Poslovno pravo
Download
1 / 112

POSLOVNO PRAVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 334 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

POSLOVNO PRAVO. Pravo privrednih društava - Kompanijsko pravo Ugovori u privredi Hartije od vrednosti. Poslovno pravo. Ius mercatorium, individualni trgovci, kasnije društva Privredno i trgovinsko pravo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

POSLOVNO PRAVO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


POSLOVNO PRAVO

Pravo privrednih društava - Kompanijsko pravo

Ugovori u privredi

Hartije od vrednosti


Poslovno pravo

 • Ius mercatorium, individualni trgovci, kasnije društva

 • Privredno i trgovinsko pravo

 • Grana prava – propisi kojima se uređuju statusna pitanja trgovaca i poslovo kojima se oni bave

 • Naučna disciplina – nauka o trgovinskom pravu

 • Predmet – Privredni subjekti (trgovci), Poslovi (ugovori), Odnos države i privrednih subjekata, Opšti akti, Bankarski poslovi, Hartije od vrednosti, Objekti industrijske svojine


Izvori poslovnog prava prava

 • Ustav

 • Zakon o privrednim društvima

 • Podzakonski akti

 • Opšti akti privrednog društva

 • Uzanse

 • Poslovni običaji

 • Formularni ugovori

 • Sudska praksa i pravna nauka

 • Trgovačke klauzule


POSLOVNO PRAVO - definicija

Sličnost sa pojmom “Korporacijsko pravo”

Izučavanje pravnih normi koje uređuju posebnosti privatnopravnog udruživanja pravnih ili fizičkih lica radi ostvarivanja zajedničkih interesa


Pojam privrednog društva

 • Širi smisao – udruženje građanskog prava, sa ili bez svojstva pravnog lica

 • Uži smisao – pravna lica koja se osnivaju radi sticanja dobiti

 • Tri karakteristike: 1) posebna pravna zajednica 2) pravni posao 3) ostvarivanje zajedničkog ekonomskog cilja

 • Forme društava: 1) ortakluk 2) privredna društva – ortačko d., komanditnod., društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo 3)društvo za uzajamno osiguranje 4) zadruge.


Pojam privrednog društva

 • Pravne zajednice koje nisu privredna društva – suvlasništvo, sanaslednici, zajednička imovina bračnih drugova

 • Ustanove javnog prava – Narodna banka, univerzitet, javna preduzeća

 • Ustanove – pravna lica javnog prava


Zakon o privrednim društvima - karakteristike

 • Tranzitni status društvenog i javnog preduzeća

 • Zakon kapitala

 • Harmonizacija sa pravom Evropske Unije

 • Kompletna regulativa

 • Kompatibilnost pravnih formi (društva lica i društva kapitala)

 • Prilagodljivost normi (sloboda ugovaranja)


Zakon o privrednim društvima - karakteristike

 • Unapređivanje korporativnog upravljanja

 • Unapređivanje prava manjinskih vlasnika (akcionara)

 • Moderna rešenja

 • Transparentnost otvorenih društava (informisanost, objavljivanje izveštaja revizora, itd.)

 • Liberalne odredbe


Zajednički elementi privrednih društava

 • Pravni subjektivitet

 • Osnivanje

 • Preddruštvo

 • Ulog

 • Udeo

 • Imovina

 • Kapital

 • Odgovornost za obaveze


Zajednički elementi privrednih društava

 • Probijanje pravne ličnosti

 • Poslovno ime

 • Predmet poslovanje – delatnost

 • Sedište

 • Poslovna jedinica

 • Zastupnici

 • Punomoćnici

 • Prokura

 • Registar - upis


Osnivanje, osnivači i osnivački akt (i drugi akti)

 • Fizička ili pravna lica ili zajedno

 • Država, lokalna samouprava

 • Akt o osnivanju – ugovor ili odluka. Pisana forma, potpis, overa

 • Drugi akti – ugovori – ortakluk, kd, doo, ad. Statut. Pravilnik, poslovnik.


Sistemi osnivanja

 • Sistem slobodnog udruživanja

 • Sistem normativnog akta

 • Zakonski sistem

 • Sistem saglasnosti – celishodnost

 • Sistem koncesije


Preddruštvo

 • Ugovor o osnivanju –stupanje u pravnu zajednicu

 • Preddruštvo do upisa u sudski registar

 • Niz radnji u cilju okončanja osnivanja i upisa

 • Punovažnost radnji

 • Ugovor o ortakluku

 • Po ZPD punovažno solidarno odgovaraju svojom imovinom, ako nije drugačije određeno ugovorom sa trećim licima


Ulog u privredno društvo

 • Novac, stvari, prava, buduća stvar, autorska prava

 • Nenovčani ulozi, ekvivalencija, osnivački akt, saglasnost

 • Ranije obavezna procena vrednosti nenovčanih uloga, sada ne

 • Ulozi u radu i uslugama, samo ortačko društvo i komplementari


Udeo u društvu

 • Prava i obaveze člana u odnosu prema društvu

 • Procentualna vrednost udela

 • Novčana vrednost udela

 • Udeo se često poistovećuje sa suvlasničkim udelom – ne možemo se složiti sa tim


Imovina privrednog društva

 • Formiraju osnivači

 • Ulozi u stvarima, pravima, radu i usligama i udeli i akcije u drugim društvima

 • Samostalna i nesamostalna procena (sud, revizor)

 • Pravo svojine na udelu

 • Odgovornost, poverioci, stečaj


Imovina privrednog društva

 • Pokretne i nepokretne stvari

 • Novac

 • Hartije od vrednosti

 • Akcije i udeli

 • Ručna zaloga, hipoteka, industrijska svojina


Probijanje pravne ličnosti

 • Kada komanditori kd, članovi doo i akcionari ad mogu lično odgovarati za obaveze društva: - ako dođe do zloupotrebe u svrhu prevarnih ciljeva i - ako navedena lica raspolažu sa imovinom društvakao sa svojom, kao da privredni subjekt ne postoji.

