slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 138

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME. Eğitim ve Öğretim Kavramları.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME ' - paniz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

A.CEVAT OSMANÇELEBİOĞLU

EĞİTİM UZMANI-PSİKOLOJİK DANIŞMAN

e itim ve retim kavramlar
Eğitim ve Öğretim Kavramları

Eğitim, en genel anlamda bireyde davranış değiştirme sürecidir. Eğitim sürecinden geçen bireyin davranışlarında bir değişme olması beklenir. Varış; eğitim yoluyla kişinin amaçları, bilgileri, davranışları, tavırları ve aklâk ölçülerinin değiştiğini ifade etmektedir. Eğitim sürecine giren kişilerde bu değişmenin istenen yönde olması beklenir. Ertürk; eğitimi bireylerin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci olarak ifade eder.

slide3

Eğitim ve Öğretim Kavramları

Öğretim:İnsan yaşamının belli kesimlerinde kazandırılan, plânlı, programlı, destekli, genellikle bir belge ile sonuçlanan bir süreçtir

Eğitim

Öğretim

slide4
ÖĞRETİM : Bireyin davranışlarında istenilen değişiklikler oluşturmak için Belli Bir mekan ve Zamanda sürdürülen planlı etkinliklerin tümü

Öğretme

Öğrenme

slide5

EĞİTİMİN İKİ BOYUTU

 • PLANLI EĞİTİM (FORMAL)
 • Okul (örgün eğitim)
 • Okul öncesi
 • İlköğretim
 • Ortaöğretim
 • Yükseköğretim
 • Yaygın eğitim
 • Hizmet öncesi eğitim
 • Hizmetiçi eğitim
 • Halk eğitimi

FORMAL EĞİTİMİ İNFORMAL EĞİTİMDEN AYIRAN EN ÖNEMLİ FARK PLANLI VE PROGRAMLI OLMASIDIR….

İnformal eğitim (yapılandırılmamış) eğitim

Planlı Eğitim ( Formal Eğitim)Yapılandırılmış eğitim

e t m n temel lev b rey n mutlu olmasini sa lamaktir
EĞİTİMİN TEMEL İŞLEVİ BİREYİN MUTLU OLMASINI SAĞLAMAKTIR
 • TOPLUMSAL İŞLEVLER
 • Kültürleme
 • Kültürün devamı
 • Toplumsal sorunların çözümüne katkı
 • SİYASAL İŞLEVLER
 • İyi insan, iyi vatandaşın niteliklerini belirlemek
 • İyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek
 • Lider yetiştirmek
 • Bilinçli seçmen yetiştirmek

Temel

İşlevler

 • EKONOMİK İŞLEVLER
 • Bireyin kendine uygun meslek seçmesi
 • İyi üretici ve tüketici yetiştirmek
 • Nitelikli insan gücü yetiştirmek
 • GİZİL İŞLEVLER
 • Eş seçimi
 • Tanıdık sağlama
 • Statü sağlama
 • BİREYSEL İŞLEVLER
 • Kendini gerçekleştime
formal e itim s reci

EĞİTİM PROGRAMI

Formal Eğitim süreci

İŞLEM

GİRDİ

(ÖĞRETME-ÖĞRENME

SÜRECİ)

ÇIKTI (Ürün)

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EĞİTİM DURUMLARI

 • HEDEFLER
 • (İSTENDİK DAVRANIŞLAR)
 • İÇERİK
program belli bir hedefe ula mak i in yap lan d zenek
PROGRAM : Belli bir hedefe ulaşmak için yapılan düzenek.

Niçin ?

Ne ile ?

Nasıl ?

Ne kadar ?

slide10

Eğitimde Program Hiyerarşisi

Eğitim programı

Öğretim programı

Ders programı

Ünite planı

Günlük plan

slide11

Eğitim Programı:

 • Öğrenene okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir.
 • Öğretim Programı :

Okulda ya da okul dışında bireye kazandırılması planlanan derslerin öğretimiyle ilgili tüm etkinlikleri kapsayan yaşantılar düzeneğidir. (Öğrenmeyi kılavuzlama)

slide12

Program Tanımları

Öğretim programı: Eğitim programı içinde ağırlık taşıyan bu kesim, genellikle belli bilgi kategorilerinin bir sistem dahilinde düzenlenmesiyle oluşmaktadır. Örneğin: 9.,10.,11. Sınıflar matematik programı, fen programı, sosyal bilgiler programı.

Ders programı: Konunun özel amaçlarını gerçekleştirmek üzere, belli bir süreye göre planlanmış üniteler, öğretmen-öğrenci etkileşimi, konunun özüne uygun öğretim ilke ve yöntemlerinin uygulanması, programlarda içerik ögesini destekleyen ve zenginleştiren ders kitapları ve diğer materyallerin geliştirilmesi esastır.

Konu planı: Her bir derse girmeden, öğretmenin o derse ilişkin bir plan hazırlaması ise doğaldır.

slide13
Eğitim programı,belirlenen hedefler doğrultusunda planlanan tüm etkinlikleri kapsamaktadır.
 • Öğretim programı ise; bir eğitim basamağında çeşitli sınıf ve derslerdeele alınacak konularla ilgili tüm öğretim etkinliklerini belirler ….
slide14
Müfredat Programı

Çoğu zaman öğretim programı yerine kullanılan bir kavramdır. Oysa müfredat programı bir dersin bir yıl boyunca çerçevesinin çizilmesidir

 • Türkçe dersi 2005-2006 müfredat programı
 • Matematik dersi 2005-2006 müfredat programı v.b
slide15

POSNER’E GÖRE

RESMİ PROGRAM

UYGULAMADAKİ PROGRAM

ÖRTÜK PROGRAM

EKSTRA (FAZLADAN) PROGRAM

İHMAL EDİLEN PROGRAM

slide16

Eğitim Programlarının Milli Eğitim Sistemindeki Yeri ve Önemi

Eğitim Programları

Milli Eğitim Teori Ve Politikaları

Eğitim Uygulayıcıları

“Yönetici, öğretmen, öğrenci, Çevre, diğer ilgililer”

slide17

EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞELERİ

Niçin öğreteceğiz?

HEDEFLERİN

Ne öğreteceğiz?

İÇERİĞİN

EĞİTİM DURUMLARININ

Nasıl öğreteceğiz?

Ne kadar öğrettik?

