Kamu İhale Mevzuatı ve Denetim - PowerPoint PPT Presentation

Kamu hale mevzuat ve denetim
Download
1 / 178

 • 264 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kamu İhale Mevzuatı ve Denetim. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kamu ihaleleri Komitesinde gözlemci statüsünde yer alır.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kamu İhale Mevzuatı ve Denetim

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kamu hale Mevzuat ve Denetim

4734 sayl Kamu hale Kanunu

ve

4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu


Kamu hale mevzuat ve denetim

Trkiye, Dnya Ticaret rgt (DT) Kamu ihaleleri Komitesinde gzlemci statsnde yer alr.

DT, Trkiyenin AB yelii srecinde yasal deiikler yaparken kamu ihaleleri alannda gerekletirmesi gereken hedefleri 1998 ylnda bir liste halinde sralamtr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kanunun hazrlanmas aamasnda Birlemi Milletler, Dnya Bankas ve OECD tarafndan tavsiye edilen UNCITRAL temel kaynak olarak kullanlmtr.

Kamu hale Kanunu, UNCITRAL Model Kanunundan gl bir ekilde etkilenmesi yannda AT Kamu hale Direktiflerinin, Dnya Bankasnn ihale prosedrlerinin ve DTnun ihale hkmlerinin de baz prensiplerini yanstr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

AB LE KAMU ALIMLARI FASLI SREC


Kamu hale mevzuat ve denetim

Bu yzden, yeni kamu ihale yasal erevesi AT hale Direktifleri ve UNCITRAL Model Kanunu ile Genel hale Anlamas gibi uluslararas standartlarla da genel olarak uyum iindedir.

Kanun, 2004 ylndan itibaren bir ok defa deitirilmitir.

Trkiyenin bir yandan DT ile olan ilikileri bir yandan da AB yelik sreci erevesinde yaplan deerlendirmeler 2886 sayl Devlet hale Kanununun yetersiz olduunu ortaya koymutur.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Bu nedenle 2886 sayl Kanunun deitirilerek, Trk kamu ihale sisteminin AB ve uluslararas ihale uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi, kamu ihaleleri alannda uygulamay ynlendirip denetimini salayacak bamsz bir kurumun tesis edilmesi, kamu kaynaklarnda israfn nlenmesi ve verimli kullanm ile rekabet ve eit muamelenin salanmas ilkelerinin tam olarak uygulanabilmesi, etkin, saydam ve gvenilir bir kamu ihale sisteminin kurulmas amacyla yeni bir ihale kanununa ihtiya duyulmutur.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Bu erevede, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altnda bulunan veyahut kamu kayna kullanan kamu kurum ve kurulularnn mal ve hizmet almlar ile yapm ileri ihalelerinde uygulanacak esas ve usulleri dzenleyen 4734 sayl Kamu hale Kanunu ile bu kanuna gre yaplan ihalelere ilikin szlemelerin dzenlenmesi ve uygulanmas ile ilgili esas ve usulleri belirleyen 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu 1 Ocak 2003te yrrle girmitir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kapsam ve stisnalar

4734 sayl Kanun ile ihale mevzuatna tabi kurumlarn kapsam geniletilmitir.

Bu erevede Kanunun kapsamna genel bteye dhil daireler, katma bteli idareler, zel idareler ve belediyeler ile bunlara bal; dner sermayeli kurulular, birlikler, tzel kiiler; kamu iktisadi kurulular ile iktisadi devlet teekkllerinden oluan kamu iktisadi teebbsleri;


Kamu hale mevzuat ve denetim

Sosyal gvenlik kurulular, fonlar, zel kanunlarla kurulmu ve kendilerine kamu grevi verilmi tzel kiilie sahip kurulular (mesleki kurulular ve vakf yksekretim kurumlar hari) ile bamsz bteli kurulular;

Bu saylanlarn dorudan veya olayl olarak birlikte ya da ayr ayr sermayesinin yarsndan fazlasna sahip bulunduklar her eit kurulu, messese, birlik, iletme ve irketler;

4603 sayl Kanun kapsamndaki bankalarn yapm ihaleleri girer.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Ancak, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine ksmen ya da tamamen sahip olduu bankalar, 4603 sayl Kanun kapsamndaki bankalar ile enerji, su, ulatrma ve telekomnikasyon sektrlerinde faaliyet gsteren teebbs, iletme ve irketler bu Kanun kapsam dndadr (m.2).


Kamu hale mevzuat ve denetim

Saylan bu idarelerin kullanmnda bulunan her trl kaynaktan karlanan mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin ihaleleri bu Kanun hkmlerine gre yrtlr.

4734 sayl Kanunun 3. maddesinde ise kanun kapsamna giren kurulularn istisnadan yararlanan almlarna yer verilmek suretiyle, istisnalar saylm ve snrlandrlmtr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kanunun Temel lkeleri

dareler, bu Kanuna gre yaplacak ihalelerde;

Saydaml,

Rekabeti,

Eit muameleyi,

Gvenirlii,

Gizlilii,

Kamuoyu denetimini,

htiyalarn uygun artlarla ve zamannda karlanmasn,

Kaynaklarn verimli kullanlmasn,

Salamakla sorumludur.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Aralarnda kabul edilebilir doal bir balant olmad srece mal alm, hizmet alm ve yapm ileri bir arada ihale edilemez.

te yandan, eik deerlerin altnda kalmak amacyla idareler tarafnda mal veya hizmet almlar ile yapm ileri ihalelerinin ksmlara blnmesi yasaklanmtr.

Ak ihale usul ve belli istekliler arasnda ihale usul temel usullerdir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Dier ihale usulleri Kanunda belirtilen zel hallerde kullanlabilir.

denei bulunmayan hibir i iin ihaleye klamaz.

Bylece kayna olmadan ihale edilen ve bu yzden tamamlanamayarak yarm braklan ya da ok uzun srelerde sonulandrlmasndan dolay meydana gelen kaynak israfnn nlenmesi amalanmtr (m. 5).


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale Usulleri ve Uygulamas

darelerce mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin ihalelerinde aadaki usullerden biri uygulanr:

a) Ak ihale usul.

b) Belli istekliler arasnda ihale usul.

c) Pazarlk usul.

d) Dorudan temin (m. 18).


Kamu hale mevzuat ve denetim

Bu ihale usullerinde,

AB uygulamalarna paralel olarak ekonomik adan en avantajl teklif esas getirilmitir.

Ekonomik adan en avantajl teklif, en dk fiyat esasna gre belirlenebilecei gibi, bunun mmkn olmad durumlarda iletme ve bakm maliyeti, maliyet etkinlii, verimlilik, kalite ve teknik deer gibi fiyat d unsurlarn da dikkate alnmas suretiyle ekonomik adan en avantajl teklif belirlenebilecektir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Yaklak Maliyet

4734 sayl Kanunun getirdii nemli yeniliklerden biri, tahmini bedel uygulamasnn sona erdirilmesi ve idarelerce mal veya hizmet alm ile yapm iinin ihalesi yaplmadan nce idarece her trl fiyat aratrmas yaplarak katma deer vergisi hari olmak zere yaklak maliyetinin tespit edilmesi ve ihale sonulanncaya kadar gizliliinin korunmasdr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Yaklak maliyete ihale ve n yeterlik ilanlarnda yer verilmez, isteklilere veya ihale sreci ile resmi ilikisi olmayan dier kiilere aklanmaz.

Bylece idarelerce ihtiyacn en uygun fiyatla temin edilebilmesi amalanmtr.

Ayrca yaklak maliyetin en doru ekilde hesaplanmas idarelerin denek miktarnn belirlenmesi ve btelerinin programlanmasnda yol gsterici olacaktr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale Sreci

hale sreci ihale komisyonunun kurulmas ile balar.


Hale s reci

hale Sreci


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale yetkilisi, biri bakan olmak zere, ikisinin ihale konusu iin uzman olmas artyla, ilgili idare personelinden en az drt kiinin, genel ve katma bteli kurulularda maliye muhasebe veya mal ilerden sorumlu bir personelin katlmyla kurulacak en az be ve tek sayda kiiden oluan ihale komisyonunu, memurunun, dierlerinde ise yedek yeler de dahil olmak zere grevlendirir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

haleyi yapan idarede ihale konusu iin uzmannn bulunmamas halinde, bu Kanun kapsamndaki idarelerden komisyona ye alnabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarn salamak amacyla ihale ilem dosyasnn birer rnei, iln veya daveti izleyen gn iinde ihale komisyonu yelerine verilir.

halesi yaplacak her i iin bir ilem dosyas dzenlenir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Bu dosyada ihale yetkilisinden alnan onay belgesi ve eki yaklak maliyete ilikin hesap cetveli, ihale dokman, iln metinleri, adaylar veya istekliler tarafndan sunulan bavurular veya teklifler ve dier belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlar gibi ihale sreci ile ilgili btn belgeler bulunur.


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale komisyonu eksiksiz olarak toplanr. Komisyon kararlar ounlukla alnr.

Kararlarda ekimser kalnamaz.

Komisyon bakan ve yeleri oy ve kararlarndan sorumludur.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kar oy kullanan komisyon yeleri, gerekesini komisyon kararna yazmak ve imzalamak zorundadr.

hale komisyonunca alnan kararlar ve dzenlenen tutanaklar, komisyon bakan ve yelerinin adlar, soyadlar ve grev unvanlar belirtilerek imzalanr (m. 6-7).


