“ Unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima kroz proces ocjenjivanja rada
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Crna Gora Uprava za kadrove PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

“ Unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima kroz proces ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika”. Crna Gora Uprava za kadrove. 20 10. Šta znači “Ocjenjivanje državnih službenika - namještenika”.

Download Presentation

Crna Gora Uprava za kadrove

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


“ Unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima kroz proces ocjenjivanja radadržavnih službenika i namještenika”

Crna Gora

Uprava za kadrove

2010.


Šta znači “Ocjenjivanje državnih službenika - namještenika”

Obezbjeđivanje objektivnog, validnog i uporedivog pregleda rezultata rada, sposobnosti i kompetentnosti državnih službenika i namještenika.


Glavni ciljevi ocjenjivanja:

Poboljšanje kvaliteta usluga koje državni službenici i namještenici pružaju građanima Crne Gore

Obezbjeđenje osnove za odlučivanje o statusnim pitanjima državnih službenika i namještenika (unaprijeđenje i kao krajnja mjera – prestanak radnog odnosa)

Obezbjeđivanje materijala za upravljanje kadrovima u širim okvirima (razvoj zaposlenih, programi obuke/stručnog usavršavanja, itd.)


Pravni osnov

Podaci na osnovu kojih se vrši ocjenjivanje

iskazuju se na OBRASCU koji utvrđuje

organ za upravljanje kadrovima

Ocjenjivanje se vrši jednom godišnje, a

najkasnije do 31. januara za prethodnu

godinu

Ocjenu rada državnog službenika,

odnosno namještenika daje starješina

državnog organa, na obrazloženi predlog

pretpostavljenog.


Ciljocjenjivanja

Ocjenjivanje rada državnog službenika, odnosno namještenika vrši se u cilju praćenja njegovog rada i pravilnog odlučivanja o njegovom napredovanju


Kriterijumi za ocjenjivanje:

 • Postignuti rezultati rada

 • Samostalnost i kreativnost u vršenju poslova

 • Ostvarena saradnja sa strankama i saradnicima na poslu

 • Kvalitet organizacije rada u vršenju poslova

 • Druge sposobnosti, vještine i kvalitet u vršenju poslova


Ocjene rada:

 • “odličan “

 • “ dobar “

 • “ zadovoljava “

 • “ ne zadovoljava “


Upoznavanje sa ocjenom

 • Državni službenik, odnosno namještenik mora biti upoznat sa ocjenom rada

 • Državni službenik, odnosno namještenik koji se ne slaže sa ocjenom rada može, u roku od osam dana od dana upoznavanja sa ocjenom rada, zatijevati preispitivanje date ocjene. Zahtjev mora biti u pisanoj formi i obrazložen

 • Preispitivanje vrši komisija. Komisiju formira starješina organa i obavezno je čine pretpostavljeni i dva državna službenika, odnosno namještenika koji imaju isti stepen školske spreme i poznaju rad DSoN čija se ocjena rada preispituje, kao i državni službenik, odnosno namještenik čija se ocjena rada preispituje . Državni službenik, odnosno namještenik ima pravo da učestvuje u postupku preispitivanja ocjene.

 • Starješina državnog organa, na predlog komisije, daje ocjenu rada državnog službenika, odnosno namještenika.

 • Ocjena se upisuje u Centralnu kadrovsku evidenciju.


Ocjenjivanje rukovodećeg lica

 • Ocjenu rada rukovodećeg lica daje starješina državnog organa

 • Ocjene rada rukovodećeg lica su:

  ” zadovoljava “ i

  ” ne zadovoljava “

 • U slučaju kada rukovodeće lice u toku mandata dobije ocjenu “ne zadovoljava” starješina organa pokreće postupak za njegovo razrješenje.

  • U postupku razrješenja obavezno se pribavlja izjašnjenje rukovodećeg lica.