 • ZPD – zloupotreba pravnog lica


Odgovornost za obaveze društva

 • Društva lica i društva kapitala

 • O.d. i K.d. neograničeno solidarno

 • D.o.o i a.d – ulog

 • Ograničena odgovornost

 • Problem sa propisivanje visokog osnivačkog kapitala


Individualizacija privrednih subjekata

 • Pravni identitet lica

 • Ranije, trgovci - porodično ime

 • Razlikovanje na tržištu

 • Firma, firmare, potvrditi, naziv

 • U našem pravu se zahteva: 1) da nije zamenljivo sa poslovnim imenom drugog društva i 2) da ne izaziva zabunu o subjektu i njegovoj delatnosti

 • Pravnoorganizacioni oblik

 • “U stečaju”, “u likvidaciji”

 • Promena – akti društva


Poslovno ime

 • Elementi poslovnog imena: 1) obavezni elementi 2) fakultativni elementi 3) elementi pod posebnim režimom i 4) zabranjeni elementi

 • 1)ime, oznaka delatnosti, sedište, pravnoorganizacioni oblik, posebni status

 • 2) godina osnivanja, skraćenica, crtež, broj, logotip, zaštitni znak

 • 3) unose se u poslovno ime uz dozvolu. Naziv domaće države ili jedinice lokalne samouprave, grb, zastava, i sl.Simboli stranih država ili međunarodnih organizacija. Ime ili imena fizičkog/ih lica (istorijska ili znamenita ličnost), saglasnost njegova ili njegovih potomaka.

 • 4) ime drugog privrednog društva, neistiniti podaci, nemoralni izrazi, službeni znaci za kontrolu ili garanciju kvaliteta i sl.


Poslovno ime

 • Registarski sud – ex officio – brisanje imena – rok 15 dana za promenu

 • Zaštita: na osnovu zahteva – rok 3 godine, registarski sud; po pravu ind.svojine – žig; po osnovu nelojalne konkurencije i krivičnopravno.

 • Načela poslovnog imena: 1) načelo istinitosti 2) načelo javnosti 3) načelo jedinstvenosti – jedinstveni subjekt 4) načelo isključivosti 5) načelo stalnosti

 • Načelo slobodnog izbora; načelo obaveznosti i načelo prioriteta.


Delatnost

 • Predmet poslovanja je širi od pojma delatnosti. Delatnost je “samo” naziv za određenu vrstu posla.Načelo slobodnog obavljanja delatnosti. Utvrđuje se osnivačkim aktom.Ne smeju biti zabranjene, moraju biti privredne po svojoj prirodi i njihov cilj mora biti sticanje dobiti.

 • Delatnosti pod režimom posebnih propisa – a) za koje je potrebna prethodna saglasnost ili naknadna b) koje se mogu obavljati samo u određenom pravnoorganizacionom obliku.

 • Osnovna i sporedne delatnosti


Delatnost

 • Uslovi za obavljanje delatnosti: 1) tehnička opremljenost 2) zaštita na radu 3) zaštita i unapređenje životne sredine 4) drugi uslovi

 • Određivanjem delatnosti, određuje se i pravna i poslovna sposobnost društva

 • Promena delatnosti – po osnivačkom aktu ili po posebnom postupku


Sedište

 • Sedište društva – različite definicije. Sedište, stvarno sedište, centar delatnosti itd.

 • Određivanje sedišta: 1) po mestu osnivanja 2) po mestu upravljanja ili obavljanja delatnosti 3) po mestu označenom u osnivačkom aktu ili statutu

 • Značaj: mesto zaključenja ugovora, mesno nadležan organ za registraciju, mesna sudska nadležnost, nadležnost za vršenje nadzora, nacionalnost, merodavno pravo.


Poslovna jedinica

 • Ima ovlašćenja, ali nema svojstvo pravnog lica

 • Različito mesto, u odnosu na sedište, ali nije pravilo

 • Razlika od zavisnog društva

 • Upis u registar po sedištu

 • Može imati rukovodioca

 • Obavlja poslove u ime i za račun društva

 • Prestanak – likvidacija ili stečaj društva


Zastupanje

Delovanje na osnovu ovlašćenja

Zastupanje nosi i rizike – prekoračenje ovlašćenja, nemarnost u zastupanju, nedovoljna odbrana ekonomskih interesa. Registracija zastupnika.

Vrste: 1) zakonski zastupnik – član društva, direktor, predsednik UO; 2) statutarni zastupnici - zastupnici po osnovu osnivačkog akta ili statuta – sekretar društva, šef pravne službe, direktor sektora i sl.3) punomoćnik po zaposlenju 4) punomoćnik po osnovu posebnog akta – stečajni upravnik, privremeni direktor.


Punomoćnici

 • Punomoćje

 • Zakonska forma, u zavisnosti od pravnog posla

 • Prenos punomoćja, obim ovlašćenja koji ima onaj koji prenosi ta ovlašćenja

 • Opoziv, deluje prema trećem licu, ako je ono znalo ili moralo znati da je punoćje opozvano ili suženo

 • Prestanak: prestanak društva, smrt punomoćnika, ispunjenjem svrhe, otkaz.


Punomoćje

 • Vrste: 1) poslovno – puno ovlašćenje 2) posebno – za radnje koje ne spadaju u uobičajenu delatnost društva 3) trgovački putnik 4) punomoćnik po zaposlenju . Prodavci, lica koja obavljaju određene usluge u ugostitelsjtvu, pošte, banke, itd.


Prokura

 • Zakonska forma ovlašćenja, daje se jednom ili višelca za zaključenje pravnih poslova u vezi sa delatnošću društva

 • Pismeni oblik, upis u sudski registar, samo fizičkom licu, ne može se preneti na drugo lice

 • Vrste: individualna i zajednička

 • Potpis

 • Najšire dejstvo, šire od poslovnog punomoćja

 • Prestanak: opoziv, prestanak društva. Prokura ne prestaje nakon smrti člana društva ili akcionara


Prokura

 • Prokuru može izdati samo društvo, a poslovno punomoćje i preduzetnik i radnja

 • Samo pismena forma

 • Svi poslovi, ograničenja nemaju dejstva prema trećim licima

 • Ovlašćenje iz prokure se ne može prenositi


Registracija

 • Preuzetnik, ortačko društvo, kd, doo, ad, zadruga, drugi subjekti.

