Systemy wbudowane - PowerPoint PPT Presentation

Systemy wbudowane
Download
1 / 32

 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Systemy wbudowane. Wykład nr 6: Komunikacja mikrokontrolerów ze światem zewnętrznym Piotr Bilski. Bloki współpracy z otoczeniem. Wejścia i wyjścia cyfrowe (porty) Przetworniki A/C i C/A Bloki sterowania szynami i pamięciami zewnętrznymi Liczniki, układy pomiaru czasu

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Systemy wbudowane

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Systemy wbudowane

Systemy wbudowane

Wykład nr 6:

Komunikacja mikrokontrolerów ze światem zewnętrznym

Piotr Bilski


Bloki wsp pracy z otoczeniem

Bloki współpracy z otoczeniem

 • Wejścia i wyjścia cyfrowe (porty)

 • Przetworniki A/C i C/A

 • Bloki sterowania szynami i pamięciami zewnętrznymi

 • Liczniki, układy pomiaru czasu

 • Układy obsługi przerwań

 • Bloki transmisji szeregowej i równoległej


Wsp praca z pami ci zewn trzn

Współpraca z pamięcią zewnętrzną

 • Komunikacja poprzez szynę (cykl szyny)

 • Sposoby adresowania i przesyłania danych (synchronizacja)

 • Konieczność stabilizacji sygnałów na odpowiednich liniach

 • W przypadku wolniejszych pamięci konieczne jest wprowadzenie stanów oczekiwania (z góry ustalona lub dynamiczna)


Przyk ad cyklu szyny

Przykład cyklu szyny

XTAL1

CLKOUT

ALE

READY

Szyna

ADRES

DANE

RD

WR


Tryby pracy szyny pami ci

Tryby pracy szyny pamięci

 • Tryb pracy nominalny i obniżonej mocy, tryb ochrony pamięci i ograniczenie liczby stanów oczekiwania

 • Rejestr konfiguracji (CCR):

7

6

5

4

3

2

1

0

 • 4 – IRC0 (Internal Ready Control Mode)

 • 5 – IRC1

 • 6 – LOC0 (Program Lock Mode)

 • 7 – LOC1

 • 0 – zezwolenie na tryb obniżonej mocy

 • 1 – szerokość szyny (8/16b)

 • 2 – Wybór strobu zapisu

 • 3 – Wybór strobu ważnego adresu


Sterowanie szynami

Sterowanie szynami

 • Sygnały sterujące: ALE, WR, BHE

 • Wyprowadzenia sygnałów pełnią dwie funkcje: w trybie ze strobowanym zapisem i ze strobowaniem ważnego adresu

 • Możliwa kombinacja obu trybów

 • Sposób sterowania zależy od szerokości szyny: 8 lub 16 bitów


Wstrzymanie dost pu do szyny

Wstrzymanie dostępu do szyny

 • Konieczne, gdy do tej samej szyny jest podłączonych wiele urządzeń

 • Wymagane sygnały HOLD, HLDA, BREQ

 • Sygnały mogą mieć własne wyprowadzenia lub być częścią portów

 • Możliwe jest blokowanie żądania wstrzymania


Ilustracja wstrzymania dost pu do szyny hold intel 8xc196

Ilustracja wstrzymania dostępu do szyny (hold) – Intel 8xC196

CLKOUT

HOLD

HLDA

BREQ

dane/

adresy

ADRES

DANE

ALE


Obs uga asynchronicznego sygna u wstrzymania

Obsługa asynchronicznego sygnału wstrzymania

CLKOUT

a)

HOLD

HLDA

b)

HOLD

HLDA


Pod czenie zewn trznych pami ci rom

Podłączenie zewnętrznych pamięci ROM

 • Sposób podłączenia zależy od liczby dostępnych pamięci

 • Problem implementacji przestrzeni adresowych

 • Wybór układu poprzez sygnał na wyjściu ADV mikrokontrolera podawanego na wejście CS układu pamięci

 • W bardziej skomplikowanych przypadkach stosowane są wbudowane kodery adresów


Komunikacja z pami ciami eeprom i flash

Komunikacja z pamięciami EEPROM i Flash

 • Jeśli pamięci zostały zaprogramowane wcześniej, współpracują tak, jak pamięci ROM

 • Programowanie bez potrzeby wyjmowania z mikrokontrolera (in-circuit programming)

 • Możliwość programowania oraz dostęp szeregowy wymusza dodatkowy interfejs


Pami ci z dost pem szeregowym

Pamięci z dostępem szeregowym

 • Są zasilane napięciem 3V lub 5V

 • Mają małe rozmiary i niewielką pojemność (kilka kB)

 • Wymagają wewnętrznego lub zewnętrznego napięcia programującego

 • Główne rodzaje:

  • Pracujące z niestandardowym protokołem wymiany danych

  • I2C EEPROM z protokołem transmisji szeregowej firmy Philips


 • Pod czenie pami ci eeprom do mikrokontrolera przez port

  Podłączenie pamięci EEPROM do mikrokontrolera przez port

  Vcc

  • Operacje wykonywanie przez procedury programowe (konwersja szeregowo-równoległa)

  • Kody polecenia 3-bitowe (READ, ERASE, ERAL itp.)

