Sestra m ria ter zia schererov
Download
1 / 19

Sestra Mária Terézia schererová - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sestra Mária Terézia schererová. Patrónka našej triedy i školy. Vlastným menom: Anna Mária Katarína. Narodila sa 31. októbra 1825 v mestečku Meggen vo Švajčiarsku. Bola štvrtou zo siedmich detí. Jej rodičia sa živili prácou na svojom malom sedliackom majetku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Sestra Mária Terézia schererová

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sestra m ria ter zia schererov

Sestra Mria Terzia schererov

Patrnka naej triedy i koly


Sestra m ria ter zia schererov

 • Vlastnm menom: Anna Mria Katarna.

 • Narodila sa 31. oktbra 1825 v mesteku Meggen vo vajiarsku.


Sestra m ria ter zia schererov

 • Bola tvrtou zo siedmich det.

 • Jej rodiia sa ivili prcou na svojom malom sedliackom majetku.

 • Ke mala Katarna 7 rokov, jej otec zomrel na ak zpal pc.

 • Vyrastala u prbuznch, ktor ju milo prijali a vychovali.


Sestra m ria ter zia schererov

Ke mala Katarna 16. rokov, jej mama ju poslala do mestskej nemocnice v Luzerne, kde oetrovala chudobnch a chorch.

ZO ZAIATKU JEJ PADLO AKO OETROVA CHUDOBNCH A CHORCH, ALE MILOS OSKORO ZVAZILA NAPSALA NESKR O TOMTO SEKU SVOJHO IVOTA.


Sestra m ria ter zia schererov

Svoje povolanie k zasvtenmu ivotu spoznala na jednej pti do Einsiedelnu.1.marca vstpila do Intittu sestier uiteliek, ktor krtko predtm zaloil kapucn Pter Theodzius Florentini.


Sestra m ria ter zia schererov

Na jese toho istho roku zloila Katarna svoje prv suby ako Sr. Mria Terzia v materskom dome v Menzingene.Po roku praxe v Galgenen psobila Sr. Mria Terzia v Baare a v Oberageri ako uiteka a predstaven malch spoloenstiev.


Sestra m ria ter zia schererov

 • V roku 1850 ju Pter Theodzius poslal do chudobinca v Nafels.

 • V roku 1852 ju poveril vedenm nemocnice a novicitu v Chure.

 • O p rokov neskr bola zvolen za prv generlnu predstaven.

 • Ako generlna predstaven rchlo sa rozrastajceho Intittu milosrdnch sestier Svtho kra posielala sestry do chudobincov, starobincov, nemocnc a kl, zvl ku postihnutm.

 • Snaila sa uskutoova motto P. Teodzia:

  Poiadavka asu je va Boia.

 • Svojim sestrm bola mdrou matkou a chudobnm i trpiacim vernou pomocnicou.


Sestra m ria ter zia schererov

O tyri roky neskr sa musela rozhodn, i chce osta v Intitte sestier uiteliek, alebo sa ako Milosrdn sestra Sv. kra presahuje do novho spoloenstva, ktor sa bude stara o chudobnch a chorch. Po dlhej modlitbe a dkladnom preman sa Sr. Mria Terzia videla aj v slube chudobnch a chorch a nasledovala zakladatea.


Sestra m ria ter zia schererov

 • Ako generlna predstaven rchlo sa rozrastajceho Intittu milosrdnch sestier Svtho kra posielala sestry do chudobincov, starobincov, nemocnc a kl, zvl ku postihnutm.

 • Aj po nhlej a neakanej smrti Ptra Theodzia, ktor zomrel 15. 02. 1856, ostala vern jeho dielu. Prevzala vetky dloby, pochdzajce z jeho tovrenskch projektov, m zachrnila es tohto socilneho apotola.


Sestra m ria ter zia schererov

Jednoduchos a prirodzenos charakterizovali ivotn cestu Mrie Terzie Schererovej, bola to cesta lsky k Bohu a milosrdnej lsky k blnemu. Napriek akmu fyzickmu utrpeniu nenavne navtevovala provincie a spoloenstva doma i v zahrani a sestrm psobiacich v lazaretoch venoval zvltnu pozornos. Snaila sa, aby bola pre vetkch matkou.


Sestra m ria ter zia schererov

 • V kri a v Ukriovanom nachdzala prame sily. Kr bol pre u prameom netuenej sily, povzbudenm k stlemu napredovaniu a volanm ku svtosti.

