Psychologie II Interpersonální komunikace - PowerPoint PPT Presentation

Psychologie ii interperson ln komunikace
Download
1 / 37

 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Psychologie II Interpersonální komunikace. Přednáška 1 Úvod. Úvod. Interpersonální komunikace je praktická disciplína. Nicméně znalost teoretických poznatků může zlepšit: naši vlastní interpersonální komunikaci porozumět komunikaci jiných Staví na poznatcích

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Psychologie II Interpersonální komunikace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Psychologie ii interperson ln komunikace

Psychologie IIInterpersonální komunikace

Přednáška 1

Úvod


Psychologie ii interperson ln komunikace

Úvod

 • Interpersonální komunikace je praktická disciplína.

 • Nicméně znalost teoretických poznatků může zlepšit:

  • naši vlastní interpersonální komunikaci

  • porozumět komunikaci jiných

 • Staví na poznatcích

  • psychologie (vnímání druhých lidí, motivace chování aj.)

  • etologie (neverbální chování)

  • lingvistiky, literární vědy (slovní projev, rétorika)


D le itost interperson ln komunikace v ekonomick ch oborech

Důležitost interpersonální komunikace v ekonomických oborech

 • Zvyšuje se konkurenční boj.

 • Poznání, že podnik je technicko-ekonomicko-sociální systém.

 • Konkurenční výhoda – pracovní síla, lidé.

  • Nahradit zaměstnance je velice složité a v mnohých firmách se stávají jedinou a podstatnou konkurenční výhodou.

 • Lidské zdroje, řízení lidských zdrojů.

 • Největší zdroje růstu a zvyšování produktivity jsou v lidském potenciálu.

Změny spojené s globální ekonomikou:


V uka komunika n ch dovednost nen nic nov ho

Výuka „komunikačních dovedností“ není nic nového

 • Kultury humanitně orientované:

 • Velký důraz na slovní komunikaci

  • jak v teoretické rovině, tak v praxi.

 • Jak vypadalo vzdělání dříve?

Středověký vzdělávací systém

Sedm svobodných umění:

Trivium (trojcestí): gramatika, rétorika, dialektika

Quadrivium (čtyřcestí): aritmetika, geometrie, astronomie, musica


Klasick jesuitsk gymnasia 16 18 st

Klasická jesuitská gymnasia 16.-18.st.

 • Studenti připravováni na „manažerské“ profese.

  • Teorie: jazyky, literatura, rétorika

  • Komunikační praxe: cvičení v argumentaci,divadlo


Psychologie ii interperson ln komunikace

 • Technická revoluce – postupná změna priority ve vzdělání

 • Orientace na technické disciplíny.

 • Víra ve vědecko-technický pokrok – sám od sebe změní pozitivním způsobem lidské vztahy včetně interpersonální komunikace.


Prom ny p stup k oce ov n d le itosti studia a v uky interperson ln komunikace

Proměny přístupů k oceňování důležitosti studia a výuky interpersonální komunikace

 • Dnes: znovuobjevení důležitosti komunikace:

  • Ekonomická sféra: narůstající konkurence.

  • Velké, složitě organizované instituce.

  • Společnost dnes velmi komplexní.

  • Občanské dovednosti - demokratická společnost založená na participaci.

  • Politika, média: přesvědčování, manipulace.


D le itost komunikace jak uk firmy posuzuj absolventy v

Důležitost komunikaceJak UK firmy posuzují absolventy VŠ:

Britské listy 9.2.2006:

 • Absolventi britských univerzit jsou k ničemu, varují čelné firmy.

 • Největší britské firmy varovaly, že navzdory tomu, že letos vstoupil na trh práce rekordní počet absolventů univerzit, mnoho z nich nemá základní kvalifikaci, potřebnou k získání zaměstnání.

 • Téměř polovina podniků konstatovala, že neočekávaly, že by obdržely "dostatečné množství žádostí o místo od absolventů univerzit s přijatelnou kvalifikací".

 • Loni zůstalo neobsazeno 600 pracovních příležitostí, protože třetina zaměstnavatelů konstatovala, že nemůže nalézt kandidáty dostatečné kvality.


Nedostatky absolvent britsk ch univerzit z hlediska zam stnavatel jsou tyto

Nedostatky absolventů britských univerzit z hlediska zaměstnavatelů jsou tyto:

 • Studenti tráví příliš mnoho času studiem a netráví dost času činností v klubech a v asociacích, kde by se naučili týmové práci.

 • Absolventi nemají dostatečné zkušenosti jak dělat prezentace na seminářích. Znamená to, že neumějí na pracovišti kolegům komunikovat myšlenky.

 • Absolventi neumějí pravopis, gramatiku a nemají základní matematické schopnosti. Znamená to, že dělají základní chyby, píší negramotné zprávy a je nutno na ně pořád dohlížet.


Psychologie ii interperson ln komunikace

 • M. Jahn, personální ředitel Škoda Auto:

  (Ekonom,č.18,s.32,2007)

 • Chybí vedení studentů k tomu, aby uměli prezentovat, pracovat v týmu, vyjednávat.


