Crna Gora Uprava za kadrove - PowerPoint PPT Presentation

“ Unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima kroz proces ocjenjivanja rada
Download
1 / 29

 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

“ Unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima kroz proces ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika”. Crna Gora Uprava za kadrove. 20 10. Šta znači “Ocjenjivanje državnih službenika - namještenika”.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Crna Gora Uprava za kadrove

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Crna gora uprava za kadrove

“ Unapređenje sistema upravljanja ljudskim resursima kroz proces ocjenjivanja radadržavnih službenika i namještenika”

Crna Gora

Uprava za kadrove

2010.


Ta zna i ocjenjivanje dr avnih slu benika namje tenika

Šta znači “Ocjenjivanje državnih službenika - namještenika”

Obezbjeđivanje objektivnog, validnog i uporedivog pregleda rezultata rada, sposobnosti i kompetentnosti državnih službenika i namještenika.


Glavni ciljevi ocjenjivanja

Glavni ciljevi ocjenjivanja:

Poboljšanje kvaliteta usluga koje državni službenici i namještenici pružaju građanima Crne Gore

Obezbjeđenje osnove za odlučivanje o statusnim pitanjima državnih službenika i namještenika (unaprijeđenje i kao krajnja mjera – prestanak radnog odnosa)

Obezbjeđivanje materijala za upravljanje kadrovima u širim okvirima (razvoj zaposlenih, programi obuke/stručnog usavršavanja, itd.)


Pravni osnov

Pravni osnov

Podaci na osnovu kojih se vrši ocjenjivanje

iskazuju se na OBRASCU koji utvrđuje

organ za upravljanje kadrovima

Ocjenjivanje se vrši jednom godišnje, a

najkasnije do 31. januara za prethodnu

godinu

Ocjenu rada državnog službenika,

odnosno namještenika daje starješina

državnog organa, na obrazloženi predlog

pretpostavljenog.


Cilj o cjenjivanja

Ciljocjenjivanja

Ocjenjivanje rada državnog službenika, odnosno namještenika vrši se u cilju praćenja njegovog rada i pravilnog odlučivanja o njegovom napredovanju


Kriterijumi za ocjenjivanje

Kriterijumi za ocjenjivanje:

 • Postignuti rezultati rada

 • Samostalnost i kreativnost u vršenju poslova

 • Ostvarena saradnja sa strankama i saradnicima na poslu

 • Kvalitet organizacije rada u vršenju poslova

 • Druge sposobnosti, vještine i kvalitet u vršenju poslova


Ocjene rada

Ocjene rada:

 • “odličan “

 • “ dobar “

 • “ zadovoljava “

 • “ ne zadovoljava “


Upoznavanje sa ocjenom

Upoznavanje sa ocjenom

 • Državni službenik, odnosno namještenik mora biti upoznat sa ocjenom rada

 • Državni službenik, odnosno namještenik koji se ne slaže sa ocjenom rada može, u roku od osam dana od dana upoznavanja sa ocjenom rada, zatijevati preispitivanje date ocjene. Zahtjev mora biti u pisanoj formi i obrazložen

 • Preispitivanje vrši komisija. Komisiju formira starješina organa i obavezno je čine pretpostavljeni i dva državna službenika, odnosno namještenika koji imaju isti stepen školske spreme i poznaju rad DSoN čija se ocjena rada preispituje, kao i državni službenik, odnosno namještenik čija se ocjena rada preispituje . Državni službenik, odnosno namještenik ima pravo da učestvuje u postupku preispitivanja ocjene.

 • Starješina državnog organa, na predlog komisije, daje ocjenu rada državnog službenika, odnosno namještenika.

 • Ocjena se upisuje u Centralnu kadrovsku evidenciju.


Ocjenjivanje rukovode eg lica

Ocjenjivanje rukovodećeg lica

 • Ocjenu rada rukovodećeg lica daje starješina državnog organa

 • Ocjene rada rukovodećeg lica su:

  ” zadovoljava “ i

  ” ne zadovoljava “

 • U slučaju kada rukovodeće lice u toku mandata dobije ocjenu “ne zadovoljava” starješina organa pokreće postupak za njegovo razrješenje.

  • U postupku razrješenja obavezno se pribavlja izjašnjenje rukovodećeg lica.


