Sektorowy Program Operacyjny
Download
1 / 40

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Danuta Jabłońska Ministerstwo Gospodarki i Pracy. CEL SPO – WKP Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006' - paxton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sektorowy Program Operacyjny

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,

lata 2004-2006

Danuta Jabłońska

Ministerstwo Gospodarki i Pracy


CEL SPO – WKP

Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw działających na terenie Polski

w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego


Do kogo jest kierowany SPO - WKP:

1. Przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie (MSP)

2. Instytucje otoczenia biznesu:

 • Instytucje wspierania biznesu (doradcze, szkoleniowe, itp.)

 • Fundusze: pożyczkowe, poręczeń kredytowych, kapitału zalążkowego

 • Spółki zarządzające parkami naukowo - technologicznymi, przemysłowymi oraz inkubatorami technologicznymi

 • Instytucje sfery naukowo-badawczej

 • Organy administracji rządowej


Struktura programu
Struktura Programu

SPO - WKP

Priorytet 1

instytucje otoczenia biznesu

Priorytet 2

przedsiębiorstwa

Działanie 1.1

instytucje wspierające

Działanie 2.1

doradztwo specjalistyczne

Działanie 1.2

instytucje finansujące

Działanie 2.2

NOWE inwestycje

Działanie 1.3

parki i inkubatory

Działanie 2.3

Inwestycje MSP

Działanie 1.4

sfera badawczo-rozwojowa

Działanie 2.4

ochrona środowiska

Działanie 1.5

usługi publiczne on-line


PRIORYTET 2

Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw


Dzia anie 2 1 wzrost konkurencyjno ci ma ych i rednich przedsi biorstw poprzez doradztwo w zakresie
DZIAŁANIE 2.1Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez DORADZTWOw zakresie:

 • Zasad prowadzenia przedsiębiorstwa w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego

 • Wdrażania systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz BHP

 • Uzyskiwania certyfikatów zgodności dla wyrobów, surowców, maszyn i urządzeń oraz dla personelu

 • Wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne

 • Podejmowania i rozwijania działalności eksportowej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z RIF


Odbiorcy ostateczni dzia ania 2 1
Odbiorcy Ostateczni Działania 2.1

 • mały lub średni przedsiębiorca, posiadający siedzibę na terytorium Polski z wyłączeniem mikro-przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą poniżej 3 lat chyba, że prowadzi on firmę podejmującą działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaawansowanych technologii


Procedura sk adania wniosk w dzia anie 2 1
Procedura składania wniosków - Działanie 2.1

 • przeprowadzana 4 - 6 razy w roku

 • informacja o rozpoczęciu rundy aplikacyjnej

  • strony internetowe Instytucji Zarządzającej (www.konkurencyjnosc.gov.pl) i Instytucji Wdrażającej

  • prasę o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym.

   Wnioski będą składane w Regionalnych

   Instytucjach Finansujących działających z

   ramienia PARP


Poziomy wsparcia dzia anie 2 1
Poziomy wsparcia - Działanie 2.1

 • Wsparcie do 50% wydatków kwalifikowanych

 • doradztwo dla nowopowstałych firm opartych na zaawansowanych technologiach - do 100%

 • nie mniej niż 2 500 PLN i nie więcej niż 250 000 PLN


Dzia anie 2 2 wsparcie konkurencyjno ci produktowej i technologicznej przedsi biorstw
DZIAŁANIE 2.2Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw

 • Poddziałanie 2.2.1

  Wsparcie NOWYCH inwestycji

 • Poddziałanie 2.2.2

  Internacjonalizacja przedsiębiorstw

MGiP – Departament Instrumentów Finansowych oraz Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu


Typy projekt w poddzia anie 2 2 1 nowe inwestycje
Typy projektów - Poddziałanie 2.2.1NOWE inwestycje

 • utworzenie lub rozbudowa przedsiębiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej jak i usługowej,

 • rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu lub procesu produkcyjnego,

 • wsparcie tworzenia miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami.


