Colegiul Naţional ,,Jean Monnet “ Ploieşti - PowerPoint PPT Presentation

Colegiul na ional jean monnet ploie ti
Download
1 / 20

 • 388 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Colegiul Naţional ,,Jean Monnet “ Ploieşti. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii. COORDONATOR: prof. Liliana Enescu Preşedinte: Maria Gârbovean. Avem nevoie de calitate în educaţie! „Educa ţ ia înseamn ă putere, ş tiin ţ a reprezint ă libertate!”.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Colegiul Naţional ,,Jean Monnet “ Ploieşti

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Colegiul na ional jean monnet ploie ti

Colegiul Naţional ,,Jean Monnet“ Ploieşti

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

COORDONATOR: prof. Liliana Enescu

Preşedinte: Maria Gârbovean

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Avem nevoie de calitate n educa ie educa ia nseamn putere tiin a reprezint libertate

Avem nevoie de calitate în educaţie!„Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate!”

Calitatea unei instituţii poate fi definită în funcţie de gradul în care reuşeşte să realizeze obiectivele propuse.

La nivelul şcolii au fost identificate patru imperative ale calităţii:

♦ Moral: şcoala oferă elevilor ceea ce este mai bun.

♦ Social: societatea are pretenţii tot mai înalte faţă de şcoală.

♦ Competitivitate: şcolile care nu vor reuşi să atraga suficienţi elevi se vor inchide.

♦ Responsabilitate: şcoala dă seama pentru fondurile primite.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Ceac ac iuni derulate in semestrul i an scolar 2010 2011

CEAC – ACŢIUNI DERULATE IN SEMESTRUL I, an scolar 2010-2011

 • Planificare;

 • Implementare;

 • Monitorizare;

 • Propuneri de acţiuni în vederea îmbunătăţirii activităţii domeniului deficitar.

 • Model de bune practici: primirea grupului de inspectori polonezi.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Domeniul a capacitate institu ional

DOMENIUL: A CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ

MONITORIZARI/ CONSTATĂRI:

 • Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi;

 • Există un număr mare de scutiri medicale.

 • 2. Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi;

 • Se constată tendinţa elevilor din ciclul primar de a se orienta spre alte şcoli. De ce?!

 • 3. Starea disciplinară;

 • Se iau măsuri drastice de pedepsire şi acţiuni puţine de prevenţie.

 • 4.Completarea bazei de date a elevilor şi profesorilor.

 • Documentele nu sunt completate la zi.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Recomand ri

RECOMANDĂRI:

1. Să fie urmărite scutirile medicale pentru a preîntâmpina posibile acţiuni de comercializare a acestora.

2.Comisia pentru orientare şi consiliere şcolară va face cunoscută oferta şcolii pe canale media şi afişaj.

3. Învăţătorii claselor a IV-a vor desfăşura şedinţe cu părinţii şi vor invita la aceste şedinţe profesorii care vor prelua clasa a V-a.

4.Vor fi monitorizaţi elevii cu abateri disciplinare şi vor fi aplicate măsuri raţionale şi unitare pentru recuperarea celor care au probleme privind respectarea ROI.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Domeniul b eficacitate educa ional

DOMENIUL: B. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ

S-au încheiat parteneriate cu reprezentanţi ai comunităţii.

Există protocoale de colaborare.

 • Proiecte - rezultate măsurabile cu efecte benefice asupra elevilor

  Nu se urmăreşte valoarea adăugată - beneficiile pentru elevi. Urmărim doar puncte.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


M suri

Măsuri

 • Pentru responsabilul cu activităţile educative:

 • se impune o monitorizare atentă a proiectelor în derulare;

 • prin derularea acestor proiecte să se urmărească valoarea adăugată în beneficiul elevilor;

 • să nu cădem în păcatul de a ne transforma în ,,culegători de puncte,, .