 • V modlitbe sa vdy nanovo ponrala do tajomstva kra, a k tomu oduevovala aj sestry. Pobonos k Svtmu kru neoddeovala od dennho nesenia kra. Npis, smerodajn pre u samu a samozrejm pre kad Milosrdn sestru Svtho kra: Celkom Ukriovanmu, a preto celkom blnemu ako zstupkyne Kristovej lsky.

 • Kr nie je pre Matku Mriu Terziu len prameom sily, ale aj znamenm vazstva a ndeje. Na hlavn prieelie pvodnho materskho domu dala napsa: AVE CRUX, SPES UNICA!


Sestra m ria ter zia schererov

Zomrela 16. jna 1888 v meste Ingenbohlu. Za blahoslaven ju 29. 10. 1995 vyhlsil bo sluha - blahoslaven Jn Pavol II.


Milosrdn sestry sv t ho kr a

Milosrdn sestry svtho kra.

 • Kongregcia milosrdnch sestier Svtho kra vznikla v roku 1856 vo vajiarsku v Ingenbohle. Zaloil ju pter TeodziusFlorentini a blahoslaven Matka Mria Terzia Schererov.

 • V celom svete psob vye 4 500 sestier Svtho kra v 17-tich provincich na tyroch kontinentoch sveta a tie v tyroch misijnch zemiach: v Brazlii, Ugande, na Taiwane a v ruskom Perme.

 • Venuj sa slube starm a chorm uom, deom i mldei a tie v pastoranm lohm miestnej Cirkvi.

 • S vade tam, kde je potrebn pomoc

  pri zmierovan udskej biedy:

  duchovnej alebo telesnej.


Blahoslaven sestra zdenka milosrdn sestra sv kr a

Blahoslaven sestra Zdenka, milosrdn sestra sv. kra

 • Vlastnm menom Ceclia Schelingov.

 • Narodila sa v Krivej na Orave v roku 1916.

 • Vstpila do rdu Milosrdnch sestier sv. Kra.

 • Pracovala v nemocnici ako oetrovateka.

 • Dopomohla k teku kazovi vznenho ttnou bezpenosou.

 • Bola kvli tomu zatknut, vznen a muen.

 • Na nsledky muenia zomrela 31. jla 1955.

 • Stala sa prvou blahoslavenou Slovenska.

 • Sv. Otec Jn Pavol II. ju vyhlsil za blahoslaven pri svojej nvteve na Slovensku da 14. septembra 2003.


Sestra m ria ter zia schererov

 • Prv dvojron Oetrovatesk kolu na Slovensku zriadili a viedli v Bratislave sestry svtho Kra od roku 1931 do nsilnho zruenia v roku 1950.

 • Prvou riaditekou bola sestra FidesDermekov, ktor v tom ase bola priekopnkou v odbore oetrovatestva na Slovensku. Vyuovala etiku oetrovateskho povolania a techniku oetrovania v duchu charizmy Intittu Milosrdnch sestier svtho Kra.

 • V nvznosti na rehon tradciu prijalo provincilne vedenie ponuku mestskho zastupitestva zriadi Stredn zdravotncku kolu v Ruomberku.


Sestra m ria ter zia schererov

 • Patrnkou koly sa stala Mria Terzia Schererov - spoluzakladateka a 1. generlna predstaven Kongregcie Milosrdnch sestier svtho Kra, ktor mala s vyuovanm a oetrovanm bohat sksenosti.

 • Prv kolsk rok 1992/1993 sa zaal 1. septembra pre 48 tudentov v dvoch triedach v tudijnom odbore veobecn sestra. Vyuovanie prebiehalo v spolonch priestoroch aj pre Gymnzium sv. Andreja na tiavnickej ulici.

 • Prvou riaditekou bola MUDr. Mria Balov sestra Albeta a intern pedagogick zbor tvorili 3 krov sestry.

1992 - 2011


Sestra m ria ter zia schererov

Vemi vznamnm dom v ivote koly bol 7. aprl 1997, kedy sa cel kolsk spoloenstvo, tudenti, profesorsk zbor, vzcni hostia stretli pri najvom dare koly - poehnan kolskej kaplnky, ktor je zasvten blahoslavenej Mrii Terzii Schererovej - patrnke koly.


Modlitba k blahoslavenej m t schererovej

Modlitba k blahoslavenej M. T. Schererovej :

Milosrdn Boe, ty si nauil blahoslaven Mriu Terziu pomha bohm a poteova zarmtench. Daj, aby sme aj my s lskou slili svojim bratom a sestrm, a tak sa stali hodnmi bohatstva kra Jeia Krista. Lebo on s tebou ije a krauje v jednote s Duchom Svtm po vetky veky vekov.

Amen.


Sestra m ria ter zia schererov

akujeme za pozornos!

II.B


ad
 • Login