Typ beneficjentów: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich - PowerPoint PPT Presentation

Moliwoci pozyskania dotacji unijnych przez samorzdy
Download
1 / 41

 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

„Możliwości pozyskania dotacji unijnych przez samorządy w nowym okresie programowania” Starostwo Powiatowe w Płocku 24.02.2012r. 1.1 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI RYNKU PRACY. Typ beneficjentów: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Typ beneficjentów: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

Moliwoci pozyskania dotacji unijnych przez samorzdy w nowym okresie programowaniaStarostwo Powiatowe w Pocku24.02.2012r.


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

1.1 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI RYNKU PRACY

Typ beneficjentw: Centrum Rozwoju Zasobw Ludzkich

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy)

- instytucje rynku pracy i ich pracownicy

 • instytucje pomocy i integracji spoecznej i ich pracownicy (w zakresie projektw wsplnych z instytucjami rynku pracy)

  Typ realizowanych operacji (projektw) np.:

  - podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr publicznych sub zatrudnienia w zakresie wypracowania i wdroenia nowych standardw usug rynku pracy

  - opracowanie wsplnych programw szkoleniowych dla kadr instytucji rynku pracy i pomocy spoecznej w zakresie wspdziaania obu instytucji na rzecz udzielania kompleksowego wsparcia osobom zagroonym wykluczeniem spoecznym w celu ich aktywizacji zawodowej

  - rozwj narzdzi i systemw informatycznych (dla publicznych sub zatrudnienia oraz

  zintegrowanych systemw dla publicznych sub zatrudnienia i instytucji pomocy spoecznej)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

1.2 WSPARCIE SYSTEMOWE INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOECZNEJ

Instytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia) Centrum Rozwoju Zasobw Ludzkich

Typ beneficjentw: Centrum Rozwoju Zasobw Ludzkich

Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy):

 • instytucje pomocy i integracji spoecznej i ich pracownicy

 • instytucje rynku pracy i ich pracownicy (w zakresie projektw wsplnych z podmiotami pomocy i integracji spoecznej)

 • organizacje pozarzdowe i instytucje ekonomii spoecznej zajmujce si statutowo problematyk pomocy i integracji spoecznej i ich pracownicy

 • pracownicy administracji publicznej dziaajcy bezporednio w obszarze pomocy i integracji spoecznej

 • radni i czonkowie zarzdw jednostek samorzdu terytorialnego bezporednio zaangaowani w dziaania w obszarze aktywnej integracji

 • lokalni przedsibiorcy i przedstawiciele mediw lokalnych (w zakresie dziaa edukacyjnych i promocyjnych)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

Typ realizowanych operacji (projektw) np.:

 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji spoecznej z

  zakresu nowych standardw usug wiadczonych przez instytucje pomocy i integracji spoecznej

 • poszerzanie oferty instytucji pomocy i integracji spoecznej w zakresie usug na rzecz

  aktywizacji zawodowej i spoecznej (w tym m.in. budowa krajowego systemu doradztwa na rzecz inicjatyw lokalnych w sferze integracji spoecznej oraz systemu doradztwa na rzecz ekonomii spoecznej)

 • upowszechnianie systemw informatycznych zwikszajcych dostp do informacji o

  instrumentach i usugach systemu pomocy i integracji spoecznej (w tym rwnie dostp dla osb niepenosprawnych


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

1.3 OGLNOPOLSKIE PROGRAMY INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

Poddziaanie 1.3.1 Projekty na rzecz spoecznoci romskiej projekty konkursoweInstytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia): Wadza Wdraajca Program Europejskie w Ministerstwie Spraw Wewntrznych i Administracji.Typ realizowanych operacji (projektw):- projekty obejmujce dziaania z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji spoecznej izdrowia, przyczyniajce si do aktywizacji spoeczno - zawodowej spoecznoci romskiejGrupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy):- czonkowie spoecznoci romskiej- instytucje i podmioty dziaajce na rzecz spoecznoci romskiej w Polsce- osoby z otoczenia spoecznoci romskiej (w zakresie wsplnych projektw prowadzcych do integracji Romw ze spoeczestwem)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PRIORYTET V DOBRE RZDZENIE5.2 WZMOCNIENIE POTENCJAU ADMINISTRACJI SAMORZDOWEJInstytucja Wdraajca (Instytucja Poredniczca II stopnia): Ministerstwo Administracji i CyfryzacjiPoddziaanie 5.2.1 Modernizacja zarzdzania w administracji samorzdowej -Projekty konkursowe