Jakie przedsi biorstwa mog ubiega si o wsparcie poddzia anie 2 2 1
Jakie przedsiębiorstwamogą ubiegać się o wsparcie - Poddziałanie 2.2.1

 • Dokonujące inwestycji o wartości powyżej 10 mln Euro,

 • Dokonujące inwestycji o wartości co najmniej 500 tys. Euro, przy jednoczesnym utrzymaniu co najmniej 100 miejsc pracy,

 • Tworzące co najmniej 20 miejsc pracy,

 • Dokonujące inwestycji innowacyjnej technologicznie,

 • Dokonujące inwestycji wpływających na poprawę stanu środowiska,

 • Zlokalizowane w parkach przemysłowych i technologicznych


Wydatki kwalifikowane poddzia anie 2 2 1
Wydatki kwalifikowane - poddziałanie 2.2.1

 • Ustawa z dnia 20 marca 2002 o finansowym wspieraniu inwestycji (Dz. U. z 2002, Nr 41, poz. 363 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Komisji Nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie 1685/2000


Wydatki kwalifikowane poddzia anie 2 2 11
Wydatki kwalifikowane - poddziałanie 2.2.1

 • Grunt (do 10% wartości projektu)

 • Nowe środki trwałe, w tym:

  - budowle i budynki,

  - maszyny i urządzenia,

  - narzędzia, przyrządy i aparatura,

  - wyposażenie techniczne dla prac biurowych,

  - infrastruktura techniczna związana z nową inwestycją,

  - używane środki trwałe,

  - wartości niematerialne i prawne, do 25% sumy poprzednich wydatków,

  - koszt instalacji i uruchomienia środków trwałych,

  - materiały i roboty budowlane,

  - inne opłaty (np. porady prawne, opłaty notarialne, rachunek bankowy, ekspertyzy techniczne i finansowe)


Wydatki kwalifikowane poddzia anie 2 2 1 c d
Wydatki kwalifikowane - poddziałanie 2.2.1(c.d.)

Wydatkiem kwalifikowanym jest także wydatek na utworzenie nowych miejsc pracy. Składają się na niego koszty płacy brutto pracowników powiększone o wszystkie obowiązkowe płatności związane z ich zatrudnieniem.


Odbiorcy ostateczni poddzia anie 2 2 1
Odbiorcy Ostateczni - Poddziałanie 2.2.1

 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski.

  ¾ środków planuje się przeznaczyć na wsparcie MSP


Procedura sk adania wniosk w poddzia anie 2 2 1
Procedura składania wniosków - Poddziałanie 2.2.1

 • przeprowadzana 2 razy w roku (luty i czerwiec)

 • Wnioski są składane w Instytucji Wdrażającej, którą jest Departament Instrumentów Finansowych w MGiP.


Poziomy wsparcia dla poddzia ania 2 2 1 1 2
Poziomy wsparcia dla Poddziałania 2.2.1 (1/2)

 • maksymalnie 50% kwalifikowanych wydatków inwestycji (EDN)

  • 30% wydatków kwalifikowanych (EDN), jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Warszawa i m. Poznań,

  • 40% wydatków kwalifikowanych (EDN), jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot,

  • 50% wydatków kwalifikowanych (EDN), jeżeli projekt jest realizowany na pozostałym obszarze kraju.

 • dla MSP dodatkowo 15 punktów procentowych (EDB).


Poziomy wsparcia dla poddzia ania 2 2 1 2 2
Poziomy wsparcia dla Poddziałania 2.2.1 (2/2)

Na wsparcie inwestycji składają się:

 • dotacja inwestycyjna o wartości nieprzekraczającej połowy maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla danych obszarów

 • dotacja na utworzenie nowych miejsc pracy (jeśli przedsiębiorca je tworzy), w wysokości nieprzekraczającej 4.000 EUR na jedno utworzone miejsce pracy, wielkość pomocy nie może przekroczyć części dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników,

 • Łącznie w/w dotacje nie mogą przekroczyć pułapu maksymalnej intensywności pomocy publicznej, określonej dla danego regionu, dla danego rodzaju przedsiębiorcy.


