asosacionizmi - PowerPoint PPT Presentation

Asosacionizmi
Download
1 / 25

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

asosacionizmi. Orientim psikologjik i prejardhur nga empirizmi i shek. XVIII. Hipotizon se cdo ngjarje psikike komplekse rrjedh nga elemente psikike me te thjeshte, te cilet jane te lidhur mes tyre. Eksponente: Ebbinghaus dhe Thorndike .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

asosacionizmi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Asosacionizmi

asosacionizmi

Orientim psikologjik i prejardhur nga empirizmi i shek. XVIII. Hipotizon se cdo ngjarje psikike komplekse rrjedh nga elemente psikike me te thjeshte, te cilet jane te lidhur mes tyre.

Eksponente: Ebbinghaus dhe Thorndike


Asosacionizmi1

 • Elementarizmi : cdo aspekt psikik kompleks si te lexuarit, te kuptuarit, ndergjegjia, kujtesa, inteligjenca etj., ka ne perberje disa elemente baze, qe nuk jane te thjeshtesueshem ne pjese te tjera perberese. Analogji funksionale me atomin.

 • Refleksologjia : asosacionizmi ka analogji teorike me interpretimin neurofiziologjik te Pavlov.

Asosacionizmi


Figure 1 3 single trace and dual trace theories of ebbinghaus s forgetting curve

Figure 1.3 Single-trace and dual-trace theories of Ebbinghaus’s forgetting curve


Ebbinghaus

 • U ndikua nga Fechner ne perdorimin e teknikave psikofizike

 • Kryente eksperimente tek vetja e tij

 • Themeloi ne Berlin laboratorin e psikologjise me 1886

 • U perpoq te vertetonte se psikologjia eshte nje shkence autonome nga filozofia dhe mjekesia

Ebbinghaus


Ebbinghaus1

 • U perpoq te ndertonte nje test per kompletimin e fjalise

 • Vleresohet si testi i pare i suksesshem ne proceset e larta mendore

 • Botoi ne 1902 «Principet e Psikologjise Fiziologjike», ku trajtonte problemet psikologjike

 • Eshte psikologu i pare qe eksperimentoi mbi procesin e te mesuarit dhe kujteses

Ebbinghaus


Ebbinghaus2

Ebbinghaus

Kundershtoi Wundt duke pohuar se mundtekryheshineksperimenteper studimin e procesevetelartamendore.

Metoda e deriatehershmebazohejtekasosacionet e gatshme. Ebbinghauspropozoitestudioheshinasosacionetqengafillimiizhvillimittetyredhejotemerreshintegatshme. Pra, behej e mundurmbikqyrja e kushteveteformimitteasosacioneve


Teknika e asosacioneve kurba e te mesuarit

 • Ai kreuprovatenjepasnjeshme , per temenjanuarnumrin e gabimevederisagjetinjemenyrematjejemesataretezhvillimitteprocesittekujteses. Arriti ne perfundimin se ka veshtiresiteprozesdhepoezisesimaterialenxitese ne procesin e kujteses. Arrititezbulontederi ne 2000 rrokje pa sens

Teknika e asosacioneve (kurba e temesuarit)


Teknika e asosacioneve

 • Mbajtja mend e materialitterrokjeve pa senskerkontengaindividinjenumer me temadhleximesh, ne krahasim me materialin e mbajtur mend terrokjeve me kuptim. PasiekzaminoidiferencatkohoremestedyjaveEbbinghaus, konkludoi se materialet e pakuptimtajane me teveshtira per t’umbajtur mend.

Teknika e asosacioneve


Teknika e asosacioneve1

 • Sa me i madhteishtevellimi i materialit, aq me I madh do teishtenumri I perseritjeve per ta mbajtur mend, ne krahasim me nje material tenjejte per ngaveshtiresiapor me vellim me tevogel. Numri I perseritjeve I korrespondonnjeimpenjimikohor me temadhngaindividigjateprocesittembajtjes mend tematerialeve me vellimetendryshme