Kamu hale mevzuat ve denetim

Sre, ihalenin ve n yeterliin ilan ve ihale dokmannn verilmesi ile devam eder.

Kanun, ihale ve n yeterlik ilanlarnda bulunmas zorunlu hususlar sayma usulyle belirlemitir (m.24-25).


Kamu hale mevzuat ve denetim

13. maddede yer alan ihale ilan sreleri ve kurallar ile 24 ve 25. maddelerdeki hkmlere uygun olmayan ilanlar geersizdir (m. 26).

te yandan, ihale ve n yeterlik dokmannn ierii ve idari artnamede yer almas zorunlu hususlar da 27. maddede saylmtr.

stekliler bu erevede teklif mektuplarn yazl ve imzal olarak sunarlar (m. 30).


Kamu hale mevzuat ve denetim

Bu aamadan sonra ihale komisyonu tarafndan tekliflerin alnmas ve almas ile tekliflerin deerlendirilmesi sreci balar (m. 36-37).

hale komisyonu verilen teklifleri deerlendirdikten sonra, dier tekliflere veya idarenin tespit ettii yaklak maliyete gre teklif fiyat ar dk olanlar tespit eder.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Bu teklifleri reddetmeden nce, belirledii sre iinde teklif sahiplerinden teklifte nemli olduunu tespit ettii bileenler ile ilgili ayrntlar yazl olarak ister (m. 38).

Bu ekilde ar dk teklif ile ii alan yklenicinin ii tamamlayamamas veya yetersiz-kalitesiz rn veya hizmet salamas ve kaynak israf ile yolsuzluklar nlenmeye allmtr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale dokmannda belirtilmi olmas kaydyla, ihale yetkilisinin onayndan nceki herhangi bir aamada, ihale komisyonu karar zerine idare, verilmi olan btn teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir (m. 39).


Kamu hale mevzuat ve denetim

37 ve 38. maddelere gre yaplan deerlendirme sonucunda ihale, ekonomik adan en avantajl teklifi veren isteklinin zerinde braklr. Ekonomik adan en avantajl teklifin sadece en dk fiyat esasna gre belirlenmesinin mmkn olmad durumlarda; iletme ve bakm maliyeti, maliyet etkinlii, verimlilik, kalite ve teknik deer gibi fiyat dndaki unsurlar dikkate alnarak ekonomik adan en avantajl teklif belirlenir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Ekonomik adan en avantajl teklifin fiyat dndaki unsurlar da dikkate alnarak belirlenecei ihalelerde, ihale dokmannda bu unsurlarn parasal deerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal deerler olarak ifade edilmesi mmkn olmayan unsurlar iin ihale dokmannda nispi arlklar belirlenir (m. 40).


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kesinleen ihale kararlar ihale zerinde braklan dahil ihaleye teklif veren btn isteklilere bildirilerek ihale zerinde kalan istekliye szlemeyi imzalamas hususu tebli edilir ve ihale szlemeye balanr (m. 41-42, 46).

hale sonucu 47. madde erevesinde ilan edilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale konusu mal veya hizmet almlar ile yapm ilerinin teknik kriterlerine ihale dokmannn bir paras olan teknik artnamelerde yer verilir.

Belirlenecek teknik kriterler, verimlilii ve fonksiyonellii salamaya ynelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar iermeyecek ve btn istekliler iin frsat eitlii salayacaktr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Teknik artnamelerde, varsa ulusal ve / veya uluslararas teknik standartlara uygunluu salamaya ynelik dzenlemeler de yaplr.

Bu artnamelerde teknik zelliklere ve tanmlamalara yer verilir.

Belli bir marka, model, patent, menei, kaynak veya rn belirtilemez ve belirli bir marka veya modele ynelik zellik ve tanmlamalara yer verilmeyecektir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Ancak, ulusal ve / veya uluslararas teknik standartlarn bulunmamas veya teknik zelliklerin belirlenmesinin mmkn olmamas hallerinde

veya dengi

ifadesine yer verilmek artyla marka veya model belirtilebilir (m.12)


Kamu hale mevzuat ve denetim

Merkezi Kamu hale Kurumu

Kamu ihalesi alanndaki temel aktrler yasa taslann sunulmasndan ve kordinasyonundan esas olarak sorumlu olan Maliye Bakanl ile Kamu hale Kurumudur (KK)


Kamu hale mevzuat ve denetim

KK, ihalenin balangcndan szlemenin imzalanmasna kadar olan sre iinde idarece yaplan ilemlerde mevzuata aykrlk bulunduuna ilikin ikyetleri incelemek ve sonulandrmak, btn ihale mevzuatn hazrlamak ve uygulamay ynlendirmek, kamu ve zel sektre eitim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler oluturmak ve yaymlamak ve haklarnda yasaklama karar verilenlerin sicillerini tutmak zere 4734 sayl Kanunla kurulmutur.


Kamu hale mevzuat ve denetim

dari hiyerariye gre KK, Maliye Bakanlna baldr.

Ancak, bakanlktan bamszdr;

Kararlarnda ve tasarruflarnda bamszdr.

Ve mali zerklie sahiptir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

ikyetlerin ncelenmesi

Kanun, bir hak kaybna veya zarara uradn veya zarara uramasnn muhtemel olduunu iddia eden yapm mteahhidi, tedariki veya hizmet sunucusu iin aamada ikyetlerin incelenmesini ngrmtr:


Kamu hale mevzuat ve denetim

(i) ilk aamada, ncelikle idareye ikyette bulunulur (m. 55);

(ii) idarenin kararndan memnun olmayan bavuru ikyet sahibi, ikinci adm olarak, bu karara kar KKe bavurur; Kamu hale Kurulu ikyeti karara balar (m. 56);

(iii) ikyetler ile ilgili Kurum tarafndan verilen nihai kararlar Trkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir (m. 57).


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale Operasyonlarnn Drstl

Kanun, yolsuzlua kar nemli dzenlemelere yer verir.

17. maddede belirtilen fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilen gerek veya tzeli kiiler hakknda fiil veya davranlarnn zelliine gre, ksa sreli ya da srekli olarak bu Kanun kapsamnda yer alan btn kamu kurum ve kurulularnn ihalelerine katlmaktan yasaklama karar verilir (m. 58);


Kamu hale mevzuat ve denetim

Ayrca,

Trk Ceza Kanununa gre su tekil eden fiil veya davranlarda bulunanlar hakknda Trk Ceza Kanunu hkmlerine gre ceza kovuturmas yaplmak zere yetkili Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur (m. 59).


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kamu hale Kanununun 5812 Sayl Kanunla Baz Hkmlerinin Deitirilmesi

4734 sayl Kamu hale Kanunu ve 4735 sayl Kamu hale Szlemeleri Kanununda kkl deiiklikler yapan 3. kanun olan 5812 sayl Kamu hale Kanunu le Kamu hale Szlemeleri Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun 04/12/2008 tarihli Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle girmitir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Sz konusu Kanunla, 2004 ylnda balayan mzakereler erevesinde AB mktesebat ile tam uyumu salamak iin de deiiklikler yaplmtr.

Bylece, yaplan deiikliklerle ihalelere ynelik yaplacak bavurulara ilikin incelemelerin ksa sre ierisinde tamamlanmas, uygulamada yaanan sorunlara zm getirilmesi ve AB mktesebatnda yaplan deiiklikler erevesinde gerekli uyumun salanmas amalanmtr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

5812 sayl Kanunla yaplan temel deiiklikler unlardr:

a) ikyet sisteminin iyiletirilmesine ynelik dzenlemeler

b) Elektronik ihale sisteminin yasal altyapsnn oluturulmasna ilikin dzenlemeler

c) halelerde saydamln artrlmasna ynelik dzenlemeler

d) Kamu hale Kurumunun yetki ve grevlerine ilikin dzenlemeler

e) hale lan Srelerinin ksaltlmasna ynelik dzenlemeler

f) ikyet cretlerini nemli lde artran dzenlemeler.


Kamu hale mevzuat ve denetim

5812 sayl Kanunla 4734 ve 4735 sayl Kanunlarla birlikte Avrupa Birliinin deien mktesebatyla byk lde uyum saland gzlenmektedir.

Ancak, kamu almlar mevzuat dinamik bir yapya sahiptir ve teknolojik deiikliklerden ok fazla etkilenmektedir.

Bu erevede, zaman ierisinde kamu ihale mevzuatnda deiiklikler yaplma olasl yksektir.

Ancak, Trk kamu ihale mevzuat AB mevzuat ile tam uyumlu deildir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

zellikle 4734 sayl Kanunun kapsam ve istisnalar hususlarnda zlmeyi bekleyen ok sorun vardr.

Avrupa Birlii en ok bu hususlarda lkemizi eletirmekte ve ksa srede zmlenmesini beklemektedir.