 • Typ realizowanych operacji (projektw):

 • projekty ukierunkowane na popraw obsugi obywatela i modernizacj zarzdzania w administracji samorzdowej obejmujce m.in. (1):

 • podnoszenie jakoci, zwikszanie dostpnoci usug publicznych wiadczonych przez urzdy administracji samorzdowej (a),

 • wdraanie usprawnie zarzdczych w administracji publicznej na poziomie caej organizacji, w tym w zakresie zarzdzania jakoci (np. norma ISO) lub oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzdw i w wybranych aspektach jej funkcjonowania, np. komunikacja wewntrzna, obieg dokumentw, zarzdzanie ryzykiem, planowanie strategiczne (b)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

- projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr m.in. poprzez (2):

 • wzmacnianie dziaw kadrowo szkoleniowych jako centrw zarzdzania zasobami ludzkimi w urzdach samorzdu terytorialnego, w tym m.in. poprzez szkolenia w zakresie modelu i narzdzi zarzdzania zasobami ludzkimi, dofinansowanie studiw podyplomowych w zakresie zarzdzania kadrami, opracowanie modelu i narzdzi zarzdzania zasobami ludzkimi w samorzdzie terytorialnym w zakresie: rekrutacji, wdraania na stanowisku pracy, okresowej oceny pracowniczej, rozwoju zawodowego i motywacyjnego systemu wynagrodze (a)

 • promowanie i wdraanie zasad, mechanizmw oraz procedur wzmacniajcych przejrzysto administracji oraz podnoszcych poziom kultury etycznej kadr administracji samorzdowej (b)

 • szkolenia oglne i specjalistyczne (stacjonarne i na odlego) dla kadr urzdw zatrudnionych w administracji samorzdowej (c),

 • promowanie zasad, mechanizmw, procedur wzmacniajcych przejrzysto w jednostkach samorzdu terytorialnego, w szczeglnoci w formie sieci wymiany dowiadcze, kampanii informacyjno promocyjnych, seminariw, konferencji i konkursw


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

- projekty obejmujce wzmacnianie zdolnoci regulacyjnych i analitycznych, w tym m.in.(3):

 • wzmacnianie zdolnoci jednostek samorzdu terytorialnego w zakresie stanowienia aktw prawa miejscowego oraz aktw administracyjnych (a),

 • wzmacnianie zdolnoci jednostek samorzdu terytorialnego w zakresie opracowywania, wdraania i ewaluacji polityk i strategii o zasigu regionalnym i lokalnym (b),

 • wzmocnienie komrek w urzdach odpowiedzialnych za monitorowanie i ewaluacj polityk i strategii o zasigu regionalnym lub lokalnym (c)

  Grupy docelowe (osoby, instytucje, grupy spoeczne bezporednio korzystajce z pomocy)midzy innymi:

  - urzdy administracji samorzdowej

  - pracownicy urzdw administracji samorzdowej


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PODDZIAANIE 6.1.2.Planowany termin ogoszenia konkursu II kwartaTypy projektw:1. projekty suce wzmocnieniu i rozwojowi publicznych sub zatrudnienia w regionie obejmujce m.in.: - upowszechnianie porednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradcw zawodowych i porednikw pracy - szkolenia, doradztwo oraz dofinansowanie studiw podyplomowych, studiw licencjackich i studiw magisterskich uzupeniajcych dla pracownikw publicznych sub zatrudnienia wykonujcych zadania zwizane z aktywizacj zawodow osb bezrobotnych - zgodnie z dugofalowymi kierunkami ksztacenia okrelonymi przez wojewdzki urzd pracy na podstawie analizy potrzeb oraz specyfiki problemw wystpujcych na terenie regionuKryteria dostpu1. Projektodawca zapewnia 15% wkad wasny


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PODDZIAANIE 7.2.1

LP. Konkursu A1

Planowany termin ogoszenia konkursu: 09.02.2012-08.03.2012

Typy projektw:

Projekty na rzecz integracji spoeczno zawodowej, obejmujce nastpujce typy realizowanych operacji:

- kursy i szkolenia umoliwiajce nabycie, podniesienie lub zmian kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejtnoci i kompetencji spoecznych, niezbdnych na rynku pracy

- stae, subsydiowane zatrudnienie i zajcia reintegracji zawodowej u pracodawcy

 • poradnictwo psychologiczne, psychospoeczne lub zawodowe, prowadzce do integracji spoecznej i zawodowej