Kriterijumi za ocjenjivanje rukovode eg lica

Kriterijumi za ocjenjivanje rukovodećeglica:

 • Organizacija rada sektora ili oblasti – strateško i tekuće planiranje, korišćenje znanja iz različitih oblasti rada , upravljanje kadrovima, sredstvima i drugim resursima, sposobnost prilagođavanja promjenama i davanje relevantnih rješenja i predloga ;

 • Kvalitet rukovođenja- odnos sa saradnicima, prenošenje znanja i ovlašćenja, timski rad, kontrola rada;

 • Nivo ostvarenih odnosa i saradnje sa – građanima, državnim organima i drugim subjektima, nevladinim sektorom, medijima;

 • Druge sposobnosti, vještine i kvalitet u vršenju poslova – upotreba savremenih sredstava rada, znanje stranog jezika , vještina pregovaranja, sposobnost rješavanja problema i sporova


Napredovanje

Napredovanje

 • Državni službenik, odnosno namještenik napreduje u više zvanje u okviru istog razreda, a samo izuzetno, u početno zvanje u okviru višeg razreda pod uslovima utvrđenim ovim zakonom

 • Državni službenik, odnosno namještenik

  napreduje u viši platni razred pod uslovima utvrđenim ovim zakonom


Postupak odlu ivanja

Postupak odlučivanja

Odluku o napredovanju državnog službenika,

odnosno namještenika donosi starješina državnog

organa, na predlog pretpostavljenog

Odluku donosi najkasnije u roku od 30 dana od

dana dostavljanja predloga

Podaci o napredovanju državnog službenika,

odnosno namještenika upisuju se u Centralnu

kadrovsku evidenciju


Utvr ivanje sposobnosti

Utvrđivanje sposobnosti

 • Državni službenik, odnosno namještenik koji dobije ocjenu “ne zadovoljava “ upućuje se na provjeru sposobnosti za vršenje poslova

 • Postupak za provjeru sposobnosti za vršenje poslova državnog službenika, odnosno namještenika pokreće se zaključkom, koji se obavezno dostavlja državnom službeniku, odnosno namješteniku čija se sposobnost utvrđuje.


Provjera sposobnosti

Provjera sposobnosti

 • Provjeru sposobnosti za vršenje poslova državnog odnosno namještenika vrši komisija koju imenuje starješina državnog organa

 • Članovi komisije mogu biti samo državni službenici, odnosno namještenici koji imaju najmanje isti stepen i vrstu stručnu spreme kao državni službenik, odnosno namještenik čija se sposobnost utvrđuje , najmanje pet godina radnog iskustva na tim ili sličnim poslovima. Članovi komisije mogu biti državni službenici, odnosno namještenici i iz drugog državnog organa, a ako državni službenik, odnosno namještenik to zahtijeva i predstavnik sindikata

 • Starješina državnog organa, na predlog komisije, odlučuje da li je državni službenik, odnosno namještenik sposoban za vršenje poslova


Prestanak radnog odnosa zbog nesposobnosti

Prestanak radnog odnosa zbog nesposobnosti

 • Državnom službeniku, odnosno namješteniku za koga je u postupku utvrđeno da je nesposoban za vršenje poslova prestaje radni odnos, ukoliko se ne može rasporediti u državni organ na poslovima koji odgovaraju njegovim sposobnostima

 • Postupak provjere sposobnosti državnog službenika, odnosno namještenika utvrđuje Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove uprave.


Crna gora uprava za kadrove

2006


Crna gora uprava za kadrove

2006


Crna gora uprava za kadrove

2006


Crna gora uprava za kadrove

2006


Crna gora uprava za kadrove

2007


Crna gora uprava za kadrove

2007


Crna gora uprava za kadrove

2007


Crna gora uprava za kadrove

 • Istraživanje sprovedeno u martu 2010. godine na ukupno 54 organa državne uprave.

 • Ocjenjivanje sprovedeno u 29 organa

 • Ocjena odličan 66,31%

 • Ocjena dobar 31,20%

 • Ocjena zadovoljava 2,50%

 • Nije bilo ocjene ne zadovoljava

 • Zahtjeva za preispitivanje 6%


Sljede e aktivnosti

Sljedeće aktivnosti

 • Donošenje podzakonskog akta

 • Unapređivanje sistema ocjenjivanja uz tendenciju formulisanja ocjene prema postavljenim ciljevima. Utvrđivanje obaveze vođenja redovnih i periodičnih izvještaja od strane zaposlenih i pretpostavljenih.

 • Dodatna obuka rukovodioca i njihovo osposobljavanje za što objektivnije procjenjivanje rezultata rada zaposlenih

 • Obezbijediti povezanost instituta ocjene sa drugim funkcijama HRM-a

 • Obezbijediti efikasno funkcionisanje sistema nagrađivanja i napredovanja na osnovu ocjene

 • Permanentno sprovođenje analiza i istraživanje o efektima ocjenjivanja, praćenja novih standarda i preporuka EU u ovoj oblasti u cilju unapređivanja domaćeg sistema ocjenjivanja


H vala na pa nji

Hvala na pažnji


 • Login