 • Konstitutivno dejstvo ili lista (katalog, adresar)

 • Sud

 • Registar – javna knjiga – Glavna knjiga i Zbirka isprava

 • Registar sadrži: poslovno ime, sedište, datum i vreme osnivanja, datum i vreme promena, matični broj, poresko identifikacioni broj (PIB), pravna forma, šifra i opis delatnosti, brojevi računa u bankama, podatke o osnivačima, podaci o direktoru, podaci o zastupniku, kapital.


Registracija

 • Prijava – osnivač, zastupnik, punomoćnik

 • Kontrola dokumenata

 • Dodatni rok za otklanjanje nedostataka

 • Upis različitih podataka

 • Rešenje o prihvatanju ili odbijanju prijave

 • Pravo žalbe – podnosilac prijave 8 dana, zainteresovano lice – 15 dana od dana saznanja ili 60 dana od dana upisa


Registracija

 • Zahtev za brisanje iz registra

 • Rok – 15 dana od dana saznanja ili 90 dana od dana upisa

 • Razlozi_ upis izvršen bez propisanih dokumenata, novi uslovi

 • Vanparnični postupak

 • Brisanje iz registra po zahtevu posebne kategorije podnosilaca zahteva – MUP, carina, poreska uprava, finansijska policija

 • Lažne isprave, lažne informacije, carinski ili poreski dug, organizovani kriminal


Vrste upisa privrednih društava

 • Konstitutivni upis – dejstvo upisom - osnivanje

 • Deklarativno dejstvo – svi ostali upisi

 • Sdašanji Zakon o registraciji – svi upisi konstitutivni - pogrešno


Načela sudskog registra

 • N.obaveznosti

 • N.zakonitosti

 • N.prioriteta

 • N. Jedinstvenosti

 • N.javnosti

 • N.istinitosti

 • N.poverenja

 • N.hitnosti


Preduzetnik

 • Individualni trgovac – preduzetnik – obavljanje određene delatnosti radi sticanja dobiti, fizičko lice, odgovornost celom imovinom, lični rad, može zapošljavati druga lica

 • Prijava za upis u registar – opštinski organ za poslove privrede

 • Sva prava, obaveze i imovina pripada preduzetniku

 • Poseban postupak stečaja

 • Posebno zastupanje – obavlja sam preduzetnik

 • Odgovornost – lično, direktno i neograničeno celom imovinom


Preduzetnik

 • Preduzetnik – Upis pod personalnim ili predmetnim poslovnim imenom

 • Prednosti: niski troškovi osnivanja, jednostavnost forme, fleksibilnost, nema dvostrukog oporezivanja, itd.

 • Nedostaci: finansiranje samostalno, ograničen prenos, trajnost se teško obezbeđuje

 • Može biti član trgovačkih komora, dužan da vodi trgovačke knjige, upis u registar, poseban fiskalni režim, poseban režim knjigovodstva, eventaulno bračni ugovor, zbog režima odgovornosti sopstvenom imovinom.


Preduzetnik

 • Radnja – preduzetničke delatnosti

 • Preduzetnički ortakluk – ugovor, nije pravno lice, nema svoju posebnu imovinu, odluke jednoglasno, smrt jednog osnivača ne vodi prestanku ortakluka, ako je više osnivača

 • Prestanak: akt organa- zaštitna mera, ništavost upisa, smrt, gubitak posl.sposobnosti, prestanak postojanja uslova, ne prijavi se nastavak rada u slučaju privremenog prestanka


Ortačko društvo

 • Najstariji oblik udruženja fizičkih lica u cilju zajedničkog obavljanja posla radi sticanja zarade

 • Međusobno poverenje

 • Ugovorni odnos građanskog prava

 • U nekim pravnim sistemima ima status pravnog lica, a negde ne

 • Članstvo se stiče zaključenjem osnivačkog akta, pristupanjem društvu, sticanjem udela ortaka, pravnim sledbeništvom


Ortačko društvo

 • Kod nas – pravno lice, privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih lica (pravnih lica) u svojstvu ortaka društva radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom

 • Osnivački akt u pisanom obliku - ugovor

 • Delatnost – bilo koja privredna (trgovačka) delatnost

 • Poslovno ime – ime jednog ili više ortaka, uz naznaku o.d.

 • Osnivački akt sadrži: puno ime i prebivalište svih ortaka; poslovno ime i sedište; delatnost; označenje vrste i vrednosti uloga.


Ortačko društvo

 • Ne mogu se osnivati finansijske oragnizacije, banke, osiguravajuća društva

 • Ortačko društvo odgovara celom svojom imovinom i ličnom imovinom ortaka (solidarna odgovornost). Pravo regresa.

 • Ne predviđa se minimalni osnivački kapital


Ortačko društvo

 • Ulozi ortaka: novac, stvari, prava, rad i usluge. Ulozi ortaka su jednake vrednosti, ako nije drugačije predviđeno. Savesno i lojalno postupanje. Zabrana konkurisanja društvu. Pokrivanje gubitaka.

 • Prava ortaka – upravljačka (vođenje poslova, učešće u donošenju odluka, informisanje, podnošenje tužbe) i imovinska (udeo u dobiti, deo zbog istupanja iz društva)

 • Nema organe društva, svi ortaci. Samostalno i zajedničko poslovođenje. Odlučuje se po članovima, a ne po kapitalu.

 • Učešće u dobiti – raspodeljuje se na jednake delove


Ortačko društvo

 • O.d. zastupaju svi ortaci, a može i poseban organ ili prokurista

 • Prenos udela trećem licu – prodaja, prenos i članskih prava

 • Prestanak o.d.: protek vremena za koje je osnovano ili ispunjenje cilja; donošenje odluka ortaka o prestanku; ako ostane 1 ortak, a ne uskladi poslovanje u roku od 90 dana, stečaj; neobavljanje delatnosti u periodu od 2 godine neprekidno; sudska odluka; drugi događaji.


Ortačko društvo

 • Prestanak svojstva ortaka: smrt ortaka; stečaj nad nekim od ortaka; otkaz ortaka; isključenje (samo ako ima više od 2 ortaka).