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ÖĞELERİNİN KARŞILIKLARIDIR…

slide18
Eğitim (Öğretim) Programının Özellikleri

İyi (etkili) bir eğitim programı aşağıdaki Özelliklere sahip olmalıdır:

 • Görevsel (işlevsel) olmalıdır; Konuların toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi Özelliğidir (yaşama dönüklük).
 • Çerçeve Program özelliği: Öğrenme-öğretme etkinliklerine ilişkin konuların genel hatlarıyla belirlenmesi ve ayrıntılara girmemesi durumudur. Konular, üniteler ve genel başlıklar şeklinde belirlenir.
slide19
Esnek Olmalıdır. Öğretmen eğitim programındaki konulan ve etkinlikleri görev yaptığı yörenin ekonomik, sosyal Özellikleri ile Öğrencilerin İlgi, ihtiyaç, beklenti ve seviyelerine göre düzenlenmesidir.
 • Değişmez ve genel olma Özelliği: Belli konuların ülkemizdeki bütün okullarda işlenmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Örnek : 10 Kasım\'ın olduğu haftada ülkemizdeki bütün okullarda Atatürk\'ü anma etkinliklerinin yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.UygulayıcıIara yardımcı olmalıdır.
 • Toplumun değer görüş ve isteklerine uygun olmalıdır.
 • Bilimsel olmalıdır:
 • Bir amaca yönelik olmalıdır:
slide20

PROGRAM GELİŞTİRME KAVRAMI

Tanım:

“Gerek okul içinde gerekse okul dışında Millî Eğitimin ve okulun amaçlarını etkinlikle geliştirmek ve gerçekleştirmek üzere düzenlenen muhteva ve faaliyetlerin; uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerle

Geliştirilmesine yönelmiş koordine çabaların tümüdür.”

slide21

PROGRAM GELİŞTİRME (CURRICULUM DEVELOPMENT)

HEDEFLERİN

İÇERİĞİN

EĞİTİM DURUMLARININ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

DÖNÜK KOORDİNELİ FAALİYETLERİN TAMAMIDIR…

İHTİYAÇ

slide22

PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMALARININ KAPSAMI

Okulun öğrenme koşullarının geliştirilmesi

Öğrencilerin yaşantılarının geliştirilmesi

Öğretim imkânlarının “zaman”, “mekan”, “araçlar” ve “gereçler” yönünden geliştirilmesi

Öğretmenlerin ve diğer ilgililerin bilgi yapısı, öğrenme, öğretim, değerlendirme vb. konularda sürekli biçimde bilgilendirilmesi

Eğitim amaçlarının en üst düzeyde gerçekleşmesi için ilgililerin istekli hâle getirilmesi vb.

slide23

PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ

Düzeltilmiş program

Eğitim Durumları

Değerlendirme

Hedefler

DEĞERLENDİRME

HAZIRLIK

UYGULAMA

program geli tirme s recinin ba l ca ilkeleri
Program geliştirme sürecinin başlıca ilkeleri
 • Uygulanmakta olan programlar,araştırma geliştirme faaliyetleri ile değerlendirilerek geliştirilir
 • Program geliştirme dinamik (Dirik) ve devamlılığı olan bir süreçtir
 • Program geliştirme süreci uygulanmakta olan eğitimin kalite kontrolünü yapar
 • Program geliştirme süreci,eğitim programının öğelerini sistem bütünlüğü yaklaşımıyla inceler
 • Operasyonel (İşlemsel) bir süreçtir.
program gel t rmen n zell kler
PROGRAM GELİŞTİRMENİN ÖZELLİKLERİ

Hazırlanmış olan bir programın araştırmacı bir yaklaşımla uygulamada geliştirilmesidir. Masa başında yapılan bir çalışma değildir.

Program Geliştirme merkezden okula, okuldan merkeze doğru haberleşme gerektiren bir süreçtir.

Program Geliştirme devamlı, kapsamlı ve uygulamalı bir süreçtir.

Program Geliştirmede, değerlendirme önemli ve sürekli bir yer tutar.

Program Geliştirme ekip çalışmasını gerektirir.

program gel t rmen n temeller
PROGRAM GELİŞTİRMENİN TEMELLERİ

FELSEFİ TEMELLER (HEDEFLER)

SOSYAL TEMELLER (TOPLUMUN İHTİYAÇLARI..)

PSİKOLOJİK TEMELLER (ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ, GELİŞİM PSİKOLOJİSİ, HEDEFLERİN ULAŞILABİLİRLİĞİ)

EKONOMİK TEMELLER (Maliyet)

TARİHİ TEMELLER (HİÇ İBRET ALINSAYDI TEKERRÜR EDERMİYDİ?)

BİREYSEL TEMEL

slide27
Hedeflerin ve içeriğin düzenlenmesinde bireylerin bedensel ve zihinsel gelişim özellikleri; öğrenme öğretme sürecinde ise çok büyük oranda öğrenme modelleri ile öğrenme kuramları kullanılır.

Yukarıdaki süreçler program geliştirme çalışmalarının hangi temeli ile ilgilidir?

Psikolojik temel

slide28

psikoloji

psikoloji

 • I. Varsayımlarda açıklığa varmada
 • II. Hedeflerin öğrenci düzeyine uygunluğunu belirlemede
 • III. Hedefleri önem sırasına koymada
 • IV. Kullanılacak yöntem ve teknikleri belirlemede
 • Yukarıdakilerden hangileri hedeflerin oluşturulması aşamasında felsefeden yararlanılan konular arasında yer alır?
slide29
Program geliştirme çalışmalarında felsefeden yararlanılır. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin etkilediği aşama ve süreçlerden biri değildir?

A- İçeriğin seçilmesi ve örgütlenmesi

B- Hedeflerin belirlenmesi

C- Hangi konuların değerli olduğunun belirlenmesi

D- Öğretme yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi

E- Öğretim maliyetinin çıkarılması

E

slide30

PROGRAM GELİŞTİRMEDE FELSEFİ TEMELLER

Felsefe ;

 • Biz kimiz?
 • İnanç ve değerlerimiz neler?
 • Var olma nedenimiz nedir?
 • Ne olmak istiyoruz?
 • Nereye gideceğiz?
 • Gerçek nedir?
 • Doğru nedir?

Sorularının yanıtını arama çabasıdır.

slide31

EPİSTEMOLOJİ (BİLGİ SORUNU)BİLGİ NEDİR? BİLGİNİN KAYNAĞI NEDİR? BİLGİNİN DOĞRULUĞUNA VE YANLIŞLIĞINA NASIL KARAR VERİLİR? DOĞRU BİLGİ NEDİR? ….

AKSİYOLOJİ (DEĞER BİLİMİ) (ETİK – ESTETİK)

AHLAK-AHLAKSIZLIK, İYİ-KÖTÜ, ÖZGÜRLÜK-TUTSAKLIK, ERDEERDEMSİZLİK, GÜZELLİK-ÇİRKİNLİK, MUTLULUK-MUTSUZLUK…. NEDİR?

ONTOLOJİ (VARLIK BİLGİSİ)

İLK NEDİR? GERÇEK NEDİR? İNSAN, RUH, TANRI NEDİR? VARLIK VE YOKLUK NEDİR? TANRI VAR MIDIR, YOK MUDUR? EVREN AKILLICA BİR DÜZENB İÇİNDEMİDİR?

MANTIK (AKIL YÜRÜTME)

AKIL NEDİR? AKLIN KURALLARI VAR MIDIR? VARSA NELERDİR? DOĞRU DÜŞÜNME NEDİR? DOĞRU DÜŞÜNMENİN KURALLARI NELERDİR?

slide32

Eğitim Felsefesi

 • Okulların ne için olduğunu,(iş görüsünü)
  • Hangi konuların öğretilmesi gerektiğini
  • Öğrencilerin nasıl öğrendiğini
  • Eğitimin hedeflerini
  • İçeriğin seçilmesi ve örgütlenmesini
  • Öğrenme-öğretme sürecini belirlemede
 • kısaca program geliştirmenin her öğesi felsefeye dayanır.
deal zm
İDEALİZM

GERÇEĞİ RUHSAL SAYAN BİR FELSEFE ÖĞRETİSİDİR. GERÇEK, MADDİ VE FİZİKSEL OLMAKTAN ÇOK METAFİZİK VE RUHSAL MAHİYETTEDİR.

GERÇEĞE GİDEN YOL SADECE BİLİMSEL YÖNTEMLE OLMAYIP (GÖZLEM VE DENEY) SEZGİSEL DÜŞÜNMEDE ÖNEMLİDİR. BİLGİNİN KAYNAĞI AKIL VE DÜŞÜNCELERDİR.

İYİ, DOĞRU VE GÜZEL EVRENSELDİR. TÜM İNSANLAR İÇİN DEĞERLER MUTLAKTIR VE DEĞİŞMEZ.

OKULDA KÜLTÜREL MİRASIN AKTARILMASINA VE DEĞERLERİN ÖĞRETİLMESİNE ÖNEM VERİLMELİDİR. EĞİTİM, İNSAN AKLI VE ZİHİNSEL SÜREÇLERİNİN GELİŞTİRİLMESİDİR. FELSEFE, MANTIK, AHLAK GİBİ DERSLER EĞİTİMİN TEMELİDİR.

EFLATUN (PLATON)’UN GÖRÜŞLERİNE DAYANIR. LİBERAL EĞİTİM ÖNEMLİDİR.

real zm
REALİZM

TEMELDE İDEALİZME KARŞIT OLARAK DOĞMUŞTUR

VAROLAN HERŞEY GERÇEKTİR. DIŞ DÜNYA İNSANIN ALGILAMASINDAN BAĞIMSIZDIR

BİLGİ; DUYGU VE ARZULARDAN ÖTE AKLA BAĞIMLIDIR. BU DÜŞÜNCE NESNELLİĞİ DOĞURMUŞTUR.

pragmat zm
PRAGMATİZM

ÖNYARGILARIN YERİ YOKTUR, SONUÇLAR DEĞERLENDİRİLİR. SONUÇLARA BAKILIR; BİR ŞEYİN YARARI ZARARINDAN FAZLAYSA O ŞEY İYİDİR, DOĞRUDUR.

İNSAN DENEYİMİNE DAYANDIĞINDAN EĞİTİMDE AMAÇ VE YÖNTEMLERE SÜREKLİ DÜZELTME VE ESNEKLİK İMKANI VERİR.

EĞİTİMDE ÇIKIŞ NOKTASI KONU DEĞİL ÖĞRENCİDİR. EĞİTİM HAYATIN KENDİSİDİR.

BİR DÜŞÜNCENİN DOĞRULUĞU ONUN BAŞARISINA BAĞLIDIR. DEĞİŞİM GERÇEĞİN ESASIDIR.

varolu uluk egz stans yal zm
VAROLUŞÇULUK (EGZİSTANSİYALİZM)

İNSANI MERKEZE ALIR. İNSAN HAYATTA ANLAM ARAYAN ÖZGÜR BİR VARLIKTIR. İNSAN BİRİCİKTİR, HERŞEYİN ÜSTÜNDEDİR, HİÇKİMSE BAŞKASINA KARIŞMAMALIDIR.

EĞİTİMİN AMACI ÖZGÜRLÜKLERİN ARTMASIDIR. HER ÖĞRENCİ KENDİ DEĞER SİSTEMİNİ KENDİ OLUŞTURMALIDIR.YETİŞKİNLERİN GÖREVİ ONLARI ZORLAMADAN YARDIMCI OLMAKTIR.

ÖĞRETMEN BİLGİ VEREN, SORUN ÇÖZEN OLMAMALI; ÖĞRENCİLERİN KİŞİLİĞİNİ GELİŞTİREN BİRİ OLMALI.

EĞİTİMDE UYGULANABİLİRLİĞİ ZORDUR.

slide37

2009 KPSS

B

İyinin, doğrunun ve güzelin evrenselliğini, değerlerin mutlak olduğunu ve değişmezliğini, tutarlılık kavramının önemli olduğunu savunan bir öğretmen, öğrencilerine seçme özgürlüğü tanımakta, onların seçme ve karar verme becerilerini geliştirmek istemektedir.

Bu öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gerçekçi

B) İdealist

C) Yararcı

D) Varoluşçu

E) İlerlemeci

da m c l k
DAİMİCİLİK

Gerçek bir entellektüel olan Öğretmen Deniz, akıllı öğrencilerini hayata hazırlamak ve karakterli insanlar yetiştirmek için onlara klasik eserler okutmaktadır. Değişmeyen değerlerden ve evrensel eğitimden yanadır ve öğrencilerine sabit bir eğitim uygular.

slide39

Geleneksel eğitimin işleyişi

Öğrenciler okula değişik bilgi ve becerilerle gelirler

Her öğrenci aynı yolu izler

Şimdiki durum

Yol (eğitim)

UlaşılacakHedef

slide40

Eğitim Felsefeleri

 • Daimicilik :( Prenializm)
 • Eğitim evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillenmelidir.insanın doğası ve ahlaki ilkeleri değişmez.İnsanların bu değişmez gerçeklere göre yetiştirilmesi gerekir.Eğitim sağlam ve doğru karakterli insan yetiştirmeli ve zihinsel eğitime önem verilmelidir.
 • İlkeleri:
 • Konuların öğretilmesi önemlidir
 • Değişmeyen evrensel bir eğitim
 • Entelektüel eğitim
 • Eğitim hayatın kopyası değil, ona hazırlıktır
 • Kültürü yeni kuşaklara aktarma
 • Maddi ve manevi eğitim
 • Klasik eserler eğitimi
slide41

Eğitim Felsefeleri

 • Esasicilik (Essentializm)
 • Öğrencilere bütün insanların sahip olması gereken temel esaslar, geçmiş tecrübe ve değerler öğretilmelidir. İnsanın iradesinin eğitilmesi için manevi eğitim ağırlıklı olmalıdır.Zamanın tecrübesinden geçmiş kalıcı temel konuların ve değerlerin öğretilmesi esastır.
 • İlkeleri:
 • Öğrenmenin doğasında çok sıkı çalışma ve çoğu zaman zorlanma vardır.Disipline önem verilmelidir.
 • Eğitim öğretmen merkezli olmalıdır.
 • Eğitim sürecinin özünü konu alanının çok iyi özümlenmesi oluşturur.
 • Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır.
 • Soyut düşünme, alıştırma ve ezberleme yöntemleri kullanılmalıdır.
slide42

Eğitim Felsefeleri

 • İlerlemecilik : Progressivizm)
 • Pragmatik felsefenin eğitime uygulanışıdır.Eğitimciler yeni bilgi ve çevredeki değişmeler ışığında politika ve yöntemlerini seçmeye hazır olmalılar.Eğitimin özü topluma uyumda değil tecrübelerin sürekli yeniden inşa edilmesindedir.Böylece geçmişteki yaşantılar,gelecekteki davranışları daha doğru,daha iyi,daha güzele yönlendirilmesine yardım eder.
 • İlkeleri:
  • Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
  • Öğretimde problem çözme yöntemi esas alınmalıdır.
  • Okul yaşama hazırlık değil yaşamın kendisi olmalıdır.
  • Öğretmenin görevi yönetmek değil rehberliktir
  • Okul öğrencileri yarıştırmaktan çok, işbirliğini sağlamalıdır.
  • Demokratik eğitim ortamı
slide43

Eğitim Felsefeleri

 • Yeniden Kurmacılık (Reconstructionism)
 • İlerlemeciliğin devamıdır. eğitimin amacı toplumu yeniden düzenlemek ve toplumda gerçek demokrasiyi yerleştirmektir.Eğitim sosyal reform hareketi oluşturmada önemli araçlardan biridir.
 • İlkeleri:
  • Eğitim yeni bir toplumsal düzen yaratmalıdır
  • Toplumun yapılandırılmasında, yeni düzenin oluşturulmasında temel sorumluluk okullardadır
  • Esas güç öğretmenlerdedir.Öğretmen yeniden eğitimin merkezindedir.
  • Eğitim davranış bilimlerinin bulgularına dayalı olarak toplumu yeniden inşa etmelidir. (john dewey)
slide44

Yeni eğitimin işleyişi

Öğrenciler okula değişik bilgi ve becerilerle gelirler

Her öğrenci farklı bir yol izler

Şimdiki durum

Yol (eğitim)

UlaşılacakHedef

slide45
Evrende sabit bir düzenin varolduğu ve evreni yöneten yasaların değişmediği anlayışını savunan ve dünyanın maddi ve manevi değerlerinin öğretilmesinde klasik eserlerin önemini vurgulayan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

Daimicilik

slide46
Eğitimin amacı; insanlara kültürel birikimi aktarmak, akıllarını kullanma yollarını geliştirmek ve mutlak doğrulara ulaştırarak onları mutlu etmektir. İnsan aklını merkeze aldıklarından, konu alanının sistematik disiplinlere ayrılarak organize edilmesinin düşünmeyi kolaylaştırdığını kabul ederler.

Bu anlayışın yer aldığı eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

Daimicilik

slide47
Eğitim programının odağını, klasik konuların ve edebi çözümlemelerin oluşturduğu, katı program anlayışının yer aldığı eğitim felsefesi hangisidir?

İlerlemecilik

Yeniden kurmacılık

Esasicilik

Daimicilik

Gerçekçilik

esas c l k
ESASİCİLİK

Gerçek bir idealist olan Esin öğretmen, geleneksel öğretimden yanadır, konuları ezberlemeleri için öğrencileri zorlamakta, cezalandırmaktadır. Kültürel değerleri aktarır.

(tabularasa)

lerlemec l k
İLERLEMECİLİK

Okulunu hayatın kendisi olarak gören öğrenci İbrahim, rehber öğretmeni Dewey’le birlikte problem çözmekte, yaparak öğrenmektedir. İkiside demokrasinin faydasına ve toplumun gelişmesi gerektiğine inanır.

slide50
Eleştirel düşünmeyi öğrencilerinde geliştirmeyi amaçlayan bir öğretmenin eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

Daimicilik

Esasicilik

İlerlemecilik

Realizm

Varoluşçuluk

slide51
Kemal öğretmen yeni ilköğretim programlarının bireylerin öğrendikleri bilgilerle yaşam arasında bağ kurmalarını sağladığı, bilgiyi özümlediklerini söylemiştir.

Buna göre Kemal öğretmen aşağıdaki hangi felsefi akımdan etkilenmiştir?

slide52

Yeni ilköğretim programlarının dayandığı öğrenme yaklaşımları, öğrenenlerin öğrendikleri bilgilerle günlük yaşamları arasında bağlantı kurmalarına , bilgiyi özümlemelerine ve kalıcı bilgi edinmelerine fırsat vermektedir.

Bu özellikler dikkate alındığında yeni ilköğretim programlarının ağırlıklı olarak hangi eğitim felsefesine dayandırıldığı söylenebilir?

yen den kurmacilik
YENİDEN KURMACILIK

Toplumu yeniden yapılandırmak için varolduğunu düşünen öğrenci Yaşar, öğretmenlerini sosyal reformun temsilcileri olarak görmektedir. Eğitimde fırsat eşitliğine inanır.

slide54
Bir eğitim felsefesi olan daimicilik, eğitimin evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillendirilmesi üzerinde durur. Aşağıdakilerden hangisi daimicilik eğitim felsefesinin temel ilkelerinden biri değildir?

A)Eğitim sürecinde evrensel öğretim yapılmalıdır.

B)Entelektüel eğitim verilmelidir

C)Geçmiş deneyimler bugünün eğitimine yöne verir

D)Klasik eserlere eğitimde yer verilmelidir

E)Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği vardır

en tutucu olandan itibaren s ralama
En tutucu olandan itibaren sıralama

Daimicilik

Esasicilik

İlerlemecilik

Yeniden kurmacılık

a a dakilerden hangisi esasicilik g r n n temel ilkelerinden de ildir
Aşağıdakilerden hangisi esasicilik görüşünün temel ilkelerinden değildir?

A-Öğrenme çok çalışmayı gerektirir

B-Eğitimde girişim öğrenciden çok öğretmende olmalıdır

C-Eğitim sürecinin özünü konu alanının çok iyi özümlenmesi oluşturur

D-Okulda zihinsel disiplin yaklaşımlarının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır

E-Öğretimde problem çözme yöntemi kullanılmalıdır

E

slide57

Eğitim programları aynı zamanda öğrencilerin yaratıcılıklarına ve kişisel ihtiyaçlarına da yer vermelidir. Eğitimin yaşam boyu devam ettiği düşünüldüğünde örgün eğitim dışında da bireylere ihtiyaç duyacakları eğitim faaliyetleri düzenlenmelidir. Yukarıda sözü edilen programlar, aşağıdakilerden hangileridir?

A- Örtük program – Yaygın eğitim programları

B- Modüler program – Örgün eğitim programları

C- Programlı öğretim – yükseköğretim programları

D- Bireysel program – Örtük program

E- Yaygın eğitim programları – Özel eğitim programları

A

e itim programlar rencilerin ihtiya lar na g re haz rlanmal programlar renci merkezli olmal d r
Eğitim programları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmalı, programlar öğrenci merkezli olmalıdır.

Bu düşünceyi yansıtan eğitim felsefesi aşağıdakilerden hangisidir?

A- İlerlemecilik

B- Daimicilik

C- Esasicilik

D- Yeniden kurmacılık

E- Varoluşçuluk

A

slide59
Program geliştirme çalışmalarında felsefeden yararlanılır. Aşağıdakilerden hangisi felsefenin etkilediği aşama ve süreçlerden biri değildir?

A- İçeriğin seçilmesi ve örgütlenmesi

B- Hedeflerin belirlenmesi

C- Hangi konuların değerli olduğunun belirlenmesi

D- Öğretme yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi

E- Öğretim maliyetinin çıkarılması

E

slide60

OKUMA, YAZMA VE MATEMATİĞE AĞIRLIK VEREN BİR EĞİTİM PROGRAMININ AŞAĞIDAKİ EĞİTİM FELSEFELERİNDEN HANGİSİNDEN ETKİLENDİĞİ KESİNLİKLE SÖYLENEBİLİR?

A-PRAGMATİZM

B-DAİMİCİLİK

C-ESASİCİLİK

D-VAROLUŞÇULUK

E-İLERLEMECİLİK

Esasicilik konu manyağı bir eğitim felsefesidir. Cevap C

slide61
VAROLUŞÇULUĞUN ETKİLİ OLDUĞU EĞİTİM PROGRAMI İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KESİNLİKLE SÖYLENEBİLİR?

A-İÇERİĞİN ÖĞRENCİLERE KAZANDIRILMASI ÖNEMLİDİR

B-OKUL ORTAMI BİREYLERDE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ MEYDANA GETİRECEK ŞEKLDE DÜZENLENMELİDİR

C-HEDEFLER, GÖZLENEBİLİR DAVRANIŞLAR ŞEKLİNDE İFADE EDİLMELİDİR

D-PROGRAMIN AMACI BİREYİN KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİNİ SAĞLAMAKTIR

E-BİREYLERİN BİLİŞSEL NİTELİKLERİNİ GELİŞTİRECEK AKTİVİTELER TEMELE ALINMALIDIR

D

slide62

EĞİTİM FELSEFELERİ EĞİTİM PROGRAMLARININ FARKLI ÖĞELERİNE AĞIRLIK VERİR. İÇERİĞE ÖNEM VEREN İKİ EĞİTİM FELSEFESİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

A-İLERLEMECİLİK-YENİDEN KURMACICLIK

B-DAİMİCİLİK-İLERLEMECİLİK

C-YENİDEN KURMACILIK-ESASİCİLİK

D-ESASİCİLİK-İLERLEMECİLİK

E-ESASİCİLİK-DAİMİCİLİK

E

slide63

“GERÇEKLİK DEĞİŞMEYEN NESNEDİR. EĞİTİM, ÖĞRENCİLERE DEĞİŞMEYEN EVRENSEL GERÇEKLERİ AKTARMALIDIR.”GÖRÜŞÜNÜ TEMEL ALAN EĞİTİM FELSEFESİ HANGİSİDİR?

A-İLERLEMECİLİK

B-DAİMİCİLİK

C-YENİDEN KURMACILIK

D-ESASİCİLİK

E-VAROLUŞÇULUK

B

a a idak lerden hang s lerlemec l n kapsadi i lkelerden de ld r
AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İLERLEMECİLİĞİN KAPSADIĞI İLKELERDEN DEĞİLDİR?

A-DEMOKRATİK EĞİTİM ORTAMI SAĞLANMALIDIR.

B-EĞİTİM, ÖĞRENCİLEREİN AKTİF KATILIMII SAĞLAMALIDIR

C-OKUL, ÖĞRENCİLERİ İŞBİRLİĞİNE YÖNLENDİRMELİDİR

D-OKUL, BİREYİ YAŞAMA HAZIRLAYICI BİLGİLERİ KAZANDIRMALIDIR

E-ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİNİN BİLGİYE ULAŞMASINDA REHBER ROLÜ ÜSTLENMELİDİR

D

slide65
Aynı okulda görev yapan iki Türkçe öğretmeninden Aylin Hanım; dersinde Tolstoy, Dostoyevski gibi yazarların kitaplarını okutup bu sınvalardan yazılı sınav yaparken Zarife Hanım; Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özelliklerini ezberletmiş ve bu konudan yazılı sınav yapmıştır.

Bu iki öğretmenin belirlediği eğitim felsefeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

DAİMİCİLİK - ESASİCİLİK

slide66
YOLSUZLUK, RÜŞVET, AÇLIK, SAVAŞ GİBİ TOPLUMSAL PROBLEMLERİ OKUL ORTAMINA GETİREN EĞİTİM FELSEFELERİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİLERİDİR?

A-YENİDEN KURMACILIK-ESASİCİLİK

B-DAİMİCİLİK-İLERLEMECİLİK

C-İLERLEMECİLİK-YENİDEN KURMACILIK

D-ESASİCİLİK-İLERLEMECİLİK

E-ESASİCİLİK-DAİMİCİLİK

C

esas c l kle lg l olarak hang s yanli tir
ESASİCİLİKLE LGİLİ OLARAK HANGİSİ YANLIŞTIR?

A-ÖĞRENMENİN DOĞASINDA SIKI ÇALIŞMA VE ZORLAMA VARDIR

B-EĞİTİMDE VURGU, ÖĞRENCİDEN ÇOK KONU ALANINDADIR

C-EĞİTİMİN İŞLEVİ KÜLTÜREL MİRASI ÖĞRENCİYE AKTARMAKTIR

D-ÖĞRENCİLER BİRER PROBLEM ÇÖZÜCÜDÜR

E-ÖĞRETİMDE SUNUŞ YOLU ÖNEMLİDİR

D

slide68
Öğretmenin öğrettiği “su 100 derecede kaynar” ifadesini sorgulayan , doğru olup olmadığına dair deneyler yapan bir öğrencinin bu davranışı aşağıdaki hangi felsefe alanının işlevselliğine örnek olur?
 • A-ontoloji
 • B-epistemoloji
 • C-aksiyoloji
 • D-mantık
 • E-metafizik

B

program tasarimi yakla imlari
PROGRAM TASARIMI YAKLAŞIMLARI

Sorun Merkezli

Yaklaşım

Öğrenen merkezli

yaklaşım (Etkinliğe Dayalı)

Konu alanı merkezli

(Ders merkezli) yaklaşım

 • Yaşam Şartları
 • Çekirdek (core)Korelasyon Desen,
 • Disiplinler arası yaklaşım
 • Toplumsal sorunlar

Ve yeniden kurmacılık

 • Çocuk Merkezli
 • Yaşantı Merkezli
 • Romantik (radikal)
 • Hümanistik tasarım
 • Konu tasarımı
 • Geniş Alan tasarımı
 • Disiplin tasarımı
 • Süreç tasarımı
slide70
Geniş alan Tasarımı

Alanların Bütünleştirilmesiyle program düzenlenir.

Sosyal Bilgiler

Fen Bilgisi

Hayat Bilgisi

Fen Bil. +Sosyal Bil.

Tarih +Coğrafya

Fizik+ Kimya+ Biy.

Fizik

Tarih

Atom Fiziği + Quantum Fiziği

Osmanlı Tarihi+ İlkçağ tarihi

Amaç konuları genel hatlarıyla Yüzeysel öğretmektir.

slide71
Disiplin Tasarımı

Alanların Ayrıştırılmasını ve konuların derinlemesine öğretilmesini savunur.

Fizik

Tarih

Osmanlı Tarihi

İlkçağ tarihi

Quantum Fiziği

Atom Fiziği

Amaç uzmanlaşmayı sağlamaktır.

ekirdek core
Çekirdek (Core)
 • Derslerin Temel (mihfer) Derslerle (Fen+Sosyal) İlişkilendirilmesini savunur.
disiplinler aras yakla m
Disiplinler Arası Yaklaşım
 • Derslerin diğer derslerle İlişkilendirilmesini savunur.
ara d s pl n alanlari
ARA DİSİPLİN ALANLARI
 • AFET EĞİTİMİ ve GÜVENLİ YAŞAM
 • GİRİŞİMCİLİK
 • İNSAN HAKLARI VE VATANDAŞLIK
 • ÖZEL EĞİTİM
 • REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA
 • SAĞLIK KÜLTÜRÜ
 • SPOR KÜLTÜRÜ VE OLİMPİK EĞİTİM
program geli tirmenin planlanmas
Program geliştirmenin planlanması

PROGRAM ÇALIŞMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

 • 1.GRUP : Program karar ve koordinasyon grubu
 • 2.GRUP: Program çalışma grubu
 • 3.GRUP : Program danışma grubu üyeleri
slide79
1.GRUP : PROGRAM KARAR VE KOORDİNASYON GRUBU

A- Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcileri

 • İlgili Genel Müdürlük Temsilcisi/temsilcileri
 • Talim Terbiye Kurulu Temsilcisi
 • Teftiş Kurulu temsilcisi

B-Öğretmen örgütlerinin temsilcileri

 • Konu alanı Öğretmenlerinin temsilcisi
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi
 • İşçi ve işveren temsilcisi
 • Meslek odası ve birliği temsilcisi

C- Veli Temsilcileri

 • Okul-Aile birliği temsilcisi
 • Okul koruma derneği temsilcisi
 • Öğrenci velisi temsilcisi
 • D- Öğrenci temsilcisi ( Orta ve yüksek öğretim düzeyinde)
slide80
2.GRUP : Program çalışma grubu (tam süreli çalışma grubu)
 • Eğitimde program geliştirme uzmanı
 • Eğitimde ölçme ve değerlendirme uzmanı
 • İlgili konu-alanı uzmanı (üniversiteden bu alanın uzmanı)
 • İlgili konu alanı öğretmenleri (uygulayıcıları)
slide81
3. GRUP : Program Danışma Grubu
 • Eğitim felsefecisi
 • Eğitim psikoloğu
 • Eğitim sosyoloğu
 • Eğitim ekonomisti
 • Eğitim denetçisi
 • Okul yöneticisi
 • Eğitim teknoloğu
 • İletişim uzmanı
program geli tirme ak emas
Program geliştirme akış şeması

BAŞLA

EĞİTİM DUR.HAZ.

PROGRAM GEL.KOM.

OLUŞTUR

İZLEME TESTİ HAZ.

ÇALIŞMA PLANI.HAZ.

DÜZEY BEL. TESTİ HAZ.

İHTİYAÇ BELİRLE

PROGRAMI DENE-DÜZELT VE

SONUÇLARI RAPORLAŞTIR.

HED.YAZ

DAV.YAZ

BİTİR

İÇERİK ANALİZİ YAP

BELİRTKE TAB. YAP

ht ya saptama
İHTİYAÇ SAPTAMA

1.Toplumun beklenti ve ihtiyaçları nelerdir?

2.Bireyin ihtiyaçları nelerdir?

3.Konu alanı ile ilgili ihtiyaçlar nelerdir?

htiya saptamada temel sorular
İhtiyaç saptamada temel sorular
 • Genel durum nedir?
 • Öğrencilerle ilgili genel veriler nelerdir?
 • Ders kitaplarının içeriği nasıldır?
 • Eğitim programının hedefleri neler olmalıdır?
 • Eğitim programları hangi açılardan hedeflere ulaşamamaktadır?
 • Eğitim programlarının hangi yönleri incelenmelidir?
 • Bilimde hangi değişiklikler olmuştur?
slide85

İhtiyaçları DeğerlendirmeSüreci

 • Hazırlık
 • Bilgi toplama
 • Bilgilerin analizi
 • Bilgilerin rapor edilmesi
 • Bilgilerin kullanımı
slide86

İhtiyaç değerlendirme süreci “ne” ile “ne olmalı” arasındaki farkın,kurumlar ya da bireyler açısından belirlenmesi ve bu farkın nasıl kapatılacağı yönünde önceliklerin belirlenmesi sürecidir.İhtiyaç değerlendirme süreci tamamlandığında;-Nereye doğru yol alındığınıVe-Niçin yol alındığı ortaya çıkar

slide88

Analitik YaklaşımGelecekte ulaşılmak istenen hedeflerle,Mevcut durum arasındaki farka göre gelecekteki hedeflere ulaşmak için ihtiyaçların tespitine dayanır.

-

=

EĞİTİM

İHTİYACI

MEVCUT

YETERLİLİKLER

GELECEKTE OLMASI GEREKEN

YETERLİLİKLER

slide89
Demokratik yaklaşım

Toplum çoğunluğunun(BASKI GRUPLARININ) ihtiyaçlarının ve beklentilerinin dikkate alınması temeline dayanır.

slide90

Betimsel YaklaşımBilgi-Beceri ve tutumların kazandırılmasının(eğitim yaşantıları ile) bireye sağlayacağı yarar ile bu kazanımlardan bireyin yoksun olması durumunda ortaya çıkacak zararının belirlenerek ihtiyacın belirlenmesi prensibine dayanır.

slide91
Hedef:Planlanmış ve düzenlenmiş yaşantılar yoluyla kazandırılması kararlaştırılan davranış değişiklikleridir.

HEDEF

hedeflerin taksonomisi s n fland r lmas

Uzak Hedefler (ülkenin politik felsefesini yansıtır.)

Genel Hedefler (okulun hedefleri eğitim felsefesine dayanır)

Özel hedefler ( Dersin hedefleri)

Bilişsel

Duyuşsal

Psiko-motor

Hedeflerin taksonomisi (sınıflandırılması)
 • M.E.B hed.
 • Okulun hed.
 • Derslerin hed.
 • Konuların hed.
hedefler n n tel kler
HEDEFLERİN NİTELİKLERİ
 • Hedefler, öğretmenin değil, öğrencinin neler yapması gerektiğini belirtmelidir.
 • Hedefler, öğrenme sürecine değil, öğrenme ürününe dönük olmalıdır.
 • Hedefler, öğrenme ürününü gösterecek biçimde olmalıdır.
 • Hedef, içeriğe değil, öğrenme ürününe dayalı olmalı. Konu başlığı hedef ifade etmez.
 • Hedef, tek tip öğrenme ürününü ifade etmelidir.
 • Hedef, öğrencilerin kazanacağı davranışı gösteren bir eylemle ifade edilmelidir.
slide94

