Analyseprojekt vedrørende kortlægning af:
Download
1 / 14

Mit oplæg: - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Analyseprojekt vedrørende kortlægning af: ´Behovet for afrusning, afgiftning og abstinensbehandling i Region Syddanmark´. Mit oplæg: Lidt om analyseprojektets målgrupper, formål, metode mv.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Mit oplæg:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Analyseprojekt vedrørende kortlægning af:´Behovet for afrusning, afgiftning og abstinensbehandling i Region Syddanmark´

Mit oplæg:

 • Lidt om analyseprojektets målgrupper, formål, metode mv.

 • Væsentlige resultater fra den tværgående analyse

 • Diskussion


Analyseprojekt vedrørende kortlægning af:´Behovet for afrusning, afgiftning og abstinensbehandling i Region Syddanmark´

 • Socialministeriet har bevilget midler til gennemførelsen af analyseprojektet

 • Analyseprojektet er udført på baggrund af et opdrag fra KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark

 • Projektet er iværksat med virkning fra august 2009 og er forløbet indtil april 2011, hvor projektet afrapporteres og resultaterne offentliggøres.

 • Kortlægningen har fokuseret på, at tegne et billede af omfanget af afrusninger og afgiftninger gennemført i Region Syddanmark i 2009.

 • Der fandtes ingen tilsvarende undersøgelser at sammeligne med!


Analyseprojektets formål

 • Omfanget af afgiftninger i Region Syddanmark på de undersøgte institutionsområder i 2009 – antal henvendelser / ikke antal personer

 • De enkelte systemers oplevelse af opgavens belastning på systemet.

 • De enkelte systemers vurdering af eksisterende afgiftningstilbuds tilstrækkelighed.

 • De enkelte systemers vurderinger af hvordan opgaven bør løses i fremtiden.


Kortlægningens målgrupper

De undersøgte institutionsområder er:

 • Privatpraktiserende læger og vagtlæger, dog undtaget privatpraktiserende speciallæger

 • Kommunale misbrugscentres alkoholenheder

 • Kommunale misbrugscentres narkoenheder

 • Psykiatriske sygehusafdelinger

 • Medicinske sygehusafdelinger

 • Døgnbehandlingssteder for misbrugere, som f.eks. Ringgården, Hjulsøgård med flere

 • Forsorgshjem og andre § 110 boformer

 • Psykiatriske boformer

 • Politiets detentioner.


Undersøgelsens faser

 • Researchfase: Indsamling af relevant skriftligt materiale. Samtaler og interviews med en bred vifte af interessenter blandt:

  • De deltagende institutionsområder

  • Kommunal hjemmepleje

  • Væresteder

  • SKP for de mest udsatte misbrugere og hjemløse

  • Forskere og andre videnspersoner

  • Repræsentanter for centrale organisationer (KL, sygehusledelsen i Region Syddanmark, PLO, Rigspolitiet m.fl.).

 • Undersøgelsesfase:

  • Gennemførelse af 8 spørgeskemaundersøgelser

  • Data fra Landspatientregistret og Det Psykiatrisk Centrale Forskningsregister

  • Data fra politiledelsen i politikredsene Sydøstjylland, Syd- og Sønderjylland og Fyn


Undersøgelsens faser, fortsat

 • Analysefase:

  • Søjleanalyse. Hvert institutionsområde for sig

  • Tværgående analyse. Gennemlysning af resultater på tværs af institutionsområderne

  • Rapportering:

   • Dokumentationsrapport

   • Analyserapport – gennemgås her i store træk


Besvarelsesprocenter


Væsentlige resultater af tværgående analyse

 • I 2009 er der i Region Syddanmark gennemført mellem 13.500 – 14.000 afrusninger og afgiftninger.

 • Langt hovedparten af tilfældene er afrusninger i forbindelse med et alkoholmisbrug.

 • Privatpraktiserende læger og sygehusenes psykiatriske og somatiske afdelinger håndterer cirka 9.000 – 9.500 af samtlige gennemførte afrusninger og afgiftninger.

 • 50 % af afrusningerne og afgiftningerne foretages ambulant. Især privatpraktiserende læger og kommunale misbrugscentre løser denne opgave.

 • 50 % af afrusninger og afgiftninger gennemføres i døgnregi. Sygehusenes psykiatriske og somatiske afdelinger gennemfører langt hovedparten af disse.


