budovanie syst mu mana rstva kvality pod a stn en iso 9000
Download
Skip this Video
Download Presentation
Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000. - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000. Michaela Fekete Tatiana Jurčišinová Zuzana Juríčková. Čo si povieme?. Faktory rozhodovania o budovaní SMK organizácie Požiadavky na SMK organizácie Postup zavedenia Politika a ciele kvality Prekážky pri implementácii.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000.' - pembroke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
budovanie syst mu mana rstva kvality pod a stn en iso 9000

Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000.

Michaela Fekete

Tatiana Jurčišinová

Zuzana Juríčková

o si povieme
Čo si povieme?
 • Faktory rozhodovania o budovaní SMK organizácie
 • Požiadavky na SMK organizácie
 • Postup zavedenia
 • Politika a ciele kvality
 • Prekážky pri implementácii
na zopakovanie
Na zopakovanie

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000

 • systematické riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovania činností organizácie, zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán
slide4
Systém je založený na tzv. procesnom prístupe

Tieto procesy rozdeľuje norma ISO 9001 do štyroch základných oblastí:

 • zodpovednosť manažmentu
 • manažérstvo zdrojov
 • realizácia produktu
 • meranie, analýza a zlepšovanie systému.
faktory rozhodovania o budovan syst mu mana rstva kvality organiz cie
Faktory rozhodovania o budovaní systému manažérstva kvality organizácie
 • zlepšenie spokojnosti zákazníkov
 • certifikácia ako marketingový nástroj
 • získanie konkurenčných výhod
 • internacionalizácia trhov
 • zlepšenie kvality vlastných produktov
po iadavky na syst m mana rstva kvality organiz cie
Požiadavky na systém manažérstva kvality organizácie

požiadavka:

- potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, všeobecne sa predpokladajú alebo sú povinné.

po iadavky na
Požiadavky na:
 • povedomie
 • stratégiu
 • umiestnenie
 • formálnu stránku
 • integráciu
 • konzistenciu
 • zhodu
 • kontinuitu
postup zavedenia syst mu mana rstva kvality
Postup zavedenia systému manažérstva kvality

Čo je potrebné zvážiť?

 • ubezpečte sa o svojom správnom postoji.
 • pochopte koncepciu
 • uvedomte si, z čoho pozostáva zavedenie príslušnej normy a jeho dôsledky
 • využite normu ako nástroj nazlepšovanie
 • snažte sa porozumieť rizikám a procesom
 • starostlivo si vyberte partnera (certifikačný orgán).
slide9
Čo musíte urobiť?
 • Získajte normu
 • Oboznámte sa s dostupnou literatúrou a softvérom
 • Zostavte tím a definujte Vašu stratégiu
 • Určte aké školenia potrebujete
 • Zvážte spoluprácu s konzultantom
 • Vypracujte príručku manažérskeho systému
 • Zaveďte váš manažérsky systém
 • Zvážte možnosť predcertifikačného auditu
 • Vyberte si certifikačný orgán
politika kvality
Politika kvality
 • celkové zámery a smer pôsobenia organizácie v oblasti kvality oficiálne vyhlásené vrcholovým manažmentom (STN EN ISO 9000:2000 )
 • strategický dokument, ktorý stanovuje vrcholový manažment spoločnosti ako prostriedok na vedenie spoločnosti smerom k zlepšovaniu svojej činnosti so zreteľom na primeranosť (www.poling.sk )
ciele kvality
Ciele kvality
 • ciele, ktoré povedú k zlepšovaniu výkonnosti spoločnosti
 • a ciele potrebné na splnenie požiadaviek na produkt
 • Ciele – trhovo orientované
    • podnikateľsky orientované
 • Politika kvality- Kúpele Lúčky
 • Politika kvality- Standard-Team s.r.o
prek ky pri implement cii syst mov mana rstva kvality
Prekážky pri implementácii systémov manažérstva kvality
 • Obsahovo-koncepčné prekážky
 • Organizačno-štrukturálne prekážky
 • Personálno-podnikovo kultúrne prekážky
zoznam pou itej literat ry
Zoznam použitej literatúry:
 • MATEIDES, A., STRAŠÍK, A. 2004. Manažérstvo kvality. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2004. 254 s. ISBN 80-8055-906-6.
 • MATEIDES, A. 2005. Ako zaviesť systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001: 2001 v organizácii.
 • Politika kvality. Dostupné na internete: http://www.standard-team.com/
 • Postup zavedenia systému manažérstva kvality. Dostupné na internete: http://www.poling.sk/
 • Rady všetkým, čo pomýšľajú na certifikáciu: Rozhovor s audítorom TÜV. Dostupné na internete: http://www.ibispartner.sk/
 • Úpešný rok pre kúpele. 2007. Dostupné na internete: http://www.luckykupele.sk (cit. 28.10.2007)
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. získala certifikát ISO 9001:2000. In: Kvalita. 2007, roč. 15, č. 2.
ad