Bu hususta sadece Maliye Bakanl ve Kamu hale Kurumunun deil ayn zamanda ilgili kamu idarelerinin de Avrupa Birliine uyum erevesinde istekli davranmalar ve hatta ortak ve uyumlu bir eylem plan konusunda uzlamalar, dolaysyla bu alanda ortak tek bir strateji erevesinde Kanunun kapsam ve istisnalar hususlarnda zm bulmalar gerekmektedir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

TEMEL AMA VE POLTKALAR LE NCELK VE TEDBRLERN GELME EKSENLER BAZINDA TASNF

zel htisas Komisyonu tarafndan an koullarna uygun; vatanda taleplerine duyarl; Kamu kaynaklarnn elde edilmesi, kullanlmas, raporlanmas ve denetlenmesinde etkinlik, etkililik, ekonomiklik, saydamlk ve hesap verebilirlik ilkelerine gre ileyen bir kamu harcama ve kontrol sistemi olarak ortaya konulan 2013 Vizyonuna dnk olarak kamu harcama ve kontrol sisteminde iyiletirilmesi gereken hususlara ilikin temel ama ve politikalar belirlenmitir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Dier taraftan, IX. Kalknma Plan hazrlk almalarnda dikkate alnacak gelime eksenleri unlardr:

1. stikrarl bir ortamda srdrlebilir bymenin salanmas.

2. Ekonomide rekabet gcnn artrlmas.

3. nsan kaynaklarnn gelitirilmesi.


Kamu hale mevzuat ve denetim

4. Sosyal iermenin glendirilmesi.

5. Blgesel gelimilik farklarnn azaltlmas.

6. Kamuda iyi ynetiimin yaygnlatrlmas.

7. Fiziki altyapnn iyiletirilmesi.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin yiletirilmesi, Kamu haleleri zel htisas Komisyonu almalar neticesinde belirlenen ama ve politikalarla ilgili ncelik ve tedbirlere ilikin stratejiler ve yrtlecek almalarla ulalmas hedeflenen sonular; IX. Kalknma Plannn gelime eksenlerinden arlkl olarak istikrarl bir ortamda srdrlebilir bymenin salanmas, insan kaynaklarnn gelitirilmesi, ekonomide rekabet gcnn artrlmas ve kamuda iyi ynetiimin yaygnlatrlmas yoluyla ekonomik ve sosyal kalknmaya katk salayacaktr. Kamu harcama ve kontrol sistemi ile kamu ihaleleri alannda iyiletirilmesi gereken hususlara ilikin temel ama ve politikalar ile bunlara ilikin ncelik ve tedbirler IX. Kalknma Plannn gelime eksenlerine gre aada gsterilmitir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Yine, reformun hayata geirilmesi iin beeri ve idari kapasitenin nemli olduu ve kamu idarelerinde bu alanda nemli eksikliklerin bulunduu grlmtr. ncelikle, sistemin uygulanmasnda grev alacak personelin reformun ieriine ve felsefesine ilikin bilgi eksikliinin giderilmesine ihtiya olduu, bu ihtiyacn reformun yrtcs niteliindeki merkezi kurumlarda dahi grld deerlendirilmektedir. Bu hususta, sistemin iyi bir ekilde ileyebilmesi bakmndan acil olarak sistemli, kapsaml ve srekli bir eitimin gerekli olduu grlmektedir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kamu ihaleleri alannda da baz sorunlarn bulunduu, zellikle ABye katlm srecinde birtakm hususlarn hassasiyetle deerlendirilmesi gerektii dnlmektedir.

Kamu ihaleleri alannda da beeri ve idari kapasitenin gelitirilmesine ihtiya olduu ve sistemden kma ynnde gl bir eilimin olduu grlmtr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Yeni kamu harcama ve kontrol sisteminin etkili bir ekilde uygulanabilmesi bakmndan parlamento denetimi ve d denetimin ok kritik bir fonksiyonunun bulunduu ve mevcut durumun devam ettirilmesi halinde byk denetim boluklarnn ortaya kaca deerlendirilmektedir. ncelikle, kapsamn genilemesi ve yeni denetim metodlarnn kullanlacak olmas dolaysyla Saytayn kendisinden beklenen fonksiyonu icra etme noktasnda tereddtler bulunmakta ve bu bakmdan, Saytayn kurumsal nceliklerinin deitirilmesi ve kapasitesinin artrlmasnn gerekli olduu mtalaa edilmektedir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Dier taraftan, iki ayr denetim birimi eklinde rgtlenen (YDK ve Saytay) d denetim birimlerinin bu ekilde grevlerine devam etmesinin, denetimde etkinlii azaltaca ve sistem dna k eilimini glendirecei grlmekte ve d denetim birimlerinin birletirilmesinin gerekli olduu deerlendir-ilmektedir. Yine, ynetim ve hesap verme mekanizmasnn glendirilmesi ve parlamen-to denetiminin etkinletirilmesi iin TBMMde ivedilikle kamu hesaplar iin bir ihtisas komisyonu kurulmas gerektii grlmtr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kamu mali ynetimi kapsamnda deerlen-dirilmekle beraber, kamu mallarnn ynetimi ve denetimi alannda gemi dnemlerde nemli sorunlar yaand ve yaanmaya da devam ettii grlmtr.

Bu sebeple, ayr bir balk olarak deerlen-dirilen bu sorun alannn i denetim ve d denetim asndan riskli alanlar arasnda deerlendirilmesinin ve kamu mallarnn denetimine arlk verilmesinin gerekli olduu deerlendirilmektedir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

2013 vizyonunun gerekletirilmesi yolunda, yeni sistemin etkin bir eklide uygulanabilmesi ve reformun kalc ve srdrlebilir bir yapya kavuturulabilmesi bakmndan sorun alanlarnn giderilerek bu yndeki risklerin ortadan kaldrlmas iin gerekli yasal ve kurumsal dzenlemelerin yaplmas byk nem arz etmektedir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Yolsuzluklarn en ok grld alanlardan biri de devlet ihaleleridir. Bu durumun olumasnda, devlet ihale mevzuatndan kaynaklanan aksaklklarn yannda ihale dokmanlarnn gerektii ekilde hazrlanmamas ve yaplan ilerin yeterince denetlenememesinin nemli etkisi bulunmaktadr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Devlet hale Kanunu deiiklikler devam etmektedir.

En son 26.Mart.2010 tarih ve 27533 sayl Resmi Gazetede 3-n madde kapsamnda yaplacak mal ve hizmet almlarna ilikin yeni bir ynetmelik yaynlanmtr. (02.Nisan.2010 tarih ve 27540 Resmi Gazete ile ilave)


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kamu ihalelerinde

effaflk ilkesinin hakim klnmas esas alnmal;

Belirli kstaslar dahilinde devlet ihalelerinin, kitle iletiim aralarndan da yararlanlarak, kamuoyuna ak bir ekilde yaplmas ynnde gerekli dzenlemelere yer verilmelidir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Devlet hale Kanunu kapsam dnda bulunan kurulularn da, kendi faaliyet yaplarna zg baz istisnalar dnda, sz konusu mevzuat dzenlemelerine tabi tutulmas salanarak, belirli esaslarda genel bir uygulama birliine gidilmesi yararl grlmektedir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

ZETLE


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kamu Satnalma Sreci

hale Hazrlk

Sreci

Szleme Ynetimi

Sreci

hale Sreci

dare

Teklif

Deerlendirme

Muayene

Kabul

Garanti

hale Dokman

htiya

lan

Teklif

Szleme

deme

Teklif Dokman

Teslim

stekli


Kamu hale mevzuat ve denetim

Satnalma Sreci / Kamu Satnalma Sreci

htiya

Satnalma Sreci

htiyacn

Karlanmas

Kaynak

Gvenilirlik

Saydamlk

htiyata Doal Balant

Kamu

Satnalma Sreci

htiyacn Blnmesi

Eit Muamele

Kamusal htiya

Kamusal htiyacn

Karlanmas

Kamu Kayna

htiyalarn Uygun

artlarda Karlanmas

denek Tahsisi

Rekabet

Gizlilik /Confidentiality

htiyalarn

Zamannda Karlanmas

Kaynaklarn

Verimli Kullanlmas

Kamuoyu Denetimi/Hesap Verilebilirlik


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kamu Satnalma Sreci - levsel Analizi

hale Hazrlama

hale Dokman

htiya

Gvenli Dokman

Alverii

dare

stekli

Teklif Hazrlama

hale Dokman

Teklif

Teklif

Deerlendirme

hale Dokman

Szleme

Szleme

Ynetimi

Szleme

htiyacn

Karlanmas

Teklif

deme


Kamu hale mevzuat ve denetim

YILLIK ALIM PROGRAMI

 • Yllk alm stratejisi belirlenmi, btede yer verilmi mi?

 • Alm / yapm konular belirlenmi mi?

 • darelerin baarl bir ihale sreci ynetebilmeleri, ancak alm stratejilerinin doru ve zamannda gerekletirilmesi ile mmkn olabilecektir.

 • Alm konular zamannda belirlenmek suretiyle ihalenin salkl sonulandrlmas salanacaktr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

DENEK

 • hale konusu iin denei var m?

 • Yapm ilerinde?

 • Hizmet alm ihalelerinde?

 • Mal alm ihalelerinde?

 • denei olmayan hibir iin ihalesine klamaz. Yllara sari yapm ilerinde denein % 10luk ksmnn ilk yl kullanlacak ekilde bulundurulmas, dier yllar iin de denek programnn yaplm olmas zorunludur. Bu denekler ileriki yllarda herhangi bir nedenle azaltlamaz.