Jak komunikuje student ai

Jak komunikuje student AI:

 • Dobry den chtela bych se zeptat jestli potrebujete jeste neco delat do vyberoveho projektu z toho chozeni po ulici mam splneny jeden den a vy jste rikal, ze jeste neco je potreba udelat.

 • Mame zejtra zkousku od 10:00 tak se za Vami potom stavime budete ve skole??

 • a kdy tam budete??


Obsah p edn ek

Obsah přednášek

- Sociální kontext lidské komunikace – co ovlivňuje naše vnímání druhé osoby a chápání smyslu její komunikace.

- Klasické psychologické výzkumy lidského chování vztahují se ke komunikaci

- Neverbální komunikace

- Slovní komunikace

- Jak můžeme měnit skutečnost jazykem (politická korektnost)


Psychologie ii interperson ln komunikace

-Teorie komunikačních her. Vyjednávání, řešení konfliktů.

- Komunikace v organizaci. Organizační kultura.

- Komunikace s veřejností


Materi ly na www

Materiály na WWW

 • Vše naleznete na mých WWW stránkách.

 • Cesta:

  • http://lide.uhk.cz/fim/ucitel/franema1/

  • Na levé liště najít „Psychologie 2“.


Literatura ke studiu

Literatura ke studiu

Literatura základní:

 • Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace, Praha, Portál, 2000.

 • DeVito, J.A.: Základy mezilidské komunikace. Grada, Praha, 2004.

 • Hayesová, N.: Základy sociální psychologie, Praha, Portál, 1998

 • Tubbs, S. L. a Moss S.: Human Communication. New York, McGraw-Hill, 1991

 • Wage, J. L.: Řeč těla jako účinný nástroj prodeje, Praha, Management Press, 2000.

  Literatura doporučená:

 • Goleman, D.: Emoční inteligence, Praha, Columbus, 1997

 • Goleman, D.: Práce s emoční inteligencí. Praha, Columbus, 2000.

 • Lotko, E.: Kapitoly ze současné rétoriky. Olomouc, UP, 2004 


1 modely komunikace zjednodu en model komunikace

1. Modely komunikaceZjednodušený model komunikace

Zdroj Příjemce

Proudění informací z jednoho bodu (zdroj) k druhému bodu (příjemce).


1 1 model komunikace podle shannona a weavera

1.1 Model komunikace podle Shannona a Weavera

C. Shannon a W. Weaver, The Mathematical Theory of Communication.

University of Illinois Press, 1945.


K modelu komunikace podle shannona a weawera

K modelu komunikace podle Shannona a Weawera:

 • Podle Shannona a Weavera probíhá komunikace lineárně a sekvenčně (= v posloupnosti).

 • Posloupnost začíná u informačního zdroje. Vysílač (transmitter) vyšle signál prostřednictvím určitého kanálu. Významnou složkou modelu je zdroj šumu (noise), který do signálu vkládá informační šum. Přijímač (receiver) přijímá signál a předává jej dále na místo určení (destination).

 • Model však nic neříká o tom, co se děje uvnitř lidí – „vysílače“ a „přijímače“. Jaké mezi nimi existují vztahy, čím jsou ovlivněni atd. To je předmětem zájmu psychologie komunikace.


1 2 v hrady k modelu

1.2 Výhrady k modelu

 • Komunikace: společné podílení se na nějaké činnosti ve vzájemném kontaktu, nikoliv tedy jen proudění informací jedním směrem.

  • Sdělování + sdílení - komunikují i ti, kdo třeba pouze přihlížejí.

   Při naší komunikaci s druhými lidmi:

  • Komunikaci spoluvytváříme, ovlivňujeme.

  • Zároveň jsme její součástí, jsme jí ovlivňováni.

Communicatio (lat.)–vespolné účastnění

Communicare– činit něco společným, společně něco sdílet


1 3 roz en modelu komunikace zjednodu en pojet

1.3 Rozšíření modelu komunikace zjednodušené pojetí:


Roz en modelu 2

Rozšíření modelu (2)


Roz en modelu 3

Rozšíření modelu (3)


Roz en modelu 4

Rozšíření modelu (4)


2 na e vn m n ovliv uje komunikaci

2. Naše vnímání ovlivňuje komunikaci

 • Lidské smysly nefungují zcela dokonale.

 • Lidský mozek není schopen zpracovávat nekonečné množství dat za jednotku času.

 • Selektivní vnímaní

 • Filtr:

  • Fyziologický

  • psychologický


2 1 selektivita pozornosti r zn psychologick modely

2.1 Selektivita pozornostiRůzné psychologické modely:


2 2 m v m je ovliv ov no vn m n

2.2 Čím vším je ovlivňováno vnímání:

 • Vliv kultury na vnímání.

 • Vliv obsahu komunikace na vnímání.

 • Vliv osobnostních charakteristik na vnímání.

 • Vliv času na vnímání (klesající koncentrace).

 • Stereotypy.

 • Empatie.


2 3 pro si lid neporozum

2.3 Proč si lidé neporozumí:

 • Individuální důvody

  • konservativismus

  • předsudky

  • podezřívavost

  • neupřímnost

  • netaktnost

  • agresivita

  • konfliktnost

  • nerozlišování příčin a následku

 • Objektivní důvody

  • používání symbolů

  • různost jazyků

  • kulturní rozdíly

  • osobnostní rozdíly

  • rušení komunikace


3 z kladn znaky komunikace

3. Základní znaky komunikace:

 • Komunikace má určitý cíl (motivace ke komunikaci).

 • Komunikace je kontextuální (komunikační kontext).

 • Komunikace je oboustranná (interpersonální komunikace).

 • Komunikace je symbolická (jazyk, symboly, znaky).


3 1 funkce komunikov n informativn funkce

3.1 Funkce komunikováníInformativní funkce

 • Základní funkce.

 • Informace - fakta nebo údaje.

 • Na určitém stupni všechny zprávy nesou určitou informaci.

 • Kdyby zpráva neobsahovala žádnou informaci, pravděpodobně by ji nikdo nevěnoval pozornost.

  • Nezdravá komunikace: zpráva bez informace – promluva politika.


3 1 v et funkc komunikov n

3.1 Výčet funkcí komunikování

 • Informovat (informativní funkce)

  • Předat zprávu, doplnit jinou, oznámit, prohlásit.

 • Instruovat (instruktážní funkce)

  • Zpráva přináší informace + určité organizační nebo interpretační principy.

  • Navést, zasvětit, naučit, dát recept.

 • Přesvědčit (persuazivní funkce)

  • Aby adresát změnil názor, získat někoho na svou stranu, zmanipulovat, ovlivnit.

 • Pobavit (funkce zábavní)

  • Rozveselit druhého, rozveselit sebe, rozptýlit, „jen tak“ si popovídat.


3 2 motivace ke komunikaci

3.2 Motivace ke komunikaci

 • Motivace kognitivní

  • Chceme či potřebujeme něco sdělit či vyjádřit se.

 • Motivace sdružovací

  • Chceme navázat vztah, uspokojit potřebu kontaktu, komunikujeme, abychom se sdružovali.

 • Motivace sebepotvrzovací

  • Komunikováním s druhými i sami v sobě nalézáme a potvrzujeme svou vlastní identitu, zpevňujeme svůj sebeobraz (komunikujeme kvůli sobe samým).

 • Motivace adaptační

  • Komunikací signalizujeme svoji roli, potvrzujeme její přijetí a osvojení, přizpůsobujeme se rolovým stereotypům.


Motivace ke komunikaci pokra ov n

Motivace ke komunikaci(pokračování)

 • Motivace „přesilová“

  • Potřeba uplatnit se, upoutat na sebe pozornost, získat úctu, respekt.

 • Existenciální motivace

  • Komunikací strukturujeme a fázujeme čas a průběh svého života, abychom zaplašili nudu, bezesmyslnost, depresi, abychom se udrželi psychicky zdraví.

 • Motivace „požitkářská“

  • Chuť se rozptýlit, odpočinout si, pobavit se.


Mnoh dal motivace

Mnohé další motivace:

Např.

 • Rozptýlit podezření druhého.

 • Zamluvit choulostivé téma.

 • Vytvořit událost (skandalizovat někoho).

 • Zmást.

 • Zamést stopy.


3 3 komunika n kontext

3.3 Komunikační kontext

 • Vnitřní

 • Vnější


3 3 1 vnit n kontext komunikace

3.3.1 Vnitřní kontext komunikace:

 • Všechny podněty pocházející z minulosti i přítomnosti, které nám zprostředkovávají naše informace o světě

 • Člověk, kterého chceme přesvědčit, nikdy není nepopsaným listem papíru.

 • Má v sobě uloženo množství poznatků o světě (případně i o nás).

 • Některá z těchto „dat“ mohou být aktivována vyvolanou asociací (o jejichž podobě většinou nemáme tušení) a zkreslí komunikování s námi.


3 3 2 vn j kontext komunikace

3.3.2 Vnější kontext komunikace

 • Vnější kontext komunikace má podobu

  • Sociálně psychologickou (např. množství přihlížejících)

  • Systémovou

  • Kulturní

  • Společenskou


Kulturn slo ka kulturn filtr

Kulturní složka = kulturní filtr

 • Kulturní vzorce

 • Podobnosti v kulturních vzorcích u příslušníků téhož národa vedou k úvahám o národní mentalitě

 • Kulturními vzorci jsou ovlivněna naše nevědomá očekávání průběhu komunikace.

  • Kulturní rituály, ale také hodnoty, ideály, tradované příklady a vzory, normy a pravidla chování ve společenském styku, pravidla oblékání a úpravy zevnějšku.

 • Úspěch v komunikaci požadavků – sdělení má přesně tu formu, kterou příjemci podvědomě očekávají.


 • Login