 • Ako ostane samo jedan ortak, on je dužan da ponađe novog u roku od 3 meseca ili da nastavi delatnost u obliku preduzetnika

 • Moguć nastavak rada i sa naslednicima, ako je tako predviđeno osnivačkim aktom i ako su se naslednici saglasili sa tim


Komanditno društvo

 • Hrvatska – tajno društvo – jedno lice kao tajni član, a drugo kao preduzetnik

 • Privredno društvo, najmanje dva lica, zajednička firma, dobit, komplementar odgovara neograničeno solidarno, a komanditor odgovara ograničeno do svog uloga

 • Članstvo u k.d. se stiče osnivanje, pristupanjem, sticanjem udela od člana k.d., univerzalnom sukcesijom.

 • Može personalno ime, ali ne mora

 • Ima svojstvo pravnog lica


Komanditno društvo

 • Kod registracije treba podneti: dokaz o identitetu osnivača; osnivački akt; potvrdu o uplati osnivačkog kapitala (komanditori); sporazum članova o vrednosti uloga komplementara; odluku o imenovanju zastupnika i overen potpis zastupnika.

 • Da li je društvo lica ili društvo kapitala ? Mešovito. Ipak dominiraju elementi društva lica.


Komanditno društvo

 • Ulozi – prenos udela komplementara na treća lica nije slobodan. Potrebna saglasnost svih komplementara i većine komanditora. Komanditori mogu prenositi svoj udeo slobodno.

 • Zakonodavac ne propisuje minimalni osnivački kapital.

 • Unošenje uloga, savesno i lojalno postupanje, zabrana konkurisanja društvu, pokrivanje gubitaka.

 • K.d. nema posebne organe. Vođenje poslovanja vezano za komplementare.


Komanditno društvo

 • Zastupanje – ne može komanditor da zastupa k.d. prema trećim licima po ZPD, ali može da bude punomoćnik (ugovor).

 • Komanditor odgovara kao komplementar prema trećim licima, ako je njegovo ime uneto u poslovno ime k.d; ako protivno Zakonu vrši poslovođenje društva.


Komanditno društvo

 • Primenjuju se pravila o prestanku o.d.

 • Protek vremena; donošenje odluke članova o prestanku društva; stečaj; odluka suda.

 • Posebni razlozi: smrt člana društva; prestanak pravnog lica; gubitak poslovne sposobnosti; stečaj nad članovima društva.


Komanditno društvo

 • Može se promeniti status, ako istupe svi komplementari, a drugi ne budu primljeni u roku od 3 meseca, onda u daljem roku od 3 meseca komanditori mogu doneti odluku o promeni oblika društva. D.O.O. ili A.D. U suprotnom, prestanak pokretanjem likvidacije.

 • Ako istupe svi komanditori, onda isti rokovi i promena oblika u O.D. ili preduzetnik.


Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)

 • Društvo kapitala, odgovara celokupnom svojom imovinom, manji ulozi, nije dozvoljeno osnivanje ovih oblika u oblasti bankarstva i osiguranja

 • Privredno društvo koje osniva jedno ili više lica u svojstvu člana društva radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom.

 • Osniva se simultano, bez javnog poziva i upisa uloga

 • Osnivač može biti i jedno lice – jednočlano doo


Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)

 • Maksimalno 50 članova, ali u poslovanju ne preko 100, transformacija u zatvoreno ad

 • Osnivački akt – odluka

 • Može postojati i ugovor članova doo

 • Registracija: dokaz o identitetu osnivača, osnivački akt, potvrda banke o uplati, sporazum o vrednosti nenovačnog uloga, odluka o imenovanju zastupnik i overen potpis zastupnika.


Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)

 • Ulozi članova, jasno određen

 • Stvari, prava, novac, hartije od vrednosti, izvršeni rad i pružene usluge (ne buduće)

 • 2000 KM – kritika

 • Uplata 50% novčaog dela na privremeni račun kod registracije, a ostatak najkasnije dve godine od dana registracije

 • Može se predvideti i unošenje dodatnih uloga


Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)

 • Može se povećati kapital novim ulozima i pretvaranjem rezervi u osnovni kapital, a može se i smanjiti, ali ne ispod osnivačkog kapitala

 • Docnja sa uplatom duga

 • Neispunjenje obaveze unošenja uloga

 • Zabrana davanja kredita svom članu za uplatu duga

 • Zabrana vraćanja uloga

 • Udeli članova mogu, ali ne moraju da budu jednake vrednosti. Vlasnici i suvlasnici

 • Vodi se knjiga udela, javna knjiga

 • Povlačenje udela: dobrovoljno – istupanje člana iz doo i prinudno – isključenje člana iz doo.


Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)

 • Prava članova doo: upravljačka i imovinska

 • Upravljačka: pravo glasa, pravo na učešće u donošenju odluka, informisanje, podizanje tužbe

 • Imovinska: dobit, učešće u ostatku likvidacione ili stečajne mase, pravo raspolaganja udelom.

 • Raspolaganje udelom – prenos i zalaganje

 • Prenos – celokupna prava i obaveze

 • Zaloga – zaloga samom društvu ili trećem licu


Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)

 • Može se prenositi udeo drugom članu doo, samom doo, bračnom drugu, potomku, zakonskom zastupniku, po osnovu statusne promene

 • Prenos trećem licu – prvo mora da ponudi društvu i članovima društva

 • Isplata dobiti – izveštaj na kraju godine je osnov za isplatu

 • Isplata se vrši srazmerno udelima

 • Isplata se obustavlja ako bi posle isplate neto imovina doo bila manja od osnivačkog kapitala ili ako bi se time ugrozila isplata poverilaca (dugova)

 • Lična prava. – na informisanje; učešće u radu skupštine i pravo glasa; predstavljanje u organima društva.


Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)

 • Organi doo: skupština, direktor ili upravni odbor, interni revizor, odbor revizora, stručni poverenik.

 • Skupština – čine je svi članovi doo. Može se održavati sazivanjem sednice ili bez sazivanja sednice

 • Nadležnost skupštine: odobravanje poslova zaključenih pre registracije doo, izbor i razrešenje direktora ili članova UO, odobravanje finansijskih izveštaja, imenovanje internog revizora, imenovanje likv.upravnika, povećanje ili smanjenje kapitala, davanje punomoćja, donošenje poslovnika o radu, itd.


Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)

 • Skupština se održava po potrebi. Direktor ili UO. Pisani poziv.

 • Vrste skupština: redovna i vanredna.

