Kolen k p ru ce pro adatele a p jemce v optp 25 4 2012
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Školení k Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP 25. 4. 2012 PowerPoint PPT Presentation


  • 61 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Školení k Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP 25. 4. 2012. Mgr. Eva Buršíková oddělení kontroly, metodiky a monitorování OPTP. Nesrovnalost - definice. porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku protiprávního jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu

Download Presentation

Školení k Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP 25. 4. 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kolen k p ru ce pro adatele a p jemce v optp 25 4 2012

Školení k Příručce pro žadatele a příjemce v OPTP 25. 4. 2012

Mgr. Eva Buršíková

oddělení kontroly, metodiky a monitorování OPTP


Nesrovnalost definice

Nesrovnalost - definice

porušení právních předpisů ES nebo ČR v důsledku protiprávního jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu

vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EUnebo do veřejného rozpočtu ČR


Kategorie nesrovnalost i

Kategorie nesrovnalostí I.

Nesrovnalost jako porušení rozpočtové kázně (PRK)

§ 44a zákona č. 218/2000, Sb., o rozpočtových pravidlech

2.Nesrovnalost jako PRK – podle z. 250/2000, Sb. - NR

3.Systémové nesrovnalosti

4.Ostatní nesrovnalosti


Kategorie nesrovnalost ii

Kategorie nesrovnalostí II.

Nesrovnalost jako porušení rozpočtové kázně (PRK)

§ 44a z. č. 218/2000, Sb.:

Neoprávněným použitím peněžních prostředků státního rozpočtu…se rozumí jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem, rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušení podmínek, za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty; dále se jím rozumí i to, nelze-li prokázat, jak byly tyto peněžní prostředky použity.


Role o optp

Role ŘO OPTP

Prevence nesrovnalostí – informovanost příjemců a prováděníkontrol;

Identifikace a šetřenípodezření na nesrovnalost;

Evidence a hlášení nesrovnalosti, popř. vymáhání dotčených prostředků;

Nápravná opatření a monitoring situace;

Uzavření případu.


Postupy o optp

Postupy ŘO OPTP

subjekty zapojené do implementace OPTP jsou povinny veškerá podezření na nesrovnalost bezodkladně oznámit ŘO OPTP

= ŘO OPTP šetří opodstatněnost podezření na nesrovnalost

2. kontroly jiných subjektů (PAS, AO, IA, ÚFO, NKÚ, Policie ČR, EK, OLAF, EÚD, MF, ÚOHS)

= ŘO OPTP není oprávněn řešit opodstatněnost, tato podezření jsou předávána na FÚ jako opodstatněná (MFTK)


Hl en nesrovnalost

Hlášení nesrovnalostí

Povinnost hlásit opodstatněnou nesrovnalost (2.) ŘO OPTP

vzniká okamžikem obdržení:

zprávy: z IA, od PAS;

protokolu z ukončené VSK, NKÚ (po vypořádání námitek);

zprávy z kontroly provedené EK.

Pro evidenci nesrovnalostí ŘO OPTP používá

IS MSC2007, modul Kontroly/nesrovnalosti.


Zp soby hl en nesrovnalost

Způsoby hlášení nesrovnalostí

Vnitřní úroveň

subjekty na národní úrovni implementující OP (EU podíl nižší než 10 000 €)

Vnější úroveň

informační povinnost ve vztahu k EK

zajišťují CKB a lokální kontaktní body sítě AFCOS.


Poru en rozpo tov k zn i

Porušení rozpočtové kázně I.

Postup vymáhání neoprávněně použitých nebo

zadržených finančních prostředků v případě PRK dle z.

218/2000 Sb.:

PRK ve smyslu ustanovení § 44 a § 44a zákona,

u prostředků definovaných v ustanovení § 44 odst. 2

= správu odvodů za PRK vykonávají finanční úřady.


Poru en rozpo tov k zn ii

Porušení rozpočtové kázně II.

