1 ofici ln setk n p edstavitel obc v zemn m obvodu orp hranice
Download
1 / 44

1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hranice - PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hranice. Místo: Černotín Dne: 17. 6. 2014. Program jednání. Schválení jednacího řádu Zhodnocení dosavadních prací na projektu Výsledky analýz jednotlivých oblastí a varianty řešení u problémů Výběr volitelného tématu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hranice

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hranice

Místo: Černotín

Dne: 17. 6. 2014


Program jednání

 • Schválení jednacího řádu

 • Zhodnocení dosavadních prací na projektu

 • Výsledky analýz jednotlivých oblastí a varianty řešení u problémů

 • Výběr volitelného tématu

 • Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce

 • Stanovení dalšího postupu


Jednací řád

 • Každá obec má 1 hlas bez ohledu na to, kolik představitelů daná obec na Setkání vyslala

 • Setkání je usnášeníschopné, jsou-li přítomni zástupci nejméně 30 % obcí ze správního obvodu ORP

 • Návrh je schválen, pokud se pro jeho přijetí vyjádří nadpoloviční většina přítomných představitelů obcí, zároveň však tato nadpoloviční většina musí být složena z představitelů takových obcí, které mají v součtu na svém území přihlášeno k trvalému pobytu více než 50 % obyvatel, počítáno z celkového počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu na území obcí, které se oficiálního Setkání představitelů zúčastní


Zhodnocení dosavadních prací na projektu

 • Sestavení realizačního týmu

 • Informace starostům ORP o zahájení realizace projektu

 • Dotazníkové šetření 1. a 2. část

 • Zpracování analytické části souhrnného dokumentu za 3 oblasti (schválen 12. 6. 2014)

 • Nástin návrhů opatření pro analyzované oblasti

 • Organizace 1. oficiálního setkání starostů


Výsledky 1. části dotazníkového šetření

 • zapojilo se 29 obcí z celkových 31 (93%)

  Oblasti, ve kterých velmi dobře či dobře spolupracujete se sousedními obcemi


Výsledky 1. části dotazníkového šetření

Tam, kde se nedaří navázat spolupráce


Výsledky 1. části dotazníkového šetření

Hodnocení obecné spolupráce mezi obcemi (přímými sousedy)


Výsledky 1. části dotazníkového šetření

 • vhodná forma meziobecní spolupráce? – stávající DSO

 • velmi vhodná - společné organizace a firmy

 • zájem zapojit se do projektu Podpora meziobecní spolupráce?


Výsledky 2. části dotazníkového šetření

Počet odpovědí: 16

Struktura respondentů

Z celkového souboru respondentů (16) bylo 6 žen a 10 mužů.

Z celkového souboru respondentů (16) bylo 15 starostů a 1 místostarosta

Největší výhody

spolupráce mezi obcemi


Výsledky 2. části dotazníkového šetření

Jaké největší problémy v oblasti školství v obci řešíte?

Na základě výsledků dotazníkového šetření byla stanovena témata v oblasti školství, ve kterých by obce mezi sebou mohly najít shodu: optimální naplněnost tříd (75%), nabídka zájmových činností a mimoškolních aktivit (13%), poradenský servis pro školy a zřizovatele (6%) a u žádného tématu (6%).


Výsledky 2. části dotazníkového šetření

Jaké největší problémy v oblasti sociálních služeb v obci řešíte?

Podle vyhodnocení výsledku je zřejmé, že obce by mohly mít v sociální oblasti společný zájem s jinou obcí v možnosti pro aktivní zapojení seniorů do veřejného života (44%), služby ambulantní a terénní obecně (19%), rozvoj dobrovolnictví a neformální péče (13%), podpora při udržení osob se zdrav. postižením a seniorů v přirozeném prostředí (13%), vytváření a koordinace vytváření nových pracovních míst (6%).


Výsledky 2. části dotazníkového šetření

Jaké největší problémy v oblasti odpadového hospodářství v obci řešíte?

