1 ofici ln setk n p edstavitel obc v zemn m obvodu orp hranice
Download
1 / 44

1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hranice - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hranice. Místo: Černotín Dne: 17. 6. 2014. Program jednání. Schválení jednacího řádu Zhodnocení dosavadních prací na projektu Výsledky analýz jednotlivých oblastí a varianty řešení u problémů Výběr volitelného tématu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hranice' - pahana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 ofici ln setk n p edstavitel obc v zemn m obvodu orp hranice

1. oficiální setkání představitelů obcí v územním obvodu ORP Hranice

Místo: Černotín

Dne: 17. 6. 2014


Program jedn n
Program jednání obvodu ORP Hranice

 • Schválení jednacího řádu

 • Zhodnocení dosavadních prací na projektu

 • Výsledky analýz jednotlivých oblastí a varianty řešení u problémů

 • Výběr volitelného tématu

 • Analýza území z pohledu meziobecní spolupráce

 • Stanovení dalšího postupu


Jednac d
Jednací řád obvodu ORP Hranice

 • Každá obec má 1 hlas bez ohledu na to, kolik představitelů daná obec na Setkání vyslala

 • Setkání je usnášeníschopné, jsou-li přítomni zástupci nejméně 30 % obcí ze správního obvodu ORP

 • Návrh je schválen, pokud se pro jeho přijetí vyjádří nadpoloviční většina přítomných představitelů obcí, zároveň však tato nadpoloviční většina musí být složena z představitelů takových obcí, které mají v součtu na svém území přihlášeno k trvalému pobytu více než 50 % obyvatel, počítáno z celkového počtu obyvatel přihlášených k trvalému pobytu na území obcí, které se oficiálního Setkání představitelů zúčastní


Zhodnocen dosavadn ch prac na projektu
Zhodnocení dosavadních prací na projektu obvodu ORP Hranice

 • Sestavení realizačního týmu

 • Informace starostům ORP o zahájení realizace projektu

 • Dotazníkové šetření 1. a 2. část

 • Zpracování analytické části souhrnného dokumentu za 3 oblasti (schválen 12. 6. 2014)

 • Nástin návrhů opatření pro analyzované oblasti

 • Organizace 1. oficiálního setkání starostů


V sledky 1 sti dotazn kov ho et en
Výsledky 1. části dotazníkového šetření obvodu ORP Hranice

 • zapojilo se 29 obcí z celkových 31 (93%)

  Oblasti, ve kterých velmi dobře či dobře spolupracujete se sousedními obcemi


V sledky 1 sti dotazn kov ho et en1
Výsledky 1. části dotazníkového šetření obvodu ORP Hranice

Tam, kde se nedaří navázat spolupráce


V sledky 1 sti dotazn kov ho et en2
Výsledky 1. části dotazníkového šetření obvodu ORP Hranice

Hodnocení obecné spolupráce mezi obcemi (přímými sousedy)


V sledky 1 sti dotazn kov ho et en3
Výsledky 1. části dotazníkového šetření obvodu ORP Hranice

 • vhodná forma meziobecní spolupráce? – stávající DSO

 • velmi vhodná - společné organizace a firmy

 • zájem zapojit se do projektu Podpora meziobecní spolupráce?


V sledky 2 sti dotazn kov ho et en
Výsledky 2. části dotazníkového šetření obvodu ORP Hranice

Počet odpovědí: 16

Struktura respondentů

Z celkového souboru respondentů (16) bylo 6 žen a 10 mužů.

Z celkového souboru respondentů (16) bylo 15 starostů a 1 místostarosta

Největší výhody

spolupráce mezi obcemi


V sledky 2 sti dotazn kov ho et en1
Výsledky 2. části dotazníkového šetření obvodu ORP Hranice

Jaké největší problémy v oblasti školství v obci řešíte?

Na základě výsledků dotazníkového šetření byla stanovena témata v oblasti školství, ve kterých by obce mezi sebou mohly najít shodu: optimální naplněnost tříd (75%), nabídka zájmových činností a mimoškolních aktivit (13%), poradenský servis pro školy a zřizovatele (6%) a u žádného tématu (6%).