Kriterijumi za ocjenjivanje rukovodećeglica:

 • Organizacija rada sektora ili oblasti – strateško i tekuće planiranje, korišćenje znanja iz različitih oblasti rada , upravljanje kadrovima, sredstvima i drugim resursima, sposobnost prilagođavanja promjenama i davanje relevantnih rješenja i predloga ;

 • Kvalitet rukovođenja- odnos sa saradnicima, prenošenje znanja i ovlašćenja, timski rad, kontrola rada;

 • Nivo ostvarenih odnosa i saradnje sa – građanima, državnim organima i drugim subjektima, nevladinim sektorom, medijima;

 • Druge sposobnosti, vještine i kvalitet u vršenju poslova – upotreba savremenih sredstava rada, znanje stranog jezika , vještina pregovaranja, sposobnost rješavanja problema i sporova


Napredovanje

 • Državni službenik, odnosno namještenik napreduje u više zvanje u okviru istog razreda, a samo izuzetno, u početno zvanje u okviru višeg razreda pod uslovima utvrđenim ovim zakonom

 • Državni službenik, odnosno namještenik

  napreduje u viši platni razred pod uslovima utvrđenim ovim zakonom


Postupak odlučivanja

Odluku o napredovanju državnog službenika,

odnosno namještenika donosi starješina državnog

organa, na predlog pretpostavljenog

Odluku donosi najkasnije u roku od 30 dana od

dana dostavljanja predloga

Podaci o napredovanju državnog službenika,

odnosno namještenika upisuju se u Centralnu

kadrovsku evidenciju


Utvrđivanje sposobnosti

 • Državni službenik, odnosno namještenik koji dobije ocjenu “ne zadovoljava “ upućuje se na provjeru sposobnosti za vršenje poslova

 • Postupak za provjeru sposobnosti za vršenje poslova državnog službenika, odnosno namještenika pokreće se zaključkom, koji se obavezno dostavlja državnom službeniku, odnosno namješteniku čija se sposobnost utvrđuje.


Provjera sposobnosti

 • Provjeru sposobnosti za vršenje poslova državnog odnosno namještenika vrši komisija koju imenuje starješina državnog organa

 • Članovi komisije mogu biti samo državni službenici, odnosno namještenici koji imaju najmanje isti stepen i vrstu stručnu spreme kao državni službenik, odnosno namještenik čija se sposobnost utvrđuje , najmanje pet godina radnog iskustva na tim ili sličnim poslovima. Članovi komisije mogu biti državni službenici, odnosno namještenici i iz drugog državnog organa, a ako državni službenik, odnosno namještenik to zahtijeva i predstavnik sindikata

 • Starješina državnog organa, na predlog komisije, odlučuje da li je državni službenik, odnosno namještenik sposoban za vršenje poslova


Prestanak radnog odnosa zbog nesposobnosti

 • Državnom službeniku, odnosno namješteniku za koga je u postupku utvrđeno da je nesposoban za vršenje poslova prestaje radni odnos, ukoliko se ne može rasporediti u državni organ na poslovima koji odgovaraju njegovim sposobnostima

 • Postupak provjere sposobnosti državnog službenika, odnosno namještenika utvrđuje Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove uprave.


2006


2006


2006


2006


2007


2007


2007


 • Istraživanje sprovedeno u martu 2010. godine na ukupno 54 organa državne uprave.

 • Ocjenjivanje sprovedeno u 29 organa

 • Ocjena odličan 66,31%

 • Ocjena dobar 31,20%

 • Ocjena zadovoljava 2,50%

 • Nije bilo ocjene ne zadovoljava

 • Zahtjeva za preispitivanje 6%


Sljedeće aktivnosti

 • Donošenje podzakonskog akta

 • Unapređivanje sistema ocjenjivanja uz tendenciju formulisanja ocjene prema postavljenim ciljevima. Utvrđivanje obaveze vođenja redovnih i periodičnih izvještaja od strane zaposlenih i pretpostavljenih.

 • Dodatna obuka rukovodioca i njihovo osposobljavanje za što objektivnije procjenjivanje rezultata rada zaposlenih

 • Obezbijediti povezanost instituta ocjene sa drugim funkcijama HRM-a

 • Obezbijediti efikasno funkcionisanje sistema nagrađivanja i napredovanja na osnovu ocjene

 • Permanentno sprovođenje analiza i istraživanje o efektima ocjenjivanja, praćenja novih standarda i preporuka EU u ovoj oblasti u cilju unapređivanja domaćeg sistema ocjenjivanja


Hvala na pažnji


 • Login