vlastný účet a zodpovednosť.


Trukt ra po nohospod rskej p dy

Štruktúra poľnohospodárskej pôdy

 • Výmera využitej poľnohospodárskej pôdy v roku 2007 dosahovala 1 930 570 ha, čo bolo o 8 705 ha menej ako v predchádzajúcom roku (4,45 %).

 • Výmera ornej pôdy sa znížila o 970 ha, trvalých lúk a pasienkov o 7 035 ha a trvalých porastov o 669 ha. Výmera  ostatných plôch vrátane domácich záhradiek klesla o 31 ha.


ad
 • Login