  OSC1

  OSC2

  CS

  PA0

  PA1

  SK

  PA2

  DI

  RESET

  RESET

  PA3

  DO

  Vcc

  IRQ/VPP

  EEPROM

  PA7

  390 Ω

  Vcc

  Vss

  Vcc

  • Tryb 8- i 16-bitowy


  Pod czenie pami ci eeprom do mikrokontrolera przez spi

  Podłączenie pamięci EEPROM do mikrokontrolera przez SPI

  Vcc

  • Sprzętowa konwersja szeregowo-równoległa

  • Praca w trybie z przerwaniami

  Vcc

  CS

  PA5

  SCK

  SK

  MOSI

  DI

  ORG/NC

  MISO

  DO

  Vss

  GND

  PA4

  SS

  4.7kΩ


  Bezpo redni dost p do pami ci dma

  Bezpośredni dostęp do pamięci (DMA)

  • Transmisja danych między pamięciami i urządzeniami wejścia-wyjścia bez użycia jednostki centralnej

  • Wykorzystuje mechanizm wstrzymania dostępu do szyny

  • Wymagane kontrolery DMA

  • Zwykle istnieje kilka kontrolerów w systemie


  Budowa kontrolera dma

  Budowa kontrolera DMA

  Wbudowana pamięć ROM

  SARn

  Sterowanie iteracjami

  SARn

  Wbudowana pamięć RAM

  SARn

  Rejestr kontrolny

  Wbudowane układy peryferyjne

  Kontroler startu DMA

  CHCRn

  Kontroler priorytetów żądań dostępu

  DREQ0, DREQ1

  ITU/SCI/ konwe. A/C, SCI

  DEIn

  DACK0, DACK1

  DMAOR

  Zewnętrzna pamięć ROM

  Interfejs szyny

  Zewnętrzna pamięć RAM

  Sterownik szyny

  Urządzenia zewnętrzne


  System przerwa

  System przerwań

  • Obsługa urządzeń zewnętrznych

   • Programowe testowanie stanu urządzeń (polling)

   • System przerwań (obsługa sprzętowo-programowa)

  • Wymagany rejestr kontrolny dla każdego urządzenia

  • Możliwość obsługi priorytetowej


  Obs uga przerwa

  Obsługa przerwań

  • Wykonywana tylko gdy przynajmniej jedno urządzenie zgłosiło przerwanie

  • Identyfikacja urządzenia

   • Polling

   • Łańcuchowanie urządzeń (daisy chain)

   • Przerwania wektoryzowane

  • Obsługa przerwania programowa (procedury)


  Porty transmisji r wnoleg ej

  Porty transmisji równoległej

  • Zestawy linii jednocześnie przesyłających sygnały

  • Najczęściej 8- lub 16-bitowe

  • Rodzaje linii

   • Dwukierunkowe

   • Z otwartym obwodem drenu tranzystora

   • O zwiększonej obciążalności

  • Zwykle istnieje wiele portów równoległych


  Programowanie uk ady wej cia wyj cia pio

  Programowanie układy wejścia-wyjścia (PIO)

  • Uniwersalne scalone układy wejścia-wyjścia

  • Służą do obsługi dużej liczby urządzeń

  • Wykorzystanie rejestru sterującego:

  D7 – dostęp do słowa trybów

  D6,D5 – wybór trybu: 0/1/2 (00/01/1X)

  D4 – port A (wejście/wyjście)

  D3 – port C - 4 starsze bity (wejście/wyjście)

  D2 – wybór trybu: 0/1

  D1 – port B (wejście/wyjście)

  D0 – port C – 4 młodsze bity (wejście/wyjście)


  Interfejsy transmisji szeregowej

  Interfejsy transmisji szeregowej

  • Transmisja synchroniczna i asynchroniczna

  • Bajty przesyłane jako ciągi następujących po sobie bitów, uzupełnione bitem parzystości

  • Dupleks – możliwość jednoczesnego wysyłania danych w obie strony (potrzebne dwie linie danych)

