Epistemologi islam
Download
1 / 25

Epistemologi islam - PowerPoint PPT Presentation


  • 455 Views
  • Uploaded on

Epistemologi islam. Epistemologi bermaksud teori tentang ilmu pengetahuan . Asal-usul dan implikasi hubungan dengan pengalaman manusia . Asal perkataan Yunani :-. - Konsep ilmu dalam Islam:- - Bahasa mudah ianya pengetahuan . - Ilmu bahasa arab – tahu . - Al-’ alim – berilmu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Epistemologi islam' - paxton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Epistemologibermaksudteoritentangilmupengetahuan.

Asal-usuldanimplikasihubungandenganpengalamanmanusia.

AsalperkataanYunani:-


- Konsepilmudalam Islam:-

- Bahasamudahianyapengetahuan.

- Ilmubahasaarab – tahu.

- Al-’alim – berilmu

  • Al-’ulamak – orang yang berilmu

  • Orang yang berilmumilikikebenaran, adakeyakinan, sedartentangtanggungjawabpadadiri, keluarga, masyarakat, negaradan yang tertinggikepada Allah.


Pembahagianilmu:-

Imam Nawawidalamkitab al-Majmu’


IbnuKhaldundalamkitab Al-Muqaddimahmenyatakanilmuterbahagikepada:-


Sumberilmupengetahuan:-

Barat hanyaberpandukankepadakemampuanakal (mind & mental).

Sebarangfaktadiluarpancainderazahirtidakdikirasebagai ILMU.


Sumberilmumenurut Islam:-


Al-Quran berbezadengankitab-kitabterdahulu yang manaianyadalambahasaIbrani. Bahasa Arab telahmelaluitempohmasa yang lama hampir 1500 tahun. Hikmahkerana Allah taalamemeliharakesuciandankemukjizatan al-Quran


Ilhamjugadisebutinstuisi.

Ianyaberasaldaripadapenghayatansecaralangsung.

IlhambukanhanyaterhadkepadapadaRasul. Manusia lain pun bolehmendapatilmuinitanpakiratempatdanmasa.


Dalamilmutasawwuf – ilmuladuni.


Kepintaranakal:-Heirarki penerima ilmu
Heirarkipenerimailmu

Berdasartahapketakwaandankemampuanmenerimadanmengamalilmudari Allah swt:-


RasuldanNabi:-

Rasulberakhlakmuliaterpeliharadarisebarangkecelaan. Diberimukjizatbagimembuktikankebenaranmereka.


Auliya’ atauwali:-


Hukamaatauulamak:-


Orangawam:-


Aksiologi
AKSIOLOGI

Ilmupengetahuan yang mengkajitentangteoridanhakikatnilai. Ilmu yang mengkajitentangperkara-perkara yang berfaedahatautidakfaedahsamadaspritualatau material.

Perkataan Greek


Aksiologiterbahagikepada 2:-

Falsafahetikaamatperludalamkehidupanmanusiakeranaiabincangtentangperbuatanmanusiadannilaiperbuatantersebut. Inikerananilaiialahdasaruntukmerancangsesuatutindakan


Aksiologi Islam menentukannilai-nilai Islam padamasadantempatberdasarkanal-amr bi al-maa’rufdanal-nahya’nmungkar.

Dalam Islam kitaada lima nilai yang dipertanggungjawabkepadamanusiaiaitu:-Uruf – sesuatu yang menjadikebiasaandandilakukanolehmanusiabaikdalambentukperbuatanataudalambentukperkataan.

‘Urufterbahagikepada 2:-


Adah – perkara yang menjadikebiasaanbagiorangramaiatausegolonganmereka. Sesuatu yang tetapdalamdirimerekadaripadaperkara yang diulang-ulangsertasesuaidengatabiat.

Adatkebiasaan yang tidakbertentangandengansyarakbolehdiamalkansepertikaedahmerisiksebelumperkahwinan.

Adat yang bertentangandengansyaraksepertipergaulanbebasantaralelakidanperempuanwalaupunsepupu.


ad