Budovanie syst mu mana rstva kvality pod a stn en iso 9000
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000. PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000. Michaela Fekete Tatiana Jurčišinová Zuzana Juríčková. Čo si povieme?. Faktory rozhodovania o budovaní SMK organizácie Požiadavky na SMK organizácie Postup zavedenia Politika a ciele kvality Prekážky pri implementácii.

Download Presentation

Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Budovanie systému manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9000.

Michaela Fekete

Tatiana Jurčišinová

Zuzana Juríčková


Čo si povieme?

 • Faktory rozhodovania o budovaní SMK organizácie

 • Požiadavky na SMK organizácie

 • Postup zavedenia

 • Politika a ciele kvality

 • Prekážky pri implementácii


Na zopakovanie

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO rádu 9000

 • systematické riadenie organizácie za účelom trvalého zlepšovania činností organizácie, zvyšovania spokojnosti zákazníkov a zainteresovaných strán


 • Systém je založený na tzv. procesnom prístupe

  Tieto procesy rozdeľuje norma ISO 9001 do štyroch základných oblastí:

 • zodpovednosť manažmentu

 • manažérstvo zdrojov

 • realizácia produktu

 • meranie, analýza a zlepšovanie systému.


Faktory rozhodovania o budovaní systému manažérstva kvality organizácie

 • zlepšenie spokojnosti zákazníkov

 • certifikácia ako marketingový nástroj

 • získanie konkurenčných výhod

 • internacionalizácia trhov

 • zlepšenie kvality vlastných produktov


Požiadavky na systém manažérstva kvality organizácie

požiadavka:

- potreba alebo očakávanie, ktoré sa určia, všeobecne sa predpokladajú alebo sú povinné.


Požiadavky na:

 • povedomie

 • stratégiu

 • umiestnenie

 • formálnu stránku

 • integráciu

 • konzistenciu

 • zhodu

 • kontinuitu


Postup zavedenia systému manažérstva kvality

Čo je potrebné zvážiť?

 • ubezpečte sa o svojom správnom postoji.

 • pochopte koncepciu

 • uvedomte si, z čoho pozostáva zavedenie príslušnej normy a jeho dôsledky

 • využite normu ako nástroj nazlepšovanie

 • snažte sa porozumieť rizikám a procesom

 • starostlivo si vyberte partnera (certifikačný orgán).


Čo musíte urobiť?

 • Získajte normu

 • Oboznámte sa s dostupnou literatúrou a softvérom

 • Zostavte tím a definujte Vašu stratégiu

 • Určte aké školenia potrebujete

 • Zvážte spoluprácu s konzultantom

 • Vypracujte príručku manažérskeho systému

 • Zaveďte váš manažérsky systém

 • Zvážte možnosť predcertifikačného auditu

 • Vyberte si certifikačný orgán


Liptovské liečebné kúpele, a.s. Lúčky - preberanie certifikátu ISO 9001:2000


Politika kvality

 • celkové zámery a smer pôsobenia organizácie v oblasti kvality oficiálne vyhlásené vrcholovým manažmentom (STN EN ISO 9000:2000 )

 • strategický dokument, ktorý stanovuje vrcholový manažment spoločnosti ako prostriedok na vedenie spoločnosti smerom k zlepšovaniu svojej činnosti so zreteľom na primeranosť (www.poling.sk )


Ciele kvality

 • ciele, ktoré povedú k zlepšovaniu výkonnosti spoločnosti

 • a ciele potrebné na splnenie požiadaviek na produkt

 • Ciele – trhovo orientované

  • podnikateľsky orientované

 • Politika kvality- Kúpele Lúčky

 • Politika kvality- Standard-Team s.r.o


 • Prekážky pri implementácii systémov manažérstva kvality

  • Obsahovo-koncepčné prekážky

  • Organizačno-štrukturálne prekážky

  • Personálno-podnikovo kultúrne prekážky


  Zoznam použitej literatúry:

  • MATEIDES, A., STRAŠÍK, A. 2004. Manažérstvo kvality. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2004. 254 s. ISBN 80-8055-906-6.

  • MATEIDES, A. 2005. Ako zaviesť systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001: 2001 v organizácii.

  • Politika kvality. Dostupné na internete: http://www.standard-team.com/

  • Postup zavedenia systému manažérstva kvality. Dostupné na internete: http://www.poling.sk/

  • Rady všetkým, čo pomýšľajú na certifikáciu: Rozhovor s audítorom TÜV. Dostupné na internete: http://www.ibispartner.sk/

  • Úpešný rok pre kúpele. 2007. Dostupné na internete: http://www.luckykupele.sk (cit. 28.10.2007)

  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. získala certifikát ISO 9001:2000. In: Kvalita. 2007, roč. 15, č. 2.


  Ďakujeme za pozornosť


 • Login