  • Możliwa programowa definicja trybu pracy


  Porty uniwersalne

  Porty uniwersalne

  • Reprezentowane przez układy do pracy:

   • synchronicznej i asynchroniczej (UART/USART)

   • synchronicznej (SPI)

   • Asynchronicznej (SCI)

  • Z portem związany jest bufor na dane

  • W zaawansowanych mikrokontrolerach istnieją bloki zawierające wiele portów


  Standard uart

  Standard UART

  • Podstawowy szeregowy moduł wejścia-wyjścia w mikrokontrolerach

  • Komunikacja dwustronna (full duplex) asynchroniczna, 8 lub 9 bitów

  • Prosta konstrukcja bitów parzystości

  • Pętla sprzężenia zwrotnego do celów diagnostycznych

  • Przykłady interfejsów: RS-232C, RS-485, IrDA

  • Prędkości w zakresie 15bps do 1 Mbps


  Schemat uart

  Schemat UART


  Rejestry uartx microchip pic24f

  Rejestry UARTx (Microchip PIC24F)

  • UxMODE – rejestr trybu pracy

  • UxSTA – rejestr statusu i kontrolny

  • UxRXREG – rejestr odbiorczy

  • UxTXREG – rejestr nadawczy

  • UxBRG – rejestr generatora baudrate

  UTXBF

  UEN1

  TRMT

  UEN0

  URXISE1

  WAKE

  LPBACK

  URXISE0

  ADDEN

  ABAUD

  RXINV

  RIDLE

  PERR

  BRGH

  UARTEN

  UTXISE1

  UTXINV

  UFRZ

  UTXISE0

  USIDL

  --

  IREN

  RTSMD

  UTXBRK

  UTXEN

  ALTIO

  PDSEL1

  FERR

  PDSEL0

  OERR

  STSEL

  URXDA


  Interfejs i 2 c

  Interfejs I2C

  • Standard w elektronice przemysłowej i ogólnego użytku

  • Transmisja szeregowa, dupleksowa

  • Taktowanie szyny do 100kHz

  • Za transmisję odpowiadają specjalizowane kontrolery

  • Tryb pracy master/slave


  Liczniki

  Liczniki

  • Służą do zliczania impulsów (z wewnętrznego lub zewnętrznego zegara) oraz pomiaru czasu

  • Wykorzystywane są do:

   • Odmierzania czasu między zewnętrznymi zdarzeniami

   • Generowania impulsów o określonym czasie trwania

   • Sterowania transmisją w portach szeregowych

   • Wykonywania zadań licznika nadzorcy


  Blok licznika konfiguracja podstawowa

  Blok licznika – konfiguracja podstawowa

  • Podstawowy układ – programowany dzielnik częstotliwości impulsów zegarowych (prescaler)

  • Zajście zdarzenia może powodować generowanie przerwania do CPU

  Zegar/prescaler

  zerowanie

  Programowanie aktywnego zbocza

  Licznik n-bitowy

  zezwolenie

  Rejestr zatrzaskowy rejestratora zdarzeń

  Układ wyboru zbocza

  zdarzenie

  Szyna danych


  Blok licznika generator impuls w z podw jnym kana em

  Blok licznika – generator impulsów z podwójnym kanałem

  • Tzw. licznik z buforem (nie gubi impulsów zegara na wyjściu)

  Rejestr kanału 1

  Szyna danych

  =

  Komparator kanału 1

  Zerowanie

  Układ selekcji kanału

  Licznik modulo

  Zegar (prescaler)

  =

  Komparator kanału 2

  Rejestr kanału 2


  Bloki licznik w og lnego przeznaczenia

  Bloki liczników ogólnego przeznaczenia

  OC1/PGP3

  OC1-2/PGP4

  OC3-1/PGP5

  OC4-1/PGP6

  IC4/OC5-1/ PGP7

  Blok rejestratora/komparatora

  IC1/PGP0

  IC2/PGP1

  IC3/PGP2

  Licznik impulsów

  PAI

  Prescaler

  PCLK

  PWMA

  PWMB

  Blok PWM

  Interfejs szyny

  Szyna IMB


  Przetworniki a c

  Przetworniki A/C

  • Wykorzystują metody:

   • Sukcesywnej aproksymacji

   • Jednozboczowego ładowania pojemności

  • Zawierają układ próbkująco-pamiętający (sample-and-hold), komparator, rejestr aproksymacyjny oraz układ sterujący


  Charakterystyki przej ciowe i dok adno przetwarzania a c

  Charakterystyki przejściowe i dokładność przetwarzania A/C


 • Login