ระบบเบิกจ่าย
Download
1 / 20

GFMIS - PowerPoint PPT Presentation


  • 253 Views
  • Updated On :

ระบบเบิกจ่าย. การเบิกหักผลักส่ง. โครงการ GFMIS. โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์. การเบิกหักผลักส่ง. ประเภทของการเบิกหักผลักส่ง. แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดัวยกัน คือ. เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' GFMIS' - pelham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ระบบเบิกจ่าย

การเบิกหักผลักส่ง

โครงการ GFMIS

โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์


การเบิกหักผลักส่ง

ประเภทของการเบิกหักผลักส่ง

แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดัวยกัน คือ

เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน

เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ


การเบิกหักผลักส่ง

เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน

ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการได้บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และพบภายหลังว่า มีการเบิกผิดแหล่งของเงินหรือเบิกผิดหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรืองาน

คำสั่งงาน(Transaction code) ที่ใช้ในการบันทึกรายการ

คือ

ZGL_J7


ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน

เอกสารขอเบิกที่บันทึกผิด

A

ปลด Block แล้ว และ/หรือจ่ายเงินแล้ว

A

A

ยังติด Block อยู่

ปรับปรุงหมวดรายจ่าย

ZGL_J7

กลับรายการขอเบิก

FB08

A

A

Dr. คชจ. + รหัสที่ถูกต้อง

Cr. คชจ. + รหัสที่ผิด

B

A

ระบบปรับปรุงบัญชี TE/TR

ให้โดยอัตโนมัติ


ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน

ปรับปรุงหมวดรายจ่าย ZGL_J7

A

  • ส่วนราชการบันทึกรายการโดยอ้างอิงเลขที่เอกสารขอเบิกที่ผิด

การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสาร + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ( 2 หลัก)

ตัวอย่างเช่น 2004 + 3100000020 + 02

Dr. คชจ. + รหัสที่ถูกต้อง XXX

Cr. คชจ. + รหัสที่ผิด XXX

เอกสารที่ตัดงบใหม่

Dr. พักคชจ. XXX

Cr. คชจ.ที่ผิด XXX

เอกสารที่คืนงบเดิม

Dr. คชจ.ที่ผิดXXX

Cr.พักคชจ.XXX


Step 1 zgl j7

ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน

step 1. เลือกคำสั่งงาน ZGL_J7


ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน

step 2. ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง

ในช่องการอ้างอิง ต้องระบุเลขที่เอกสาร และบรรทัดรายการของเลขที่เอกสาร

ขอเบิกที่ต้องการปรับปรุง เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องการการปรับปรุงได้

การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสาร + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ( 2 หลัก)

ตัวอย่าง เช่น 2004 + 3100000021 + 02


ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน

step 3. ระบุข้อมูลรายการที่ผิด


ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน

step 4. ระบุข้อมูลรายการที่ถูกต้อง


การเบิกหักผลักส่ง รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน

เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของเงินงบประมาณ ต้องการที่จะขอเบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังของตนเอง หรือผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังของหน่วยงานอื่น

คำสั่งงาน(Transaction code) ที่ใช้ในการบันทึกรายการ

คือ

ZFB60_K7 และ

ZGL_JK2


เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

ขั้นตอนในการบันทึกรายการ

สำหรับส่วนราชการเจ้าของเงินในงบประมาณ

  • v

บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ

เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

“ZFB60_K7”

  • v

บันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง/เงินรับฝาก

ส่วนราชการ

“ZGL_JK2”


เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

  • v

บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ

เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง

“ZFB60_K7”

เอกสารที่พักไว้

รายการบันทึกบัญชี

เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง XXX

เครดิตเจ้าหนี้อื่น – หน่วยงานของรัฐ XXX


Step 1 zfb60 k7

เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

step 1. เลือกคำสั่งงาน ZFB60_K7


เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

step 2. ระบุข้อมูลผู้ขาย


เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

step 3. ผ่านรายการเอกสาร


เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

  • v

บันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง/

เงินรับฝากส่วนราชการ

“ZGL_JK2”

เอกสารที่พักไว้

รายการบันทึกบัญชี

เดบิต เงินฝากคลัง XXX

เครดิตเงินรับฝากส่วนราชการ XXX


Step 1 zgl jk2

เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

step 1. เลือกคำสั่งงาน ZGL_JK2


เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

step 2. ระบุเพิ่มเงินฝากคลัง


เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

step 3. ระบุเพิ่มเงินรับฝากส่วนราชการ


การเบิกหักผลักส่ง เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

DEMO


ad