FÚ provádějí tyto činnosti:

1) zahajují daňové řízení;

2) na základě výsledků daňové kontroly vydávají platební výměr na odvod ve výši PRK;

3) porušiteli rozpočtové kázně vzniká dnem porušení povinnost odvést prostředky na účet FÚ z titulu PRK; FÚ pak odvod prostředků chápe jako podnět k zahájení daňové kontroly;

4) vybírají odvody a penále za porušení rozpočtové kázně uložené v souladu s ustanovením § 44a zákona č. 218/2000 Sb.;


Poru en rozpo tov k zn iii

Porušení rozpočtové kázně III.

FÚ provádějí tyto činnosti:

4) vybírají odvody a penále za PRK uložené v souladu s ustanovením § 44a zákona č. 218/2000 Sb.;

5) v případě, že nejsou uhrazeny, též vymáhají jejich úhradu, podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád;

6) poskytují na dotázání dle § 44a odst. 8 zákona č. 218/2000 Sb., informace získané při správě odvodů jde-li o informace týkající se správy odvodu za PRK;


Poru en rozpo tov k zn iv

Porušení rozpočtové kázně IV.

FÚ provádějí tyto činnosti:

7) převádějí ve smyslu § 44a odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., odpovídající podíl neoprávněně použitých prostředků z rozpočtu EU na univerzální účet PCO.

8) částky odpovídající podílu ostatních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu jsou převáděny do státního rozpočtu.


Odvod za prk

Odvod za PRK

- upravuje z. č. 218/2000, Sb., §44 a) odst. 4 písm. b)

odst. 5: Do plnění povinnosti provést odvod za PRK:

kterým je neoprávněné použití nebo zadržení prostředků návratné finanční výpomoci, se započítávají i splátky této výpomoci uskutečněné ode dne porušení rozpočtové kázně;

b) kterým je neoprávněné použití dotace, se započítávají i částky, které poskytovatel dosud nevyplatil, protože se domnívá, že byla porušena rozpočtová kázeň.


Pen le

Penále

za prodlení s odvodem za PRK kázně podle odst. 4 písm. b) a c) je porušitel rozpočtové kázně povinen zaplatit penále ve výši

1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu.

odst. 9) Správu odvodů za PRK a penále vykonávají finanční úřady podle daňového řádu


Dost o prominut

Žádost o prominutí

§44 a) odst. 10 GFŘ může z důvodů hodných zvláštního zřetele zcela/zčásti prominout odvod za PRK nebo penále za prodlení s ním, s výjimkou odvodu neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b).

odst. 11 O prominutí/částečné prominutí odvodu za PRK nebo penále může GFŘ požádat fyzická os., právnická os., OSS, která se PRK dopustila, a to prostřednictvím finančního úřadu, který tento odvod nebo penále uložil. Žádost o prominutí lze podat nejpozději do 1 roku ode dne nabytí právní moci platebníhovýměru,kterým byl odvod nebo penále, o jehož prominutí je žádáno.


Nesrovnalosti v optp k 25 4 2012

Nesrovnalosti v OPTP k 25. 4. 2012

celkově 2.947 mil. Kč


Nesrovnalosti v optp k 25 4 20121

Nesrovnalosti v OPTP k 25. 4. 2012


Dobr praxe v optp

Dobrá praxe v OPTP

prevence nesrovnalostí;

v případě pochybností o způsobilosti výdajů – konzultace s ŘO OPTP/ZS;

v případě, že příjemce obdrží od ŘO OPTP informaci o předání podezření nesrovnalosti finančnímu úřadu, příjemce může též částku „dobrovolně“ uhradit na účet ÚFO z titulu porušení rozpočtové kázně.


Patn praxe v optp

Špatná praxe v OPTP

předkládání výdajů, kde je pochybnost o způsobilosti;

nedostatečnákomunikaces ŘO OPTP;

neuhrazení platebních výměrů od FÚ před datem splatnosti.


Kolen k p ru ce pro adatele a p jemce v optp 25 4 2012

Děkuji Vám za pozornost.


  • Login