Kamu hale mevzuat ve denetim

4734 sayl Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali ylda gerekletirilecek sreklilik arz eden mal ve hizmet almlar iin bir nceki mali yl sona ermeden ihaleye klabileceine ilikin hkm bulunduundan, sreklilik arz eden olan yemek, gvenlik, temizlik gibi almlarn gelecek yllara yaygn olarak da (36 ay) gerekletirilmesi mmkn olup, mali yl sona ermeden, baka bir deyile denei belirlenmeden ihalesi gerekletirilebilecektir.

Ayn husus mal almlar iinde Kanunun verdii yetki erevesinde deerlendirilebilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

YAKLAIK MALYET TESPT

 • Yaklak maliyet; n ilan yaymlanmadan nce tahmini alm miktar/yap teknii ve fiziki miktar esas alnarak hesaplanr.

 • Yaklak maliyet, ihale veya n yeterlik ilan ncesi alm miktar ve dier hususlar gz nnde bulundurularak yeniden hesaplanabilir.

 • Ksmi teklife ak ihalelerde, yaklak maliyet iin tamam dikkate alnarak her bir ksm iin ayr ayr olmak zere hesaplanr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

YAKLAIK MALYET

 • Yaklak maliyet teklif fiyatlarnn akland oturumda teklif fiyatlaryla birlikte bir tutanaa balanarak isteklilere aklanr. (teklif zarflar kontrol edildikten sonra zarflar almadan ve teklif fiyatlar aklanmadan)

 • Pazarlk usul ile yaplan ihalede, son yazl fiyat teklifleri ile birlikte aklanr.

 • Teknik artname danmanlk hizmeti alnarak hazrlatlrsa yaklak maliyet de bu kapsamda hazrlattrlabilir. (ayn istekliye)


Kamu hale mevzuat ve denetim

 • YAKLAIK MALYET DORU HESAPLANMI MI?


Kamu hale mevzuat ve denetim

Yaklak maliyetin hesaplanmasnda, mal ve hizmet almlar ile yapm ii ihalelerinde ayr yntemler izlenmekle birlikte, esas itibariyle izlenecek yntemler arasnda herhangi bir stnlk bulunmamaktadr.

dareler nceki yllarda gerekletirdikleri benzer ilerini dikkate alabilirler, eitli meslek odalar ya da kamu kurumlar tarafndan yaynlanm fiyatlar baz alabilirler, Baka idarelerin benzer ihalelerinde oluan fiyatlar kullanabilirler veya bizzat ii yapmakta olanlardan fiyat almak suretiyle aritmetik ortalamalar alnarak yaklak maliyet hesaplanabilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Ksmi teklife ak ihalelerde, her bir ksmn yaklak maliyeti ayr hesaplanr, ancak ihalede uygulanacak yeterlik kriterleri bakmndan btn ksmlarn yaklak maliyetleri toplam dikkate alnr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

ALIM USULNN TESPT

 • hale usulnn tespitinde doru yol izlenmi mi?

 • Hangi durumda hangi ihale usulleri uygulanmaldr?

 • Ak ihale

 • Belli istekliler

 • Pazarlk

 • Dorudan Temin

 • ereve Anlama

 • stisna kapsamnda alm


Kamu hale mevzuat ve denetim

Yaklak maliyetin tespitinden sonra, yaklak maliyetimizin eik deerin neresinde olduuna gre, ya da alm konumuzun belirli bir zellik arz edip etmediine gre alm yntemimizin seilmesi gerekmektedir.

4734 sayl Kanuna gre temel ihale usul ak ihale ve belli istekliler arasnda ihale usuldr. artlarn olumas halinde dier usullerin de ya da dorudan temin ynteminin de kullanlabilecei bir vakadr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

HALE DOKMANI

 • hale usulne uygun dokman kullanlm m?

 • Dokmanda rekabeti engelleyici hkmler var m?

 • Dokmanla ilgili dzeltmeler zamannda yaplm ve tebligat yaplm m?

 • Hangi artnamede hangi hususlara yer verilmelidir?

 • dari artname?

 • Teknik artname?

 • Szleme tasars?

 • Standart formlar


Kamu hale mevzuat ve denetim

Hangi artnamede hangi hususlara yer verilmelidir.

dari artnamelerde yeterlik kriterlerine yer verilirken, teknik artnamede yeterlik kriterleri yerine ihale konusu iin yaplmas srasnda gerekli hususlara yer verilmelidir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

DOKMANIN HAZIRLANMASINDA DKKAT EDLECEK HUSUSLAR

 • halenin iyi bir rekabet ortamnda gerekletirilebilmesi gerekli hassasiyet gzetilmi mi?

 • Yeterlik kriterleri belirlenirken yaklak maliyet dikkate alnm m?


Kamu hale mevzuat ve denetim

EKONOMK VE MAL YETERLK KRTERLER

Bankalardan temin edilecek isteklinin mal durumu ile ilgili belgeler,

steklinin, ilgili mevzuat uyarnca yaynlanmas zorunlu olan bilanosu veya bilanosunun gerekli grlen blmleri, yoksa bunlara edeer belgeleri,

steklinin i hacmini gsteren toplam cirosu veya ihale konusu i ile ilgili taahhd altndaki ve bitirdii i miktarn gsteren belgeler.


Kamu hale mevzuat ve denetim

MESLEK VE TEKNK YETERLK KRTERLER

steklinin, mevzuat gerei ilgili odaya kaytl olarak faaliyette bulunduunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduunu kantlayan belgeler,

stekli tarafndan kamu veya zel sektre bedel ieren bir szleme kapsamnda taahht edilen ihale konusu i veya benzer ilere ilikin i deneyim belgesi,


Kamu hale mevzuat ve denetim

Devredilen ilerde szleme bedelinin en az % 80inin tamamlanmas artyla, son onbe yl iinde geici kabul yaplan yapm ileri ile kabul ilemleri tamamlanan yapmla ilgili hizmet ileri ve son be yl iinde kabul ilemleri tamamlanan mal ve hizmet almlaryla ilgili deneyimi gsteren belgeler.

steklinin retim ve/veya imalat kapasitesine, aratrma-gelitirme faaliyetlerine ve kaliteyi salamasna ynelik belgeler,


Kamu hale mevzuat ve denetim

steklinin organizasyon yapsna ve ihale konusu ii yerine getirmek iin yeterli sayda ve nitelikte personel altrdna veya altracana ilikin bilgi ve/veya belgeler,

hale konusu hizmet veya yapm ilerinde isteklinin ynetici kadrosu ile ii yrtecek teknik personelinin eitimi ve mesleki niteliklerini gsteren belgeler,

hale konusu iin yerine getirilebilmesi iin gerekli grlen tesis, makine, tehizat ve dier ekipmana ilikin belgeler,


Kamu hale mevzuat ve denetim

stekliye dorudan bal olsun veya olmasn, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kurululara ilikin belgeler,

hale konusu iin ihale dokmannda belirtilen standartlara uygunluunu gsteren, uluslar aras kurallara uygun ekilde akredite edilmi kalite kontrol kurulular tarafndan verilen sertifikalar,

darenin talebi halinde doruluu teyit edilmek zere, tedarik edilecek mallarn numuneleri, kataloglar ve/veya fotoraflar.


Kamu hale mevzuat ve denetim

HALE ONAYI

 • hale onay alnmas ncesi yaplacak ilemler tamamlanm m?

 • hale onay alnmadan nce ihaleye ilikin tm hazrlk ilemlerinin tamamlanmas zorunludur.

 • hale onay ile birlikte sre, KN alnmas ve ihale ilannn yaplabilecei anlamna gelmektedir.

 • Dokman hazrlanmadan ihale ilan yaplamayaca unutulmamaldr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Yaklak maliyet hesap cetveli, artnameler, szleme tasars ve dier dokman ihale onay belgesinin ekinde bulunmaldr.

n ilan yaplacak bir ihalede ihale onay belgesi n ilandan nce onaya sunulmal ve ekinde sadece yaklak maliyet hesap cetvelinin bulunmas yeterlidir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

HALE LANI

 • lanlar yaklak maliyete uygun srelerde yaplm m?

 • landa yer alan hatalar dzeltme ilan yaplmak suretiyle dzeltilmi mi?

 • 4734 sayl Kanunun 13 nc maddesinde ki srelere uyulmadan yaplan ilanlar geersiz olup, sre ynnden hatal ilanlar yenilenmedike ihaleye devam edilemez.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Hatal ilan, yaklak maliyeti:

Eik deere eit ve zerindeki ihalelerde 15,

Dier hallerde 10 gn

iinde hatal ilann yapld yerde dzeltme ilan yaplmak suretiyle dzeltilir.

Bu srelerde yaplmam dzeltme ilanlar usulne uygun olmayacandan ihaleye devam edilemez.


Kamu hale mevzuat ve denetim

HALE KOMSYONU

 • hale komisyonu yeleri zamannda atanmlar ve ihale dokman kendilerine zamannda teslim edilmi mi?

 • hale komisyonu yeleri sfatlarna uygun olarak ve doru personelden mi olumakta?

 • Saylar yeterli mi?

 • Yedek yeler nasl belirlenmi?

 • hale komisyonu dnda baka komisyon var m?

 • Komisyon karar usulne uygun mu?