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

 • rozwj nowych form i metod wsparcia indywidualnego i rodowiskowego na rzecz integracji zawodowej i spoecznej (w tym np. rodowiskowej pracy socjalnej, centrw aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy)

 • rozwj usug spoecznych przezwyciajcych indywidualne bariery w integracji spoecznej w tym w powrocie na rynek pracy

  - wsparcie tworzenia i dziaalnoci rodowiskowych instytucji aktywizujcych osoby niepenosprawne, w tym zaburzone psychicznie

  - promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osb wykluczonych i zagroonych wykluczeniem spoecznym

  - wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji spoecznej modziey (wietlice rodowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby rodowiskowe) poczonych z realizacj dziaa w zakresie reintegracji zawodowej i spoecznej

  - poradnictwo zawodowe oraz porednictwo pracy


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTPU:

1. Projektodawca to podmiot bdcy:

instytucj pomocy i integracji spoecznej,

jednostk zatrudnienia socjalnego

organizacj pozarzdow dziaajc na podstawie zapisw statutowych w sferze pomocy i integracji spoecznej oraz innym podmiotem prowadzcym na podstawie zapisw statutowych dziaalno w sferze pomocy i integracji spoecznej,

instytucj dziaajc w obszarze rynku pracy,

ktry na dzie zoenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej dwu letnie dowiadczenie w prowadzeniu dziaalnoci w zakresie dziaa na rzecz wskazanej grupy docelowej.

2. Projektodawca skada nie wicej ni dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu (kryterium nie stosuje si do wnioskodawcw bdcych jst)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

3. Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru wojewdztwa mazowieckiego (w przypadku osb fizycznych ucz si, pracuj lub zamieszkuj one na obszarze wojewdztwa mazowieckiego w rozumieniu przepisw Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotw posiadaj one jednostk organizacyjn na obszarze wojewdztwa mazowieckiego).

4. Projekt zapewnia zastosowanie co najmniej trzech rnych instrumentw wsparcia w odniesieniu do kadego uczestnika projektu

5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzib, fili, delegatur, oddzia czy inn prawnie dozwolon form organizacyjn dziaalnoci podmiotu) na terenie wojewdztwa mazowieckiego z moliwoci udostpnienia penej dokumentacji wdraanego projektu oraz zapewniajce uczestnikom projektu moliwo osobistego kontaktu z kadr projektu.

6. Okres realizacji projektu nie jest krtszy ni 24 miesice, a wskanik efektywnoci zatrudnieniowej dla jego uczestnikw mierzony na zakoczenie projektu wynosi co najmniej 20%

7. Projekt przewidujcy realizacj kursw i szkole konieczno oferowanego wsparcia potwierdzi przeprowadzona diagnoz potrzeb i analiz predyspozycji zawodowych potencjalnych uczestnikw a do rekrutacji uczestnikw zapewni osob posiadajc odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie (z zakresu doradztwa i/lub poradnictwa zawodowego)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PODDZIAANIE 7.2.1

LP. Konkursu A2

Planowany termin ogoszenia konkursu: 11.04.2012-11.05.2012

Typy projektw:

Projekty na rzecz integracji spoeczno zawodowej, obejmujce nastpujcy typ operacji:

 • wsparcie dla tworzenia i dziaalnoci podmiotw integracji spoecznej tj. centrw integracji spoecznej, klubw integracji spoecznej, zakadw aktywnoci zawodowej oraz podmiotw dziaajcych na rzecz aktywizacji spoeczno-zawodowej (ktrych podstawowym zadaniem nie jest dziaalno gospodarcza) z wyjtkiem warsztatw terapii zajciowej (1)

  - dziaania prowadzce do poszukiwania i testowania dugookresowych rde finansowania podmiotw integracji spoecznej, wymienionych w typie operacji nr 1 (2)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTPU:

1. Projektodawca to podmiot bdcy:

instytucj pomocy i integracji spoecznej

jednostk zatrudnienia socjalnego

organizacj pozarzdow dziaajc na podstawie zapisw statutowych w sferze pomocy i integracji spoecznej oraz innym podmiotem prowadzcym na podstawie zapisw statutowych dziaalno w sferze pomocy i integracji spoecznej,

instytucj dziaajc w obszarze rynku pracy (zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001, z pn. zm.),

ktry na dzie zoenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej dwu letnie dowiadczenie w prowadzeniu dziaalnoci w zakresie dziaa na rzecz wskazanej grupy docelowej.

