SOCIOLOGIJA Ruralne i urbane lokalne zajednice
Download

SOCIOLOGIJA Ruralne i urbane lokalne zajednice

Advertisement
Download Presentation
Comments
pearl
From:
|  
(137) |   (0) |   (0)
Views: 71 | Added: 13-02-2013
Rate Presentation: 1 0
Description:
Globalizacija i urbanizacija. ?ta je globalizacija i da li i kako utice na razvoj modernih gradskih sredina?Urbanizacija je proces koji utice na moderne gradove i koji moderne gradove u kontinuitetu oblikuje;Urbanizacija je globalni proces, cija je jedna od glavnih posledica znatno uvecanje broja
SOCIOLOGIJA Ruralne i urbane lokalne zajednice

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. SOCIOLOGIJA Ruralne i urbane lokalne zajednice prof. dr Milan I. Miljevic Vladimir D?amic

2. Globalizacija i urbanizacija ?ta je globalizacija i da li i kako utice na razvoj modernih gradskih sredina? Urbanizacija je proces koji utice na moderne gradove i koji moderne gradove u kontinuitetu oblikuje; Urbanizacija je globalni proces, cija je jedna od glavnih posledica znatno uvecanje broja stanovnika u gradovima u moderno doba

3. Karakteristike modernog urbanizma Postoje dva bitna obele?ja modernog urbanizma: konurbacije ? skupine gradova koji cine veliku zajednicku teritoriju, odnosno oblast; megalopolis ? velike konurbacije (tzv. gradovi gradova) Razvoj modernih gradova znacajno utice na ?ivot, navike, pona?anje i mi?ljenje ljudi

4. ?irenje gradova Na ?irenje gradova uticu tri va?na cinioca: porast broja stanovnika u njima; migracije iz ruralnih zajednica i manjih sredina (deagrarizacija sela); migracije iz siroma?nijih sredina u bogatije urbane sredine (medunarodne migracije).

5. Teorije o urbanizmu Cika?ka ?kola (Univerzitet u Cikagu); Robert Park, Ernest Bard?es i Luis Virt; Osnov teorije urbane sociologije; Dva osnovna koncepta ovih autora: ekolo?ki pristup u analizi gradova; urbanizam kao nacin ?ivljenja.

6. Urbani razvoj na Zapadu Razvoj urbanih zajednica na Zapadu ima tri znacajne karakteristike: suburbanizacija; pojava urbanih sukoba; finansijske krize i strategije koje su usmerene ka obnovi gradova. Posebno va?an proces: obnova gradova

7. Suburbanizacija Polovinom XX veka, u Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD, dolazi do ?irenja pregrada, na rubovima velikih gradova (tzv. suburbana podrucja); Ovaj proces se naziva suburbanizacija; Posledica: br?e ?irenje predgrada, nego samih gradskih jezgara i propadanje centra grada; U SAD: belacka populacija se svesno iseljavala u predgrada kako bi izbegla me?ovite ?kole u koje su i?la i deca afroamerickih roditelja;

8. Urbani sukobi Velike tenzije i brojni socijalni problemi, glavne su pojave iz kojih nastaju sukobi u gradovima (urbani sukobi); Osnovni uzroci urbanih sukoba su: siroma?tvo; etnicke podele i antagnonizmi; kriminal; nesigurnost.

9. Obnova gradova na Zapadu Kako bi se sprecila dalja suburbanizacija na u?trb razvoja centralnih delova grada, pojedine Vlade zapadnih dr?ava pocele su sa sprovodenjem politike obnove gradova; U UK: subvencije za obnovu kuca ili poreske olak?ice kojima bi se privukli poslovni ljudi, kako bi se obnovilo gradsko jezgro

10. Urbanizacija u dr?avama ?treceg sveta? Gradovi u dr?avama treceg sveta suocavaju se sa brojnim i veoma ozbiljnim problemima; Neki od tih problema su: nedostatak pijace vode; prenaseljenost (?dolazeca anarhija? ? Kaplan); veliko zagadenje; neadekvatna zdravstvena za?tita; pojava nelegalne izgradnje stanova u izuzetno siroma?nim delovima grada i slicno.

11. Megagrad Osnovno obele?je urbanizacije u XXI veku; Megagradovi su steci?ta svih va?nijih aktivnosti; U njima dolazi do velike koncentracije politickih, medijskih, finansijskih, proizvodnih i drugih tokova; M. Kastels: Hongkong i oblast oko reka Perl i Makao (tzv. megagrad Guangdong u kome je po popisu iz 1995. ?ivelo cak 50 miliona ljudi na 50 hiljada kvadratnih kilometara povr?ine).

12. Globalizacija i gradovi Proces globalizacije podstice sve vecu samostalnost gradova, ali i sve intenzivnije horizontalne veze sa drugim gradovima bez obzira na to da li su u istoj dr?avi ili na istom kontinentu; Najveci gradovi na svetu danas su najveci centri kroz koje se odvija citav proces ekonomske, politicke i dru?tvene globalizacije

13. Globalni grad Urbani centar u kome se nalaze sedi?ta velikih transnacionalnih kompanija, veliki broj tehnolo?kih, konsultantskih i drugih slu?bi; Visok nivo nejednakosti izmedu bogatih i siroma?nih stanovnika; Imaju vecu ulogu u re?avanju pitanja od medunarodnog znacaja (npr. Njujork, Brisel);

14. Karakteristike globalnog grada centri medunarodne trgovine; centri za usmeravanje i kreiranje politike u uslovima globalne ekonomije; sedi?ta najva?nijih kompanija; centri proizvodnje i inovacija u novim ekspanzivnim industrijama; tr?i?ta na kojima se proizvodi finansijskih ili uslu?nih delatnosti kupuju ili prodaju.

15. Decentralizacija i lokalne zajednice Lokalne samouprave kao oblik politicke decentralizacije; Organizacija vlasti na lokalnom nivou koji je najbli?i gradanima (nacelo subsidijernosti); Sfere u kojima gradovi bolje upravljaju nego dr?ava na nacionalnom nivou: politicko predstavljanje i upravljanje; dru?tvena i kulturna integracija; privredna produktivnost i konkurentnost.


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro