projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne
Download
Skip this Video
Download Presentation
Projekty na rzecz ochrony przyrody LIFE+ i Fundusze Strukturalne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Projekty na rzecz ochrony przyrody LIFE+ i Fundusze Strukturalne - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Projekty na rzecz ochrony przyrody LIFE+ i Fundusze Strukturalne. GO Ł DAP-O L SZTYN 18-19 w rze śnia Peter Torkler WWF Niemcy. Wprowadzenie: Fundusze Unijne LIFE+ Fundusze Strukturalne POIiŚ Oś V ROP Warmia i Mazury Współraca transgraniczna. Na co wydaje Unia Europejska pieni ą dze?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Projekty na rzecz ochrony przyrody LIFE+ i Fundusze Strukturalne' - parry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projekty na rzecz ochrony przyrody life i fundusze strukturalne

Projekty na rzecz ochrony przyrodyLIFE+ i Fundusze Strukturalne

GOŁDAP-OLSZTYN

18-19 września

Peter Torkler

WWF Niemcy

slide2
Wprowadzenie: Fundusze Unijne
 • LIFE+
 • Fundusze Strukturalne
  • POIiŚ Oś V
  • ROP Warmia i Mazury
  • Współraca transgraniczna
slide5

Jakie źrodła informacji w Polsce?

Krajowy Punkt Kontaktowy dla programu LIFE+ na terenie Polski

Instytucja Pośrednicząca

slide6

http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306http://www.nfosigw.gov.pl/site/main/podstrony.php?id=1216971306

fundusz life

Fundusz Life+

Szanse i bariery

life w skr cie
LIFE w skrócie
 • 3 komponenty:
  • PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA (aktywne zachowanie różnorodności biologicznej w tym Natura 2000)
  • POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA (szeroko zrozumiana ochrona środowiska tak jak ochrona przed zmianami klimatu, woda, gleby, hałas)
  • INFORMACJA I KOMUNIKACJA (ogólne podnoszenie świadomości w tym szczególnie działania związane z zapobieganiem pożarom lasów)
 • 10 mln Euro dla Polski na rok 2008
 • 1,1 mln wykorzystano na rok 2007!
life bariery
LIFE + bariery
 • Bardzo szczegółowe dokumenty wniosku
 • Długa procedura oceny wniosków
 • Od składania wniosku do pierwszych przelewów: 15 miesięcy
 • Dużo odrzuconych wniosków ze względu na jakość techniczną i finansową (w Polsce tylko 1 z 8 projektów!)
 • Z reguły tylko 50% dofinansowania
life szanse
LIFE+ szanse
 • Nikt nie chce aby fundusze dla Polski przepadły!
 • Szansa realizacji ważnych przedsięwzięć przyrodniczych dla polepszenia promocji walorów turystycznych Warmia i Mazury
 • NFOSiGW umożliwia dalsze dofinansowanie aż do 90 lub 95%!
 • Jest sporo czasu na przygotowanie jeżeli dziś się zacznie planować na 2009
life detal
LIFE+ detal
 • wykonalne, spójne pod względem technicznym i finansowym oraz opłacalne.
 • wspierają w szczególności wdrażanie szóstego wspólnotowego Programu działań w zakresie środowiska naturalnego (6 EAP), a także wdrażanie i rozwój wspólnotowej polityki i prawodawstwa.

3 Kryteria kwalifikowalności działań, projekty musza być:

life detal1
LIFE+ detal
 • Ponadto w celu zapewnienia europejskiej wartości dodanej oraz uniknięcia finansowania powtarzających się działań, projekty spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • są to projekty dotyczące najlepszych praktyk lub projekty demonstracyjne służące wdrożeniu Dyrektywy Ptasiej (79/409/EWG) lub Dyrektywy Siedliskowej (92/43/EWG),
  • są to projekty innowacyjne lub projekty demonstracyjne związane z celami Wspólnoty w zakresie ochrony środowiska, w tym w zakresie rozwoju lub upowszechniania technik najlepszej praktyki, wiedzy specjalistycznej lub technologii,
  • są to kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej oraz specjalne szkolenia dla podmiotów uczestniczących w działaniach dotyczących zapobiegania pożarom lasów,
  • są to projekty służące rozwojowi i realizacji celów Wspólnoty związanych z szerokim, ujednoliconym, kompleksowym i długoterminowym monitorowaniem wzajemnego oddziaływania lasów i środowiska
 • Ze względu na ograniczony budżet, program LIFE+ nie przewiduje współfinansowania inwestycji infrastrukturalnych. W ramach komponentu 2 możliwe jest uzyskanie dofinansowania wyłącznie dla instalacji demonstracyjnych, prezentujących nowe lub nie wykorzystywane wcześniej technologie.
life detal2
LIFE+ detal

Budżet LIFE+

 • Pierwszy okres rozliczeniowy na lata 2007-2010, przewiduje około 41 mln euro dla Polski

Zasady współfinansowania

 • 50% kosztów kwalifikowanych - podstawowy maksymalny poziom dofinansowania
 • 75% kosztów kwalifikowanych - dla projektów z komponentu 1 (Przyroda i Różnorodność biologiczna), których głównym celem jest ochrona gatunków i siedlisk priorytetowych obrębie obszarów Natura 2000.

Minimalna wartość projektu

 • Nie ograniczona ale komisja preferuje duże projekty >1mln Euro
slide14

Dofinansowanie projektów LIFE+ ze środków NFOŚiGW

 • NFOSiGW przewiduje wsparcie w wysokości 86 mln złotych na lata 2008-2018
 • Wspiera tyko działania z listy programów priorytetowych NFOŚiGW, na rok 2008.
 • Na 2008 rok przewidziano między innymi programy priorytetowe służące współfinansowaniu Komponentu I oraz Komponentu III Instrumentu Finansowego LIFE+:
  • Program priorytetowy 5.1 „Ochrona przyrody i krajobrazu” umożliwia finansowanie przedsięwzięć objętych Komponentem I LIFE+,
  • Program 5.3 „Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej” dotyczy Komponentu III LIFE+.
 • wydatki/koszty wnioskowane do finansowania przez NFOŚiGW musza być zgodne z dokumentem „Koszty kwalifikowane w ramach priorytetowych programów NFOŚiGW”.
 • Wnioskodawcy będą mieli możliwość ubiegania się o promesę dofinansowania przedsięwzięć na etapie składania wniosków do Komisji Europejskiej
slide15

LIFE+ detal

Procedura składania wniosków na rok 2008

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

slide16

Jakiego typu działania mogą uzyskać dofinansowanie?

 • działania operacyjne organizacji pozarządowych zaangażowanych w ochronę i poprawę jakości środowiska na poziomie europejskim oraz w tworzenie i wdrażanie ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska unii europejskiej,
 • tworzenie i utrzymywanie sieci, baz danych i systemów komputerowych związanych bezpośrednio z wdrażaniem ustawodawstwa i polityki ochrony środowiska UE, w szczególności gdy działania te poprawiają publiczny dostęp do informacji o środowisku,
 • analizy, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy,
 • monitorowanie stanu siedlisk i gatunków, w tym monitorowanie lasów,
 • pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego,
 • szkolenia, warsztaty i spotkania, w tym szkolenia podmiotów uczestniczących w inicjatywach dotyczących zapobiegania pożarom lasów,
 • platformy nawiązywania kontaktów zawodowych i wymiany najlepszych praktyk,
 • działania informacyjne i komunikacyjne, w tym kampanie na rzecz zwiększania świadomości społecznej, a w szczególności kampanie zwiększające świadomość społeczną na temat pożarów lasów,
 • demonstracja innowacyjnych podejść, technologii, metod i instrumentów dotyczących kierunków polityki
jakiego typu dzia ania mog uzyska dofinansowanie
Jakiego typu działania mogą uzyskać dofinansowanie?

specjalnie w odniesieniu do komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”:

 • zarządzanie gatunkami i obszarami oraz planowanie ochrony obszarów, w tym zwiększenie ekologicznej spójności sieci Natura 2000;
 • monitorowanie stanu ochrony, w szczególności ustalenie procedur i struktur monitorowania stanu ochrony;
 • rozwój i realizacja planów działania na rzecz ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych;
 • zwiększenie zasięgu sieci Natura 2000 na obszarach morskich;
 • nabywanie gruntów pod następującymi warunkami:
  • nabycie to przyczyniłoby się do utrzymania lub przywrócenia integralności obszarów objętych siecią Natura 2000,
  • nabycie gruntu jest jedynym lub najbardziej efektywnym sposobem osiągnięcia pożądanego skutku w zakresie ochrony przyrody,
  • nabywany grunt jest długookresowo przeznaczony na wykorzystanie w sposób zgodny z celami szczegółowymi komponentu I „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna”, oraz
  • dane państwo członkowskie zapewnia długookresowe wyłączne przeznaczenie takich gruntów na cele związane z ochroną przyrody.
fundusze strukturalne
Fundusze Strukturalne
 • V Oś Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • ROP Warmia i Mazury
 • Współpraca Transgraniczna
czy fs uzupe niaj life
Czy FS uzupełniają LIFE+?
 • LIFE+ nie będzie finansować działań, które kwalifikują się do pomocy lub otrzymują taką pomoc na ten sam cel w ramach innych instrumentów finansowych Wspólnoty.
 • Natomiast FS mogą znacznie uzupełnić zakres działań LIFE+ np.:
  • LIFE wspiera akcje innowacyjne Oś V tez plany
  • LIFE działa na obszarach cennych, Oś V umożliwia tworzenie korytarzy
slide21

Finansowanie przyrody przez FS

 • Budżet V osi priorytetowej:

89 mln EUR na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego (EFRR)

 • Maksymalne dofinansowanie dla projektów:

85% kosztów kwalifikowanych

Uzupełnienie wkładu krajowego z NFOŚ, WFOŚ, Ekofundusz, inne

Minimalny wkład własny beneficjenta

 • Minimalna wartość projektu:

400 tys. PLN, wyjątek: w przypadku przejść dla dużych ssaków i kampanii medialnych – 2 mln PLN

slide22

Działania w ramach V osi priorytetowej

Informacje

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

slide23

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psmlhttp://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE/wnioski.psml

rpo warmia i mazury
RPO Warmia i Mazury
 • Możliwości ROP dla ochrony przyrody nie wykorzystano!
93 mln dla rodowiska w rpo
93 mln dla środowiska w RPO
 • Wysoki poziom inwestycji w źródła energii odnawialnej
 • Priorytet położony na oczyszczalnie ścieków
 • Ważne inwestycje w dziedzinie odpadów i wody pitnej

= mały priorytet w RPO na ochronę przyrody

! LIFE+ powinien stać się ważnym instrumentem uzupełniającym inwestycje na rzecz ochrony przyrody na terenie Warmii i Mazur!

priorytety wydatk w
Priorytety wydatków

Brak:

51 promocja różnorodności biologicznej i ochrony przyrody

55 promocja zasobów naturalnych

56 Ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego

uwarunkowania wsp lnych projekt w
Uwarunkowania wspólnych projektów
 • Wspólne przygotowanie projektu
 • Wspólny personel projektu
 • Wspólne wdrażanie projektu
 • Wspólne finansowanie projektu
 • Co najmniej 2 z 4 kryteriów są wymagane

Formy projektów:

 • Otwarte ogłoszenia o naborach wniosków
 • Strategiczne projekty
 • Fundusze małych projektów
osie priorytetowe
Osie Priorytetowe

Poprawa środowiska życia

podsumowanie
Podsumowanie
 • Fundusze dają ogromną szansę na finansowanie ochrony przyrody i środowiska
 • Trzeba zainwestować sporo czasu aby uruchomić projekty
 • Ważne jest dobre rozpoznanie wszystkich różnych opcji finansowania, wymaga to odpowiedniego doradztwa
 • Maksymalne wykorzystanie funduszy na środowisko nie ominie konfliktów jakie są związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, to jest kwestia dobrej implementacji prawa unijnego i może być częścią naszej dyskusji…..
ad