Eğitim psikolojisi

Eğitim felsefesi

Eğitim sosyolojisi

Eğitim ekonomisi

ADAY

HEDEFLER

HEDEF

slide95

HEDEF

HEDEFLERİN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARINA (KAZANIMA) DÖNÜŞTÜRÜLMESİEğitimde her türlü değerlendirme işleminin yapılabilmesi ,Eğitim durumlarının düzenlenebilmesi Programların geliştirilebilmesi, Ölçütler, standartlar belirleyebilmek İçin, Hedefler Davranışa (Kazanıma) Dönüştürülür

hedef yazma lkeleri
Hedef Yazma İlkeleri

1.Öğrenci yaşantısına dönüklük

2.Açık-seçiklik

3.Genellik ve sınırlılık

4.Konu alanı ile ilişiklik

hedef ve davran yazmada farkl yakla mlar
Hedef ve davranış yazmada farklı yaklaşımlar
 • Aşamalı Hedef Yazma Yaklaşımı

Bloom’un aşamalı sınıflama yaklaşımını temel almaktadır.

slide98

Ör: Alan : Duyuşsal

Düzey : Değer verme

Hedef : Sınıfını temiz tutmayı kendine iş ediniş.

Davranışlar : 1) Yeri ve zamanı gelince konuyu savunan konuşmalar yapma.

2) Bu konu ile ilgili tartışma.

3) Bu konuyu savunan yazılar yazma.

4) Bu konu ile ilgili toplantılar düzenleme.

slide99

Yeterliğe Dayalı Amaç Yazma Yaklaşımı

Yeterliğe dayalı amaç, programın sonunda öğrencilerin hangi standartta ne yapabileceklerini belirtir. Dört öğesi vardır:

Öğrenci; Davranış(işlem); Koşullar(verilenler); standart

slide101

HEDEFLERİN TAKSONOMİSİ

BİLİŞSEL HEDEFLER

DEĞERLENDİRME

SENTEZ

ANALİZ

UYGULAMA

KAVRAMA

BİLGİ

SENTEZ

ANALİZ

UYGULAMA

KAVRAMA

BİLGİ

ANALİZ

UYGULAMA

KAVRAMA

BİLGİ

UYGULAMA

KAVRAMA

BİLGİ

KAVRAMA

BİLGİ

BİLGİ

slide108

HEDEFLERİN TAKSONOMİSİ

DUYUŞSAL HEDEFLER

KİŞİLİK HALİNE GETİRME

ÖRGÜTLEME

DEĞER VERME

TEPKİDE BULUNMA

ALMA

ÖRGÜTLEME

DEĞER VERME

TEPKİDE BULUNMA

ALMA

DEĞER VERME

TEPKİDE BULUNMA

ALMA

TEPKİDE BULUNMA

ALMA

ALMA

slide110

HEDEFLERİN TAKSONOMİSİ

PSİKO-MOTOR HEDEFLER

YARATMA

UYDURMA

BECERİ HALİNE

GETİRME

MEKANİKLEŞME

KURULMA

ALGILAMA

UYDURMA

BECERİ HALİNE

GETİRME

MEKANİKLEŞME

KURULMA

ALGILAMA

BECERİ HALİNE

GETİRME

MEKANİKLEŞME

KURULMA

ALGILAMA

MEKANİKLEŞME

KURULMA

ALGILAMA

KURULMA

ALGILAMA

ALGILAMA

eri in se imi ve organizasyonu
İçeriğin Seçimi ve Organizasyonu
 • İçerik doğrudan doğruya hedefle ilişkili mi?
 • İçerikte sunulan bilgi bilimsel açıdan doğru mu?
 • İçerik özel bir alanla ilgili ve güncel mi?
 • Sunulan içerik iyi organize edilmiş ve sistematik mi?
 • Sunulan içerik öğrencilerin önceki öğrenmeleriyle kaynaşıklık sağlıyor mu?
 • Öğrenciler sunulan bilgiyi uygulayabilir yada kullanabilir mi?
 • Konu sunumunda öğrencilere çok fazla materyal sunuluyor mu?
 • Konunun temel ayrıntıları etkili bir şekilde gösteriliyor mu?
 • İçerik kendi başına yeterli mi?
slide116

İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI

Doğrusal Programlama Yaklaşımı

Birbiri ile ardışık sıralı,yakın ilişkili ve zorunlu yada ön koşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde doğrusal programlama yaklaşımı kullanılır. Özellikle aşamalılık özelliği taşıyan dersler için kullanılır.

slide117

Sarmal Programlama Yaklaşımı

Konuların yeri ve zamanı geldikçe tekrar tekrar öğretilmesi söz konusu olduğunda bu düzenlemeden yararlanılır. Her konunun kendi içindeki konuları arasında da bir ardışıklık söz konusudur.Özellikle dil öğretim programlarının içeriğini düzenlemede bu yaklaşımdan yararlanılmaktadır.

A

B

F

C

E

D

slide118

Modüler Programlama Yaklaşımı

Öğrenme üniteleri modüllere ayrılır.Her modül kendi içinde doğrusal,sarmal yada farklı yaklaşımla düzenlenir.Modüller arasında aşamalı bir bağ olması önemli değildir.Önemli olan her modülün anlamlı

bir bütün oluşturmasıdır.

M2

M1

M3

slide119

Piramitsel ve Çekirdek Programlama Yaklaşımı

Piramitsel yaklaşımda ilk yıllarda geniş tabanlı

konuların yer aldığı giderek uzmanlaşmanın küçük

birimlerde olduğu ve daraldığı bir yaklaşım tarzıdır.

Çekirdek programda ise ortak çekirdek konular

ilk öğrenilecek konular olarak planlanır ve piramit

yaklaşımda olduğu gibi her öğrenci tarafından alınır.Bu çekirdek program etrafında her öğrenci ilgi duyduğu ortak çekirdek alanlarda ders alabilir.Söz gelimi fen bilgisi konuları çekirdek programla,fizik,kimya,biyoloji konuları da ilgi alanlarıyla alınır ve buna göre içerik düzenlemesi yapılır.

Nükleer

fizik

Fizik

Fen Bilgisi

Fizik

Kimya

Fen Bilgisi

Biyoloji

slide120

A

B

Konu Ağı-Proje Merkezli Program Yaklaşımı

Konu Ağı-Proje merkezli program yaklaşımında öğrencilere konuların ağı bir harita gibi çıkartılıp verilir ve belirli zamanlarda nerelerde olmaları gerektiği söylenir.Bu yaklaşımda konuların içeriğine öğrenciler kendi kendine ya da grup halinde karar verirler.Konular küçük projeler olarak da belirlenir.