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale yetkilisi ihale ilan veya n yeterlik ilan ya da davet tarihini izleyen en ge gn iinde ihale komisyonunu oluturur ve ihale dokmann incelemek zere komisyon yelerine verir.

hale komisyonu en az be kiiden oluur. yelerden en az ikisi ihale konusu iin uzman olacaktr. (Danmanlkta mali ye hari hepsi uzman olacak).

Bir yenin muhasebe veya mali ilerden sorumlu personel olmas zorunludur.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Asl yeler ile bu yelerin yerine geecek ayn niteliklere sahip yeterli sayda yedek yenin isimleri ve bu yelerin komisyonda hangi sfatla yer alacaklar belirtilir.

hale srecindeki deerlendirmeleri yapmak zere oluturulan ihale komisyonu dnda baka adlar altnda komisyonlar kurulamaz.

Komisyon eksiksiz olarak toplanr ve kararlar ounlukla alnr. yeler kararlarda ekimser kalamaz. (eksik ye ile karar alnamaz).


Kamu hale mevzuat ve denetim

ZEYLNAME

 • Zeyilname sresinde yaplm m?

 • 29 uncu madde erevesinde?

 • 54 nc madde erevesinde?


Kamu hale mevzuat ve denetim

lan yapldktan sonra dokmanda deiiklik yaplmamas esastr.

Teklif ve bavurularn hazrlanmasn etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler idarece tespit edilir ya da istekli veya adaylarca yazl olarak bildirilir ise, zeyilname ile dokmanda deiiklik yaplabilir.

Zeyilnamenin ihale veya son bavuru tarihinden en az on gn ncesinde bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde dokman alanlarn tamamna gnderilmesi arttr.

Aksi takdirde deiiklik yaplamaz.

lan geersiz saylarak yeniden ihale yaplr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Dokman satn alan yoksa ihale tarihine kadar zeyilname ile deiiklik yaplabilir.

Maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler ilanda da bulunuyor ise dzeltme ilan yaplmadan zeyilname yaplamaz.

Dzeltme ilan yaplamamas durumunda ihale iptal edilecektir.

hale veya son bavuru tarihi bir defaya mahsus olmak zere en fazla yirmi gn zeyilname ile ertelenebilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Tekliflerini vermi olan isteklilere tekliflerini geri ekerek, yeniden teklif verme imkn tannr.

ikyet zerine yaplan incelemede; idarece dokmanda dzeltme yaplmasna karar verilmesi halinde, son bavuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. (daha nce Kanunun 29.maddesine gre ertelenmise)


Kamu hale mevzuat ve denetim

Maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler ilanda da bulunuyor ise dzeltme ilan yaplmadan zeyilname yaplamaz.

Dzeltme ilan yaplamamas durumunda ihale iptal edilecektir.

ikyet zerine zeyilname yaplp ihale tarihi ertelendikten sonra Kanunun 29. maddesine gre tekrar zeyilname yaplmas gerekirse bu durumda da ihale tarihi ikinci kez ertelenebilecektir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

LAN ve DOKMAN UYUMU

 • hale ilan ile ihale dokman arasnda uyum var m?

 • lanlarda yer alan bilgiler ihale dokmanndaki dzenlemelere uygun olmaldr.

 • hale dokmannda belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

 • hale dokman hazrlanmadan ilan yaymlanamaz.

 • lan srelerinin hesaplanmasnda ilann yaymland gn dikkate alnr ihale gn dikkate alnmayacandan, ilanlarn yeterli sre dikkate alnarak gnderilmesi gerekmektedir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

HALE DOKMANIN GRLMES

 • hale dokmannn isteyen herkes tarafndan grlmesi imkn salanm m?

 • darede bunun iin ayr bir yer ayrlm m ya da dokman internet sayfasnda yaynlanm m?

 • Bu konuda herhangi bir engelleme sz konusu mu?


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale dokman idarenin ilanda belirtilen adresi ile yaymlanmsa resmi internet sayfasnda bedelsiz olarak grlebilir.

haleye katlmak iin dokmann satn alnmas zorunludur.

Dokmann, basm maliyetini amayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satlmas zorunludur.

Dokmann sat hakk yalnz idareye aittir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

HALE DKMANININ SATILMASI

 • Dokman satn almadan ihaleye teklif kabul edilmi mi?

 • Dokman bedeli ne kadar?

 • Dokman posta yoluyla sata sunulmu mu?

 • Posta yoluyla dokman talebinde gerekli srelere uyulmu mu?

 • haleye katlmak iin dokmann satn alnmas zorunludur.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Dokmann, basm maliyetini amayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satlmas zorunludur

Dokmann sat hakk yalnz idareye aittir

Dokman bedelinin nceden idare hesabna havale edilmesi kaydyla dokman; iadeli taahhtl posta, acele posta veya kargo yoluyla satn alnabilecektir. (darenin ngrmesi durumunda)


Kamu hale mevzuat ve denetim

n yeterlik ve ihale ilannda veya davet yazsnda dokman bedelinin (posta veya kargo masraflar dahil) yatrlaca banka hesap numaras belirtilecektir. Dokmann posta ve kargo yoluyla satn almak isteyenler dokman bedelini idarenin hesabna yatracaktr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale veya son bavuru tarihinden en az be gn nce dokman bedelinin idarenin hesabna yatrldna ilikin dekont ile birlikte idareye faksla veya posta yoluyla talebini iletir. dare, talebin alnd tarihi izleyen iki i gn iinde dokman gnderir. (dokmann satn alndna ilikin idare yetkilisince imzal formu da ekleyerek) Dokmann satn alnma tarihi, dokmann postaya veya kargoya verildii tarihtir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

dare,dokmann ulamamasndan veya ge ulamasndan ya da eksik olmasndan dolay sorumlu tutulamaz.


Kamu hale mevzuat ve denetim

TEKLFLERN SUNULMASI

 • Teklif mektuplar nasl alnm ve komisyona nasl teslim edilmi?

 • Teklif zarflar kontrolnde Kanuni zorunluluk kontrol edilmi mi?

 • Usulne uygun olmayan zarflarla ilgili ne gibi ilem yaplm?

 • Usulne uygun olduu halde kabul edilmeyen teklif var m?


Kamu hale mevzuat ve denetim

Teklif zarfnn ierisinde, teklif mektubu, geici teminat mektubu ve idarece ihaleye katlmda ngrlen yeterlik kriterlerine ilikin belgeler ile dier belgeler sunulur.

Teklif zarflar idareye teslim edilir ve idare yetkilisi zarflar sra numarasna gre teslim alr ve bir tutanakla ihale saatinde ihale komisyonuna teslim eder.


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale komisyonu teklif zarlarn 4734 sayl Kanunun 30 uncu maddesinde saylan hususlar ynnden kontrolne yaparak, usulne uygun zarfn bulunmas halinde yaklak maliyeti akladktan sonra teklif zarflarn srasna gre amaya balar.

Usulne uygun olmayan zarflar bir tutanakla tespit edilir, ispat asndan fotokopisi alnarak zarf almadan sahibine iade edilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Usulne uygun olmayan zarflarn almas halinde, teklifin iade edilmesi mmkn deildir


Kamu hale mevzuat ve denetim

TEKLF MEKTUBU

 • Teklif mektubunda doru standart form kullanlm m?

 • Teklif mektubunda ekil artlar doru kontrol edilmi mi?

 • Usulne uygun olmad halde geersiz kabul edilen ya da geerli saylmas gerektii halde geersiz kabul edilen teklif mektubu var m?


Kamu hale mevzuat ve denetim

Teklif mektuplar, Uygulama Ynetmeliklerinin ekinde yer alan standart formlar esas alnarak hazrlanr.

Teklif mektuplarnn ekil ve ierik bakmndan gerekli niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamas teklifin esasn deitirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Teklif mektubunun aadaki artlar tamas zorunludur:

a) Yazl olmas.

b) hale dokmannn tamamen okunup kabul edildiinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak aka yazlmas.

) zerinde kaznt, silinti, dzeltme bulunmamas.

d) Trk vatanda gerek kiilerin Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras, Trkiyede faaliyet gsteren tzel kiilerin vergi kimlik numarasnn belirtilmesi.

e) Ad ve soyad veya ticaret unvan yazlmak suretiyle yetkili kiilerce imzalanm olmas.


Kamu hale mevzuat ve denetim

GEC TEMNAT

 • Geici teminat oran teklif bedelini karlyor mu?

 • Geici teminat mektubu standart forma uygun mu?

 • Gerekli ekil artlarn ve metin olarak ierii uygun mu?

 • Teminat sresi uygunluu kontrol edilmi mi?


Kamu hale mevzuat ve denetim

halelerde, teklif edilen bedelin % 3'nden az olmamak zere, istekli tarafndan verilecek tutarda geici teminat alnr.

hale dokmannda belirtilmesi artyla, danmanlk hizmeti ihalelerinde geici teminat alnmas zorunlu deildir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Teminat olarak kabul edilecek deerler

a) Tedavldeki Trk Paras,

b) Bankalar ve zel finans kurumlar tarafndan verilen teminat mektuplar,

c) Hazine Mstearlnca ihra edilen Devlet Borlanma Senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeler,


Kamu hale mevzuat ve denetim

Teminat mektuplar dndaki teminatlar ihale komisyonlarnca teslim alnamaz.