 • Redovna jednom godišnje

 • Vanredna između godišnjih skupština, na zahtev članova sa najmanje 10% glasačkih prava

 • Donošenje odluka – kvorum većina, drugi saziv 1/3.

 • Glasanje javno, može i tajno, na zahtev najmanje 10% glasova.


Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)

 • Direktor ili UO – ili jedno ili drugo, što se utvrđuje osnivačkim aktom

 • Zastupanje doo, utvrđivanje predloga poslovnog plana, sazivanje skupštine, sprovođenje odluka skupštine, zaključenje ugovora o kreditu, utvrđivanje učešća u dobiti, i sl.

 • UO odlučuje na sednicama


Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)

 • Interni revizor ili odbor revizora – nadzor nad doo. Bira ih skupština između članova doo.

 • Zakon o računovodstvu i reviziji, osnivački akt i ugovor članova doo određuju delokrug poslova

 • Računovodstvo, izveštaji o finansijskom poslovanju, usklađenost poslovanja sa zakonom, i dr.


Društvo sa ograničenom odgovornošću (doo)

 • Obaveze članova doo: 1) unošenje uloga 2)druge obaveze imovinske prirode 3) dopunske uplate 4) lojalno postupanje prema društvu

 • Prestanak društva: 1) istek vremena predviđen osnivačkim aktom 2) odluka skupštine 3) statusne promene koje vode prestanku 4) odluka suda o poništavanju registracije 6) zahtev manjinskih članova

 • Prestanak svojstva člana doo – smrt, prestanak pravnog lica, istupanje (u skladu sa osnivačkim aktom, povredom tog akta ili ugovora članova doo ili u skladu sa sudskom odlukom), isključenjem (u skladu sa sudskom odlukom, osnivačkim aktom ili ugovorom), prenosom udela drugom licu, drugi slučajevi.


Akcionarsko društvo (ad)

 • Najveći razvoj u XX veku

 • Tri faze razvoja: liberalni kapitalizam, državna intervencija u privredi, povezivanje sa drugim društvima

 • Udruženje više lica koja učestvuju svojim ulozima u osnovnom kapitalu koji je podeljen na akcije, kojim društvo odgovara za svoje obaveze, dok članovi snose rizik do visine unetog uloga

 • Jedno ili više fizičkih ili pravnih lica u svojstvu akcionara radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom, a osnovni kapital je utvrđen i podeljen na akcije


Akcionarsko društvo (ad)

 • Društvo kapitala, profitabilni pravni oblik, prenos akcija koji je nekad i ograničen

 • Odgovornost ad potpuna

 • Samo izuzetno ga može osnovati i jedno lice

 • Ad može biti otvoreno i zatvoreno

 • Zatvoreno ad – 20.000 KM, otvoreno ad 50.000 Km


Akcionarsko društvo (ad)

 • Otvoreno ad – čiji osnivači učine javni poziv za upis i uplatu akcija u vreme njegovog osnivanja ili takav poziv učini ad nakon njegovog osnivanja.

 • Javna ponuda i prospekt

 • Osnivači – fizička i pravna lica, domaćeg i stranog porekla

 • Osnivački akt – minimum obaveznih elemenata

 • Statut – bliže se uređuje poslovanje ad, svi drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa statutom


Akcionarsko društvo (ad)

 • Osniva se sukcesivnim načinom, osnivački akt, podela na akcije, otkup jednog dela akcija od osnivača i ponuda ostalih akcija na prodaju putem javnog poziva

 • Javni poziv, odobrenje Komisije za hartije od vrednosti

 • Upisnica, izjava

 • Ako emisija akcija nije uspela vraćaju se iznosi

 • Osnivačka skupština, u roku od 60 dana od isteka roka za upis akcija koji je određen u ponudi

 • Skupština ima kvorum ako su prisutni upisnici koji imaju više od 50% upisanih i uplaćenih akcija


Akcionarsko društvo (ad)

 • Osnivačka skupština: 1) utvrđuje upisane i uplaćene akcije 2) imenuje prvog direktora ad 3)odlučuje o posebnim pravima osnivača 4) odlučuje o vrednosti nenovčanih uloga 5) odlučuje o odobavanju ugovora koji su osnivači zaključili pre registracije ad 6) utvrđuje iznos troškova osnivanja ad.

 • Registracija ad je poslednja faza osnivanja: izveštaj banke o upisanim akcijama, izveštaj banke o deponovanim novčanim ulozima.


Akcionarsko društvo (ad)

 • Osnovni kapital je podeljen na akcije, formira se ulozima osnivača i drugih lica koja otkupljuju akcije prve emisije

 • Registruje se nominalna vrednost kapitala, što je od značaja iz više razloga

 • Novčani i nenovčani ulozi

 • Novčani, najmanje 50% od nominalne vrednosti

 • Povećanje osnovnog kapitala – izdavanje novih akcija, konverzija (kada poverioci svoja potraživanja pretvaraju u akcije), inkorporacija (kad se sredstva prelivaju iz rezervi).

 • Smanjenje osnovnog kapitala – odluku donosi skupština akcionara, a o poništenju sopstevnih akcija odlučuje UO. Poništenje stečenih sopstvenih akcija, povlačenje akcija, smanjenje nominalne vrednosti akcija, radi pokrivanja gubitaka, pretvaranje u rezerve, zbog pokrivanja budućih gubitaka


Akcionarsko društvo (ad)

 • Osnivanje otvorenog ad: javna ponuda, berze, sukcesivno osnivanje – kritika, upis akcija mora da prethodi prospektu, prospket je javni poziv trećim licima za upis i uplatu akcija, upisnica, rok za upis i uplatu 90 dana od početka upisa, procenat uplate 60%.


Akcionarsko društvo (ad)

 • Skupština akcionara – najviši organ, bira UO, mogu biti redovne (godišnje), vanredne i skupštine po nalogu suda, glavne i posebne. Vanrednu mogu sazvati UO, likvidator ad, manjinski akcionari koji poseduju najmanje 10% akcija, ako posluje sa gubitkom.

 • Poziv svakom akcionaru, vezanost dnevnim redom, glasanje lično ili samo preko jednog punomoćnika (za 1 skupštinu ili za ponovljenu)

 • Informisanje članova


Akcionarsko društvo (ad)

 • Kvorum za rad skupštine, akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, ponovljena skupština 1/3.