1

A1

B1

Devreler

A2

B2

2

slide121
Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı

İçerik düzenlemesi öğrencilerin sorularına göre oluşturulur.Bu yaklaşım öğrencilerin sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüşe göre temellendirilir.

slide122

Aşağıdakilerden hangisi,öğretim etkinliklerine temel oluşturacak içerik öğelerini belirlemeye çalışırken öğretmenlerin,bu öğelerle ilgili olarak kendi kendilerine sormaları ve olumlu bir yanıt almaları gereken sorulardan biri değildir?(KPSS-2002)a)Hedeflerle ilişkili mi?b)Bilimsel açıdan doğru mu?c)Kullanılacak öğretim yöntemine uygun mu?d)Öğrenci düzeyine uygun mu?e)Önceki öğrenmelerle uyumlu mu?İlköğretim ilk yıllarında bir derste gerçekleştirilecek öğretme öğrenme etkinliklerinin sıra ve düzeni belirlenirken aşağıdakilerden hangisinin göz önünde tutulması doğru olmaz?(KPSS-2002)a)kolaydan-zora doğru ilerlemeb)bütünden parçaya ve sonra tekrar bütüne gitmec)yakın çevreden uzağa gitmed)soyut kavramlara öncelik vermee)bugünden geçmişe doğru gitme

slide123

Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecinde kapsam değerlendirilirken yanıt aranan temel sorulardan değildir?(KPSS-2003)a)kapsam öğrenciler için anlamlı mı?b)kapsamın ele alınışı öğretmenlerin becerilerine uygun mu?c)kapsam hedeflerle tutarlı mı?d)kapsamın sunuluş sırası öğrenme ilkelerine uygun mu?e)kapsamda yer alan bilgiler önemli,dayanıklı ve geçerli mi?Öğretim sürecinde önemli olan bireyin gereksinim duyduğu yararlı ve kullanılabilir bilgilerin öğretilmesidir.Bu görüş,aşağıdakilerden hangisini önemli kılmaktadır?(KPSS-2004)a)Açıklıkb)Bütünlükc)Yaşama uygunlukd)Somutluke)Düzeye uygunluk

slide124

İlk yıllarda geniş tabanlı konuların ele alınması ve giderek küçük birimlerde derinlemesine çalışma yoluna gidilmesi yani uzmanlaşmanın olmasıdır.Burada verilen açıklama aşağıdaki hangi içerik düzenleme yaklaşımına örnektir?(KPSS-2004)a)doğrusalb)sarmalc)modülerd)sorgulama merkezlie)piramitselProgram geliştirme sürecinde içerik seçilirken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?a)hedeflerle tutarlı olmalıb)öğretim ilkelerine uygun olmalıc)öğrencilerin gelişim düzeyine uygun olmalıd)velilerin istekleri doğrultusunda oluşmalıe)günlük yaşamla ilgili olmalı

bel rtke tablosu hedef erik tablosu
BELİRTKE TABLOSU(Hedef –İçerik Tablosu)

Belirtke tablosu, bir boyutunda hedef ve hedef davranışların, diğer boyutunda program içeriğinin yer aldığı iki boyutlu bir çizelgedir.

slide126

Belirtke tablosu;

-hedeflerin hangi içeriklerle ne yoğunlukta gerçekleştirilebileceğini belirler

-soru sayısını içerikle bağlantına dikkat ederek belirlemeyi kolaylaştırır.

slide128

Belirtke tablosunda (X) yerine hedeflerin ağırlığına göre değer verilerek bir puanlama yapılırsa sınavlarda nerelerden ağırlıklı soru sorulacağı daha kolay bulunur.

e itim durumlar retme renme ya ant lar
Eğitim Durumları(öğretme-öğrenme yaşantıları)

Eğitim durumunun özellikleri

 • Hedefe görelik
 • Öğrenene görelik
 • Ekonomiklik
slide131

Değerlendirme, bilgi toplama işidir. Bu bilgilerle...

program tanımlanır ve kalitesi ölçülür,

programın güvenilirliği ve işe yararlığı ortaya çıkar.

e itim program n n denenmesi ve de erlendirme
Eğitim programının Denenmesi ve Değerlendirme
 • Uygulamanın planlanması
 • Deneme yapılacak okulların ve sınıfların seçilmesi
 • Okul yöneticisi ve öğretmenlerin seçilmesi
 • Okul yöneticisi ve öğretmenlere programın tanıtılması
 • Hazırlanan program ve öğretim materyallerinin işe koşulması
 • Denenen programın ve öğretim materyallerinin değerlendirmesi
program geli tirme s recinde nas l bir yol izlendi 2
Program geliştirme sürecinde nasıl bir yol izlendi? (2)

Yeni öğretim programlarını hazırlamak için;

 • Dersler için özel ihtisas grupları ve disiplinler arası özel ihtisas grupları oluşturuldu.
 • Taslak programlar alan uzmanı ve uygulamacıların katıldığı çalıştaylarda değerlendirildi,
 • Dokuz ilde 120 okulda yeni programın pilot uygulaması devam etmektedir,
 • Yeni programlara uygun ders kitaplarının ve öğretim materyallerinin hazırlanması devam etmektedir,
 • Yeni programın pilot uygulamadan sağlanan dönütler doğrultusunda gözden geçirilecektir ve
 • 2005-2006 öğretim yılında ülke genelinde tüm ilköğretim okullarında uygulamaya geçilecektir.
de erlendirme e itleri
Değerlendirme çeşitleri
 • Tanılayıcı değerlendirme
 • Biçimlendirici değerlendirme
 • Düzey belirleyici değerlendirme
slide135

CIPP

 • Stufflebeam bu modeli 1985’te ileri sürmüştür.
 • Baş harfleri oluşturan temel elemanlar:
  • Context (bağlam)-hedefleri ortaya çıkaran tüm ihtiyaçlar ve mevcut durum
  • Input (girdi)- ulaşılabilir kaynaklar, mümkün başka stratejiler, belirlenen hedefler en iyi nasıl karşılanabilir
  • Process (işlem)-planın nasıl yürütüldüğünün incelenmesi
  • Product (ürün)-elde edilen ürün planlandığı gibi mi? Yoksa hata hangi bölümde ise başa orada düzeltilmelidir
slide136

Uygunluk Modeli

 • Robert Stake tarafından 1967 yılında geliştirildi. Değerlendirmenin iki yüzü var: tasvir ve karar verme.
 • Değerlendirmede iki tür veri toplanır: değerlendirmecinin tasviri gözlemleri ve değerlendirilecek faaliyetlerle ilgili uygun ölçütlerin listesi.
 • Sonunda iki veri mukayese edilerek, hedeflenen amaçlara ulaştırmaya uygunluk açısından farklar yorumlanır.
slide137

Uzmanlık (Connoisseurship) Modeli

 • Michael Eisner tarafından 1979’da geliştirildi. Eleştiricilik presiplerine dayanır.Bir uzmanın seviyesinden programı algılayıp, anlayıp eleştirmeye dayanır.
 • Çok subjektif bir metottur. Uzmanlık gerektiren cerrahi, spor, tiyatro, müzik gibi alanlarda kullanılır.
slide138

Süreç değerlendirme

 • Planlandığı gibi yürüyor mu?
  • Kaç öğretmen, ne kadar sık değerlendiriyor?
  • Tamamını mı, parçalarını mı?
  • Programın ne kadarı, ne kadar sıklıkla değerlendiriliyor?
 • Uygulamayı engelleyen faktörler
  • Çevresel, lojistik
ad