Infarkt miokarda u mlađoj životnoj dobi - PowerPoint PPT Presentation

Infarkt miokarda u mla oj ivotnoj dobi
Download
1 / 34

 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Infarkt miokarda u mlađoj životnoj dobi. Kongres kardiologa i angiologa Bosne i Hercegovine. UDRUŽENJE KARDIOLOGA BiH Radna grupa za aterosklerozu Radna grupa za naprasnu smrt Radna grupa za bazična istraživanja Udruženje kardiologa HNK/Ž. Prof. Dr. Mustafa Hadžiomerović,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Infarkt miokarda u mlađoj životnoj dobi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Infarkt miokarda u mla oj ivotnoj dobi

Infarkt miokarda u mlađoj životnoj dobi

Kongres kardiologa i angiologa

Bosne i Hercegovine

UDRUŽENJE KARDIOLOGA BiH

Radna grupa za aterosklerozu

Radna grupa za naprasnu smrt

Radna grupa za bazična istraživanja

Udruženje kardiologa HNK/Ž

Prof. Dr. Mustafa Hadžiomerović,

Doc. Dr. Emir Fazlibegović

Sarajevo 27-29. maj 2010.


Infarkt miokarda u mla oj ivotnoj dobi

UVOD

 • AMI kod osoba mlađih od 45 g se kreće od 6% do 10% svih infarkta u USA

 • U ovoj grupi dominira muški pol

 • Slično kod starijih, polovina mlađih pacijenata ima jednosudovnu koronarnu bolest, koja u 20% slučajeva nije uzrokovana aterosklerozom.


Anatomija koronarnih sudova

Anatomija koronarnih sudova

 • Većina mladih saAMI, do 82%u jednoj studiji, ima tipičnu aterosklerotsku koronarnu bolest. Ona se manifestuje najčešće kao jednosudovna bolest u mlađih kao i starijih pacijenata.

 • Oko 20% mlađih saAMI nema aterosklerozu negu su uzimali kokain ili imali anomalne koronarne arterije.

 • Višesudovna koronarna bolest je vezana uglavnom za riziko faktore, a posebno za DM.


Mehanizmi nastanka ami kod mladih

Mehanizmi

Ateroskleroza

-jednosudovna

-višesudovna

Embolizam

-foramen ovale

-endocarditis

Hiperkoagulabilnost

-oralni kontraceptivi

-sistemski lupus

-genetske abnormalnosti koagulacije

Učestalost

80%90% KB Mostar

5%

5%

Mehanizmi nastanka AMI kod mladih


Infarkt miokarda u mla oj ivotnoj dobi

 • Kongenitalne anomalije koronarnih arterija

 • Ostalo

  -disekcija koronarne arterije

  -spazam koronarne arterije (uzimanje kokaina)

  -povrede grudnog koša

  -vaskulitis

  -zračenje medijastinuma

  -debalans potreba/mogućnosti miokarda za O2

  (hemoragija ili hipotenzija)

4%

6%


Faktori rizika

Aterosklerotski faktori

Promjenljivi

životni stil

pušenje

gojaznost

fizička neaktivnost

farmakoterapija i/ili životni stil

poremećaji lipida

hipertenzija

insulinska rezistencija

Nepromjenljivi

starost

muški pol

genetika

Neaterosklerotski faktori

zloupotreba kokaina

hiperkoagulabilni status

anomalije koronarnih arterija

ostali

Faktori rizika


Slika 1 prikaz nastanka ateroskleroze

Slika 1. Prikaz nastanka ateroskleroze


Pu enje cigareta

Pušenje cigareta

 • Pušenje izaziva endotelnu disfunkciju i koronarni spazam

 • Pušenje je najčešći riziko faktor AMI kod mladih (KB Mostar 16,5%)

 • Broj popušenih cigareta je u inverznom odnosu sa godinama starosti u kojima se javlja AMI.


Abnormalnosti lipida monogenske bolesti koje pove avaju nivo ldl holesterola

Abnormalnosti lipidaMonogenske bolesti koje povećavaju nivo LDL- holesterola


Porodi na anamneza

Porodična anamneza

 • Pozitivna porodična anamneza za koronarnu bolest je najveći faktor rizika za nastanak AMI kod mladih

 • U autopsijskoj studiji na 136 djece ispod1g starosti, srednja veličina lumena lijeve koronarne arterije je bio 1,4 puta veći u odnosu na one sa porodičnom anamnezom za koronarnu bolest.

 • Porast rizika kod mladih sa porodičnom anamnezom može biti uzrokovana nasljednim poremećajima metabolizma lipida, koagulacije krvi ili drugih genetskih faktora.


Gojaznost

Gojaznost

 • Gojaznost, posebno kod muškaraca sa visceralnom akumulacijom masti, može izazvati aterogenu dislipidemiju koja se karakteriše porastom TG, niskim HDL i netolerancijom glukoze.

 • Oko 30% - 58% mladih sa koronarnom arterijskom bolešću su gojazni, a značajno veći odnos je kod starijih.(KB Mostar 44,5%)


H i perten z i ja

Hipertenzija

 • Hipertenzija je manje izražena kod mladih sa AMI u odnosu na starije.(KB Mostar 27,2%)

 • Hipertenzija je česta kod pacijenata sa Left Main stenozom koronarne arterije kod mlađih od 45g.