2. Projektodawca skada nie wicej ni dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu (kryterium nie stosuje si do wnioskodawcw bdcych jst)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

3. Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru wojewdztwa mazowieckiego (w przypadku osb fizycznych ucz si, pracuj lub zamieszkuj one na obszarze wojewdztwa mazowieckiego w rozumieniu przepisw Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotw posiadaj one jednostk organizacyjn na obszarze wojewdztwa mazowieckiego).

4. Okres realizacji projektu nie jest krtszy ni 24 miesice, a wskanik efektywnoci zatrudnieniowej dla jego uczestnikw mierzony na zakoczenie projektu wynosi co najmniej 20%


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

DZIAANIE 7.4

Planowany termin ogoszenia konkursu; 23.04.2012-23.05.2012

Typy projektw:

- Programy aktywizacji spoeczno-zawodowej osb niepenosprawnych, w ramach ktrych dla kadego z uczestnikw przygotowywane i realizowane s indywidualne plany dziaania, opracowane w oparciu o analiz predyspozycji zawodowych danej osoby niepenosprawnej, obejmujce co najmniej dwie formy wsparcia spord nastpujcych :

 • Poradnictwo psychologiczne i psychospoeczne, prowadzce do integracji spoecznej i zawodowej,

 • Kursy i szkolenia umoliwiajce nabycie, podniesienie lub zmian kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejtnoci i kompetencji spoecznych, niezbdnych na rynku pracy,


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

 • Poradnictwo zawodowe

 • Porednictwo pracy,

 • Zatrudnienie wspomagane obejmujc wsparcie osoby niepenosprawnej przez trenera pracy/asystenta zawodowego u pracodawcy,

 • Stae i praktyki zawodowe,

 • Subsydiowane zatrudnienie,

 • Skierowanie do pracy w Zakadzie Aktywnoci Zawodowej i sfinansowanie kosztw zatrudnienia w ZAZ,

 • Usugi spoeczne przezwyciajce indywidualne bariery w integracji spoecznej i powrocie na rynek pracy, w tym usugi asystenta osobistego,

  - Dziaania o charakterze rodowiskowym, w tym w szczeglnoci dziaania edukacyjne i integracyjne, majce na celu adaptacj pracownika w rodowisku pracy (jedynie cznie z gwn grup docelow, czyli osobami niepenosprawnymi) .


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTPU

1. Projektodawca skada nie wicej ni dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu.

2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru wojewdztwa mazowieckiego (w przypadku osb fizycznych ucz si, pracuj lub zamieszkuj one na obszarze wojewdztwa mazowieckiego w rozumieniu przepisw Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotw posiadaj one jednostk organizacyjn na obszarze wojewdztwa mazowieckiego).

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzib, fili, delegatur, oddzia czy inn prawnie dozwolon form organizacyjn dziaalnoci podmiotu) na terenie subregionu wojewdztwa mazowieckiego, ktry obejmuje wsparciem w ramach przedmiotowego projektu, z moliwoci udostpnienia penej dokumentacji wdraanego projektu oraz zapewniajce uczestnikom projektu moliwo osobistego kontaktu z kadr projektu).


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

4. Projektodawca oferuje osobom niepenosprawnym w ramach projektu wsparcie w postaci stay, praktyk zawodowych oraz subsydiowanie zatrudnienia

5. Realizowany w ramach projektu program aktywizacji spoeczno-zawodowej osb niepenosprawnych zakada kompleksow realizacj co najmniej piciu spord wskazanych w SZOP form wsparcia

6. Wskanik efektywnoci zatrudnieniowej dla jego uczestnikw mierzony na zakoczenie projektu wynosi co najmniej 20%.

7. Dziaania o charakterze rodowiskowym, w tym w szczeglnoci dziaania edukacyjne i integracyjne, majce na celu adaptacj pracownika w rodowisku pracy (jedynie cznie z gwn grup docelow, czyli osobami niepenosprawnymi) typ operacji nr 2, moe by realizowany jedynie w poczeniu z dziaaniami wymienionymi w typie operacji nr 1.


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PODDZIAANIE 9.1.1

Planowany termin ogoszenia konkursu: 23.03.2012-24.04.2012r.