 • nu suntem împotriva învăţării pe bază de proiect, dar nu transformăm proiectul într-un instrument de supraîncarcare a elevului.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Evalu ri

EVALUĂRI

 • Evaluarea rezultatelor şcolare

  Nu există o notare ritmică. Prea multe note apar în ultima săptămână de şcoală.

 • Evaluarea frecvenţei şi a măsurilor luate pentru îmbunătăţirea acesteia.

 • Există un număr foarte mare de absenţe.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


M suri1

MĂSURI

1. Responsabilii comisiilor pe arii curriculare vor monitoriza ritmicitatea notării.

2. Pentru îmbunătăţirea frecvenţei, diriginţii vor contacta familia atunci când elevul a acumulat 15 absenţe.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Domeniul c managementul calit ii

DOMENIUL: C MANAGEMENTUL CALITĂŢII

 • Pregătirea dovezilor pentru autoevaluare instituţională;

 • Aplicarea chestionarelor pentru evaluarea gradului de satisfacţie a elevilor,părinţilor şi a cadrelor didactice; Acţiune nerealizată.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Calitatea dovezilor

CALITATEA DOVEZILOR:

 • să fie reale (cu informaţii curente, actuale, veridice);

 • verificabile;

 • corespunzătoare temporal (actualizate pentru perioada şcolară vizată);

 • suficiente (dar nu exagerat de multe);

 • explicite, concrete, concise şi la îndemâna oricui ar dori verificarea lor.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Colegiul national jean monnet ploiesti

A. DOVEZI GENERALE ale echipei managerialeGestionarea acestora se face de către echipa managerială şi membrii CEAC

 • • Planul managerial, PDI;

 • • Materiale de marketing-ul şcolii (oferte şcolare, pliante, ş.a.) ;

 • • Prezentare oferta CDŞ/CDL;

 • • Regulamentul de ordine interioară şi Regulamentul pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă) ;

 • • Nomenclatorul/ calificările;

 • • Baza de date  - cu personalul şcolii, cu elevii, cu absolvenţii şi alte baze de date;

 • • Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă) ;

 • • Cataloagele şcolare;

 • • Mape de lucru;

 • • Orarul şcolii;

 • • Portofoliul consilierului educativ(responsabilului comisiei diriginţilor şi Portofoliile diverselor comisii din şcoală;

 • • Portofoliul  parteneriatelor – contractele de parteneriat şi convenţiile încheiate cu agenţii economici.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


B dovezi specifice ceac

B. DOVEZI SPECIFICE CEAC

 • Dovezi ale CEAC;

 • Portofoliul comisiei;

 • Dosare cu rapoarte de activitate;

 • Dosare cu chestionare;

 • Dosare cu fişele de observare ale  lecţiilor;

 • Dosare cu procese verbale;

 • Documente de lucru ale comisiei;

 • Mapa de lucru/dosarul de lucru cu formularele pe care le utilizează cadrele didactice (cancelarie)

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Dovezi serviciul administrativ secretariat contabilitate

Dovezi serviciul administrativ (secretariat-contabilitate)

 • Cărţi de muncă şi fişe ale postului;

 • statul de funcţii, componenţa catedrelor şi a documentelor care atestă modul de angajare şi de ocuparea funcţiilor;

 • Procese verbale şi note interne, precum şi decizii interne de numire a diverselor comisii din şcoală;

 • Cataloagele şcolare ale diferitelor examene – corigenţă, încheierea situaţiei, diferenţă, examene naţionale, ş.a.;

 • Fişe pentru CDŞ/CDL;

 • Fişe completate de diriginţii absolvenţilor;

 • Baza de date cu situaţia absolvenţilor;

 • Chestionare de feed-back•

 •  Asigurarea şanselor egale – alcătuirea colectivelor de elevi se face fără nici o discriminare;

 • Diverse fişe de instructaj(protecţia muncii, PSI, ş.a;

 • Documentele din arhiva şcolii;

 • Documente contabile specifice – documentele financiare specifice necesare în argumentarea unor indicatori.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


