Epistemologi islam - PowerPoint PPT Presentation

Epistemologi islam
Download
1 / 25

  • 376 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Epistemologi islam. Epistemologi bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan . Asal-usul dan implikasi hubungan dengan pengalaman manusia . Asal perkataan Yunani :-. - Konsep ilmu dalam Islam:- - Bahasa mudah ianya pengetahuan . - Ilmu bahasa arab – tahu . - Al-’ alim – berilmu

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Epistemologi islam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Epistemologi islam

Epistemologiislam


Epistemologi islam

Epistemologibermaksudteoritentangilmupengetahuan.

Asal-usuldanimplikasihubungandenganpengalamanmanusia.

AsalperkataanYunani:-


Epistemologi islam

- Konsepilmudalam Islam:-

- Bahasamudahianyapengetahuan.

- Ilmubahasaarab – tahu.

- Al-’alim – berilmu

  • Al-’ulamak – orang yang berilmu

  • Orang yang berilmumilikikebenaran, adakeyakinan, sedartentangtanggungjawabpadadiri, keluarga, masyarakat, negaradan yang tertinggikepada Allah.


Epistemologi islam

Pembahagianilmu:-

Imam Nawawidalamkitab al-Majmu’


Epistemologi islam

IbnuKhaldundalamkitab Al-Muqaddimahmenyatakanilmuterbahagikepada:-


Epistemologi islam

Sumberilmupengetahuan:-

Barat hanyaberpandukankepadakemampuanakal (mind & mental).

Sebarangfaktadiluarpancainderazahirtidakdikirasebagai ILMU.


Epistemologi islam

Sumberilmumenurut Islam:-


Epistemologi islam

Al-Quran berbezadengankitab-kitabterdahulu yang manaianyadalambahasaIbrani. Bahasa Arab telahmelaluitempohmasa yang lama hampir 1500 tahun. Hikmahkerana Allah taalamemeliharakesuciandankemukjizatan al-Quran


Epistemologi islam

Ilhamjugadisebutinstuisi.

Ianyaberasaldaripadapenghayatansecaralangsung.

IlhambukanhanyaterhadkepadapadaRasul. Manusia lain pun bolehmendapatilmuinitanpakiratempatdanmasa.


Epistemologi islam

Dalamilmutasawwuf – ilmuladuni.


Epistemologi islam

Kepintaranakal:-


Epistemologi islam

Pancaindera:-


Heirarki penerima ilmu

Heirarkipenerimailmu

Berdasartahapketakwaandankemampuanmenerimadanmengamalilmudari Allah swt:-


Epistemologi islam

RasuldanNabi:-

Rasulberakhlakmuliaterpeliharadarisebarangkecelaan. Diberimukjizatbagimembuktikankebenaranmereka.


Epistemologi islam

Auliya’ atauwali:-


Epistemologi islam

Hukamaatauulamak:-


Epistemologi islam

Orangawam:-


Aksiologi

AKSIOLOGI

Ilmupengetahuan yang mengkajitentangteoridanhakikatnilai. Ilmu yang mengkajitentangperkara-perkara yang berfaedahatautidakfaedahsamadaspritualatau material.

Perkataan Greek


Epistemologi islam

Aksiologiterbahagikepada 2:-

Falsafahetikaamatperludalamkehidupanmanusiakeranaiabincangtentangperbuatanmanusiadannilaiperbuatantersebut. Inikerananilaiialahdasaruntukmerancangsesuatutindakan


Epistemologi islam

Aksiologi Islam menentukannilai-nilai Islam padamasadantempatberdasarkanal-amr bi al-maa’rufdanal-nahya’nmungkar.

Dalam Islam kitaada lima nilai yang dipertanggungjawabkepadamanusiaiaitu:-


Epistemologi islam

Sumber-sumbernilai:-


Epistemologi islam

‘Uruf – sesuatu yang menjadikebiasaandandilakukanolehmanusiabaikdalambentukperbuatanataudalambentukperkataan.

‘Urufterbahagikepada 2:-


Epistemologi islam

‘Adah – perkara yang menjadikebiasaanbagiorangramaiatausegolonganmereka. Sesuatu yang tetapdalamdirimerekadaripadaperkara yang diulang-ulangsertasesuaidengatabiat.

Adatkebiasaan yang tidakbertentangandengansyarakbolehdiamalkansepertikaedahmerisiksebelumperkahwinan.

Adat yang bertentangandengansyaraksepertipergaulanbebasantaralelakidanperempuanwalaupunsepupu.


  • Login