Typy projektw:

1. tworzenie przedszkoli (w tym rwnie uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego1 w 30% gmin z terenu wojewdztwa o najniszym w skali regionu stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej,

2. wsparcie istniejcych przedszkoli (w tym rwnie funkcjonujcych innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych miejsc przedszkolnych, przyczyniajce si do wzrostu cakowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych formach wychowania przedszkolnego podlegajcych pod jeden organ prowadzcy i umiejscowionych na terenie danej gminy


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTPU

1. Organ prowadzcy zapewnia funkcjonowanie orodka przedszkolnego powstaego/wspartego w ramach projektu po zakoczeniu realizacji projektu przez okres co najmniej rwny z okresem otrzymywania dofinansowania

2. Beneficjent skada nie wicej ni dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu (w przypadku j.s.t ograniczenie iloci skadanych wnioskw dotyczy jednostki organizacyjnej samorzdu terytorialnego, nie za samej j.s.t).

3. Zakoczenie realizacji projektu nie moe nastpi pniej ni 30 czerwca 2015 r

4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru wojewdztwa mazowieckiego (w przypadku osb fizycznych ucz si, pracuj lub zamieszkuj one na obszarze wojewdztwa mazowieckiego w rozumieniu przepisw Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotw posiadaj one jednostk organizacyjn na obszarze wojewdztwa mazowieckiego


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie wojewdztwa mazowieckiego z moliwoci udostpnienia penej dokumentacji wdraanego projektu oraz zapewniajce uczestnikom projektu moliwo osobistego kontaktu z kadr projektu

6. Maksymalne dofinansowanie na projekt nie moe przekroczy;

a) W przypadku proj. wycznie typu 1 iloczynu liczby orodkw objtych wsparciem i kwoty 400 000 pln

b) W przypadku proj. wycznie typu 2 iloczynu liczby orodkw objtych wsparciem i kwoty 240 000 pln

c) W przypadku proj. zawierajcego oba typy wsparcia nie moe przekroczy sumy iloczynw liczby orodkw wychowania przedszkolnego wspieranych w ramach danego typu z kwot odpowiednio 400 000 pln i 240 000 pln

Ponadto, Wnioskodawca powinien wskaza we wniosku aplikacyjnym, a nastpnie zapewni w trakcie realizacji projektu, e dofinansowanie proj. zagwarantuje wiadczenie usug wysokiej jakoci.

7. Wsparcie jest kierowane do orodkw (przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego), ktre dotychczas nie otrzymay wsparcia w ramach Poddziaania


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PODDZIAANIE 9.1.2

Planowany termin ogoszenia konkursu: 27.02.2012-27.03.2012

Typy projektw:

1. Programy rozwojowe szk i placwek prowadzcych ksztacenie oglne ukierunkowane na wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw i zmniejszanie dysproporcji w ich osigniciach edukacyjnych oraz podnoszenie jakoci procesu ksztacenia (z wyczeniem dziaa dotyczcych indywidualizacji nauczania i wychowania uczniw klas I-III szk podstawowych), w szczeglnoci obejmujce:


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

a) dodatkowe zajcia dydaktyczno - wyrwnawcze oraz specjalistyczne suce wyrwnywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu ksztacenia

b) doradztwo i opiek pedagogiczno psychologiczn dla uczniw wykazujcych problemy w nauce lub z innych przyczyn zagroonych przedwczesnym wypadniciem z systemu owiaty (np. wsparcie dla uczniw z obszarw wiejskich, wsparcie dla uczniw niepenosprawnych, przeciwdziaanie uzalenieniom, programy prewencyjne, przeciwdziaanie patologiom spoecznym)

c) programy skierowane do dzieci i modziey, ktre znajduj si poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwczenie opuszczajcy system szkolnictwa) umoliwiajce ukoczenie danego etapu ksztacenia oraz kontynuacj nauki

d) dodatkowe zajcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniw ukierunkowane na rozwj kompetencji kluczowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem ICT, jzykw obcych, przedsibiorczoci, nauk przyrodniczo matematycznych

e) rozszerzanie oferty szk o zagadnienia zwizane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym, informowaniem uczniw o korzyciach pyncych z wyboru danej cieki edukacyjnej oraz moliwociach dalszego ksztacenia w kontekcie uwarunkowa lokalnego i regionalnego rynku pracy (szkolne orodki kariery)

f) wdroenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujcych si wysz skutecznoci ni formy tradycyjne

g) wdraanie programw i narzdzi efektywnego zarzdzania placwk owiatow przyczyniajcych si do poprawy jakoci nauczania


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTPU

1. Beneficjent skada nie wicej ni dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu (w przypadku j.s.t ograniczenie iloci skadanych wnioskw dotyczy jednostki organizacyjnej samorzdu terytorialnego, nie za samej j.s.t).

