Maria Próchnicka Stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych - PowerPoint PPT Presentation

Maria pr chnicka stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych
Download
1 / 30

 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Maria Próchnicka Stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych. Raport z badań VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Kiekrz k. Poznania, 2-3 września 2011.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Maria Próchnicka Stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Maria pr chnicka stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych

Maria PróchnickaStosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych

Raport z badań

VII Forum Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Kiekrz k. Poznania, 2-3 września 2011


Maria pr chnicka stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji (Dz.U.99.41.419)

 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz.U.99.45.446, zm. 2009.12.01 Dz.U.2009.196.1516.

 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U.2006.251.1852, zm. 2007.05.16 Dz.U.2007.98.650, zm. 2009.03.18 Dz.U.2009.51.406)

 • Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

 • http://www.bip.nauka.gov.pl/bipmein/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=143&layout=1&page=0

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 października 1997 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników placówek naukowych, pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.1997.128.838, ost. zm. 2008.04.22 Dz.U.2008.73.435).


Maria pr chnicka stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych

Cel

Ustalenie praktyk związanych ze stosowaniem pragmatyki zawodowej bibliotekarzy w warunkach zróżnicowania i niespójności obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych


Obszary poddane diagnozie

Obszary poddane diagnozie

I. Charakterystyka bibliotekarzy pod względem:

 • Długości stażu pracy w bibliotece

 • Zajmowanego stanowiska

 • Długości stażu pracy na obecnie zajmowanym stanowisku

 • Typu biblioteki, stanowiącej miejsce zatrudnienia

  II. Kwalifikacje i zakres wykształcenia bibliotekarzy oraz podnoszenie kwalifikacji

 • Kwalifikacje posiadane przez bibliotekarzy

 • Poziom i kierunek wykształcenia bibliotekarzy

 • Podwyższanie kwalifikacji przez bibliotekarzy

  III. Struktura stanowisk w bibliotece i system awansowania


Maria pr chnicka stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych

IV. Warunki wynagrodzenia bibliotekarzy

 • Wysokość wynagrodzenia bibliotekarzy

 • Podwyżki wynagrodzenia, ich częstość oraz przyczyny

 • Dodatkowe formy gratyfikacji dostępne dla bibliotekarzy

  V. Retencja zasobów ludzkich w bibliotece (zachowanie stanu zasobów ludzkich w bibliotece)

 • Mobilność intra-branżowa bibliotekarzy (zmiana miejsca zatrudnienia w obrębie branży bibliotecznej), jej natężenie i przyczyny

 • Mobilność inter-branżowa bibliotekarzy (zmiana branży zatrudnienia) i jej kierunki

  VI. Opinie bibliotekarzy dotyczące kierunków zmian w pragmatyce zawodowej bibliotekarzy


Metodyka bada

Metodyka badań

 • Dane niezbędne do opracowania diagnozy w sześciu wyodrębnionych obszarach zostały zebrane przy pomocy kwestionariusza ankiety.

 • Dystrybucja kwestionariusza ankiety się odbywała się za pośrednictwem sieci Internet. Do dystrybucji kwestionariusza został wykorzystane narzędzie LimeSurvey. Kwestionariusz był dostępny dla bibliotekarzy w wytypowanych do badania województwach (małopolskim, warmińsko-mazurskim, zachodnio-pomorskim) w okresie od lipca do września 2010


Respondenci wed ug typu biblioteki

Respondenci według typu biblioteki


Respondenci wed ug zajmowanego stanowiska

Respondenci według zajmowanego stanowiska


Respondenci wed ug sta u pracy

Respondenci według stażu pracy


Poziom i kierunek wykszta cenia bibliotekarzy w bibliotekach publicznych i akademickich

Poziom i kierunek wykształcenia bibliotekarzy w bibliotekach publicznych i akademickich*,**


Aktywno bibliotekarzy w podwy szaniu lub uzupe nianiu kwalifikacji

Aktywność bibliotekarzy w podwyższaniu lub uzupełnianiu kwalifikacji


Maria pr chnicka stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych

Wysokość wynagrodzenia w grupie bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach naukowych, których organizatorem jest wyższa uczelnia (akademickich)


Maria pr chnicka stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych

Wysokość wynagrodzenia w grupie pracowników służby bibliotecznej w bibliotekach naukowych, których organizatorem jest wyższa uczelnia (akademickich)


Wysoko wynagrodzenia w grupie bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach publicznych

Wysokość wynagrodzenia w grupie bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach publicznych


Wysoko wynagrodzenia w grupie pracownik w s u by bibliotecznej w bibliotekach publicznych

Wysokość wynagrodzenia w grupie pracowników służby bibliotecznej w bibliotekach publicznych


Dodatkowe formy gratyfikacji stosowane w bibliotekach

Dodatkowe formy gratyfikacji stosowane w bibliotekach*


Korzystanie z dodatkowych form gratyfikacji przez bibliotekarzy

Korzystanie z dodatkowych form gratyfikacji przez bibliotekarzy


Respondenci wed ug okresu kt ry up yn od ostatniej podwy ki wygrodzenia

Respondenci według okresu, który upłynął od ostatniej podwyżki wygrodzenia


Przyczyny otrzymania podwy ki wynagrodzenia

Przyczyny otrzymania podwyżki wynagrodzenia*


Przyczyny awansowania w bibliotekach

Przyczyny awansowania w bibliotekach*


Cz sto zmiany miejsca pracy w bibliotekarstwie

Częstość zmiany miejsca pracyw bibliotekarstwie


Przyczyny zmiany miejsca pracy w obr bie bran y bibliotekarskiej

Przyczyny zmiany miejsca pracy w obrębie branży bibliotekarskiej*


Maria pr chnicka stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych

Mobilność inter-branżowa bibliotekarzy - zmiana branży zatrudnienia na bibliotekarską (biblioteki akademickie)


Maria pr chnicka stosowanie pragmatyki zawodowej w bibliotekach publicznych oraz naukowych

Mobilność inter-branżowa bibliotekarzy - zmiana branży zatrudnienia na bibliotekarską (biblioteki publiczne)


Mobilno inter bran owa bibliotekarzy planowanie zmiany bran y zatrudnienia i jej kierunki

Mobilność inter-branżowa bibliotekarzy (planowanie zmiany branży zatrudnienia) i jej kierunki


Opinie bibliotekarzy dotycz ce systemu awansowania

Opinie bibliotekarzy dotyczące systemu awansowania


Opinie bibliotekarzy dotycz ce systemu awansowania1

Opinie bibliotekarzy dotyczące systemu awansowania


Opinie bibliotekarzy dotycz ce systemu awansowania2

Opinie bibliotekarzy dotyczące systemu awansowania


Opinie bibliotekarzy dotycz ce systemu awansowania3

Opinie bibliotekarzy dotyczące systemu awansowania


Opinie bibliotekarzy dotycz ce systemu awansowania4

Opinie bibliotekarzy dotyczące systemu awansowania


 • Login