 • Glasa se po principu proporcionalnosti, pravo glasa daju akcije koje su potpuno uplaćene, glasanje javno, a može i tajno

 • Uobičajena pitanja – obična (“prosta”) većina, a važna pitanja – kvalifikovana većina (2/3).


Akcionarsko društvo (ad)

 • Pobijanje skupštinskih odluka pred nadležnim sudom, tužbu mogu podenti akcionari koji nisu glasali ili koji su glasali protiv predmetne odluke. Subjektivni rok 30 dana, objektivni 3 meseca.


Akcionarsko društvo (ad)

 • Upravni odbor – obavezan organ, operativni poslovi ad, kod nas najmanje 3, a najviše 15 članova UO. Bira ih skupština. Oni odlučuju po “glavama”.

 • Neizvršni i nezavisni članovi UO. Neizvršni su oni koji nisu članovi izvršnog odbora. Nezavisni koji nisu pravno, imovinski, statusno, svojinski povezani sa ad u zadnje dve godine.

 • Mandat 5 god.


Akcionarsko društvo (ad)

 • Predsednik UO se bira iz redova članova UO

 • Ostavka – pisana – za svakog člana UO

 • Razrešenje člana UO

 • Nadležnost UO: upravljanje ad, razvoj i strategija ad, odobravanje poslovnog plana, izdavanje akcija, utvrđivanje dividendi, sazivanje skupština, postavljanje izvršnih direktora, odobravanje ugovora, kontrola finansijskih izveštaja i sl.


Akcionarsko društvo (ad)

 • Poslovnik o radu UO

 • Najmanje 4 sednice godišnje, a vanredne na zahtev predsednika ili na zahtev 1/3 članova UO

 • Donosi kodeks ponašanja i standard odgovornosti

 • Svaki član UO ima 1 glas. Kvorum većina, glasanje većina od prisutnih,

 • Članovi UO imaju imovinsku odgovornost prema društvu


Akcionarsko društvo (ad)

 • Izvršni odbor – obavezno organ, izvršni organ, bira ih UO, biraju se iz reda članova UO i drugih lica

 • Izvršavanje odluka UO

 • Generalni direktor ad je predsednik izvršnog odbora

 • Odgovaran je UO

 • Članovi izvršnog odbora mogu zasnivati radni odnos sa ad

 • Imovinska odgovornost članova izvršnog odbora


Akcionarsko društvo (ad)

 • Nadzor – kontrola poslovanja. Samostalnost nadzornog organa. Nadzorni odbor, odbor revizora, nezavisni revizor izveštavaju skupštinu akcionara.

 • Nadzorni odbor kod nas mora imati najmanje tri člana (broj mora biti neparan). Bira ih skupština.

 • Odbor revizora – neparan broj, najmanje 3 člana. Bira ih UO.

 • Nezavisni revizor – fizičko lice, bira ga UO

 • Stručni poverenik – zaštitnik manjinskih akcionara, ne vrši generalni nadzor, već samo utvrđuje stanje u finansijskim izveštajima, poslovnim knjigama ad i dokumentaciji iz poslednje 3 god.Manjinski akcionari sa najmanje 20% kapitala mogu tražiti od skupštine da izaber stručnog poverenika.


Akcionarsko društvo (ad)

 • Akcionari: lična prava – upravljačko pravo: učešće u radu skupštine i pravo glasa; pravo na informisanje; uvid u knjigu akcionara.

 • Akcionari: imovinska prava – 1) pravo na dividendu (dobit ad). Isplata u novcu, akcijama ili drugim hartijama od vrednosti, akcijama ad u drugim društvima, druga imovinska vrednost; 2) pravo na povraćaj uloga kod prestanka ad – raspodela likvidacionog viška; 3) pravo prečeg upisa novoizdatih akcija - nove emisije akcija 4) pravo raspolaganja sopstvenim akcijama –akcije se prenose samo u celini, a ne u delovima


Akcionarsko društvo (ad)

 • Obaveze akcionara: uplata novčanih i unošenje nenovčanih uloga; dodatne uplate; dužnost prema društvu (lojalnost, sprečavanje sukoba interesa) itd.


Akcionarsko društvo (ad)

 • Zatvoreno ad – sadži elemente doo. Ima manji broj članova. Teže pristupanje društvu. Manji kapital. Slabiji nadzor državnih organa.

 • Akcije se izdaju samo osnivačima ili ograničenom broju drugih lica.

 • Najviše 100 akcionara

 • Ulozi – novac, stvari i prava

 • Nema javnog upisa, osniva se donošenjem osnivačkog akta

 • Ne postoji obaveza održavanja osnivačke skupštine

 • 50% na privremeni račun prilikom osnivanja, ostatak dve godine od registracije


Akcionarsko društvo (ad)

 • Akcije se mogu slobodno prenositi

 • Upravljanje na isti način kao i kod otvorenog ad

 • Moguća transformacija u otvoreno ad

 • Potrebna izmena osnivačkog akta

 • Nije promena pravnog oblika društva


Akcionarsko društvo (ad)

 • Prestanak članstva u ad – prodaja akcija, a time i članskih prava, dozvola Komisije za hartije od vrednosti.

 • Prestanak ad: 1) protek vremena 2) odluka skupštine akcionara 3) odluka nadležnog suda o ništavosti upisa 4) odluka stečajnog veća kad se ne mogu pokriti troškovi stečajnog postupka 6) stečaj.

 • Na zahtev manjinskih akcionara usled neadekvatnog postupanja sa imovinom ad


Akcionarsko društvo (ad)

 • Akcija je hartija od vrednosti koju izdaje ad i koja glasi na deo njenog osnovnog kapitala. Izdaje se sa nominalnom i računovodstvenom vrednošću. Prometljiva. Korporativna.

 • Najniža nominana vrednost akcije

 • Pravo na dividende i pravo na upravljanje

 • Nedeljiva

 • Upravljačka prava: pravo glasa, pravo na biranje organa, pravo na izbor u organe, pravo na nadzor, pravo na informisanje, pravo na uvid u poslovne knjige, pravo pobijanja odluka (tužba).


Akcionarsko društvo (ad)

 • Delovi akcije: plašt (blanket) i kupon. Radi dobijanja dividende.