Bunlarn saymanlk ya da muhasebe mdrlklerine yatrlmas zorunludur.


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale zerinde kalan istekli ile ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektuplar ihaleden sonra saymanlk ya da muhasebe mdrlklerine teslim edilir.

Dier isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. hale zerinde kalan istekli ile szleme imzalanmas halinde, ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibine ait teminat szleme imzalandktan hemen sonra iade edilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen dier deerlerle deitirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, idarece alnan teminatlar haczedilemez ve zerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektubu sreleri teklif geerlilik tarihi dikkate alnarak idare tarafndan artnamede belirtilmelidir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

TEKLFLERN ALINMASI VE AILMASI

Teklif mektuplarnn almas ve belgelere ilikin gerekli tutanaklara yer verilmi mi?

Tutulmas gereken tutanaklar:

Tekliflerin ihale komisyonunca alndna dair tutanak,

Postadaki gecikme nedeniyle aln zamann gsterir tutanak,

Uygun olmad iin deerlendirmeye alnmayan zarflara ilikin tutanak,

Zarf ama ve belge kontrol tutana,

Uygun olmayan belgelerin uygun saylmadna ilikin tutanak,

steklilerce teklif edilen fiyatlara ilikin tutanak,


Kamu hale mevzuat ve denetim

TEKLFLERN DEERLENDRLMES

 • Tekliflerin deerlendirilmesinde, komisyon yeleri ald kararlarda nasl davranm?

 • Bilgi tamamlama yoluna gidilmi mi? Gidildiyse yasal zorunluluklara uyulmu mu?

 • Geersiz belge geerli, geerli belge geersiz saylan durum var m?

 • Aritmetik hata incelemesi doru yaplm m? Tespit edilen aritmetik hatal tekliflerle ilgili ne gibi ilem yaplm?


Kamu hale mevzuat ve denetim

Tekliflerin deerlendirilmesinde, ncelikle belgeleri eksik olduu veya teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olmad 4734 sayl Kanunun 36 nc maddesine gre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin deerlendirme d braklmasna karar verilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Ancak, teklifin esasn deitirecek nitelikte olmamas kaydyla, belgelerde bilgi eksiklii bulunmas halinde idarece belirlenen srede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanmas yazl olarak istenir.

Bu aklama, hibir ekilde teklif fiyatnda deiiklik yaplmas veya ihale dokmannda yer alan artlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacyla istenilmez ve yaplmaz. Belirlenen srede bilgileri tamamlamayan istekliler deerlendirme d braklr ve geici teminatlar gelir kaydedilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Bu ilk deerlendirme ve ilemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geici teminat usulne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrntl deerlendirilmesine geilir.

Bu aamada, isteklilerin ihale konusu ii yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokmannda belirtilen artlara uygun olup olmad ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmad incelenir. Uygun olmad belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler deerlendirme d braklr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

AIRI DK TEKLF DEERLENDRMES

 • Ar dk kabul edilen teklifler nceki yllarda yaplan ihalelerle tezatlk ieriyor mu?

 • Ar dk teklif aklamalarnda yaplan deerlendirmeler mevzuata uygun mu? Keyfilik var m?

 • Bir nceki ylda ar dk bulmad bir rakam bu yl ar dk olarak kabul edilmi mi?


Kamu hale mevzuat ve denetim

Ar dk teklif aklamalar mutlaka belgeye dayandrlmaldr.

K Genel Tebliinde mal, hizmet ve yapm ihaleleri iin ngrlen belgelerin bulunmas zorunludur.

Ancak, yapm ihalelerinde bayndrlk birim fiyatlarna gre aklama yaplm ise ayrca belge sunulmas gerekmemektedir.

Ar dk teklif aklamalarnda maliyet ngrlmeyen, kendi bnyelerinde bulunduu gibi ifadelerle yaplan aklamalarn kabul edilmesi mmkn deildir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale komisyonu;

a) malat srecinin, verilen hizmetin ve yapm ynteminin ekonomik olmas,

b) Seilen teknik zmler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapm iinin yerine getirilmesinde kullanaca avantajl koullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapm iinin zgnl,

Hususlarnda belgelendirilmek suretiyle yaplan yazl aklamalar dikkate alarak, ar dk teklifleri deerlendirir.

Bu deerlendirme sonucunda, aklamalar yeterli grlmeyen veya yazl aklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

HALENN KARARA BALANMASI VE ONAYLANMASI

 • Deerlendirme sadece fiyat esasna gre yaplmsa en dk teklif sahibine verilmi mi?

 • En dk geerli teklifler, kastl ya da kusurlu olarak deerlendirme d braklm m?

 • Bir nceki ylda ar dk bulmad bir rakam bu yl ar dk olarak kabul edilmi mi?


Kamu hale mevzuat ve denetim

ONAY

 • hale karar onaylanm m?

 • hale karar iptal m edilmi?

 • Onaydan nce gerekli ilemler yaplm m?

 • hale karar onay; hale komisyonu gerekeli kararn belirleyerek, ihale yetkilisinin onayna sunar. Kararlarda isteklilerin adlar veya ticaret unvanlar, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli zerine hangi gerekelerle yapld, ihale yaplmam ise nedenleri belirtilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en ge be i gn iinde ihale kararn onaylar veya gerekesini aka belirtmek suretiyle iptal eder. hale karar iptal edilmi ise gerekesinin hukuk erevesinde olmas keyfilie yer verilmemesi gereklidir.

hale kararnn onayndan nce, ihale zerinde kalan istekli ile varsa ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katlmaktan yasakl olup olmadn teyit ettirerek buna ilikin belgeyi ihale kararna eklenmek zorundadr. ki isteklinin de yasakl kmas durumunda ihale iptal edilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

KESNLEEN HALE KARARININ BLDRM

 • hale karar sresi iinde bildirime karlm m?

 • Bildirim usulne uygun yaplm m?

 • hale sonucu, ihale kararnn ihale yetkilisi tarafndan onayland gn izleyen en ge gn iinde, ihale zerinde braklan dahil olmak zere, ihaleye teklif veren btn isteklilere bildirilir.

 • hale sonucunun bildiriminde, tekliflerin deerlendirmeye alnmama veya uygun bulunmama gerekelerine de yer verilir.

 • hale kararnn ihale yetkilisi tarafndan iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekeleri belirtilmek suretiyle bildirim yaplr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

SZLEMEYE DAVET

 • Szlemeye davet srelerine uyulmu mu?

 • Szleme usulne uygun imzalanm m?

 • hale sonucunun btn isteklilere bildiriminden itibaren; 4734 sayl Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine gre yaplan ihalelerde be gn, dier hallerde ise on gn gemedike szleme imzalanamaz.


Kamu hale mevzuat ve denetim

41 inci maddede belirtilen srelerin bitimini, n mali kontrol yaplmas gereken hallerde ise bu kontroln tamamland tarihi izleyen gnden itibaren gn iinde ihale zerinde braklan istekliye, tebli tarihini izleyen on gn iinde kesin teminat vermek suretiyle szlemeyi imzalamas hususu bildirilir. Yabanc istekliler iin bu sreye oniki gn ilave edilir.

Gerekli sreler beklenilmeden imzalanan szlemeler usulne uygun deildir.

43 nc madde hkm gereince szlemeden nce kesin teminat alnmayan danmanlk hizmet ihalelerinde szlemeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fkra hkmlerine gre yaplr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

KESN TEMNAT

 • Kesin teminat uygun mu?

 • Zamannda alnm m?

 • Yapm ilerinde, 38 inci maddeye gre gerekli deerlendirmeler yapldktan sonra, ihalenin ayn madde uyarnca hesaplanan snr deerin altnda teklif veren isteklilerden biri zerinde braklmas halinde, kesin teminat snr deerin yzde alts orannda alnr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Ancak, danmanlk hizmet ihalelerinde ihale dokmannda belirtilmesi kaydyla, kesin teminat szleme yaplmadan nce alnmayabilir. Bu durumda, dzenlenecek her hakediten % 6 orannda yaplacak kesintiler teminat olarak alkonulur.

Taahhdn szleme ve ihale dokman hkmlerine uygun olarak yerine getirilmesini salamak amacyla, szlemenin yaplmasndan nce ihale zerinde kalan istekliden ihale bedeli zerinden hesaplanmak suretiyle % 6 orannda kesin teminat alnr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

SZLEMENN MZALANMASI

 • Szlemeye davet yazsnda tannan sre beklenilmi mi?

 • Szleme imzalanan yklenici evraklarn zamannda tamamlam m?

 • Belgeler ihale tarihindeki durumu yanstyor mu?


Kamu hale mevzuat ve denetim

Szlemenin imzalanmasna ilikin zorunluluklara ihale zerinde kalan istekli tarafndan uyulmad takdirde, protesto ekmeye ve hkm almaya gerek kalmakszn ihale zerinde kalan isteklinin geici teminat gelir kaydedilir.

