Warszawski system doradztwa zawodowego - PowerPoint PPT Presentation

Warszawski system doradztwa zawodowego
Download
1 / 31

 • 147 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Warszawski system doradztwa zawodowego. KAZIMIERZ, 2-3 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Warszawski system doradztwa zawodowego. MĄDRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Warszawski system doradztwa zawodowego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Warszawski system doradztwa zawodowego

Warszawskisystemdoradztwazawodowego

KAZIMIERZ, 2-3PAŹDZIERNIKA 2013 R.


Warszawski system doradztwa zawodowego1

Warszawski system doradztwa zawodowego

 • MĄDRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!


Warszawski system doradztwa zawodowego

 • „Ludzie mający jasne, sprecyzowanei zapisane cele mogą w o wiele krótszym czasie osiągnąć więcej, niż ludzie bez celów są w stanie sobie wyobrazić.”

 • Brian Tracy - kanadyjski pisarz i twórca e-booków z dziedziny rozwoju osobistego i psychologii sukcesu


Przepisy prawne

Przepisy Prawne

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r.

 • w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,

 • szkołach i placówkach.

 • Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

 • 256,poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 • § 1. Publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne zorganizowane w szkołach podstawowych, zwane dalej „przedszkolami” szkoły i placówki udzielają uczniom uczęszczającym do przedszkoli, szkół i placówek, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizują tę pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu.

 • 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, szkole i placówce rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni ,zwani dalej „specjalistami”.


Warszawski system doradztwa zawodowego

 • § 25. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 • 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

 • 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

 • 3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia kariery zawodowej;

 • 4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;

 • 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 • 6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • 2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.


Aktualny stan doradztwa zawodowego w warszawie

AKTUALNY STAN DORADZTWA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE


Skutki braku systemowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego

Skutki braku systemowego wsparcia z zakresu doradztwa zawodowego


Sytuacja na rynku pracy

Sytuacja na Rynku pracy


Doradztwo zawodowe stan obecny

doradztwo zawodowe – stan obecny


Sp jny system doradztwa zawodowego

Spójny system doradztwa zawodowego


Dlaczego nale y wprowadzi sp jny system

Dlaczego należy wprowadzić spójny system?


Dlaczego nale y wprowadzi sp jny system1

Dlaczego należy wprowadzić spójny system?


Korzy ci z wprowadzenia sp jnego systemu

Korzyści z wprowadzenia spójnego systemu


Organizacja systemu doradztwa zawodowego

Organizacja systemu doradztwa zawodowego

Biuro Edukacji

Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego (WCIES)

Koordynatorzy

Dzielnic

Koordynatorzy

PPP

Zespół ds. Doradztwa Zawodowego

Koordynatorzy

szkolni

Doradcy zawodowi

Szkoły

Podstawowe

Gimnazja

Szkoły

ponadgimnazjalne


Podzia zada

Podział zadań


Zadania zespo u

Zadania zespołu


Zadania centrum

Zadania centrum


Wsp praca

Współpraca


Oferta wsp pracy

oferta współpracy


Harmonogram dzia a

Harmonogramdziałań


Program doradztwa zawodowego

Program doradztwa zawodowego


Metody realizacji doradztwa zawodowego

Metody realizacji doradztwa zawodowego


System doradztwa dla szk

System doradztwa dla szkół


Szko a podstawowa

Szkoła podstawowa


Gimnazjum

Gimnazjum


Szko y ponadgimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne


Ewaluacja

ewaluacja


Promocja dzia a wsdz

Promocja działań WSDZ


Dzi kujemy za uwag

Dziękujemy za uwagę

BEATA GRZELAK

MAŁGORZATA POLKOWSKA

RADOSŁAWA KOMPOWSKA-MAREK


 • Login