V n b n v li n k t v n b n
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 12

VĂN BẢN VÀ LIÊN KẾT VĂN BẢN PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

VĂN BẢN VÀ LIÊN KẾT VĂN BẢN. CÁC Y ẾU TỐ. CH ẤT V ĂN B ẢN (Texture). PH ƯƠ NG DIỆN NỘI TẠI. PH ƯƠ NG DIỆN NGOẠI TẠI. TÌNH HUỐNG VB (CẤU TRÚC DIỄN NGÔN- NGỮ CẢNH: Context of situation). V ĂN B ẢN. TÍNH MẠCH LẠC CỦA VĂN BẢN (FLUENT). YÊU CẦU VỀ HÀNH VĂN CỦA VB.

Download Presentation

VĂN BẢN VÀ LIÊN KẾT VĂN BẢN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V n b n v li n k t v n b n

VĂN BẢN VÀ LIÊN KẾT VĂN BẢN

CÁC Y ẾU TỐ


Ch t v n b n texture

CH ẤT V ĂN B ẢN (Texture)


Ph ng di n n i t i

PHƯƠNG DIỆN NỘI TẠI


Ph ng di n ngo i t i

PHƯƠNG DIỆN NGOẠI TẠI


T nh hu ng vb c u tr c di n ng n ng c nh context of situation

TÌNH HUỐNG VB (CẤU TRÚC DIỄN NGÔN- NGỮ CẢNH: Context of situation)


V n b n

V ĂN B ẢN


T nh m ch l c c a v n b n fluent

TÍNH MẠCH LẠC CỦA VĂN BẢN (FLUENT)


Y u c u v h nh v n c a vb

YÊU CẦU VỀ HÀNH VĂN CỦA VB


K t c u v n b n texture of text

KẾT CẤU VĂN BẢN (Texture of text)


Li n k t v n b n conjunct of text

LIÊN KẾT VĂN BẢN (Conjunct of text)


D ng o n v n b n

DỰNG ĐOẠN VĂN BẢN


  • Login