Společný zájem s jinou obcí v oblasti odpadového hospodářství by mohly dle výsledků dotazníků najít obce v těchto oblastech: řešení budoucího nakládání se směsným komunálním odpadem (56%), realizace projektů zařízení k nakládání s odpady a s ní související možnost získání dotace pro projekty (31%), odstraňování starých ekologických zátěží a černých skládek odpadu (6%)


Výsledky analýzy - školství

 • široká a dostatečně využitá síť základních a mateřských škol

 • dostatečný počet kvalifikovaných pedagogů

 • dobrá vybavenost škol

 • nedostačující kapacita MŠ v Hranicích

 • nemožnost umístění dětí mladších 3 let

 • různá úroveň ZŠ v Hranicích (nevyvážená)

 • nízká kapacita MŠ a ZŠ pro děti se speciálními potřebami

  Příležitosti do budoucna:

 • stabilizace sítě ZŠ a MŠ jako služby občanům

 • vybudování předškolního zařízení pro děti mladší 3 let

 • rozšíření nabídky ZŠ a MŠ pro děti se speciálními potřebami

  Hrozba:

 • nevyváženost provozních nákladů na ZŠ a MŠ v porovnání s příjmy z RUD

 • neuvážené reformy školství ve vztahu k nákladům a počtům žáků

 • z dlouhodobého pohledu pak snižování kapacity ZŠ a MŠ z důvodu demografického vývoje


Výsledky analýzy – sociální služby

 • existence zařízení a organizací poskytujících sociální služby (silná stránka), ale výběr není široký (neexistuje ústav pro zdravotně znevýhodněné muže či hospic)

 • nedostatečná kapacita služeb pro seniory – domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem

 • kladně je hodnocena existence Domova seniorů Hranice, avšak zde jsou přednostně umísťováni obyvatelé Města Hranice

 • chybí startovací a sociální bydlení

 • příležitostí jsou nové formy sociálního podnikání

 • riziko zániku Nemocnice Hranice či omezení jejích poskytovaných služeb

 • nedostatek finančních zdrojů – podpora státu

 • změny v legislativě

 • na území ORP Hranice klesá celkový počet obyvatel i zastoupení věkové skupiny dětí do 14 let a občanů v produktivním věku 15-64 let. Naopak stoupající tendenci má počet obyvatel nad 65 let. Průměrný věk vzrostl o 1,5 let a index stáří o 18,9% -- Meziobecní spolupráce by se měla zaměřit na tuto skupinu obyvatel


Výsledky analýzy – sociální služby

 • míra nezaměstnanosti v ORP Hranice se pohybuje nad celorepublikovým průměrem a vzrůstající tendenci vykazují občané se zdravotním postižením;

 • starostové jednotlivých obcí ORP Hranice usilují o aktivní politiku zaměstnanosti formou podpory veřejně prospěšných míst, která jsou vhodná právě pro občany se zdravotním znevýhodněním, jejichž počet stoupá

 • zde by byla vhodná forma meziobecní spolupráce, která by navázala na realizované projekty z tohoto prostředí


Výsledky analýzy – odpadové hospodářství

 • existence skládky zbytkového komunálního odpadu s dostatečnou kapacitou až do roku 2025

 • hustá síť kontejnerů na tříděný odpad

 • poměrně dobrý stav svozové techniky u svozových společností

 • sběrný dvůr v Hranicích a Hustopečích nad Bečvou

  Slabé stránky:

 • vysoké náklady na svoz komunálního odpadu v některých obcích

 • množství vytříděného odpadu se snižuje od roku 2008, což znamená, že občané méně třídí odpad

 • nedostatečná spolupráce mezi některými obcemi v oblasti odpadového hospodářství

 • kapacita kontejnerů na BRKO je nedostačující

  Příležitosti:

 • snižování nákladů na svoz komunálního odpadu díky meziobecní spolupráci

 • pořízení domovních kompostérů pro obyvatele města Hranice

 • vybudování spádových sběrných dvorů, či zvýšení stávající kapacity sběrného dvora v Hranicích a rozšíření pro obyvatele celého ORP


Varianty řešení u problémů a potřeb v územíŠKOLSTVÍ

Financování škol

31 mateřských škol a 16 základních škol

 • naplněnost MŠ v regionu je nerovnoměrná, Hranice děti odmítajít, vesnické školky svoji kapacitu nenaplní

 • nevyváženost provozních nákladů na ZŠ a MŠ v porovnání s příjmy z RUD

 • neuvážené reformy školství ve vztahu k nákladům a počtům žáků

  Návrh řešení:

  využití zkušeností při slučování menších samostatných MŠ do větších celků nebo při slučování se ZŠ; společné hledání efektivnějšího zabezpečení vzdělávání žáků v malotřídních školách (např. může se jednat o jeden právní subjekt v úplné ZŠ s navázanými odloučenými pracovišti v malotřídních školách), snížení administrativního tlaku na vedoucí pracovníky malých organizací včetně dílčího snížení nákladů = efektivnější využití prostředků ze státního rozpočtu na přímé výdaje. Nejedná se o tzv. svazkové školy.