 • Vrste akcija – akcije prve i ostalih emisija. Akcije na ime i na donosioca. Kod nas samo na ime. Akcije sa pravom glasa i bez prava glasa. Obične i povlašćene (preferencijalne).

 • Imalac akcija može biti i ad.

 • Odobrene (neizdate) i izdate akcije.

 • Akcije uplaćene u novcu i akcije kupljene stvarima i pravima


Akcionarsko društvo (ad)

 • Ostale hartije – obveznice, izdaje ih ad kad želi da dobije zajam. Obveznica nije korporativna hartija od vrednosti.

 • Varant daje pravo n sticanje određenog broja akcija određene vrste i klase. Izdaju se postojećim akcionarima i upravama ad.

 • Akcije se kod nas izdaju na ime i upisuju u knjigu akcija ad. Akcionar je lice koje je upisano u centralni registar.


Pravila – društva kapitala

 • Održavanje osnovnog kapitala: formiranje osnovnog kapitala, kontrola isplata akcionarima (dividenda, vraćanje usled nezakonite isplate), zabrana sticanja sopstvenih udela i akcija (umanjivanje imovine društva – sopstveni kapital se umanjuje, ali nije zabranjeno)


Pravila – društva kapitala

 • Povećanje osnovnog kapitala: novi ulozi, ograničavanje prava imaoca akcija iz prethodnih emisija, povlašćenje akcije, obaveza uplate prethodno upisanih akcija, izdavanje određenog broja običnih ili povlašćenih akcija, emisija akcija, upis u registar, uslovno povećanje kapitala – konverzija obveznica u akcije)


Pravila – društva kapitala

 • Smanjenje osnovnog kapitala, kod postojanja gubitaka, oslobađanja sredstava osnovnog kapitala, donja granica kapitala.

 • Redovno smanjenje: ugrožavanje poverilaca, smanjenje garantnog kapitala.

 • Nominalno smanjenje: iznos da bilans stanja ostane pozitivan, umanjuje se nominalna vrednost akcija.


Zaštita manjinskih akcionara

 • Cenzus za ostvarivanje prava manjinskih akcionara 5-20%. Može se predvideti i manji limit.

 • Pravo sazivanja skupštine – 10% glasačkih prava

 • Pravo predlaganja pitanja za dnevni red skupštine – 10%

 • Pravo zahtevanja da se odlučuje tajnim glasanjem na skupštini – 10%

 • Pravo imenovanja predstavnika u organima društva

 • Pravo imenovanja stručnog poverenika – 20%

 • Pravo podnošenja tužbe u ime društva – 5%

 • Pravo na otkup akcija

 • Pravo podnošenja tužbe za prestanak društva – 20%


Promene pravne forme društva - spajanje

 • Spajanje – od dva ili više društva nastaje jedno, preuzeto društvo ili preuzeta društva i društvo sticalac

 • Imovina preuzetog društva prestaje da postoji

 • Bez likvidacije

 • Lica nastavljaju da rade kod društva sticaoca

 • Zastupnicima, punomoćnicima prestaju ovlašćenja

 • Ugovor o spajanju – utvrđivanje odnosa zamene akcija ili udela preuzetog društva za akcije ili udele društva sticaoca


Promene pravne forme društva - spajanje

 • Usvajanje ugovora od skupština – 2/3 većina glasova svake klase akcija

 • Zaštita članova koji se protive spajanju

 • Zaštita poverilaca – naplata samo dospelih potraživanja, za nedospela obezbeđenje


Povezana privredna društva – matično i zavisno društvo

 • Učešće u kapitalu, kombinovano učešćem u kapitalu i ugovor, kao i na osnovu ugovora

 • Kontrola postoji, ako matično društvo ima više od 50% prava u privrednom društvu na osnovu akcija ili udela ilise vrši kontrola na drugi način

 • Može i manjinskim udelom, ali preko glasanja u skupštini


Povezana privredna društva – Holding, koncern

 • Holding – društvo majka – holding company i društvo kćer – subsidiary. Čist holding – finansijska delatnost. Mešoviti holding – i druge delatnosti

 • Koncern – matično društvo i zavisno društvo se objedinjuju pod jedinstvenim vođenjem od strane matičnog društva. Koncern po osnovu dominacije i koncern po osnovu jednakosti.


Povezana privredna društva – preuzimanje ad

 • Sticanje odgovarajućeg broja akcija

 • Kod otvorenog ad, kontrolni paket akcija se može steći i bez prethodnog znanja akcionara i uprave

 • Obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje ad – lice koje stekne više od 25% glasova od ukupnog broja mora da obavesti društvo, Komisiju za hartije od vrednosti, berzu i javnost i da učini javnu ponudu za kupovinu preostalih akcija

 • Konkurentska ponuda – isto kao i ponuda


Povezana privredna društva – preuzimanje ad

 • Deponovanje i prenos akcija – deponuju se kod centralnog registra. Objavljuju se podaci o akcijama.

 • Kontrola postupka preuzimanja – vrši je Komisija za hartije od vrednosti, pristup u prostorije i dokumenta društva


Povezana privredna društva – prinudna prodaja i otkup akcija

 • Akcionar koji stekne 95% akcija ima obavezu i pravo da otkupi preostale. Zahtev – pismena forma, odgovor druge strane – rok 3 dana.

 • Pravo manjinskih akcionara da ostanu u društvu ili da prodaju akcije

 • Cena akcije

 • Isti uslovi, bez obzira da li do prodaje dolazi na zahtev većinskog akcionara ili na zahtev manjinskih akcionara

 • Rok 120 dana – ZPD. Zakon o preuzimanju nema rok.


Povezana privredna društva – ugovor o vođenju poslova društva

 • Matično društvo vodi poslove zavisnog društva

 • Mogu i društva lica i društva kapitala, mada postoje shvatanja da mogu samo društva kapitala zbog učešća u kapitalu drugog društva

 • Pismena forma ugovora, saglasnost skupština

 • Definisanje ovlašćenja matičnog društva –izdavanje naloga

 • Odgovornost matičnog društva, neizvršenjem ili nepravilnim izvršenjem ugovora, prekoračenjem ovlašćenja

 • Tužba za naknadu štete


Povezana privredna društva – ugovorno povezivanje

 • Udruženja: konzorcijum, klaster, poslovna unija, promocije zajedničkih interesa

 • Različite vrste ugovora – autonomija volje društava. Poslovna saradnja.