Typy projekt w poddzia anie 2 2 2
Typy projektów - Poddziałanie 2.2.2

 • wsparcie udziału przedsiębiorstw w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych

 • wsparcie udziału przedsiębiorców w targach i wystawach za granicą.


Odbiorcy ostateczni podzia anie 2 2 2
Odbiorcy Ostateczni - Podziałanie 2.2.2

 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski.


Procedura sk adania wniosk w poddzia anie 2 2 2
Procedura składania wniosków - Poddziałanie 2.2.2

 • tryb ciągły przez cały okres trwania Programu

 • informacja o rozpoczęciu rundy aplikacyjnej

  • strony internetowe Instytucji Zarządzającej (www.konkurencyjnosc.gov.pl), Instytucji Wdrażającej (www.eksporter.gov.pl)

  • prasa o zasięgu ogólnokrajowym

   Wnioski będą składane w Instytucji Wdrażającej - Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu w MGiP


Poziomy wsparcia poddzia anie 2 2 2
Poziomy wsparcia - Poddziałanie 2.2.2

 • Zgodnie z zasadą de minimis

 • do 50% całości wydatków kwalifikowanych

 • nie więcej niż 20.000 PLN w przypadku targów i wystaw

 • nie więcej niż 7.500 PLN w przypadku misji.


Dzia anie 2 3 wzrost konkurencyjno ci ma ych i rednich przedsi biorstw poprzez inwestycje
DZIAŁANIE 2.3Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez INWESTYCJE

 • zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski poprzez unowocześnienie ich oferty produktowej i technologicznej

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz z RIF


Typy projekt w dzia anie 2 3 1 2
Typy projektów - Działanie 2.3 (1/2)

 • działania modernizacyjne w MSP,

 • wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa,

 • zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa,

 • wdrażanie i komercjalizację technologii i produktów innowacyjnych,


Typy projekt w dzia anie 2 3 2 2
Typy projektów - Działanie 2.3 (2/2)

 • zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej,

 • zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania przedsiębiorstwem

 • dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP


Odbiorcy ostateczni dzia anie 2 3
Odbiorcy Ostateczni - Działanie 2.3

 • mały lub średni przedsiębiorca, posiadający siedzibę na terytorium Polski, z wyłączeniem mikro-przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą poniżej 3 lat chyba, że prowadzi on firmę podejmującą działalność gospodarczą z wykorzystaniem zaawansowanych technologii


Procedura sk adania wniosk w dzia anie 2 3
Procedura składania wniosków - Działanie 2.3

 • przeprowadzana 6 razy w roku

 • informacja o rozpoczęciu rundy aplikacyjnej

  • strony internetowe Instytucji Zarządzającej (www.konkurencyjnosc.gov.pl) i Instytucji Wdrażającej

  • prasa o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym.

   Wnioski będą składane do RIF działających w imieniu PARP

   W przypadku gdyby istniał wymóg zaciągnięcia kredytu na poczet wkładu własnego, banki będą zaangażowane w ocenę projektów, w celu uzyskania podstawy do udzielenia promesy kredytowej


Poziomy wsparcia dzia anie 2 3 1 2
Poziomy wsparcia - Działanie 2.3 (1/2)

 • Maksymalna wysokość dotacji wynosi 50% (EDN)

  • 30% wydatków kwalifikowanych (EDN), jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Warszawa i m. Poznań,

  • 40% wydatków kwalifikowanych (EDN) - w powiatach m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot,

  • 50% wydatków kwalifikowanych (EDN), jeżeli projekt jest realizowany na pozostałym obszarze kraju.


Poziomy wsparcia dzia anie 2 3 2 2
Poziomy wsparcia - Działanie 2.3 (2/2)

 • Dotacja nie może być niższa niż 10 tys. PLN i nie wyższa niż 1 250 tys. PLN

 • Wsparcie w zakresie inwestycji przekraczające 50 tys. PLN jest udzielane pod warunkiem, sfinansowania kredytem bankowym co najmniej 50% równowartości wsparcia

 • Zwolnienie z obowiązku zaciągnięcia kredytu jeżeli projekt sfinansowany będzie leasingiem, niezależnie od wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.