2. Projekt jest realizowany przez beneficjenta bdcego:

- organem prowadzcym dan szko lub placwk owiatow;

- innym podmiotem (z wyczeniem osb fizycznych innych ni prowadzce dziaalno gospodarcz lub owiatow na podstawie odrbnych przepisw) pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z organem prowadzcym szkoy i/lub placwki owiatowe ktrych uczniowie/wychowankowie zostan objci wsparciem w ramach projektu

3. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru wojewdztwa mazowieckiego (w przypadku osb fizycznych ucz si, pracuj lub zamieszkuj one na obszarze wojewdztwa mazowieckiego w rozumieniu przepisw Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotw posiadaj one jednostk organizacyjn na obszarze wojewdztwa mazowieckiego


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

4. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzib, fili, delegatur, oddzia czy inn prawnie dozwolon form organizacyjn dziaalnoci podmiotu) na terenie wojewdztwa mazowieckiego z moliwoci udostpnienia penej dokumentacji wdraanego projektu oraz zapewniajce uczestnikom projektu moliwo osobistego kontaktu z kadr projektu

5. Zakoczenie realizacji projektu nie moe nastpi pniej ni 30 czerwca 2015 r., za maksymalna warto dofinansowania wynosi 500 000 pln

6. Wsparcie jest kierowane wycznie do szk/placwek, ktre dotychczas nie otrzymay wsparcia/nie uczestniczyy w realizacji proj. z Poddz. 9.1.2 POKL


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

DZIAANIE 9.2

LP. Konkursu A1

Planowany termin ogoszenia konkursu :07.03.2012-20.04.2012

Typy projektw:

1. Wsppraca szk i placwek prowadzcych ksztacenie zawodowe z pracodawcami w zakresie organizacji stay i praktyk dla uczniw szk zawodowych obejmujcych praktyczn nauk zawodu oraz pokrycie kosztw opiekuna stau

Pod pojciem stau realizowanych w ramach wszystkich typw operacji w ramach Dziaania 9.2 naley rozumie takie formy nabywania umiejtnoci praktycznych, ktrych zakres wykracza poza ramy okrelone dla praktyki zawodowej. W ramach Dziaania 9.2 moliwa jest organizacja letnich programw staowych, organizowanych w przedsibiorstwach, majcych na celu praktyczna nauk zawodu. Okres realizacji stay nie powinien by krtszy ni 4 tygodnie. Za udzia w stau uczniowie bd otrzymywa stypendium staowe, w wysokoci nie wikszej ni kwota minimalnego wynagrodzenia za prac ustalanego na podstawie ustawy z 10 padziernika 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za prac. Okres realizacji stay nie powinien by krtszy ni 150 godzin miesicznie w przypadku niszego miesicznego wymiaru godzin, wysoko stypendium ustala si proporcjonalnie.


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTPU

1. Projekt jest realizowany przez beneficjenta bdcego:

 • organem prowadzcym dan szko lub placwk owiatow;

 • innym podmiotem (z wyczeniem osb fizycznych innych ni prowadzce dziaalno gospodarcz lub owiatow na podstawie odrbnych przepisw) pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z organem prowadzcym szkoy i/lub placwki owiatowe ktrych uczniowie/wychowankowie maj otrzyma w ramach projektu wsparcie.

  2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru wojewdztwa mazowieckiego (w przypadku osb fizycznych ucz si, pracuj lub zamieszkuj one na obszarze wojewdztwa mazowieckiego w rozumieniu przepisw Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotw posiadaj one jednostk organizacyjn na obszarze wojewdztwa mazowieckiego


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzib, fili, delegatur, oddzia czy inn prawnie dozwolon form organizacyjn dziaalnoci podmiotu) na terenie wojewdztwa mazowieckiego z moliwoci udostpnienia penej dokumentacji wdraanego projektu oraz zapewniajce uczestnikom projektu moliwo osobistego kontaktu z kadr projektu

4. Zakoczenie realizacji projektu nie moe nastpi pniej ni 30 czerwca 2015 r.

5. Projekt jest adresowany do uczniw, ktrzy dotychczas nie uczestniczyli w staach i/lub praktykach w Dz. 9.2. Aby kryterium zostao spenione 100 % uczniw objtych proj. bdzie uczestniczy w staach i/lub praktykach

6. Maksymalna wysoko cross-financingu w projektach realizowanych w ramach niniejszego typu operacji wynosi 10% wartoci projektu.