Infarkt miokarda u mla oj ivotnoj dobi

DM

 • Najveći uzrok povišenja kardiovaskularnog rizika kod pacijenata sa tipom 2 dijabetesa je vjerovatno vezana za abnormalan lipoproteinski profil udružen sa insulinskom rezistencijom poznat kao dijabetična dislipidemija.

 • LDL čestice imaju tendenciju smanjenja gustine i tako postaju još aterogenije.

 • DM je rijetko udružen sa AMI kod mlađih u odnosu na starije.

 • Manje od 10% mladih ima DM. (KB Mostar 15,7%)


Zbirni prikaz faktora rizika kod mla ih sa ami

Zbirni prikaz faktora rizika kod mlađih sa AMI


Non atherosclerosis

Non-atherosclerosis

20%


Infarkt miokarda u mla oj ivotnoj dobi

Slika: Mehanizam djelovanja kokaina na srce


Efekat kokaina na srce

Efekat kokaina na srce

 • Kokain blokira presinaptičko vraćanje Noradrenalina i Dopamina izazivajući porast ovih neurotransmitera na mjestu postsinaptičkog receptora.

 • Kokain povećava frekvenciju srca i krvni pritisak, a smanjuje koronarni protok i dotok O2zbog vazospazma te snažno povećava potrebe miokarda za O2.


Infarkt miokarda u mla oj ivotnoj dobi

Slika: Akutni i hronični efekti kokaina na srce


Kokain

Kokain

 • Svi mladi pacijenti sa simptomima koji ukazuju na miokardnu ishemiju trebaju da budu pitani da li su uzimali kokain?


Infarkt miokarda u mla oj ivotnoj dobi

Slika: Prikaz procesa koagulacije


Stanje hiperkoagulabilnosti

Stanje hiperkoagulabilnosti

 • Porast nivoa aktivnosti faktora VII ili fibrinogena je udružen sa povećanjem rizika za koronarna dešavanja kod muškaraca 40-64g starosti

 • Korištenje oralnih kontraceptiva povećava trombogenost koja je važan faktor rizika za AMI kod mladih žena.


Stanje hiperkoagulabilnosti1

Stanje hiperkoagulabilnosti

 • Smanjenje fibrinolitičke aktivnosti rezultira povećanjem nivoa inhibitora -1 plazminogen aktivatora (PAI -1) koje se registruje kod pacijenata sa AMI ispod 45g.

 • Nedostatak prirodnih antikoagulanasa, kao što su protein C, protein S i antitrombin III su obično udruženi sa venskim trombembolizmom.


Stanje hiperkoagulabilnosti2

Stanje hiperkoagulabilnosti

- Porasthomocisteina u plazmi je udružen sa koronarnom bolešću, prije svega kao rezultat efekata homocisteina na proliferaciju endotela i glatke muskulature vaskularnog sistema.

- Oštećenja ili genetski poremećaji trombocita su udruženi sa AMI kod mladih.


Anomali j e koronarnih arterija

Anomalije koronarnih arterija

 • Kongenitalne anomalije koronarnih arterija se javljaju u oko 4% AMI kod mladih.

 • Izraženost takvih anomalija zavisi od nastanka intramiokardnih puteva iz anomalnog koronarnog sinusa ili ostijalne opstrukcije i udruženi su sa AMI i SCD kod mladih.


O stali doga aji

Ostali događaji

 • Spontanakoronarna arterijska disekcija

 • Arteritis koronarki i vaskulitisikao u SLE

 • Koronarne aneurizmeu Kawasaki bolesti

 • Snažan udar u grudni koš može uzrokovati koronarnu trombozuili disekciju.

 • Iradiaciona terapija medijastinuma Hodgkin-ove bolesti

 • Valvularne abnormalnosti

 • Embolizamu infektivnom endokarditisu


Progno za

Prognoza

 • Mladi pacijenti sa AMI imaju bolju prognozu u odnosu na starije pacijente.

 • Incidencija kardiogenog šoka, moždanog udara, i disfunkcije LV je manja kod mladih pacijenata što vjerovatno doprinosi boljoj prognozi.


Infarkt miokarda u mla oj ivotnoj dobi

Slika: Algoritam za management AMI kod mladih


Infarkt miokarda u mla oj ivotnoj dobi

Slika: Plan za evaluaciju mladih pacijenata poslije IM


Mortalitet od ami

Mortalitet od AMI

Mortalitet pacijenata od AMI prije hospitalizacije


Ami mla e ivotne dobi 45 godina

AMI mlađe životne dobi (<45 godina)

Ukupno AMI


Tip ami mla e ivotne dobi

Tip AMI mlađe životne dobi


Streptaza u terapiji ami

Streptaza u terapiji AMI

r

22%


Mortalitet u ami kod mladih

Mortalitet u AMI kod mladih

8%


Zaklju ak

ZAKLJUČAK

 • Zastupljenost AMI kod mlađe životne dobi je 12,5% sa evidentnom tendencijom porasta.

 • Streptaza, uprkos uvedene PCI, još uvijek zauzima veliki procenat u liječenju AMI (22%).

 • Mortalitet od AMI kod mlađe životne dobi je relativno visok i iznosi 8%.


 • Login