V sledky 2 sti dotazn kov ho et en2
Výsledky 2. části dotazníkového šetření obvodu ORP Hranice

Jaké největší problémy v oblasti sociálních služeb v obci řešíte?

Podle vyhodnocení výsledku je zřejmé, že obce by mohly mít v sociální oblasti společný zájem s jinou obcí v možnosti pro aktivní zapojení seniorů do veřejného života (44%), služby ambulantní a terénní obecně (19%), rozvoj dobrovolnictví a neformální péče (13%), podpora při udržení osob se zdrav. postižením a seniorů v přirozeném prostředí (13%), vytváření a koordinace vytváření nových pracovních míst (6%).


V sledky 2 sti dotazn kov ho et en3
Výsledky 2. části dotazníkového šetření obvodu ORP Hranice

Jaké největší problémy v oblasti odpadového hospodářství v obci řešíte?

Společný zájem s jinou obcí v oblasti odpadového hospodářství by mohly dle výsledků dotazníků najít obce v těchto oblastech: řešení budoucího nakládání se směsným komunálním odpadem (56%), realizace projektů zařízení k nakládání s odpady a s ní související možnost získání dotace pro projekty (31%), odstraňování starých ekologických zátěží a černých skládek odpadu (6%)


V sledky anal zy kolstv
Výsledky analýzy - školství obvodu ORP Hranice

 • široká a dostatečně využitá síť základních a mateřských škol

 • dostatečný počet kvalifikovaných pedagogů

 • dobrá vybavenost škol

 • nedostačující kapacita MŠ v Hranicích

 • nemožnost umístění dětí mladších 3 let

 • různá úroveň ZŠ v Hranicích (nevyvážená)

 • nízká kapacita MŠ a ZŠ pro děti se speciálními potřebami

  Příležitosti do budoucna:

 • stabilizace sítě ZŠ a MŠ jako služby občanům

 • vybudování předškolního zařízení pro děti mladší 3 let

 • rozšíření nabídky ZŠ a MŠ pro děti se speciálními potřebami

  Hrozba:

 • nevyváženost provozních nákladů na ZŠ a MŠ v porovnání s příjmy z RUD

 • neuvážené reformy školství ve vztahu k nákladům a počtům žáků

 • z dlouhodobého pohledu pak snižování kapacity ZŠ a MŠ z důvodu demografického vývoje


V sledky anal zy soci ln slu by
Výsledky analýzy – sociální služby obvodu ORP Hranice

 • existence zařízení a organizací poskytujících sociální služby (silná stránka), ale výběr není široký (neexistuje ústav pro zdravotně znevýhodněné muže či hospic)

 • nedostatečná kapacita služeb pro seniory – domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem

 • kladně je hodnocena existence Domova seniorů Hranice, avšak zde jsou přednostně umísťováni obyvatelé Města Hranice

 • chybí startovací a sociální bydlení

 • příležitostí jsou nové formy sociálního podnikání

 • riziko zániku Nemocnice Hranice či omezení jejích poskytovaných služeb

 • nedostatek finančních zdrojů – podpora státu

 • změny v legislativě

 • na území ORP Hranice klesá celkový počet obyvatel i zastoupení věkové skupiny dětí do 14 let a občanů v produktivním věku 15-64 let. Naopak stoupající tendenci má počet obyvatel nad 65 let. Průměrný věk vzrostl o 1,5 let a index stáří o 18,9% -- Meziobecní spolupráce by se měla zaměřit na tuto skupinu obyvatel


V sledky anal zy soci ln slu by1
Výsledky analýzy – sociální služby obvodu ORP Hranice

 • míra nezaměstnanosti v ORP Hranice se pohybuje nad celorepublikovým průměrem a vzrůstající tendenci vykazují občané se zdravotním postižením;

 • starostové jednotlivých obcí ORP Hranice usilují o aktivní politiku zaměstnanosti formou podpory veřejně prospěšných míst, která jsou vhodná právě pro občany se zdravotním znevýhodněním, jejichž počet stoupá

 • zde by byla vhodná forma meziobecní spolupráce, která by navázala na realizované projekty z tohoto prostředí


V sledky anal zy odpadov hospod stv
Výsledky analýzy – odpadové hospodářství obvodu ORP Hranice

 • existence skládky zbytkového komunálního odpadu s dostatečnou kapacitou až do roku 2025

