Kohti oikeudenmukaista palkkaa valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Kohti oikeudenmukaista palkkaa – valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kohti oikeudenmukaista palkkaa – valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset. Pentti Arajärvi Liike- ja virkanaisten liitto 12.10.2013. Samapalkkaisuusohjelman toiminnasta. Hyvät uutiset naisille työurien tasa-arvosta Naisten ja miesten palkoista Suomessa

Download Presentation

Kohti oikeudenmukaista palkkaa – valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kohti oikeudenmukaista palkkaa – valtion samapalkkaisuusohjelma ja sen tulokset

Pentti Arajärvi

Liike- ja virkanaisten liitto

12.10.2013


Samapalkkaisuusohjelman toiminnasta

Hyvät uutiset naisille työurien tasa-arvosta

Naisten ja miesten palkoista Suomessa

Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteistä

Arvio samapalkkaisuustoimenpiteiden vaikutuksesta

Kipinää: Samapalkkaisuusohjelman ajankohtaista


Tilastokeskus


Tilastokeskus


Tilastokeskus


Tilastokeskus


Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

 • Samapalkkaisuusperiaate suojaa työntekijöitä sukupuoleen kohdistuvalta syrjinnältä työehdoissa

 • ILO -sopimuksella pyritään turvaamaan naisille ja miehille sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä

  - työtehtävien ja töitten arviointi sen perusteella, ovatko ne samoja ja/ tai voidaanko töitä pitää yhtä vaativina

 • EU: n tasa-arvodirektiivin mukaan välitön tai välillinen sukupuoleen perustuva syrjintä on kielletty, ja palkkaluokitteluun ei saa sisältyä sukupuoleen perustuvaa syrjintää

 • Samapalkkaisuutta käsitellään Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa (ILO -sopimus, YK: n Naisten syrjinnän poistamista koskeva sopimus), EY -oikeudessa ja tasa-arvolaissa


Sukupuolten eripalkkaisuuden syitä

 • Naiset työskentelevät naisvaltaisilla aloilla, joiden palkkataso on matalampi kuin miesten

 • Ammatillinen eriytyminen

  • tehtävien eriytyminen suurinta yli 40 -vuotiailla, erot pienentyneet eniten 30 -40 -vuotiailla

  • naisia vähemmän johtopaikoilla

 • Naisten todennäköisyys olla vaativissa tehtävissä on pienempi kuin samankaltaisilla ominaisuuksilla varustetuilla miehillä

 • Naiset käyttävät huomattavasti enemmän perhevapaita kuin miehet. Perhevapaat pienentävät äitien palkkaa sitä enemmän mitä pidempi vapaa on ollut

 • Naisilla miehiä enemmän epätyypillisiä työsuhteita


Keinoja sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi

 • Samapalkkaisuusohjelma on suomalainen innovaatio, joka kokoaa naisten ja miesten palkkaeroon vaikuttavat toimijat yhteisen pöydän ääreen

 • Ohjelma toimii kolmikantaisesti

 • Ohjelman päätavoitteena on sukupuolten palkkaeron kaventaminen 15 prosenttiin vuonna 2015

 • Osa samapalkkaisuusohjelman tavoitteista liittyy suoraan palkkaan tai sen määräytymiseen, osalla parannetaan erityisesti naisen työmarkkina-asemaa

 • - keskeisiä tavoitteita sopimus- ja palkkapolitiikka, palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä työpaikkojen tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitus, työn ja perheen yhteensovittaminen

 • - koulutuksen ja työelämän perinteisen työnjaon muuttaminen tärkeätä, vaikka palkkavaikutukset ovat hitaita


Hyvät uutiset naisille työurien tasa-arvosta

 • Naisten ja miesten työurien pituudet ovat lähes samat, eroa on enää 0,5 vuotta

 • Naisten työuraodote on pidempi kuin miehillä

 • Naisesimiesten määrä on lisääntynyt, 40 prosentilla palkansaajista on naisesimies

 • Naisten miehiä korkeampi koulutustaso on edistänyt esimies- ja asiantuntijatehtäviin siirtymistä, tällä on yhteys on myös työurien pituuteen

 • Naisten matalapalkkatyö huomattavasti vähäisempää kuin EU- maissa keskimäärin


Naisten ja miesten palkoista Suomessa

 • Sukupuolten eripalkkaisuudella Suomessa pitkä perinne, palkkaepätasa-arvo ollut sitkeä tasa-arvo-ongelma

 • Naisten ja miesten palkkaero on kaventunut voimakkaasti pitkällä aikavälillä, erityisesti 1960-luvun lopulla ( v. 1960 naisten palkat miesten palkoista 66%, v. 1970 70% , v. 1980 75,5%n, v. 1985 79% ja vuonna 1990 80%)

 • Noin parikymmentä vuotta naisten ja miesten palkkaero keskimäärin 18 -20 prosenttia

 • Naisten keskiansiot tällä hetkellä keskimäärin miesten ansioista 83 prosenttia koko työmarkkinoilla (ansiotasoindeksi, Tilastokeskus, 2012)


Naisten ja miesten palkoista Suomessa

 • Keskimääräinen palkkaero on euroissa 590 euroa kuukaudessa koko työmarkkinoilla (sektorien sisällä pienempi)