Bu durumda idare, ekonomik adan en avantajl ikinci teklif fiyatnn ihale yetkilisince uygun grlmesi kaydyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere gre szleme imzalayabilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Ancak ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekli ile szleme imzalanabilmesi iin, 42 nci maddede belirtilen on gnlk srenin bitimini izleyen gn iinde ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen ekilde tebligat yaplr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

SZLEMENN YAPILMASINDA DARENN SORUMLULUU

 • dare, 42 ve 44 nc maddede yazl sre iinde szleme yaplmas hususunda kendisine den grevleri yapmakla ykmldr. darenin bu ykmll yerine getirmemesi halinde, istekli srenin bitmesini izleyen gnden itibaren en ge be gn iinde, on gn sreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek artyla, taahhdnden vazgeebilir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

 • Bu takdirde geici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek iin yapt belgelendirilmi giderleri istemeye hak kazanr.

 • Bu zarar, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrca haklarnda 60 nc madde hkmleri uygulanr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

SONU BLDRM

 • Bu Kanun kapsamnda yer alan idarelerin yapm ileri ile mal ve hizmet almlarnn sonular, 4734 sayl Kanunun 42 nci maddesine gre gnderilenler hari, en ge onbe gn iinde Kuruma bildirilir.

 • Bu sonulardan Kanun kapsamndaki ihalelere ilikin olanlar Kurum tarafndan Kamu hale Blteninde yaymlanr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Sonu bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, gvenlik ve istihbarat alanlarnda grev yapan idarelerin Kanun kapsamnda yaptklar mal ve hizmet almlar ile yapm ilerine ilikin ihale sonularndan hangilerinin yaymlanaca ilgili idarenin gr alnarak Kurum tarafndan belirlenir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

BLDRM VE TEBLGATLAR

 • Aday veya istekliler tarafndan kabul edilmi olmas artyla elektronik posta veya faks yoluyla tebligat yaplabilecektir.

 • Bu yolla yaplacak tebligatlarn kabul edilecei dokman satn alndna ilikin formda, bavuru veya teklif mektubunda taahht edilebilecektir.

 • Tebligat iadeli taahhtl mektupla yaplrsa mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gn (yabancda19.gn) tebli tarihi saylr. Tebligat daha nce muhataba ulam ise fiili tebli tarihi esas alnr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

BLDRM VE TEBLGATLAR

 • Elektronik posta yoluyla veya faksla yaplan bildirimlerde, bildirim tarihi tebli tarihi saylr.

 • Bu ekilde yaplan bildirimlerin ayn gn idare tarafndan teyit edilmesi zorunludur.

 • Teyit ilemi: tebligatn iadeli taahhtl mektupla bildirime karlm olmasn ifade eder.


Kamu hale mevzuat ve denetim

DAITIMI YAPILAN KAYNAKLAR:

1- 4734 Sayl Kamu hale Kanunu, 4735 Sayl Kamu hale Szlemeleri Kanunu, T.C. Kamu hale Kurumu, Haziran-2009

2- Kamu hale Mevzuat Eitim Notlar, T.C. Kamu hale Kurumu-2010

3- Kamu hale Mevzuat Seminer Ders Notlar, Gncel Mevzuat Yaynlar Yayn No:9 Ocak-2010


Kamu hale mevzuat ve denetim

T.C.

EVRE ve ORMAN BAKANLII Orman Genel Mdrl

Say : B.18.LOGM.0.60-679/M-98'

Konu : haleden Yasakl Teyidi.390 25/02/2008

BTN MFETTLERE

Kurul Bakanlmzca 22/02/2008 tarihinde mail adreslerinize gnderilen Kamu hale Kurumunun 31/01/2008 gn ve B.62.0.KK.0.11.00.00/258-2355 sayl yazlar incelenerek tefti ve denetimlerde gereinin yaplmasn rica ederim./


Kamu hale mevzuat ve denetim

T.C KAMU HALE KURUMU

statistik ve Sicil zleme Dairesi Bakanl

SAYI :B.62.0.KK.0.11.00.00/ 2582355

KONU: haleden Yasakllk Teyidi 31/01/2008

EVRE VE ORMAN BAKANLIINA

LG: Babakanlk Tefti Kurulu Bakanlnn 24/12/2007 tarih ve B.02.0.TKB./092/1522 sayl yazs.

lgi yazda yaplan tespitler uyarnca aada belirtilen hususlarn Bakanlnza bildirilmesine gerek duyulmutur.

4734 sayl Kamu hale Kanununun 40 inci maddesinde:

hale yetkilisi, karar tarihini izleyen en ge be i gn iinde ihale kararn onaylar veya gerekesini aka belirtmek suretiyle iptal eder.

hale; kararn onaylanmas halinde geerli, iptal edilmesi halinde ise hkmsz saylr.

hale kararlar ihale yetkilisince onaylanmadan nce idareler, ihale zerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye gre yasakl olup olmadn anlan maddeye gre teyit ettirerek buna ilikin belgeyi ihale kararma eklemek zorundadr."

Hkm yer almaktadr. Anlan hkm gereince ihale kararnn ihale yetkilisince onaylanmasndan nce ihale zerinde kalan isteklinin ihalelere katlmaktan yasakl olup olmadnn Kurumumuzdan teyit edilmesi zorunluluu bulunmaktadr. Bu hkme ramen Bakanlnz tekilat ve Bakanlnza bal/ilgili ilikili idareler tarafndan gerekletirilen baz ihalelerde, ihale komisyon kararnn ihale yetkilisinin onayna sunulmasndan nce alnmas gereken teyit belgesinin ihalenin szlemeye balanmasndan soma alnd tespit edilmitir.

Kanunun ak hkmne aykr eylem veya ilemde bulunmaktan doacak sorumluluun tmyle idarelere ait olaca kukusuzdur. Bu nedenle Kurumumuzun internet sayfasndan her gn yaplabilecek olan teyit ilemlerinin, anlan Kanunun 40 nc maddesi hkmne uygun ihale kararnn alnmasn izleyen 5 i gn iinde gerekletirilerek ihale kararnn ihale yetkilisinin onayna sunulmas hususuna titizlikle uyulmasn teminen Bakanlnz tekilat ve Bakanlnza bal/ilgili ilikili idarelerin bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereini arz ederim.Bahattin IIK II.Bakan Bakan V.

Adres: Bahriye ok Cad. No: 13 065 Bahelievler ANKARA

Tel: 0(312)212 71 61. Fax: 0(312)2234997. E-posa: kik-w 7kik.cov.ir. Web: www.kik.aov.tr


Kamu hale mevzuat ve denetim

Bilindii zere, 4734 sayl Kamu hale Kanununun hale Komisyonu balkl 6 nc maddesinin birinci fkrasndan, 5436 sayl Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu le Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun 13 nc maddesinin (g) fkras ile; ,genel ve katma bteli kurulularda maliye memurunun, dierlerinde ise ibaresi 1.1.2006 tarihinden geerli olmak zere karlmtr. Bu deiiklikten sonra 4734 sayl Kanunun anlan maddesinin birinci fkras; hale yetkilisi, biri bakan olmak zere, ikisinin ihale konusu iin uzman olmas artyla, ilgili idare personelinden en az drt kiinin ve muhasebe veya mal ilerden sorumlu bir personelin katlmyla kurulacak en az be ve tek sayda kiiden oluan ihale komisyonunu, yedek yeler de dahil olmak zere grevlendirir. eklini almtr.

Dier taraftan ilgi (a) yazmzda, 5436 sayl Kanunun geici 1 inci maddesinin drdnc fkrasnda Maliye Bakanlna bal Bte Dairesi Bakanlklarnda grev yapan Bte Dairesi Bakan ve Bte Dairesi Bakan Yardmcs kadrolarnda bulunan personel dndaki dier Maliye Bakanl personelinin halen bulunduklar kadrolarda kaldklar srece, 31.12.2006 tarihine kadar nezdinde grev yaptklar kamu idaresinin Strateji Gelitirme Bakanl veya Strateji Gelitirme Daire Bakanlnda grev yapmaya devam edecekleri, szkonusu birimlerde grev yapmaya devam etmesi ngrlen Bakanlmz personelinin 5018 sayl Kanunun 5436 sayl Kanunla deiik 60 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan grevlerin yrtlmesi dndaki ilerde altrlamayaca ve bu personelin ihale komisyonlarnda yer almasnn uygun olmamas nedeniyle ihale komisyonlarnda da grevlendirilmeyecei belirtilmitir.

Ancak, konu ile ilgili olarak eitli kurumlar tarafndan Bakanlmza iletilen yazl ve szl taleplerde, 1.1.2006 tarihinden nce 4734 sayl Kanunun 6 nc maddesinin 5436 sayl Kanun ile deimeden nceki hkm gerei maliye memuru sfatyla grevlendirilmi Bakanlmz personelinin maliye yesi olarak grevlerine devam edip etmeyecei hususlarnda tereddde dld anlalm ve aadaki aklamann yaplmas gerekli grlmtr.

Kamu hale Kurumunun konuya ilikin ilgi (b) yazsnda, Kamu hale Kurulunun 18/1/2006 tarihli ve 2006/DK.D-8 sayl Kurul Kararnda; 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayl Kanunun 13 nc maddesinin (g) fkras ile 4734 sayl Kamu hale Kanununun 6 nc maddesinin birinci fkrasnda yaplan deiikliin 1.1.2006 tarihinde yrrle girmi olmas nedeniyle 1/1/2006 tarihinden nce grevlendirilmi ihale komisyonlarndaki maliye yesinin grevine devam etmesinde hukuki bir engel bulunmadna, karar verildii belirtilmitir.