Teknika e asosacioneve


Teknika e asosacioneve2

 • - Ndihmoi ne ushtrimin e kontrollitmbikushtet e eksperimentit

 • - ndihmoi ne perdorimin e analizessasioretetedhenaveteeksperimentit

Teknika e asosacioneve


Kurba ebbinghaus

 • Sipastij, ne procesin e futjes se materialit ne kujtese, rritetdukuria e harresesdhevetem pas njeperiudhekohorekjodukuringadalesonritmet e sajmbiprocesin e kujteses, duke shkuardrejtnjenjohurieteqendrueshmetematerialittehyre ne kujtese

KurbaEbbinghaus


Kurba e harreses e ebbinghaus

 • Kurba e harresesilustronsashpejtharrojmenjeinformacionqekemimesuar

 • Deklini me idukshemeshte ne 20 minutat e para, me pas ne nje ore, dhe me pas kurbarrafshohet pas njedite.

Kurba e harreses e Ebbinghaus


Kurba e harreses

Kurba e harreses


Ebbinghaus3

 • Ndihma e tij ne psikologjineeksperimentale:

 • - perdorimetodaobjektive ne studimetpsikologjike, ndryshenga Wundt qeperdorimetodaintrospeksioniste

 • - perdorirrokjet pa sens, per perllogaritje ne studimetpsikologjike

 • - analizoiasosacionet ne menyresasiore

 • - perdoristatistiken ne studimetpsikologjike

Ebbinghaus


Ebbinghaus4

 • Sipasstudiuesvedhakontribut ne:

 • - teknikateksperimentale

 • - analizeneksperimentaleteprocesevemendoresuperiore

 • Vlefshmerinedhebesueshmerine e rezultatevetetij ne kohe

Ebbinghaus


Carl stumpf

 • Themelues I shkolles se Berlinit, pararendes I gestaltizmit

 • Ne psikologjine e tijeksperimentaleperdortemetodaempirike

 • Ekzistonnjebashkeveprim I brendshemmestrupitdhemendjes, pozicion I kundert me Wundt

Carl Stumpf


Carl stumpf1

 • Funksionipsikiktekorganizminjerezor: studimi I problemeve, deshirave, gjendjes se gatishmerisetekindividi. Konkludoi se psikologjiaeshteshkencaqestudionprocesetpsikike.

 • Funksionipsikik: kategoria e faktoreveintelektualedhekategoria e faktoreve emotive

Carl Stumpf


Faktoret intelektuale

 • Kapja e problemit

 • Konceptimi

 • Gjykimi

Faktoretintelektuale


Faktoret emotive

 • Elementetqendodhenmes:

  gezimitrishtimi

  dashuriaurrejtja

  kerkimishmangia

Faktoret emotive


Koncepti i harmonise se tonit

 • Harmoniaeshtenjetingellim

 • Perpunoiidene e perhapjesdheunifikimittetonit.

 • Harmonia e tonevearrin me njehere ne ndergjegjet e njerezve

Koncepti i harmonise se tonit


Koncepti i perceptimit te thelle

 • Ne kundershtim me konceptetempirike, kishtenatyrenativiste (muskujtdhendjeshmerite e tjerateindividitshoqerohen me levizjen e syve

 • Perceptimi i thellekonsiderontegjithekonceptin e perceptimit

 • Elementekyceishinqendratsuperioremendore me interpretimin e tyre ne perceptim, tecilatishinqeparalindjes (nativizem)

Koncepti i perceptimittethelle


Teoria konjitivo evolutive

 • Teorimbiemocionet

 • Shprehje e rrymeskonjitive ne percaktimin e lindjes se emocionit

Teoriakonjitivo-evolutive


Shoqata psikologjike e femijeve

 • Studimembijetenmendoretefemijeve

 • Aspekteqe u studiuan: frikadhezhvillimi i tefolurit

 • Perdorimetoden e vezhgimittedrejtperdrejte

ShoqataPsikologjike e Femijeve


Hansi inteligjent

 • Sjellja e kalit: lidhje ne menyretedrejtperdrejtenepermjetpamjes me individinqe I bentepyetjen per tepatursaktesi me temadhe

 • Kali vezhgontekomunikiminjo verbal tepyetesit

 • Kali nukllogariste ne teverteteporshihtereagimin e pyetesittetij, gjuhenjoverbaletetrupittetij

Hansiinteligjent


Hansi inteligjent1

Hansiinteligjent


 • Login