LEGISLATIVA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I VIZIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU - PowerPoint PPT Presentation

Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu
Download
1 / 29

  • 105 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

LEGISLATIVA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I VIZIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU. Univerzitet u Sarajevu. Prof. dr. Faruk Čaklovica. Međunarodni dokumenti. M agna C harta U niversitatum -Bologna 1988 .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

LEGISLATIVA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I VIZIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

LEGISLATIVA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA I VIZIJA RAZVOJA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Univerzitet u Sarajevu

Prof. dr. Faruk Čaklovica


Me unarodni dokumenti

Međunarodni dokumenti

  • Magna Charta Universitatum-Bologna 1988.

  • Bolonjska deklaracija je zajednička deklaracija evropskih ministara obrazovanja potpisana u Bolonji 19.06.1999.

    3. Lisabonska konvencija o priznavanju kvalifikacija - potpisana 11. aprila 1997.


Stanje u bih

Stanje u BiH

  • Ne postoji državna strategija.

  • Ne postoje finansijska sredstva sa nivoa države.

  • Ne postoji politička volja za harmoniziran prostor VO u BiH.

  • Univerziteti samostalno vodili reformu.

  • Neki univerziteti obavljali djelatnost po Zakonu iz 1990.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Legislativni okvir....

A. Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH – 15.08.2007.

B. Kantonalni zakoni o VO u FBiH.

C. Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti FBiH i Kantona Sarajevo.

D. Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

A. Okvirni zakon o visokom obrazovanju BiH –

15.08.2007.

  • Neracionalan i neefikasan sistem visokog obrazovanja u BiH (rascjepkanost na entitete, kantone, distrikt).

  • Nema poglavlje finansiranja

  • Kroz ovaj Zakon BiH prihvata evropske strateške ciljeve u oblasti visokog obrazovanja izražene u Deklaraciji evropskih ministara visokog obrazovanja iz Bolonje (1999) kao i kasniji razvoj ovog koncepta.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

  • Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

  • Agencija stručna, a ne upravna organizacija.

  • Ovakva Agencija nije garant uspostavi osiguranja kvalitete i rezultat je političkog kompromisa, koji ne uvažava stvarne potrebe.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

  • Centar za informisanje i priznavanje dokumenata.

  • Centar je stručna, a ne upravna organizacija.

  • Ovakav Centar ne može zadovoljiti funkciju obavljanja poslova za koje je i osnovan, a također je rezultat političkog kompromisa, koji ne uvažava stvarne potrebe.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

B. Kantonalni zakoni o VO u FBiH.

  • Zakon o VO KS – (prečišćeni tekst) – 2007.

  • Sa mnogo izmjena je bio djelomično prilagođen BP.

  • Novi Zakon o VO KS u javnoj raspravi.

  • Ne postoji strategija razvoja VO KS.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

C. Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti FBiH i Kantona Sarajevo

  • Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti FBiH - 2003.

  • Zakon o naučnoistraživačkoj djelatnosti KS – 2004.

  • Nije donešena strategija, niti zakon na nivou BiH.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

D. Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Kantona Sarajevo - Vlada KS usvojila 29. 12. 2005..

  • BiH nema jedinstvene Standarde i normative.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Provedba Okvirnog zakona kroz podzakonske akte

1. Novi Satut integrisanog UNSA (donosi UNSA).

2. Pravilnik o akademskim i stručnim zvanjima i akademskom stepenu koji se stiče na VŠU (donosi država).


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

3. Pravilnik o sadržaju javnih isprava koje izdaju VŠU za bolonjske studente (donosi država):

- sadržaj diplome za sve cikluse studija,

- sadržaj dodatka diplome za sve cikluse studija,

- sadržaj uvjerenja o završenom ciklusu studija,

- sadržaj studentske prijave za mobilnost,

-sadržaj ugovora o učenju za mobilnost,

-sadržaj uvjerenja o prepisu ocjena studenata za

mobilnost.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

4. Pravila studiranja za sve cikluse studija (donosi UNSA).

5.Izgled diplome i dodatka diplomi za sve cikluse studija (donosi UNSA).

6. Potrebno uskladiti nomenklaturu klasifikacije zanimanja i novih stručnih zvanja (donosi država).

7. Potrebno je donijeti i veliki broj internih akata za integrisani UNSA.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Neki od njih su:

  • Pravilnik o radu na UNSA

  • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na UNSA

  • Pravilnik o plaćama na UNSA

  • Pravilnik o računovodstvu i internoj reviziji na UNSA

  • Pravilnik o javnim nabavkama na UNSA

  • Pravilnik o kriterijima i načinu korištenja sredstava za nauč.istraž. i umjetnič.istraž. rad na UNSA

  • Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti UNSA

  • Pravilnik o postupku davanja saglasnosti na UNSA izdanja

  • Pravilnik o kriterijima i načinu izbora članova upravnog odbora UNSA i dr.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Visoko obrazovanje shodno Okvirnom zakonu se zasniva na

  • Akademskim slobodama,

  • Aakademskoj samoupravi i autonomiji univerziteta,

  • Otvorenosti univerziteta prema javnosti, građanima i lokalnojzajednici,

  • Nedjeljivosti nastavnog rada i naučnog istraživanja,

  • Odnosno umjetničkog stvaralaštva,


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

  • Uvažavanju evropskih humanističkih i demokratskih vrijednosti,

  • Usklađivanju s evropskim sistemom visokog obrazovanja

  • Poštivanju ljudskih prava i građanskih sloboda uključujući zabranu svih oblika diskriminacije,

  • Konceptu cjeloživotnog obrazovanja

  • Interakciji s društvenom zajednicom i obavezi univerziteta da razvije društvenu odgovornost studenata i drugih članova akademske zajednice


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Šta Okvirni zakon nije uspio obezbjediti....

