Th s u th nh ni c la gi m m c 2013 12 06
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 63

Thứ Sáu Thánh Ni-cô-la Giám Mục 2013-12-06 PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Thứ Sáu Thánh Ni-cô-la Giám Mục 2013-12-06. M Ù A V Ọ N G. Lễ Phục. 1. CA NHẬP LỄ Ed 34, 11, 23-24 Chúa phán: “Ta sẽ kiểm điểm đoàn chiên của Ta và đặt một mục tử chăn dắt chúng. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.”. 2. NGHI THỨC ĐẦU LỄ

Download Presentation

Thứ Sáu Thánh Ni-cô-la Giám Mục 2013-12-06

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Th SuThnh Ni-c-laGim Mc2013-12-06

M

A

V

N

G

L Phc

1


CA NHP L

Ed 34, 11, 23-24

Cha phn: Ta s kim im on chin ca Ta v t mt mc t chn dt chng. Cn Ta, Ta s l Thin Cha ca chng.

2


NGHI THC U L

Lm: Nhn danh Cha, v Con v Thnh Thn.

C: A-men.

Lm: Nguyn xin n sng c Gisu Kit, Cha chng ta, tnh yu ca Cha Cha v n thng hip ca Cha Thnh Thn cng tt c anh ch em.

Hoc: Cha cng anh ch em

C: V cng cha.

3


Lm: Anh (ch) em, chng ta hy nhn nhn ti li chng ta, xng ng c hnh mu nhim thnh.

4


C: Ti th nhn cng Thin Cha ton nng, v cng anh (ch) em: ti phm ti nhiu trong t tng, li ni, vic lm, v nhng iu thiu st.

Li ti ti, li ti ti, li ti ti mi ng. V vy ti xin c B Maria trn i ng trinh, cc Thin Thn, cc Thnh v anh (ch) em, khn cu cho ti trc ta Thin Cha, Cha chng ta.

5


Lm: Xin Thin Cha ton nng thng xt, tha ti, v dn a chng ta n s sng mun i.

C: A-men.

6


Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha Kit thng xt chng con.

Xin Cha Kit thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

Xin Cha thng xt chng con.

7


LI NGUYN NHP L

Chng ta dng li cu nguyn:

Ly Cha, xin gh mt nhn t nhn n chng con, v v li chuyn cu ca thnh Ni-c-la gim mc, xin gn gi chng con khi mi cn him ngho, chng con c thnh thi tin bc trn con ng cu .

8


Chng con cu xin nh c Gi-su Ki-t Con Cha, l Thin Cha v l Cha chng con, Ngi hng sng v hin tr cng Cha, hip nht vi Cha Thnh Thn n mun thu mun i.

C:A-men.

9


BI C I

Is 29, 17-24

Trch sch Tin tri Isaia.

y Cha l Thin Cha phn: Khng cn bao lu na, Liban s tr nn lm cy, v lm cy s tr nn cnh rng. Ngy , ngi ic s c nghe li Sch Thnh, v t bng ti, mt ngi m s c xem thy.

10


Nhng ngi hin lnh s cng thm vui mng trong Cha, v nhng k ngho kh s nhy mng trong ng Thnh ca Israel. V chng, ngi th s tht bi, k khinh ngi s b h ngi, ngi mu toan gian c s b tiu dit. l k dng li ni co gian ngi khc, k ra ca thnh m nh la ngi x kin,

11


k ly s nh nhoi m hip p ngi cng chnh. V th, Cha, ng cu chuc Abraham, phn cng nh Giacp li ny: T y Giacp s chng cn phi h ngi v mt; nhng khi xem thy con chu mnh l cng trnh ca tay Ta, ang ca ngi danh thnh Ta gia nh Giacp,

12


th chng s ngi khen ng Thnh ca Giacp v tuyn xng Thin Cha Israel. V tm tr lm lc s c hiu bit; ngi lm bm s hc bit l lut.

l li Cha.

T n Cha.

13


p Ca

Tv 26, 1. 4. 13-14

p:Cha l s sng v l ng cu ti (c. 1a).

14


1) Cha l s sng, l ng cu , ti s chi ai? Cha l ng ph tr i ti, ti s g ai? - p:Cha l s sng v l ng cu ti.

15


2) C mt iu ti xin Cha, mt iu ti kim tm, l ti c c ng trong nh Cha sut i ti, hu vui hng s m m ca Cha, v chim ngng thnh in ca Ngi.

p:Cha l s sng v l ng cu ti.

16


3) Ti tin rng ti s c nhn xem nhng n lnh ca Cha trong ci nhn sinh. Hy ch i Cha, hy sng can trng, hy phn khi tm hn v ch i Cha.

p:Cha l s sng v l ng cu ti.

17


TUNG H TIN MNG

Is 45, 8

Ha-l-luia, Ha-l-lui-a - Hi cc tng tri, hy sng mai; hi ngn my, hy ma ng Cng Chnh, t hy m ra v tr sinh ng Cu Chuc.- Ha-l-lui-a.

18


PHC M:

Mt 9, 27-31

Lm: Cha cng anh ch em.

C: V cng Cha.

Lm: Tin Mng Cha Gisu Kit theo Thnh Mt-thu.

C: Ly Cha, vinh danh Cha.

19


Khi y, Cha Gisu i ngang qua, c hai ngi m chy theo Cha v ku ln ting rng: "Hi Con vua avt, xin thng chng ti". Khi Cha ti nh, nhng ngi m tin li gn Cha. Cha Gisu phn bo h: "Cc ngi c tin rng Ta c th lm vic y khng?"

20


H tha: "Ly Thy, c". By gi Cha s vo mt h v phn: "Cc ngi tin th no, th hy c nh vy". Mt h lin m ra, nhng Cha Gisu truyn cho h rng: "Coi chng, ng cho ai bit". Nhng va ra i, h lin n ting Ngi trong khp min y.

21


l li Cha.

C: Ly Cha Ki-t, ngi khen Cha.

22


PHNG V THNH TH

Ly Cha l Cha C tri t,

Chc tng Cha rng ban cho chng con bnh ny l hoa mu rung t v cng lao ca con ngi, chng con dng ln Cha tr nn bnh trng sinh cho chng con.

C: Chc tng Thin Cha n mun i.

CT: Nh du ch nc ha ru ny, xin cho chng con c tham d vo thn tnh ca ng oi thng thng phn nhn tnh ca chng con.

23


Ly Cha l Cha C tri t,

Chc tng Cha rng ban cho chng con ru ny

l sn phm t cy nho v cng lao ca con ngi,

chng con dng ln Cha

tr nn ca ung thing ling cho chng con.

C: Chc tng Thin Cha n mun i.

24


t chn thnh ln khn thnh

Ly Cha l Thin Cha, xin thng nhn chng con ang ht lng khim nhng thng hi, v xin cho hy l chng con dng trc Tn Nhan hm nay c p lng Cha.

Linh mc ra tay

Ly Cha, xin ra con sch ht li lm, ti con phm, xin Ngi thanh ty.

25


Anh ch em hy cu nguyn

hy l ca ti cng l ca anh ch em c Thin Cha l Cha ton nng chp nhn.

C: Xin Cha nhn hy l bi tay cha, ca tng tn vinh danh Cha, v mu ch cho chng ta cng ton th Hi Thnh Ngi.

26


LI NGUYN TIN L

Ly Cha rt t bi, xin nhn n ca l chng con dng trn bn th Cha trong ngy l knh thnh gim mc Ni-c-la. c chi ca l ny gip chng con c n tha ti v bit lm rng r thnh danh.

27


Chng con cu xin nh c Ki-t, Cha chng con.

C:A-men.

28


- Cha cng anh ch em

- V cng cha

- Hy nng tm hn ln

- Chng con ang hng v Cha

- Hy t n Cha l Thin Cha chng ta

- Tht l chnh ng

29


Li Tin Tng cc Thnh Mc T

Ly Cha l Cha ch thnh, l Thin Cha ton nng hng hu, chng con t n Cha mi ni mi lc, nh c Ki-t, Cha chng con, tht l chnh ng, phi o v em li n cu cho chng con.

30


Cha cho Hi Thnh c hn hoan mng l thnh (Ni-co-la), nh gng sng i sng o c ca ngi, Cha cng c Hi Thnh, nh li ging dy, Cha gio hun, v nh li cu khn p lng Cha, Cha gi gn Hi Thnh.

31


V th, cng vi ton th Thin thn v cc thnh, chng con lun lun ht ca chc tng Cha rng:

32


Thnh! Thnh! Thnh!

Cha l Thin Cha cc o binh. Tri t y vinh quang Cha. Hoan h Cha trn cc tng tri.

Chc tng ng ng n nhn danh Cha.

Hoan h Cha trn cc tng tri.

33


KINH T N II

Ly Cha, Cha tht l ng Thnh, l ngun mi s thnh thin. V th, chng con ni xin Cha dng n Thnh Thn Cha thnh ha nhng ca l ny, tr nn cho chng con

+ Mnh v Mu c Gisu Kit, Cha chng con.

34


Khi t nguyn np mnh chu kh hnh, Ngi cm ly bnh, t n, b ra v trao cho cc mn m ni:

Tt c cc con hy nhn ly m n:

V ny l Mnh Thy,

s b np v cc con.

35


Cng mt th thc y, sau ba n ti, Ngi cm ly chn, cng t n, trao cho cc mn m ni: Tt c cc con hy nhn ly m ung:

V ny l chn Mu Thy,

Mu giao c mi v vnh cu, s ra cho cc con v nhiu ngi c tha ti. Cc con hy lm vic ny m nh n Thy.

36


Ch t: y l mu nhim c tin.

C: Ly Cha, chng con loan truyn Cha chu cht,

v tuyn xng Cha sng li, cho ti khi Cha n.


V vy, ly Cha, khi knh nh Con Cha chu cht v sng li, chng con dng ln Cha bnh trng sinh v chn cu t n Cha, v Cha thng cho chng con c xng ng hu cn trc Tn Nhan v phng s Cha.

38


Chng con tha thit ni xin Cha cho chng con khi thng phn Mnh v Mu c Kit, c quy t nn mt nh Cha Thnh Thn.

39


Ly Cha,

xin nh n Hi Thnh Cha lan rng khp hon cu,

kin ton Hi Thnh trong c mn, cng vi c Gio Hong Bnict,

c Gim Mc (N) chng con v ton th hng gio s.

40


Xin nh n ti t Cha l

(N)

m (hm nay) Cha gi ra khi i ny v vi Cha.

Xin ban cho k cht nh Con Cha, th cng c sng li nh Ngi.

41


Xin Cha cng nh n anh ch em chng con

ang an ngh trong nim hy vng sng li,

v mi ngi, c bit cc bc t tin, ng b, cha m

v thn bng quyn thuc chng con ly trn trong tnh thng ca Cha.

42


Chng con ni xin Cha thng xt tt c chng con, cho chng con c ng hng s sng i i, cng vi c Trinh N Maria, M Thin Cha, cc Thnh Tng (cc thnh TVN) v ton th cc thnh, sng p lng Cha qua mi thi i, v cng vi cc Ngi, chng con c ca ngi v tn vinh Cha, nh c Gisu Kit, Con Cha.

43


Chnh nh Ngi, vi Ngi v trong Ngi,

M mi danh d v vinh quang u qui v Cha

L Cha ton nng,

trong s hp nht ca Cha Thnh Thn n mun i.

C: A-men.

44


NGHI THC HIP L

Ch t: Vng lnh Cha Cu Th, v theo th thc Ngi dy, chng ta dm nguyn rng:

45


Ly Cha chng con trn tri,

chng con nguyn danh Cha c sng, Nc Cha tr n, Cha th hin di t cng nh trn tri.

Xin Cha cho chng con hm nay lng thc hng ngy,/ v tha n chng con / nh chng con cng tha k c n chng con;

xin ch chng con sa chc cm d,/ nhng cu chng con cho khi s d.

46


Ly Cha, xin cu chng con khi mi s d,

xin oi thng

cho nhng ngy chng con ang sng c bnh an.

Nh Cha rng lng thng cu gip,

Chng con s lun lun thot khi ti li v c an ton khi mi bin lon,

47


ang khi chng con mong i nim hy vng hng phc, v ngy tr li ca Cha Gisu Kit, ng Cu chng con.

C: V vng quyn, uy lc v vinh quang l ca Cha n mun i.

48


Ly Cha Gisu Kit, Cha ni vi cc Tng rng: "Thy li bnh an cho cc con, Thy ban bnh an ca Thy cho cc con". Xin ng chp ti chng con, nhng xin nhn n c tin ca Hi Thnh Cha; xin oi thng ban cho Hi Thnh c bnh an v hp nht theo thnh Cha.

Cha hng sng v hin tr mun i. C: A-men.

49


Lm: Bnh an ca Cha hng cng anh ch em.

C: V cng cha.

Lm: Anh ch em hy chc bnh an cho nhau.

CT: Xin cho vic ha Mnh v Mu c Gisu Kit, Cha chng con m chng con sp lnh nhn em li cho chng con s sng mun i.

50


Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin thng xt chng con.

Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin thng xt chng con.

Ly Chin Thin Cha, ng xa ti trn gian:

xin ban bnh an cho chng con.

51


Ch t chp tay c thm:

Ly Cha Gisu Kit, Con Thin Cha hng sng, bi thnh Cha Cha v nh s hp tc ca Cha Thnh Thn, Cha cht ban cho th gian c sng, xin dng Mnh v Mu Thnh Cha y cu con khi mi ti li v mi s d; xin cho con hng tun gi gii rn Cha, v ng con la xa Cha bao gi.

Hay l:

Ly Cha Gisu Kit, con sp rc Mnh v Mu Thnh Cha, xin ng con v th m b xt x v lun pht, nhng nh lng Cha nhn t, xin che ch v cu cha hn xc con.

52


Ly Cha, con chng ng Cha ng vo nh con, nhng xin Cha phn mt li, th linh hn con s lnh mnh.

y Chin Thin Cha, y ng xa ti trn gian, phc cho ai c mi n d tic Chin Thin Cha.

53


Ch t rc Mnh Thnhc thm

Xin Mnh Thnh Cha Kit gn gi con,

cho con c sng mun i.

Ch t rc MuThnh

Xin Mu Thnh Cha Kit gn gi con,

cho con c sng mun i.

Trong lc trng chn

LM: Ly Cha, ming chng con va rc Mnh v Mu Cha, xin cho chng con tip nhn vi tm hn trong sch, v xin cho n hu i ny tr nn linh dc cho chng con c sng mun i.

54


CA HIP L

Ga 15, 16

Cha ni: Khng phi anh em chn Thy, nhng chnh Thy chn anh em, anh em ra i, thu c kt qu, v kt qu ca anh em c lu bn.

55


LI NGUYN HIP L

Chng ta dng li cu nguyn:

Ly Cha, Cha va ban cho chng con ca n em li s sng mun i. Xin cho nim tin ca chng con nh m c thm bn vng, noi gng thnh gim mc Ni-c-la,

56


chng con tuyn xng chn l ngi tin v thc hnh gio hun ngi ging.

Chng con cu xin nh c Ki-t, Cha chng con.

C:A-men.

57


NGHI THC KT L

Lm: Cha cng anh (ch) em

C: V cng cha.

Lm: Xin Thin Cha ton nng l Cha, v Con, v Thnh Thn ban phc lnh cho anh ch em.

C A-men.

Lm: L xong, chc anh ch em i bnh an.

C: T n Cha.

58


c Gm Mc ch t hoc ch ta ban php lnh

NGHI THC KT L

GM: Cha cng anh (ch) em.

C: V cng cha.

GM: Hy chc tng Danh Cha.

C: T by gi v cho n mun i.

GM: n ph tr chng ta ni Danh Cha.

C: L ng to thnh tri t.

59


GM: Xin Thin Cha ton nng l Cha, v Con, v Thnh Thn ban phc lnh cho anh ch em.

C: A-men.

Thy Su (hoc GM): L xong, chc anh ch em i bnh an.

C: T n Cha.

60


KINH TRNG CY

Chng con trng cy rt thnh c M Cha Tri, xin ch ch ch b li chng con nguyn/ trong cn gian nan thiu thn, c N ng trinh hin vinh sng lng.

: Hng cha chng con cho khi s d. A-men.

61


Ly rt thnh Tri Tim c Cha Gi-su,

thng xt chng con.

Ly Tri Tim cc thanh cc tnh rt thnh c B Maria,

cu cho chng con.

Ly ng thnh Giuse l bn thanh sch c B Maria trn i ng trinh,

cu cho chng con.

62


Ly c M La-vang,

* cu cho chng con.

Ly cc Thnh T V o nc Vit Nam.

* cu cho chng con.

N Vng ban s bnh an.

* cu cho chng con.

Nhn danh Cha v Con v Thnh Thn. A-men.

(Kt thc Thnh L)

63


  • Login