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

DZIAANIE 9.2

LP. Konkursu A2

Planowany termin ogoszenia konkursu: 27.06.2012-10.08.2012

Typy projektw:

- Programy rozwojowe szk i placwek prowadzcych ksztacenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osigniciach uczniw w trakcie procesu ksztacenia oraz podnoszenie jakoci procesu ksztacenia w szczeglnoci obejmujce:

- dodatkowe zajcia dydaktyczno - wyrwnawcze oraz specjalistyczne suce wyrwnywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu ksztacenia

- doradztwo i opiek pedagogiczno psychologiczn dla uczniw wykazujcych problemy w nauce lub z innych przyczyn zagroonych przedwczesnym wypadniciem z systemu szkolnictwa (np.wsparcie dla uczniw z obszarw wiejskich, wsparcie dla uczniw niepenosprawnych, przeciwdziaanie uzalenieniom, programy prewencyjne, przeciwdziaanie patologiom spoecznym)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

- dodatkowe zajcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniw ukierunkowane na rozwj kompetencji kluczowych, ze szczeglnym uwzgldnieniem ICT, jzykw obcych, przedsibiorczoci, nauk przyrodniczo matematycznych

- efektywne programy doradztwa edukacyjno zawodowego

- modernizacj oferty ksztacenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunkw ksztacenia, modyfikacja programw nauczania na kierunkach istniejcych)

- wspprac szk i placwek prowadzcych ksztacenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy suc podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniw jako przyszych absolwentw i wzmacnianie ich zdolnoci do zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych form nauczania stae i praktyki zawodowe)

- wyposaenie szk i placwek prowadzcych ksztacenie zawodowe w nowoczesne materiay dydaktyczne (w tym podrczniki szkolne) zapewniajce wysok jako ksztacenia

- wdroenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujcych si wysz skutecznoci ni formy tradycyjne

- wdraanie programw i narzdzi efektywnego zarzdzania placwk owiatow przyczyniajcych si do poprawy jakoci nauczania


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTPU

1. Projekt jest realizowany przez beneficjenta bdcego:

 • organem prowadzcym dan szko lub placwk owiatow;

 • innym podmiotem (z wyczeniem osb fizycznych innych ni prowadzce dziaalno gospodarcz lub owiatow na podstawie odrbnych przepisw) pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z organem prowadzcym szkoy i/lub placwki owiatowe ktrych uczniowie/wychowankowie maj otrzyma w ramach projektu wsparcie.

  2. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru wojewdztwa mazowieckiego (w przypadku osb fizycznych ucz si, pracuj lub zamieszkuj one na obszarze wojewdztwa mazowieckiego w rozumieniu przepisw Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotw posiadaj one jednostk organizacyjn na obszarze wojewdztwa mazowieckiego


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzib, fili, delegatur, oddzia czy inn prawnie dozwolon form organizacyjn dziaalnoci podmiotu) na terenie wojewdztwa mazowieckiego z moliwoci udostpnienia penej dokumentacji wdraanego projektu oraz zapewniajce uczestnikom projektu moliwo osobistego kontaktu z kadr projektu

4. Zakoczenie realizacji projektu nie moe nastpi pniej ni 30 czerwca 2015 r.

5. W ramach realizowanego projektu uczniowie bd uczestniczy w staach i/lub praktykach u przedsibiorcw, a program rozwojowy szkoy/placwki ksztacenia zawodowego ( np. w zakresie stay i/lub praktyk) zostanie wdroony we wsppracy szk/placwek ksztacenia zawodowego z przedsibiorstwami.

Aby kryterium zostao spenione co najmniej 75 % uczniw uczestniczcych w proj. bdzie uczestniczy w staach i/lub praktykach

6. Maksymalna wysoko cross-financingu w projektach realizowanych w ramach niniejszego typu operacji wynosi 50% wartoci projektu


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

DZIAANIE 9.4

LP. Konkursu A2

Planowany termin ogoszenia konkursu: 09.07.2012-06.08.2012

Typy projektw:

1.studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i doskonalce oraz inne formy podwyszania kwalifikacji dla nauczycieli w zakresie zgodnym z lokaln i regionaln polityk edukacyjn (w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zaj)

2. studia podyplomowe, kursy i szkolenia oraz inne formy podwyszania kwalifikacji pracownikw placwek ksztacenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego oraz instruktorw praktycznej nauki zawodu

3. studia wysze oraz kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podwyszeniem lub uzupenieniem posiadanego wyksztacenia

4. studia podyplomowe i kursy doskonalce dla nauczycieli i pracownikw administracji owiatowej w zakresie organizacji, zarzdzania, finansowania oraz monitoringu dziaalnoci owiatowej