Væsentlige resultater af tværgående analyse, fortsat

 • Fra især praksislæger og kommunale misbrugscentre henvises klienter/patienter i 2.000 – 2.500 tilfælde til især sygehusene, men også til døgnbehandlingssteder og forsorgshjem.

 • I noget omfang afvises henvisninger til sygehussystemet. Det kan i situationer opleves, som et ´nåleøje´ at komme igennem til en afrusningsplads i sygehusregi.

 • Transport af berusede/påvirkede personer til afrusningsstedet synes i meget ringe grad at være en barriere.

 • Samtlige undersøgte institutionsområder tilbyder abstinensbehandling i tilknytning til afrusninger og afgiftninger.

 • Det gennemgående tilbud om opfølgende behandling er medicinsk behandling og samtalebehandling.

 • Især de kommunale misbrugscentre og døgnbehandlingsstederne synes at have en bred vifte af opfølgende behandlingstilbud.

 • Alle institutionsområder er blevet bedt vurdere, hvorvidt afrusnings-/afgiftningsopgaven hører til i deres regi. 54 % af de praktiserende læger mener ikke, at opgaven hører til i deres regi.


Væsentlige resultater af tværgående analyse, fortsat

Der er bred enighed om at, det gode afrusningstilbud er lægestyret og består af:

 • Abstinensbehandling

 • En medicinsk udredning

 • En psykologisk screening og/eller en psykiatrisk udredning, ved mistanke om comorbiditet

 • En terapeutisk/samtalebaseret motivationsbehandling

 • Udmunder i en behandlingsplan for det videre behandlingsforløb.


Væsentlige resultater af tværgående analyse, fortsat

Alle institutionsområder er blevet bedt beskrive, hvordan de mener fremtidens tilbud om afrusning bør se ud. Der ønskes:

 • Let tilgængelige tilbud

 • Enstrengethed og en samlet plan for opfølgende behandling

 • Tættere samarbejde og klare samarbejdsaftaler

 • Skelnen mellem simpel og kompliceret afrusning/afgiftning

 • Et ´alt – i – et – døgntilbud´

 • Udstrakt varighed af afrusnings- og afgiftningstilbuddet

 • Styrkelse af eksisterende afrusningstilbud.


Diskussion

 • Behovet for afrusning og afgiftning i Region Syddanmark i 2009 kan opgøres til cirka 13.500 – 14.000 situationer.

  • Svarer til ca. 1.000 situationer om måneden

  • Langt hovedparten vedrører alkohol

  • Langt hovedparten af opgaven løses af sundhedsvæsnet

  • Ca. halvdelen af opgaven løses ambulant og den anden halvdel i døgnregi

 • Hvad kan vi bruge disse oplysninger til?

 • Er det mange/få afrusninger?

 • Hvilken kvalitet har de afrusninger der finder sted?

 • Hvilken kvalitet ønsker vi i et afrusningstilbud?


Diskussion, fortsat

 • Behovet for en styrkelse af samarbejdet institutionsområderne imellem?

  • Der efterlyses en tættere sammenhæng mellem afrusning i psykiatrisk regi og misbrugscentrenes alkoholenheder.

  • Der efterlyses tættere samarbejde mellem praksislæger, sygehusafdelinger og misbrugscentre generelt.

  • Der efterlyses instrukser for henvisninger til for eksempel psykiatrisk afdeling.

  • Der efterlyses en klarere skelnen mellem simpel og kompliceret afrusning/afgiftning.

 • Er der for meget ´silotænkning´ i de enkelte systemer?

 • Er der klare samarbejdsaftaler, visitationskriterier og procedurebeskrivelser?

 • Er lovgivningen og Sundhedsaftalerne præcise på opgaven afrusning?


Diskussion, fortsat

 • Behovet for specialinstitutioner til afrusning?

  • I undersøgelsen udtrykkes ønske om et ´alt-i-et-døgnbehandlingstilbud´, som kan klare afrusningsopgaven, abstinensbehandling, udredning, motivation og behandlingsplanlægning

  • 54 % af de undersøgte læger finder ikke at afrusningsopgaven er velplaceret i almen lægepraksis

  • I oplæg til politireformen i 2006 ønskes afrusningsopgaven overført fra politiet til sygehusvæsenet

 • Er der efter jeres mening behov for specialinstitutioner til løsning af afrusningsopgaven?

 • I hvilket regi ville det være hensigtsmæssigt at etablere tilbuddet?

 • Kunne der være interesse for etablering af et forsøgsprojekt?


ad
 • Login