  • Nisu uspostavljeni mehanizmi neophodni za harmonizaciju prostora VO u BiH.

  • Nisu uspostavljeni mehanizmi za stvaranje ambijenta za mobilnost studenata u BiH.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Strateško opredjeljenje UNSA...

  • A. Integracija u evropski akademski prostor visokog obrazovanja

  • B. Redefiniranje društvene pozicije znanja kroz afirmaciju bosanskohercegovačke tradicije i prihvatanja vrijednosti savremenog svijeta


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

A. Integracija u evropski akademski prostor visokog obrazovanja

  • Povečanje međunarodne referentnosti nastavnika i saradnika na UNSA

  • Učešće u zajedničkim naučno-istraživačkim projektima sa partnerskim univerzitetima iz Evrope i svijeta

  • Publikovanje zajedničkih naučnih izdanja

  • Otvaranje zajedničkih studija I, II i III ciklusa

  • Razvijanje savremenih informatičkih sistema

  • Razmjena nastavnika i studenata


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

B. Redefiniranje društvene pozicije znanja kroz afirmaciju BH tradicije i prihvatanje vrijednosti savremenog svijeta

  • Razvijanje sistema cjeloživotnog učenja

  • Organizovanje referentnih međunarodnih simpozijuma

  • Organizovanje istraživačkih projekata u funkciji afirmacije kulturno-istorijske baštine BiH

  • Jačanje univerzitetskog sporta

  • Organizovanje javnih tribina, predavanja i diskusija


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

  • Evropsku provinijencu UNSA razvija i kroz izgradnju institucije usmjerene na studente što je iskorak u odnosu na dosadašnju praksu


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Razvoj takve kulture institucije zahtijeva od Univerziteta odgovore na pitanja

  • Kako studenti mogu postati partneri?

  • Kako studenti mogu postati institucionalni ulagači ?

  • Da bi se razjasnio ovaj pristup usmjeren na studente, predlažemo da Univerzitet – studenti i profesori zajedno izrade “POVELJU UNSA” koja bi definisala prava i dužnosti studenata kao i odgovornosti i obaveze osoblja ili Univerziteta kao poslodavca nastavnicima u pogledu procesa nastave i obrazovanja.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Da bi u ovom vremenu UNSA ostvario svoj puni potencijal u obrazovanju mora odlučiti o sljedećem

  • Koje moderne tehnologije koristiti?

  • Kako imati uvida u svjetske zalihe znanja kako bi se najnoviji događaji iz nastave specifičnih disciplina mogli integrirati u nastavu na Univerzitetu?

  • Kako osigurati progresivan i djelotvoran proces učenja?

  • Kako biti inovativan u osmišljavanju programa?


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

  • Iskorištavati pogodnosti integriranog Univerziteta kojeg definiše novi Zakon.

  • Koristiti proces mnogostruke akreditacije kako bi Univerzitet postigao evropski nivo.

  • Univerzitet mora razviti i sprovesti obiman plan razvoja osoblja (nastavničkog i administrativnog)


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

Novi Statut Univerziteta mora odgovoriti na određena

strateška pitanja – kakav odnos Univerzitet želi imati u odnosu na

  • Razvoj naučno-istraživačkog potencijala

  • Kvalitet (pogodnost institucije za ispunjenje dogovorene svrhe ili pogodnost svrhe usmjerene na društvene potrebe i obrazovanje studenata).

  • Djelotvornost ( postignuti ciljevi i rentabilnost procesa).

  • Inovaciju ( sistem podrške kreativnosti – lične i kolektivne).


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

  • Interdisciplinarnost kao vodeću silu akademskog razvoja (koja stimulira sposobnost i otvorenost na granicama profesionalnih područja od interesa).

  • Etičnost (što podrazumijeva jasan i precizan sistem nagrada i kazni).

  • Fleksibilnost (otvorenost i tolerancija dijaloga prema neslaganju).

  • Stratešku odgovornost centralnog koordinacionog nivoa.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

  • Ukratko, Univerzitet bi trebao sebe smatrati organizacijom koja kombinuje profesionalne sposobnosti i djelotvornost u centralno koordiniranoj mreži akademski autonomnih podjedinica.

  • Akademske inicijative bi ostale na nivou organizacionih jedinica –VŠU.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

  • UNSA bi morao podržavati sve zajedničke funkcije, poput:

    -definisanja obrazovnog i istraživačkog profila,

    -razvoja studentske politike,

    -stimulisanja internacionalne saradnje,

    -prijedloga zajedničke nastavne politike,

    -garancije jezičke obuke, pružanja sistema publikacija i

    informacija,

    -organizacije procedura za računovodstvo i raspodjelu resursa,

    brige o nabavci i održavanju opreme, uređivanja profesionalne

    edukacije i razvoja osoblja.

    Ovo nije samo materija za Statut već i za orijentisanje institucionalne dinamike promjena.


Legislativa u oblasti visokog obrazovanja i vizija razvoja univerziteta u sarajevu

HVALA NA PAŽNJI

rektor@unsa.ba


  • Login