 • U skladu sa propisima o zaštiti tržišne utakmice

 • Ugovor o zajedničkim ulaganjima, franišizing, ekskluzivna distribucija, itd.


Pojam stečaja

 • Insolventan dužnik

 • Poverioci

 • Namirenje potraživanja – prvi cilj

 • Gašenje insolventnog subjekta – drugi cilj

 • Reorganizacija – moguća ako prihvate poverioci

 • Stečajni postupak put do stečaja

 • Stečaj - stanje


Načela stečajnog postupka

 • Načelo zaštite neprivilegovanih poverilaca

 • Načelo jednakosti neprivilegovanih poverilaca

 • Načelo univerzalnosti

 • Načelo sudskog vođenja postupka

 • Načelo ekonomije postupka

 • Načelo srazmernosti


Osnovni uslovi za pokretanje stečajnog postupka

 • Insolventnost ili prezaduženost

 • Više poverilaca (pravilo concursus creditorum).

 • Dovoljno imovine za namirenje poverilaca

 • Predlog ovlašćenog lica za otvaranje stečajnog postupka

 • Razlika između nesposobnosti za plaćanje i insolventnosti. Nesposobnost za plaćanje nije uvek razlog za pokretanje stečajnog postupka.


Stečajni dužnik

 • Ograničenje poslovne sposobnosti

 • Pravno lice i dužnik pojedinac – preduzetnik

 • Lica javnog prava

 • Prestanak prava rukovodećih, poslovodnih organa, zastupnika i organa upravljanja dužnika, a te funkcije prelaze na stečajnog upravnika


Nadležnost

 • Stečajni postupak sprovodi sud, koji je nadležan po sedištu ili prebivalištu dužnika

 • Stečajni sud postaje nadležan, kako za sporove, koje pokrene stečajni upravnik (aktivne parnice), tako i za one u kojima je tužena stečajna masa (pasivne parnice)

 • Nijedan strani sud ne može sprovoditi postupak stečaja nad dužnikom kome je sedište, odnosno prebivalište u domaćoj zemlji


Organi stečajnog postupka

 • Stečajno veće

 • Stečajni sudija,

 • Privremeni stečajni upravnik (u prethodnom postupku),

 • Stečajni upravnik,

 • Skupština poverilaca,

 • Privremeni odbor poverilaca (u prethodnom postupku)

 • Odbor poverilaca

 • Stranke stečajnog postupka su stečajni dužnik i poverioci stečajnog dužnika


Poverioci

 • Razlikujemo:

 • stečajne poverioce;

 • poverioce, čija se potraživanja kompenzuju u stečaju;

 • izlučne i razlučne poverioce; i

 • poverioce stečajne mase.


Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka

 • Sva raspolaganja stečajnog dužnika svojom imovinom, u toku stečajnog postupka su bez dejstva

 • Savesnost trećih lica

 • Sve obaveze prema dužniku ispunjavaju se stečajnom upravniku (dužnikovi dužnici i ostala lica)

 • Parnični i vanparnični postupci u kojima dužnik učestvuje kao stranka prekidaju se ex lege. Isto tako prekidaju se i izvršni postupci radi namirenja i radi osiguranja.


Stečajna masa - unovčenje

 • Pokretanjem stečajnog postupka gase se računi stečajnog dužnika, a stečajni upravnik je ovlašćen da otvori nove račune, koji će biti u upotrebi u toku stečajnog postupka.

 • Nakon pokretanja stečajnog postupka, stečajni upravnik vodi i sve poslovne knjige dužnika. On može to ovlašćenje preneti na drugo lice.

 • Stečajni sudija postavlja stručno lice za ocenu završnog računa (revizora), ali nakon konsultacija sa stečajnim upravnikom i odborom poverilaca.


Namirenje poverilaca – glavna deoba

 • Poverioci pismenim putem prijavljuju svoja potraživanja. Svaka prijava mora sadržati sve potrebne podatke o poveriocu i samom potraživanju. U slučaju da potraživanje glasi na stranu valutu, poverilac će ga prijaviti u domaćoj valuti. Isplata se može vršiti i u stranoj valuti, ukoliko se imovina ili deo imovine dužnika sastoji iz gotovinskih sredstava strane valute.

 • Razlučni i izlučni poverioci prijavljuju svoja potraživanja u skladu sa prirodom njihovih potraživanja


Zaključenje stečajnog postupka

 • Nakon okončanja glavne deobe, stečajni sudija donosi rešenje o zaključenju stečajnog postupka, koje se objavljuje u Sl.glasniku.

 • Posle zaključenja stečajnog postupka može se sprovesti i naknadna deoba, ako se, pre svega, ispune uslovi za podelu zadržanih iznosa, zatim ako se iznosi, koji su plaćeni iz stečajne mase, vrate nazad u stečajnu masu i ako se naknadno pronađe imovina dužnika.Naknadna deoba se vrši prema deobnom popisu, a vrši je stečajni upravnik.


Opšta pitanja reorganizacije

 • Reorganizacija stečajnog dužnika podrazumeva mogućnost nastavka njegovog poslovanja, iako je protiv njega pokrenut stečajni postupak

 • Stečajni plan

 • Više šansi za privrednog subjekta – dužnika

 • Ravnomerno namirenje poverilaca

 • Reorganizacija zavisi, pre svega, od poverilaca


Stečajni plan

 • Mere (oblici) reorganizacije

 • Može se sačiniti nakon pokretanja stečajnog postupka

 • Mere ne ograničavaju subjekte da predlože i druge mere za nastavak rada dužnika


Likvidacija

 • Prestanak privrednog društva

 • Razlozi koji nisu finansijske prirode

 • Društvo ima dovoljno sredstava i da postoji zakonom određeni uslov

 • Prinudna likvidacija – oduzimanje dozvole

 • Dobrovoljna likvidacija

 • Status društva u lividaciji lakši od statusa društva protiv kojeg je pokrenut stečajni postupak

 • Likvidacioni upravnik

 • Likvidacioni bilans

 • Isplata vlasnika


ad
 • Login