Varianty řešení u problémů a potřeb v území

Financování škol

Plusy a mínusy dané varianty

Finanční dopady

Na menší vesnické školy může být dopad financování prostředků z RUD, z pohledu snižování počtu žáků ve školách, značný a mohl by vést v krajním případě až ke zrušení školy.


Varianty řešení u problémů a potřeb v území

Rozšíření kapacity škol pro děti se speciálními potřebami

V ORP Hranice jsou dvě školská zařízení, která poskytují výuku dětem se speciálními potřebami, jejich kapacita je pro region zcela nedostačující, a to jak na úrovni předškolního, tak školního vzdělávání

Návrh řešení

posílením kapacity stávajících speciálních škol popřípadě podpora inkluzivního vzdělávání v běžných základních školách, které vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami všech typů (od běžných poruch učení, po sociální znevýhodnění)


Varianty řešení u problémů a potřeb v území

Příklady dobré praxe

Využití dobrých zkušeností a přínosů pro děti se SVP – modelová škola ZŠ Vrané nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, Základní a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov. Využití výstupů z projektů – projekt PUŽI „Potřeby učitelů a žáků a inkluze“, projekt „Inkluze očima dětí“


Varianty řešení u problémů a potřeb v územíSOCIÁLNÍ SLUŽBY

Řešení aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené na ohrožené skupiny obyvatelstva

 • meziobecní spolupráce v této oblasti by byla velmi přínosná

 • počet osob nad 65 let neustále stoupá

  Návrh řešení

 • Vytvoření střediska služeb zaměřeného na posílení aktivní politiky zaměstnanosti díky sdílení veřejných služeb s více obcemi a založeného na úzké spolupráci obcí a jejich společné koordinace využití nezaměstnaných

 • Podpora vzniku veřejně prospěšných pracovních míst a společensky účelných pracovních míst

 • Podpora sociálního podnikání

 • Poradenství sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva

 • Prosazování společných zájmů u poskytovatelů dotací na posilování aktivní politiky zaměstnanosti


Varianty řešení u problémů a potřeb v územíSOCIÁLNÍ SLUŽBY


Varianty řešení u problémů a potřeb v územíODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Svozové společnosti

svoz směsného komunálního odpadu a tříděného/separovaného komunálního odpadu zajišťuje celkem 6 společností, jejichž ceny se u jednotlivých obcích liší, a to i přes to, že využívají tutéž svozovou společnost

Návrh řešení:

 • využití posílení vyjednávací pozice jednotlivých obcí vytvořením většího celku

 • komunikace a sdílení zkušeností

 • společná výběrová řízení

 • možnost kontroly vynakládaných finančních prostředků


Varianty řešení u problémů a potřeb v územíODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


Varianty řešení u problémů a potřeb v územíODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Biologicky rozložitelný odpad

 • zvyšování produkce biologicky rozložitelného odpadu

 • kapacita kontejnerů na BRO v ORP Hranice je nedostačující

  Návrh opatření:

  vytvořit společnou strategii pro odklon BRO ze směsného komunálního odpadu (třídění BRO, předcházení vzniku BRO např. domácím kompostováním


Varianty řešení u problémů a potřeb v územíODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Snižování množství vytříděného odpadu

 • dochází ke snižování množství vytříděného odpadu

 • na území působí 7 sběrných dvorů

  Návrh řešení:

  vytvoření společné strategie pro rozvoj třídění a recyklace složek odpadu ze SKO, popřípadě společnou komunikační kampaň k podpoře třídění a výhodám, které třídění přináší


Varianty řešení u problémů a potřeb v územíODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příklady dobré praxe:

Městys Hustopeče nad Bečvou má zavedený motivující systém tříděných odpadů. Jednoduše lze uvést, že čím více občasné vytřídí, tím méně platí za odvoz zbytkového směsného komunálního odpadu


Výběr volitelného tématu

Témata, která se objevila v dotazníkovém šetření:

 • Zaměstnanost a podpora podnikání

 • Doprava

 • Cestovní ruch, propagace obce

 • Výkon úřední agendy


Výběr volitelného tématu

Zaměstnanost a lidské zdroje

Cíle:

 • opatření, která povedou ke zvýšení zaměstnanosti v ORP

 • opatření, která povedou ke zlepšení podnikatelského prostředí v ORP

 • Vybudování kvalitní infrastruktury pro podporu podnikání

 • vymezením podnikatelských zón

 • revitalizací současných brownfields

 • navázání vzájemné podnikové spolupráce

 • sítě Business Angels, které mají za cíl podpořit vznikající malé a střední podniky s velkým potenciálem