5. programy przekwalifikowania nauczycieli szkolnych w zwizku ze zmieniajc si sytuacj demograficzn (ni szkolny) w kierunku ksztacenia ustawicznego (osb dorosych)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTPU

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru wojewdztwa mazowieckiego (w przypadku osb fizycznych ucz si, pracuj lub zamieszkuj one na obszarze wojewdztwa mazowieckiego w rozumieniu przepisw Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotw posiadaj one jednostk organizacyjn na obszarze wojewdztwa mazowieckiego

2. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzib, fili, delegatur, oddzia czy inn prawnie dozwolon form organizacyjn dziaalnoci podmiotu) na terenie wojewdztwa mazowieckiego z moliwoci udostpnienia penej dokumentacji wdraanego projektu oraz zapewniajce uczestnikom projektu moliwo osobistego kontaktu z kadr projektu

3. Zakoczenie realizacji projektu nie moe nastpi pniej ni 30 czerwca 2015 r., za maksymalna warto dofinansowania wynosi 400 000 pln, przy czym wsparcie w przeliczeniu na 1 uczestnika projektu wynosi maksymalnie 3 000 pln


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

4.Projekt zakada doskonalenie zawodowe nauczycieli w krtkich formach,(tj. co najmniej 40 godz.) zatrudnionych w szkoach na obszarach wiejskich woj. mazowieckiego, ktrzy dotychczas nie uczestniczyli w ww. doskonaleniu zawodowym (w krtkich formach) w ramach Dz. 9.4 POKL.

Aby kryterium zostao spenione 100% uczestnikw proj. powinni stanowi nauczyciele zatrudnieni w szkoach na obszarach wiejskich woj. Mazowieckiego.

5. Wnioskodawca skada nie wicej ni dwa wnioski o dofinansowanie projektu

IP rozwaa ogoszenie 2-ego konkursu w ramach Dz. 9.4. - na doskonalenie zawodowe, w krtkich formach, nauczycieli ksztacenia zawodowego i/lub instruktorw praktycznej nauki zawodu.


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

PODDZIAANIE 9.6.2

Planowany termin ogoszenia konkursu : 30.07.2012

Typy projektw

1. szkolenia i kursy skierowane do osb dorosych, ktre z wasnej inicjatywy s zainteresowane nabyciem, uzupenieniem lub podwyszeniem umiejtnoci i kompetencji w obszarach umiejtnoci ICT i znajomoci jzykw obcych


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

KRYTERIA DOSTPU:

1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru wojewdztwa mazowieckiego (w przypadku osb fizycznych ucz si, pracuj lub zamieszkuj one na obszarze wojewdztwa mazowieckiego w rozumieniu przepisw Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotw posiadaj jednostk organizacyjn na obszarze wojewdztwa mazowieckiego)

 • Zakoczenie realizacji projektu nie moe nastpi pniej ni 30 czerwca 2015 r., za maksymalna warto dofinansowania wynosi 400 000 pln

  3. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzib, fili, delegatur, oddzia czy inn prawnie dozwolon form organizacyjn dziaalnoci podmiotu) na terenie wojewdztwa mazowieckiego z moliwoci udostpnienia penej dokumentacji wdraanego projektu oraz zapewniajce uczestnikom projektu moliwo osobistego kontaktu z kadr projektu


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

4. W przypadku, gdy projekt zakada organizacj szkole i kursw jzykowych kocz si one uzyskaniem przez uczestnikw projektu, w okresie jego realizacji certyfikatu potwierdzajcego zdobycie okrelonego poziomu biegoci jzykowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Ksztacenia Jzykowego). Weryfikacja poziomu osigni jzykowych, uzyskanych w wyniku realizacji projektu powinna by przeprowadzona w sposb gwarantujcy bezstronno wobec Projektodawcy. Jednoczenie, w wyniku realizacji projektu co najmniej 70% osb objtych wsparciem osignie peen poziom kompetencji jzykowych, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Ksztacenia Jzykowego (tj. A, B, C)

5. W przypadku realizacji projektu w obszarach umiejtnoci ICT, zakres wsparcia obejmuje kursy i/lub szkolenia koczce si certyfikatem potwierdzajcym zdobycie przez uczestnikw projektu kompetencji okrelonych dla rnych poziomw European Computer DrivingLicence (ECDL)


Typ beneficjent w centrum rozwoju zasob w ludzkich

Dzikuj za uwag

Anna Grumanowska

Doradca

Regionalny Orodek EFS w Pocku

prowadzony przez Szko Wysz im. Pawa Wodkowica w Pocku

024-366-41-94


 • Login