Asosacionizmi
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

asosacionizmi PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

asosacionizmi. Orientim psikologjik i prejardhur nga empirizmi i shek. XVIII. Hipotizon se cdo ngjarje psikike komplekse rrjedh nga elemente psikike me te thjeshte, te cilet jane te lidhur mes tyre. Eksponente: Ebbinghaus dhe Thorndike .

Download Presentation

asosacionizmi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


asosacionizmi

Orientim psikologjik i prejardhur nga empirizmi i shek. XVIII. Hipotizon se cdo ngjarje psikike komplekse rrjedh nga elemente psikike me te thjeshte, te cilet jane te lidhur mes tyre.

Eksponente: Ebbinghaus dhe Thorndike


 • Elementarizmi : cdo aspekt psikik kompleks si te lexuarit, te kuptuarit, ndergjegjia, kujtesa, inteligjenca etj., ka ne perberje disa elemente baze, qe nuk jane te thjeshtesueshem ne pjese te tjera perberese. Analogji funksionale me atomin.

 • Refleksologjia : asosacionizmi ka analogji teorike me interpretimin neurofiziologjik te Pavlov.

Asosacionizmi


Figure 1.3 Single-trace and dual-trace theories of Ebbinghaus’s forgetting curve


 • U ndikua nga Fechner ne perdorimin e teknikave psikofizike

 • Kryente eksperimente tek vetja e tij

 • Themeloi ne Berlin laboratorin e psikologjise me 1886

 • U perpoq te vertetonte se psikologjia eshte nje shkence autonome nga filozofia dhe mjekesia

Ebbinghaus


 • U perpoq te ndertonte nje test per kompletimin e fjalise

 • Vleresohet si testi i pare i suksesshem ne proceset e larta mendore

 • Botoi ne 1902 «Principet e Psikologjise Fiziologjike», ku trajtonte problemet psikologjike

 • Eshte psikologu i pare qe eksperimentoi mbi procesin e te mesuarit dhe kujteses

Ebbinghaus


Ebbinghaus

Kundershtoi Wundt duke pohuar se mundtekryheshineksperimenteper studimin e procesevetelartamendore.

Metoda e deriatehershmebazohejtekasosacionet e gatshme. Ebbinghauspropozoitestudioheshinasosacionetqengafillimiizhvillimittetyredhejotemerreshintegatshme. Pra, behej e mundurmbikqyrja e kushteveteformimitteasosacioneve


 • Ai kreuprovatenjepasnjeshme , per temenjanuarnumrin e gabimevederisagjetinjemenyrematjejemesataretezhvillimitteprocesittekujteses. Arriti ne perfundimin se ka veshtiresiteprozesdhepoezisesimaterialenxitese ne procesin e kujteses. Arrititezbulontederi ne 2000 rrokje pa sens

Teknika e asosacioneve (kurba e temesuarit)


 • Mbajtja mend e materialitterrokjeve pa senskerkontengaindividinjenumer me temadhleximesh, ne krahasim me materialin e mbajtur mend terrokjeve me kuptim. PasiekzaminoidiferencatkohoremestedyjaveEbbinghaus, konkludoi se materialet e pakuptimtajane me teveshtira per t’umbajtur mend.

Teknika e asosacioneve


 • Sa me i madhteishtevellimi i materialit, aq me I madh do teishtenumri I perseritjeve per ta mbajtur mend, ne krahasim me nje material tenjejte per ngaveshtiresiapor me vellim me tevogel. Numri I perseritjeve I korrespondonnjeimpenjimikohor me temadhngaindividigjateprocesittembajtjes mend tematerialeve me vellimetendryshme

Teknika e asosacioneve


 • - Ndihmoi ne ushtrimin e kontrollitmbikushtet e eksperimentit

 • - ndihmoi ne perdorimin e analizessasioretetedhenaveteeksperimentit

Teknika e asosacioneve


 • Sipastij, ne procesin e futjes se materialit ne kujtese, rritetdukuria e harresesdhevetem pas njeperiudhekohorekjodukuringadalesonritmet e sajmbiprocesin e kujteses, duke shkuardrejtnjenjohurieteqendrueshmetematerialittehyre ne kujtese

KurbaEbbinghaus


 • Kurba e harresesilustronsashpejtharrojmenjeinformacionqekemimesuar

 • Deklini me idukshemeshte ne 20 minutat e para, me pas ne nje ore, dhe me pas kurbarrafshohet pas njedite.

Kurba e harreses e Ebbinghaus


Kurba e harreses


 • Ndihma e tij ne psikologjineeksperimentale:

 • - perdorimetodaobjektive ne studimetpsikologjike, ndryshenga Wundt qeperdorimetodaintrospeksioniste

 • - perdorirrokjet pa sens, per perllogaritje ne studimetpsikologjike

 • - analizoiasosacionet ne menyresasiore

 • - perdoristatistiken ne studimetpsikologjike

Ebbinghaus


 • Sipasstudiuesvedhakontribut ne:

 • - teknikateksperimentale

 • - analizeneksperimentaleteprocesevemendoresuperiore

 • Vlefshmerinedhebesueshmerine e rezultatevetetij ne kohe

Ebbinghaus


 • Themelues I shkolles se Berlinit, pararendes I gestaltizmit

 • Ne psikologjine e tijeksperimentaleperdortemetodaempirike

 • Ekzistonnjebashkeveprim I brendshemmestrupitdhemendjes, pozicion I kundert me Wundt

Carl Stumpf


 • Funksionipsikiktekorganizminjerezor: studimi I problemeve, deshirave, gjendjes se gatishmerisetekindividi. Konkludoi se psikologjiaeshteshkencaqestudionprocesetpsikike.

 • Funksionipsikik: kategoria e faktoreveintelektualedhekategoria e faktoreve emotive

Carl Stumpf


 • Kapja e problemit

 • Konceptimi

 • Gjykimi

Faktoretintelektuale


 • Elementetqendodhenmes:

  gezimitrishtimi

  dashuriaurrejtja

  kerkimishmangia

Faktoret emotive


 • Harmoniaeshtenjetingellim

 • Perpunoiidene e perhapjesdheunifikimittetonit.

 • Harmonia e tonevearrin me njehere ne ndergjegjet e njerezve

Koncepti i harmonise se tonit


 • Ne kundershtim me konceptetempirike, kishtenatyrenativiste (muskujtdhendjeshmerite e tjerateindividitshoqerohen me levizjen e syve

 • Perceptimi i thellekonsiderontegjithekonceptin e perceptimit

 • Elementekyceishinqendratsuperioremendore me interpretimin e tyre ne perceptim, tecilatishinqeparalindjes (nativizem)

Koncepti i perceptimittethelle


 • Teorimbiemocionet

 • Shprehje e rrymeskonjitive ne percaktimin e lindjes se emocionit

Teoriakonjitivo-evolutive


 • Studimembijetenmendoretefemijeve

 • Aspekteqe u studiuan: frikadhezhvillimi i tefolurit

 • Perdorimetoden e vezhgimittedrejtperdrejte

ShoqataPsikologjike e Femijeve


 • Sjellja e kalit: lidhje ne menyretedrejtperdrejtenepermjetpamjes me individinqe I bentepyetjen per tepatursaktesi me temadhe

 • Kali vezhgontekomunikiminjo verbal tepyetesit

 • Kali nukllogariste ne teverteteporshihtereagimin e pyetesittetij, gjuhenjoverbaletetrupittetij

Hansiinteligjent


Hansiinteligjent


 • Login