Výběr volitelného tématu

Zaměstnanost a lidské zdroje

Cíle:

 • Investiční pobídky (přilákání zahraničního nebo tuzemského investora)

 • rozvoj a vznik sociálních podniků


Výběr volitelného tématu

Doprava

Cíle:

 • zlepšení obslužnosti regionu

 • zkvalitnění a optimalizace dopravního systému plánování

 • zkvalitnění a dořešení dopravní infrastruktury

 • zlepšení podmínek pro nemotorovou dopravu

 • zvyšování bezpečnosti nebo řešení negativních vlivů

 • optimalizace výdajů na dopravu


Výběr volitelného tématu

Cestovní ruch a propagace

Charakteristika potenciálu a možnosti rozvoje MOS cestovního ruchu:

 • infrastruktura

 • lidské zdroje pro cestovní ruch (odbornost – střední a vysoké školy)

 • marketing cestovního ruchu

 • management cestovního ruchu

 • charakteristika stávající meziobecní spolupráce


Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce

Dobrovolný svazek obcí – vhodná volba

právnická osoba vhodná pro hlubší spolupráci obcí

podpora obcí při výkonu samostatné působnosti

vysoká variabilita fungování svazků

vyzkoušený a často využívaný model MOS

přímé zapojení představitelů obcí do rozhodování v území

adekvátní platforma s jasně stanovenými pravidly MOS

pevně nastavené prvky kontroly


Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce

těchto svazcích je sdruženo 30obcí ze všech 31 obcí spadajících do správního obvodu ORP


Obce v území ORP zapojené do DSO


Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce

Největší Mikroregion Hranicko:

 • založen roku 1999

 • servisní organizace Hranická rozvojová agentura

 • společný nákup služeb (plyn, elektřina)

 • společná realizace projektů

 • rozvoj celého regionu – příprava nové Strategie, cestovní ruch


Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce

Příklady projektů MR Hranicko:

 • Zásobování obcí Potštátska pitnou vodou

 • Pracovní týmy I., II.

 • Kompostéry I., II., III.

 • Výsadba liniové zeleně

 • Přeshraniční spolupráce – školy, SDH

 • Dobudování Cyklostezky Bečva Hustopeče – Špičky

 • Život v obcích MR Hranicko (publikace, pohledy)

 • Studie proveditelnosti přírodně blízkých opatření v Mikroregionu Hranicko

 • Cyklotrasa Po stopách využívání vodní a větrné energie

  …..


Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce

Cíl:

 • realizace dalších společných projektů k rozvoji území pod záštitou DSO MR Hranicko

 • rozšiřování MR Hranicko (přijímání nových členských obcí)

 • využívání zkušenostní servisní organizace mikroregionu


Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce

doporučení:

Dobrovolný svazek obcí by mohl vedle svých dosavadních aktivit podpořit především řešení problémů v oblasti sociálních služeb, školství i odpadového hospodářství. Obce by se za přispění vytipovaného DSO mohly zaměřit na plánování a optimalizaci naplnění škol, aby školní výchova dětí vyhovovala jak obcím, tak rodičům. Dále v oblasti odpadového hospodářství je možné zmínit spolupráce obcí orientovanou na společný výběr společnosti pro svoz a likvidaci separovaného komunálního odpadu. V oblasti sociálních služeb by se poté dalo realizovat např. efektivní komunitní plánování a rozšíření kapacity pečovatelský služeb při společném financování.


Stanovení dalšího postupu

 • červenec – první odsouhlasená verze souhrnného dokumentu za dané území SO ORP, dokument bude obsahovat doporučení pro dané území, budou vytvořeny variantní způsoby řešení problémů

 • srpen – oponentura ze strany SMO

 • polovina září - zpracování analytické části volitelného tématu

 • konec září – zapracování připomínek z oponentury

 • říjen – druhá verze Souhrnného dokumentu

 • do 20. 12. 2014 – vyhotovený dokument za 3 nosná témata + volitelné téma + 1 téma

 • do 28. 2. 2015 - Svaz zajistí závěrečné odsouhlasení finálního dokumentu a zasílá souhrnný dokument zpět Smluvnímu partnerovi

 • duben 2015 – organizace II. oficiálního setkání představitelů obcí ORP


Děkujeme za pozornost


ad
 • Login