Bu itibarla, ihale ilemlerinin aksamasna mahal verilmeden sonulandrlmas asndan, 1.1.2006 tarihinden nce ihale komisyonu maliye yesi de dahil oluturulmu ihalelerde, maliye yeleri ihale komisyonunun grevi sona erinceye kadar grevlerine devam edeceklerdir.

Bilgilerini ve gereini arz/rica ederim.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kamu Satnalma Sreci - levsel Analizi

hale Hazrlama

hale Dokman

htiya

Gvenli Dokman

Alverii

dare

stekli

Teklif Hazrlama

hale Dokman

Teklif

Teklif

Deerlendirme

hale Dokman

Szleme

Szleme

Ynetimi

Szleme

htiyacn

Karlanmas

Teklif

deme


Kamu hale mevzuat ve denetim

 • E-hale Projesi Ayaklar Yere Basan ve Yakn Gelecekte Uygulamaya Konulacak Bir Projedir.


Elektronik hale yol haritas kamu sat nal mlar nda elektronik d n m s reci

dare stekli Veritaban

landari- Teknik artname Hazrlama

Teklif Hazrlama

Teklif Gnderme

En dk fiyat esaslEkonomik adan en dk fiyat esaslAk eksiltme

Szleme fasYklenici DeerlendirmeSzleme Bitimi

htiyacn Giderilmesi

Stok Kontrol Ynetimi

Elektronik hale Yol Haritas Kamu Satnalmlarnda Elektronik Dnm Sreci

Elektronik Teklif

Elektronik hale lan ve Dokman

Teklif Deerlendirme

Elektronik hale Platformu

Szleme Ynetimi

htiyacn Karlanmas

htiyacn Belirlenmesi

Klasik hale Sreci


Elektronik kamu sat nalma sistemi ne getirecek

Elektronik Kamu Satnalma Sistemi Ne Getirecek

1) Kamu Satnalmlar A

Alc ve Satcnn Elektronik Ortamda Buluturulmas

Kamu Almlarnda Saydamlk, Hz ve Eriim Kolayl

2) Elektronik Teknik artname

dareler Aras Bilgi ve Tecrbe Paylam

Satnalma Kalemi Standardizasyonu, Fiyat/Kalite Rekabeti

 • 3) Elektronik dari artname

  • Yeterlik Koullarnda Kesinlik ve Aklk

  • halelere Katlmda Kolaylk, Rekabet Art

 • 4) Elektronik Teklif ve Deerlendirme

  • Hatasz ve Geerli Teklif

  • Bilgisayar Destekli Teklif Deerlendirme

Kamu Satnalma Srecinde Standardizasyon, Hz, Tutarllk ve Kamuoyu Denetimi

hale Hazrlk ve Teklif Hazrlk Srecinde 3 Kata Varan Etkinlik ve Verimlilik

Kamu Satnalma Maliyetlerinde %20 ye Varan yileme


Kamu hale mevzuat ve denetim

e-imza

e-imza

E-hale Referans Modeli

Vatanda

Kamu Satnalma Platformu

idare

Saydamlk Modl

hale Hazrlama

Modl

dareler

stekliler

Satnalma

Kalemleri

Satnalma

Kurallar

Dokman Al/Veri

Modl

Szleme Ynetimi

Modl

Teklif

Deerlendirme

Modl

Ynetim Konsolu

Yasakllar

ikayetler

Teklif

Hazrlama

Modl

statistik

lem Kaytlar

istekli


Kamu hale mevzuat ve denetim

KAMU

HALE KURUMU

DARELER

E-hale ncesi

VATANDA

STEKLLER


Kamu hale mevzuat ve denetim

E-hale Sonras

KAMU HALE KURUMU

DARELER

VATANDA

STEKLLER


E halen n g c nereden gel yor

E-HALENN GC NEREDEN GELYOR?

Elektronik hale, hale Srecinde etkinlik ve verimlilik salamaktadr.

Dnyadaki tecrbeler kamu elektronik satnalma sistemlerinin toplam satn alma maliyetlerinde %20lere kadar iyileme yada baka bir deyimle tasarruf saladn gstermektedir.


E halen n tam ve ba arili b r ek lde uygulanmasi n

E-HALENN TAM VE BAARILI BR EKLDE UYGULANMASI N

finansman ynetimi,

satn alma,

muayene kabul,

bakm onarm destek,

muhasebe,

ayniyat ynetimi sistemlerinin birbiriyle

entegre edilmesi ve uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.


E hale hale s rec nde effafli i arttirmaktadir

E-HALE, HALE SRECNDE EFFAFLII ARTTIRMAKTADIR.

Btn ihale ilemlerinin tamamen saydam hale getirilmesi ve kamuoyuna almas salanmaktadr.

Srete yaanan yanllklarn,

gecikmelerin, kt kullanmlarn nne geilmektedir.


E hale hale s rec nde effafli i arttirmaktadir1

E-HALE, HALE SRECNDE EFFAFLII ARTTIRMAKTADIR.

Teklif verme, teklif kabul, tekliflerin gvenliinin salanmas, ve tekliflerin almas ilemleri, gvenli, zamannda, itiraza yer vermeyecek ekilde gerekletirilmektedir.

hale srecine ilikin bilgilere vatandalarn eriebilmesi, ihale istatistiklerini analiz etme olana, ihale srecinin dare, istekliler ve vatandan grp kullanabilecei ekilde elektronik ortamda salanmaktadr.

hale srecinin denetimi iin elektronik ortamda kolay eriilebilir ve sorgulanabilir kayt yaps oluturmaktadr.


E hale hale s rec nde e t muamele sa lamaktadir

E-HALE, HALE SRECNDE ET MUAMELE SALAMAKTADIR.

steklilerin katlmasnda ilevsel farkllklar ortadan kaldrmakta ve katlm maliyetlerini drmektedir.

halelere dorudan eriebilme ve katlm, corafi yer ve zamandan bamsz olarak yaplabilmektedir.

haleye eriim (ilan),katlm kurallar, deme gibi durumlar sistematik hale getirmekte, ihale ortamnda eit muameleyi salamaktadr.


E hale hale s rec nde yerel d nyasinin akt vasyonunu sa lamaktadir

E-HALE, HALE SRECNDE YEREL DNYASININ AKTVASYONUNU SALAMAKTADIR

yi tasarlanm bir e-ihale uygulamas, kk ve orta lekli firmalarn kamu ihalelerine katlmasn ve etkin rekabetin olumasn salamaktadr. Kk ve orta lekteki firmalarn tek tek veya birlikte ulusal veya uluslararas ihalelere katlmalarna zemin oluturmaktadr.

hale hazrlk srecindeki uzmanlk alannda kk ve byk firmalar arasndaki fark ortadan kaldrmaktadr. nk e-ihale, hazrlk srecini standartlatrmakta ve sreci bilgisayar ile desteklemektedir.

Elektronik hale, rekabet ortamnn olumasna katk salamaktadr.


E hale halen n ya ama ge r leb lmes n neler gerek yor

E-HALE, HALENN YAAMA GERLEBLMES N NELER GEREKYOR?

Hkmet nderlii ve destei

Yasal ereve

Kurumsal Deiiklik

Teknoloji

Standardizasyon htiyac

Elektronik ihale iin Milli bir politika oluturulmas


Kamu hale mevzuat ve denetim

hale szc zerindeki kara bulutlar ortadan kaldrmak, kamu almlar alannda kamu kaynaklarnn doru ve etkin bir ekilde kullanlabilmesini salamak iin, Trkiyenin gelecei iin Elektronik ihale milli politikamz olmaldr.

e-hale Projesi, Trkiyenin bilgi toplumu oluumuna katk salayacak, zihinlerde stratejik dnm gerekletirecek bir projedir.

Trkiye ekonomisine ok byk katma deer salayacak Elektronik hale hedefini hep birlikte gerekletireceiz.


Kamu hale mevzuat ve denetim

mzalanan Protokoller .

 • KK SALIK BAKANLII

 • KK - SOSYAL SGORTALAR KURUMU

 • KK BAKUR

 • KK TOBB ET


Kamu hale mevzuat ve denetim

..


Kamu hale mevzuat ve denetim


Kamu hale mevzuat ve denetim

.


Kamu hale mevzuat ve denetim


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kamu Kaynaklarnn Kullanm Her Kamusal rgtlenme in Ciddi Bir Disiplindir.


Kamu hale mevzuat ve denetim

4734 Sayl Kanun ncesi Dnemde Kuraldan ok stisnas Bulunduundan

Kamu Almlar Alannda Bir Sistem Deil Sistemsizliin Varolduunu Sylemek Mmkndr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Uluslararas Standartlara ve AB Mktesebatna Uyumlu Dzenlemeler eren 4734 Sayl Kanunun Gelitirilmesi ve Muhafazas Uluslararas likilerimizin Devamna Baldr.


Kamu hale mevzuat ve denetim

Kamu Almlar Sisteminde hale ile Ayrcalk Deil, Hukuk Dzeni erisinde Korunmas Gereken Meru Hak Elde Etmek eklinde Tanmlanabilecek Zihniyet Dnm Elektronik hale Projesinin Hayata Geirilmesi le Tamamlanacaktr.


 • Login