 • Ansiotasoindeksissä on mukana kokoaikainen säännöllisen työajan ansio

 • Euroopan unionin jäsenmaissa sukupuolten palkkaero on keskimäärin 16 prosenttia ( tässä luvussa mukana osa-aikatyö), työllisyysaste vaikuttaa

 • Koulutustason noustessa palkkaero kasvaa eli työntekijä-ammateissa sukupuolten palkkaero perinteisesti pienempi

 • Iän myötä palkkaero kasvaa


Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteistä

 • Sitkeän naisten ja miesten palkkaeron kaventamiseksi käynnistettiin v. 2006 ohjelma, jossa mukana hallitus ja kaikki työmarkkinakeskusjärjestöt

  - lähtökohtana pyrkimys kaventaa sukupuolten palkkaero enintään 15 prosenttiin koko työmarkkinoilla

  - tasa-arvolain samapalkkaisuusperiaatteen toteuttaminen

 • Osa toimenpiteistä liittyy suoraan palkkaan tai sen määräytymiseen, osalla parannetaan erityisesti naisten työmarkkina-asemaa

  - keskeisiä toimenpiteitä palkka- ja sopimuspolitiikka, palkkausjärjestelmien kehittäminen sekä työpaikkojen tasa-arvosuunnittelu ja palkkakartoitukset

  - myös koulutus- ja uravalintoihin vaikuttaminen sekä työelämän työnjaon muuttaminen keskeistä, vaikka niiden palkkavaikutukset hitaita

  - perhevelvoitteiden tasaisempi jako sukupuolten kesken


Samapalkkaisuusohjelman toimenpiteistä

 • Samapalkkaisuusohjelma on toteuttanut keskeisillä toiminta-alueilla merkittäviä hankkeita

 • Erityisesti on panostettu:

  - palkkausjärjestelmien tutkimiseen ja kehittämiseen

  - työpaikan tasa-arvosuunnitelmiin ja palkkakartoituksiin

  - perinteisen työnjaon purkamiseen koulutus- ja uravalinnoissa

  - palkkaratkaisuihin on kuulunut useasti tasa-arvo- ja samapalkkaisuuseriä, joilla pyritty tukemaan naisvaltaisten ja matalapalkka-alojen palkkatasoa

  - palkkatietämyksen parantamiseen, mm. työmarkkinajärjestöjen tutkimus ja

  STM: n Puhutaan palkoista -kampanja syyskuun alussa


Arvio samapalkkaisuustoimenpiteiden vaikutuksesta

 • Naisten ja miesten palkkaeroa ovat eniten kaventaneet:

  - työehto- ja virkaehtosopimusratkaisut

  - uusien analyyttisten palkkausjärjestelmien käyttö

  - tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset

  - naisten eteneminen työuralla

 • Palkkaeron supistumiseen on ollut vain vähän vaikutusta:

  - sukupuolijaon muutoksilla eri toimialoilla ja ammateissa

  - määräaikaisten työsuhteiden osuuden muutoksilla

  - perhevapaita koskevilla muutoksilla

  Työmarkkinajärjestöt ovat avainasemassa samapalkkatavoitteen saavuttamisessa


Kipinää: Samapalkkaisuusohjelman ajankohtaista

 • Keskitetty Kasvu- ja työllisyyssopimus sisältää erittäin maltilliset palkankorotukset. Ensi vuoden korotus on euromääräinen ja suosii näin pienituloisia, seuraavan vuoden yleiskorotus (0,4%)

  - vauhti vuoden 2015 tavoitteeseen ei riitä

  - sukupuolten tasa-arvoa tukevat laadulliset kirjaukset

 • Ohjelman loppukaudella tarvitaan ripeitä työelämän kehittämistoimia, mm.

  - palkkausjärjestelmien kehittäminen erityisesti yksityisellä sektorilla

  - työpaikan tasa-arvosuunnitelmien ja palkkakartoitusten tehostaminen

  - perhevapaiden nykyistä tasaisempi jakaminen

  - työelämän perinteisen työnjaon muuttaminen

  - määräaikaisen työn haittoihin puuttuminen


Kipinää: Samapalkkaisuusohjelman hankkeet

 • Tasa-arvon vahvistaminen palkka- ja sopimuspolitiikassa - tutkimus- ja kehittämishanke yksityisillä palvelualoilla ( 2012 -2013), STM

  - selvittää kaupan ja majoitus sekä ravintola-alan palkkauksen tasa-arvoa, suvaatessit ja tekee johtopäätökset palkkausjärjestelmien kehittämistarpeista

 • Työelämän rakennemuutostutkimushanke (2013 -2014), STM

  - selvittää työelämän muutosten ja talouden suhdanteiden vaikutuksia miesten ja naisten työmarkkina-asemaan, urakehitykseen ja palkkaukseen

 • NaisUrat -kehittämishanke (2013-2014), Euroopan sosiaalirahasto ja STM

  - hanke tukee toimihenkilö- ja asiantuntija- sekä keskijohdon tehtävissä toimivien naisten pääsyä vaativampiin tehtäviin


1. Tulevaisuutta ei voi ennustaa2. Tulevaisuus ei ole ennalta määrätty3. Tulevaisuuteen voi vaikuttaa omilla valinnoilla ja teoilla


 • Login