Kommunikation - PowerPoint PPT Presentation

Kommunikation
Download
1 / 12

 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kommunikation. Konferens och evenemang. Budskap och återkoppling. Språklig kommunikation är ett samspel mellan sändare och mottagare av ett budskap De vanligaste sätten är att vi överför information genom det skrivna eller det sagda ordet Hur meddelandet utformas beror på: Syftet

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kommunikation

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kommunikation

Kommunikation

Konferens och evenemang


Budskap och terkoppling

Budskap och återkoppling

 • Språklig kommunikation är ett samspel mellan sändare och mottagare av ett budskap

 • De vanligaste sätten är att vi överför information genom det skrivna eller det sagda ordet

 • Hur meddelandet utformas beror på:

  • Syftet

  • Sättet det överförs

  • Sändarens språkliga förmåga

  • Sändarens personliga egenskaper

 • Hur meddelandet uppfattas beror på motsvarande egenskaper hos mottagaren och hur det får honom att reagera


M testeknik

Mötesteknik

 • De flesta deltar någon gång i ett sammanträde

 • Det finns många olika mötesformer

 • Professionellt planerade möten är ofta effektiva och trivsamma

 • För att komma fram till den bästa mötesformen i den egna verksamheten kan man göra en SWOT-analys

 • SWOT:

  • S – styrkor (strenghts) – Vad är vi bra på?

  • W – svagheter (weaknesses) – Vad bör vi undvika?

  • O – möjligheter (opportunities) – Vilka möjliga alternativ har vi?

  • T – hot (threats) – Vilka begränsningar finns?


M teskultur

Möteskultur

 • Möteskultur handlar om normer för hur deltagande ska behandla varandra före, under och efter mötet

 • Viktigt är också att ha respekt för allas åsikter och att kunna hantera konflikter


M teskultur1

Möteskultur

 • Före:

  • Definiera mötet

  • Mål/syfte

  • Vilka ska kallas?

  • Sammankallande utarbetar en kallelse med deltagare, datum, lokal etc

  • Start- och sluttid, samt innehåll

  • Anslå tid för varje punkt i agendan och ange ansvarig

  • Mötesform

  • Utskick av kallelse och dagordning med eventuellt underlag


M teskultur2

Möteskultur

 • Under:

  • Ordföranden/ledaren hälsar välkommen

  • Är alla kallade närvarande?

  • Gå igenom tidiga beslut

  • Sammanfatta efter varje punkt, vem som gör vad till när

  • Se till att alla deltagare engageras

  • Styr och håll diskussioner till ämnet

  • Ge utrymme för övriga frågor

 • Efter:

  • Kortfattat protokoll, gärna i punktform

  • Förbereda nästa möte


Kallelse och dagordning

Kallelse och dagordning

 • En kallelse är en uppmaning att infinna sig till ett möte

 • Därför ska det innehålla uppgifter om tid, plats, ärenden och hur man anmäler deltagande

 • Den lista som talar om vilka punkter som ska tas upp på mötet kallas dagordning

 • För att mötet ska kunna hålla hög kvalitet, behöver deltagarna vara väl förberedda

 • Genom att skicka kallelsen i god tid och bifoga material som behöver läsas igenom före beslut, höjer man kvaliteten på mötet


Protokoll

Protokoll

 • Protokoll kan vara av olika slag men har det gemensamt att de redovisar vad som har hänt på ett möte

 • Beslutprotokoll

 • Diskussionsprotokoll

 • Protokollet ska alltid innehålla:

  • Vem som höll i mötet

  • Vilken typ av möte det var

  • När och var mötet ägde rum och vilka som var närvarande

  • Beslut om godkännande av föregående mötets protokoll

  • Punktvis redovisning av varje ärende

  • Protokollförarens underskrift med namnförtydligande

  • Justeringsmännens namnteckningar


Presentationsteknik

Presentationsteknik

 • I olika sammanhang måste man ställa sig upp inför en grupp för att tala

 • Hur man lyckas med detta beror på många olika saker

 • Att vara förberedd och ha ett snyggt och överskådligt presentation är viktigt

 • Men det viktigaste är ditt sätt att framföra budskapet på

 • Din kontakt med åhörarna, din energi, ditt engagemang och din utstrålning är viktigare än alla andra hjälpmedel

 • Det är alltid du själv som är nummer ett som visuellt hjälpmedel


Kroppsspr k

Kroppsspråk

 • Kroppsspråket är hållningen, rörelserna, gesterna, blicken och rösten

 • När du vänder dig till en grupp människor, svarar de hela tiden medvetet eller omedvetet på det du säger till dem med kroppsspråket

 • Intryck ett framträdande gör beror på följande:

  • 55 % på talarens hållning, gester och ögonkontakt

  • 38 % på rösten och tonfallet

  • 7 % på innehållet

 • Ett distraherande kroppsspråk verkar stötande och hindrar budskapet att nå fram

 • Ett bra kroppspråk gör att budskapet når lättare fram och man gör ett djupare intryck


Kroppsspr k1

Kroppsspråk

 • Ögonkontakten

 • Kroppshållningen

 • Rörelserna och gesterna

 • Var tydlig

 • Göra pauser

 • Klä dig rätt


Hj lpmedel

Hjälpmedel

 • 85 % av all information som lagrats i hjärnan har mottagits visuellt

 • Visuelle hjälpmedel bidrar till att:

  • Åhörarna kommer ihåg ett budskap

  • Klargöra en händelse

  • Fokusera mot det viktiga

  • Fånga intresset

  • Strukturera budskapet

 • Visuella hjälpmedel hjälper presentatören att:

  • Öka känslan av att vara professionell

  • Organisera tankarna

  • Ha stödpunkter i sitt budskap


 • Login