 • hustá síť kontejnerů na tříděný odpad

 • poměrně dobrý stav svozové techniky u svozových společností

 • sběrný dvůr v Hranicích a Hustopečích nad Bečvou

  Slabé stránky:

 • vysoké náklady na svoz komunálního odpadu v některých obcích

 • množství vytříděného odpadu se snižuje od roku 2008, což znamená, že občané méně třídí odpad

 • nedostatečná spolupráce mezi některými obcemi v oblasti odpadového hospodářství

 • kapacita kontejnerů na BRKO je nedostačující

  Příležitosti:

 • snižování nákladů na svoz komunálního odpadu díky meziobecní spolupráci

 • pořízení domovních kompostérů pro obyvatele města Hranice

 • vybudování spádových sběrných dvorů, či zvýšení stávající kapacity sběrného dvora v Hranicích a rozšíření pro obyvatele celého ORP


Varianty e en u probl m a pot eb v zem kolstv
Varianty řešení u problémů a potřeb v území obvodu ORP HraniceŠKOLSTVÍ

Financování škol

31 mateřských škol a 16 základních škol

 • naplněnost MŠ v regionu je nerovnoměrná, Hranice děti odmítajít, vesnické školky svoji kapacitu nenaplní

 • nevyváženost provozních nákladů na ZŠ a MŠ v porovnání s příjmy z RUD

 • neuvážené reformy školství ve vztahu k nákladům a počtům žáků

  Návrh řešení:

  využití zkušeností při slučování menších samostatných MŠ do větších celků nebo při slučování se ZŠ; společné hledání efektivnějšího zabezpečení vzdělávání žáků v malotřídních školách (např. může se jednat o jeden právní subjekt v úplné ZŠ s navázanými odloučenými pracovišti v malotřídních školách), snížení administrativního tlaku na vedoucí pracovníky malých organizací včetně dílčího snížení nákladů = efektivnější využití prostředků ze státního rozpočtu na přímé výdaje. Nejedná se o tzv. svazkové školy.


Varianty e en u probl m a pot eb v zem
Varianty řešení u problémů a potřeb v území obvodu ORP Hranice

Financování škol

Plusy a mínusy dané varianty

Finanční dopady

Na menší vesnické školy může být dopad financování prostředků z RUD, z pohledu snižování počtu žáků ve školách, značný a mohl by vést v krajním případě až ke zrušení školy.


Varianty e en u probl m a pot eb v zem1
Varianty řešení u problémů a potřeb v území obvodu ORP Hranice

Rozšíření kapacity škol pro děti se speciálními potřebami

V ORP Hranice jsou dvě školská zařízení, která poskytují výuku dětem se speciálními potřebami, jejich kapacita je pro region zcela nedostačující, a to jak na úrovni předškolního, tak školního vzdělávání

Návrh řešení

posílením kapacity stávajících speciálních škol popřípadě podpora inkluzivního vzdělávání v běžných základních školách, které vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami všech typů (od běžných poruch učení, po sociální znevýhodnění)


Varianty e en u probl m a pot eb v zem2
Varianty řešení u problémů a potřeb v území obvodu ORP Hranice

Příklady dobré praxe

Využití dobrých zkušeností a přínosů pro děti se SVP – modelová škola ZŠ Vrané nad Vltavou, Kamýk nad Vltavou, Základní a mateřská škola Regionu Karlovarský venkov. Využití výstupů z projektů – projekt PUŽI „Potřeby učitelů a žáků a inkluze“, projekt „Inkluze očima dětí“


Varianty e en u probl m a pot eb v zem soci ln slu by
Varianty řešení u problémů a potřeb v území obvodu ORP HraniceSOCIÁLNÍ SLUŽBY

Řešení aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené na ohrožené skupiny obyvatelstva

 • meziobecní spolupráce v této oblasti by byla velmi přínosná

 • počet osob nad 65 let neustále stoupá

  Návrh řešení

 • Vytvoření střediska služeb zaměřeného na posílení aktivní politiky zaměstnanosti díky sdílení veřejných služeb s více obcemi a založeného na úzké spolupráci obcí a jejich společné koordinace využití nezaměstnaných

 • Podpora vzniku veřejně prospěšných pracovních míst a společensky účelných pracovních míst