DZIAŁANIE 2.4Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska

 • Gospodarka wodno-ściekowa

 • Ochrona powietrza

 • Gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi

 • Inwestycje konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Odbiorcy ostateczni dzia anie 2 4
Odbiorcy Ostateczni- Działanie 2.4

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem MSP,

 • wyłączenie projektów obejmujących zadania zlecone przez organy i instytucje państwowe, samorządowe oraz inne podmiotyod nich zależne


Procedura sk adania wniosk w dzia anie 2 4
Procedura składania wniosków - Działanie 2.4

 • przeprowadzana 2 - 6 razy w roku

 • informacja o rozpoczęciu rundy aplikacyjnej

  • strony internetowe Instytucji Zarządzającej (www.konkurencyjnosc.gov.pl) i Instytucji Wdrażającej

  • prasa o zasięgu ogólnokrajowym.

 • Wnioski są składane w Instytucji Wdrażającej, którą jest NFOŚiGW.


Poziomy wsparcia dzia anie 2 4
Poziomy wsparcia - Działanie 2.4

 • Pomoc publiczna regionalna (30%, 40%, 50% wydatków kwalifikowanych EDN) - zgodnie z mapą pomocy regionalnej + 15% EDB dla MSP

 • pomoc publiczna horyzontalna - od 30%-50% EDN, w zależności od Poddziałania

 • pomoc nie wyższa niż 5 mln EUR

 • dotacje, pożyczki preferencyjne (wyłącznie ze środków NFOŚiGW) na inwestycje


Źródła finansowania Programu:

 • środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) - 1 251 mln Euro

 • środki krajowe publiczne - 461 mln Euro

 • środki prywatne - 1147 mln Euro

  z uwzględnieniem przepisów dotyczących

  funduszy strukturalnych oraz pomocy publicznejSchemat drogi obiegu wniosku
Schemat drogi obiegu wniosku

Komitet Sterujący

Opiniowanie wniosków, przygotowanie listy z rekomendacjami do akceptacji dla Instytucji Zarządzającej.

Instytucja Zarządzająca

Przekazanie dokumentacji oraz listy rankingowej pod obrady Komitetu Sterującego

Akceptacja listy projektów do dofinansowania.

Grupa robocza

Ocena techniczno-ekonomiczna i merytoryczna wniosku, sporządzenie listy rankingowej wniosków oraz przekazanie listy i dokumentacji do Instytucji Zarządzającej

Instytucja wdrażająca

Przyjęcie wniosku, wpisanie go do systemu informatycznego, nadanie numeru identyfikacyjnego, kontrola formalna kompletności wniosku.

Odbiorca ostateczny

Przygotowanie wniosku w formie elektronicznej i papierowej oraz złożenie go z kompletem załączników


Informacje wa ne
Informacje ważne

 • W ramach Priorytetu 2, gdzie udzielana pomoc jest pomocą publiczną, za kwalifikowane będą uznawane wydatki poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o wsparcie finansowe.

 • Przystępując do realizacji projektu po złożeniu wniosku, ale przed jego formalnym zaakceptowaniem (podpisaniem umowy) projektodawca musi się liczyć z ryzykiem, że w przypadku odrzucenia jego projektu nie dostanie on zwrotu poniesionych wydatków.


Informacje wa ne1
Informacje ważne

 • Końcową datą kwalifikowania wydatków jest 31.12.2008 r.

 • Wydatki nie kwalifikujące się do refundacji są w całości ponoszone przez Beneficjenta

 • Wszystkie środki przekazywane projektodawcom mają charakter refundacji części lub całości poniesionych wydatków kwalifikowanych.


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę

[email protected]

www.konkurencyjnosc.gov.pl

+22 693 58 54


ad