4 dovezi cadre didactice pe programe de nv are discipline

4. DOVEZI - CADRE DIDACTICEPE PROGRAME DE ÎNVĂŢARE (discipline)

 • a. Dovezi personale pe programe de învăţare (discipline)

 • • programe şcolare;

 • • planificări calendaristice şi planificări pe unităţi de învăţare;

 • • planuri de lecţie complete;

 • • modele de teste : iniţiale, pe parcurs, sumative;

 • • modele de fişe de lucru;

 • • catalog personal;

 • • fişe de evaluare a lecţiilor (pentru elevi şi pentru profesori) a câtorva lecţii

 • • instrumente de evaluare;

 • • fişe de notare paralelă;

 • • chestionare pentru managementul comunicării

 • • situaţii statistice care să cuprindă diverse medii

 • fişe de  activitate elevi;

 •  rapoarte de activitate şi de autoevaluare;

Dovezile vor fi gestionate de fiecare profesor şi vor fi prezentate, dacă sunt solicitate, C.A., CEAC, echipei manageriale.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


B dovezi consiliere i orientare dirigen ie

b. Dovezi consiliere şi orientare (dirigenţie)

• mapa activităţii educative – caietul dirigintelui;

• tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă;

• chestionare pentru stabilirea stilului de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile elevilor);

• fişe pentru opţiuni CDŞ;

• procese verbale ale întrunirilor Consiliului clasei;

 • ale şedinţelor cu părinţii;

  procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru/an;

  • diverse documente de lucru ale dirigintelui rapoarte de activitate.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Dovezi ce apar in responsabililor comisiilor pe probleme

Dovezi ce aparţin responsabililor comisiilor pe probleme:

Portofoliul comisiei va cuprinde:

1.Analiza SWOT- pe problemele comisiei respective;

2. Planul de măsuri;

3. Proceduri de acţiune;

4. Rapoarte de activitate;

5. Procese verbale.

Dovezile vor fi gestionate de responsabilul comisiei şi vor fi prezentate, dacă sunt solicitate, C.A., CEAC, echipei manageriale.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Dovezi ce apar in responsabililor comisiilor pe arii curriculare

Dovezi ce aparţin responsabililor comisiilor pe arii curriculare:

Portofoliul comisiei va cuprinde:

1.Analiza SWOT- pe problemele comisiei respective;

2. Planul de măsuri;

3. Proceduri de acţiune;

4. Rapoarte de activitate;

5. Procese verbale;

6. Dosarul activităţilor metodice;

7.Dosare cu fişele asistenţă la lecţii;

8.Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă)

Dovezile vor fi gestionate de responsabilul comisiei şi vor fi prezentate, dacă sunt solicitate, C.A., CEAC, echipei manageriale.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Crezul unui dascal devotat

CREZUL UNUI DASCAL DEVOTAT

C- Credinţă în ceea ce face.

A- Atitudine empatică faţă de elevi.

L- Libertatea de opinie a elevului trebuie respectată!

I- Iniţiativă, idei curajoase dezbrăcate de autosuficienţă;

T- Tenacitate, da avem nevoie de ea când greul ne încearcă!

A - Atitudine responsabilă faţă de misiunea pe care ne-am asumat-o!

T- Toleranţă şi acceptarea diversităţii;

E -Egalitate de şanse pentru toţi elevii.

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


Comenius ncurajare

Comenius - încurajare

“E îndoielnic să existe o oglindă atât de murdărită, încât să nu reflecte totuşi imagini într-un fel oarecare.

E îndoielnic să existe o tablă atât de zgrunturoasă încât să nu putem scrie totuşi ceva pe ea.

Dacă se întâmpla însă ca oglinda să fie plină de praf sau pete, înainte de a ne folosi de ea trebuie să o ştergem, iar o tablă prea zgrunţuroasă trebuie s-o dăm la rindea.“

Prezentare realizată de prof.înv.primar Maria Garbovean, 28 februarie,2011


 • Login