 • Podpora sociálního podnikání

 • Poradenství sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva

 • Prosazování společných zájmů u poskytovatelů dotací na posilování aktivní politiky zaměstnanosti


Varianty e en u probl m a pot eb v zem soci ln slu by1
Varianty řešení u problémů a potřeb v území obvodu ORP HraniceSOCIÁLNÍ SLUŽBY


Varianty e en u probl m a pot eb v zem odpadov hospod stv
Varianty řešení u problémů a potřeb v území obvodu ORP HraniceODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Svozové společnosti

svoz směsného komunálního odpadu a tříděného/separovaného komunálního odpadu zajišťuje celkem 6 společností, jejichž ceny se u jednotlivých obcích liší, a to i přes to, že využívají tutéž svozovou společnost

Návrh řešení:

 • využití posílení vyjednávací pozice jednotlivých obcí vytvořením většího celku

 • komunikace a sdílení zkušeností

 • společná výběrová řízení

 • možnost kontroly vynakládaných finančních prostředků


Varianty e en u probl m a pot eb v zem odpadov hospod stv1
Varianty řešení u problémů a potřeb v území obvodu ORP HraniceODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


Varianty e en u probl m a pot eb v zem odpadov hospod stv2
Varianty řešení u problémů a potřeb v území obvodu ORP HraniceODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Biologicky rozložitelný odpad

 • zvyšování produkce biologicky rozložitelného odpadu

 • kapacita kontejnerů na BRO v ORP Hranice je nedostačující

  Návrh opatření:

  vytvořit společnou strategii pro odklon BRO ze směsného komunálního odpadu (třídění BRO, předcházení vzniku BRO např. domácím kompostováním


Varianty e en u probl m a pot eb v zem odpadov hospod stv3
Varianty řešení u problémů a potřeb v území obvodu ORP HraniceODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Snižování množství vytříděného odpadu

 • dochází ke snižování množství vytříděného odpadu

 • na území působí 7 sběrných dvorů

  Návrh řešení:

  vytvoření společné strategie pro rozvoj třídění a recyklace složek odpadu ze SKO, popřípadě společnou komunikační kampaň k podpoře třídění a výhodám, které třídění přináší


Varianty e en u probl m a pot eb v zem odpadov hospod stv4
Varianty řešení u problémů a potřeb v území obvodu ORP HraniceODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Příklady dobré praxe:

Městys Hustopeče nad Bečvou má zavedený motivující systém tříděných odpadů. Jednoduše lze uvést, že čím více občasné vytřídí, tím méně platí za odvoz zbytkového směsného komunálního odpadu


V b r voliteln ho t matu
Výběr volitelného tématu obvodu ORP Hranice

Témata, která se objevila v dotazníkovém šetření:

 • Zaměstnanost a podpora podnikání

 • Doprava

 • Cestovní ruch, propagace obce

 • Výkon úřední agendy


V b r voliteln ho t matu1
Výběr volitelného tématu obvodu ORP Hranice

Zaměstnanost a lidské zdroje

Cíle:

 • opatření, která povedou ke zvýšení zaměstnanosti v ORP

 • opatření, která povedou ke zlepšení podnikatelského prostředí v ORP

 • Vybudování kvalitní infrastruktury pro podporu podnikání

 • vymezením podnikatelských zón

 • revitalizací současných brownfields

 • navázání vzájemné podnikové spolupráce

 • sítě Business Angels, které mají za cíl podpořit vznikající malé a střední podniky s velkým potenciálem


V b r voliteln ho t matu2
Výběr volitelného tématu obvodu ORP Hranice

Zaměstnanost a lidské zdroje

Cíle:

 • Investiční pobídky (přilákání zahraničního nebo tuzemského investora)

 • rozvoj a vznik sociálních podniků


V b r voliteln ho t matu3
Výběr volitelného tématu obvodu ORP Hranice

Doprava

Cíle:

 • zlepšení obslužnosti regionu

 • zkvalitnění a optimalizace dopravního systému plánování

 • zkvalitnění a dořešení dopravní infrastruktury

 • zlepšení podmínek pro nemotorovou dopravu

 • zvyšování bezpečnosti nebo řešení negativních vlivů

 • optimalizace výdajů na dopravu


V b r voliteln ho t matu4
Výběr volitelného tématu obvodu ORP Hranice

Cestovní ruch a propagace

Charakteristika potenciálu a možnosti rozvoje MOS cestovního ruchu:

 • infrastruktura

 • lidské zdroje pro cestovní ruch (odbornost – střední a vysoké školy)

 • marketing cestovního ruchu

 • management cestovního ruchu

 • charakteristika stávající meziobecní spolupráce


Anal za zem z pohledu prohlubov n meziobecn spolupr ce
Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce

Dobrovolný svazek obcí – vhodná volba

právnická osoba vhodná pro hlubší spolupráci obcí

podpora obcí při výkonu samostatné působnosti

vysoká variabilita fungování svazků

vyzkoušený a často využívaný model MOS

přímé zapojení představitelů obcí do rozhodování v území

adekvátní platforma s jasně stanovenými pravidly MOS

pevně nastavené prvky kontroly


Anal za zem z pohledu prohlubov n meziobecn spolupr ce1
Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce

těchto svazcích je sdruženo 30obcí ze všech 31 obcí spadajících do správního obvodu ORPAnal za zem z pohledu prohlubov n meziobecn spolupr ce2
Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce

Největší Mikroregion Hranicko:

 • založen roku 1999

 • servisní organizace Hranická rozvojová agentura

 • společný nákup služeb (plyn, elektřina)

 • společná realizace projektů

 • rozvoj celého regionu – příprava nové Strategie, cestovní ruch


Anal za zem z pohledu prohlubov n meziobecn spolupr ce3
Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce

Příklady projektů MR Hranicko:

 • Zásobování obcí Potštátska pitnou vodou

 • Pracovní týmy I., II.

 • Kompostéry I., II., III.

 • Výsadba liniové zeleně

 • Přeshraniční spolupráce – školy, SDH

 • Dobudování Cyklostezky Bečva Hustopeče – Špičky

 • Život v obcích MR Hranicko (publikace, pohledy)

 • Studie proveditelnosti přírodně blízkých opatření v Mikroregionu Hranicko

 • Cyklotrasa Po stopách využívání vodní a větrné energie

  …..


Anal za zem z pohledu prohlubov n meziobecn spolupr ce4
Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce

Cíl:

 • realizace dalších společných projektů k rozvoji území pod záštitou DSO MR Hranicko

 • rozšiřování MR Hranicko (přijímání nových členských obcí)

 • využívání zkušenostní servisní organizace mikroregionu


Anal za zem z pohledu prohlubov n meziobecn spolupr ce5
Analýza území z pohledu prohlubování meziobecní spolupráce

doporučení:

Dobrovolný svazek obcí by mohl vedle svých dosavadních aktivit podpořit především řešení problémů v oblasti sociálních služeb, školství i odpadového hospodářství. Obce by se za přispění vytipovaného DSO mohly zaměřit na plánování a optimalizaci naplnění škol, aby školní výchova dětí vyhovovala jak obcím, tak rodičům. Dále v oblasti odpadového hospodářství je možné zmínit spolupráce obcí orientovanou na společný výběr společnosti pro svoz a likvidaci separovaného komunálního odpadu. V oblasti sociálních služeb by se poté dalo realizovat např. efektivní komunitní plánování a rozšíření kapacity pečovatelský služeb při společném financování.


Stanoven dal ho postupu
Stanovení dalšího postupu spolupráce

 • červenec – první odsouhlasená verze souhrnného dokumentu za dané území SO ORP, dokument bude obsahovat doporučení pro dané území, budou vytvořeny variantní způsoby řešení problémů

 • srpen – oponentura ze strany SMO

 • polovina září - zpracování analytické části volitelného tématu

 • konec září – zapracování připomínek z oponentury

 • říjen – druhá verze Souhrnného dokumentu

 • do 20. 12. 2014 – vyhotovený dokument za 3 nosná témata + volitelné téma + 1 téma

 • do 28. 2. 2015 - Svaz zajistí závěrečné odsouhlasení finálního dokumentu a zasílá souhrnný dokument zpět Smluvnímu partnerovi

 • duben 2015 – organizace II. oficiálního setkání představitelů obcí ORPad