Ryby - PowerPoint PPT Presentation

Ryby
Download
1 / 49

 • 146 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ryby. Rozdelenie rýb podľa prostredia, v ktorom žijú. MORSKÉ - žijú a rozmnožujú sa v morskom prostredí pelagické - vo vodnom stĺpci, od povrchu po hlbiny bentické - na dne batypelagické - v hlbinách. Rozdelenie rýb podľa prostredia, v ktorom žijú. SLADKOVODNÉ

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Ryby

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ryby

Ryby


Ryby

Rozdelenie rýb podľa prostredia, v ktorom žijú

MORSKÉ

- žijú a rozmnožujú sa v morskom prostredí

pelagické- vo vodnom stĺpci, od povrchu po hlbiny

bentické- na dne

batypelagické - v hlbinách


Ryby

Rozdelenie rýb podľa prostredia, v ktorom žijú

SLADKOVODNÉ

- žijú a rozmnožujú sa v sladkej vode

reofilné - tečúce vody

pelagické

bentické

limnofilné- stojaté vody (jazerá, tône)

pelagické

bentické


Ryby

Rozdelenie rýb podľa prostredia, v ktorom žijú

ŤAŽNÉ

anadromné - hlavná časť života v mori, v období rozmnožovania ťah do riek

(losos)

katadromné - hlavná časť života v sladkej vode

(úhor)


Ryby

Rozdelenie rýb podľa prostredia, v ktorom žijú

BRAKICKÉ

- pred ústím do riek, kde dochádza k miešaniu slanej a sladkej vody

okrajové a vnútrozemské moria (Kaspické more)

pelagické

bentické


Ryby

Základné faktory, ktoré vplývajú na život rýb:

teplota

prúdenie

priehľadnosť

rozpustené látky

kyslík

substrát


Ryby

Rozdelenie podľa nárokov na koncentráciu kyslíka:

1. veľmi vysoká koncentrácia O2 (10-16 mg.l)

Salmotrutta m. fario (pstruh potočný),

Phoxinus phoxinus (čerebľa pestrá),

Cottus gobio (hlaváčbieloplutvý),

Noemacheilus barbatulus (slíž severný)

2. vysoká koncentrácia O2(7-10 mg.l)

Thymallus thymallus (lipeň tymiánový),

Chondrostama nasus (podustva severná),

Gobio gobio (hrúz škvrnitý)


Ryby

Rozdelenie podľa nárokov na koncentráciu kyslíka:

3. mierne nároky na koncentráciu O2 (5-6 mg.l)

Rutilus rutilus (plotica červenooká),

Perca fluviatilis (ostriež zelenkavý)

4. druhy, ktoré sú schopné odolávať nízkym koncentráciám O2 (0,72 -1,43 mg.l)

Cyprinus carpio (kapor obyčaný),

Carassius carassius (karas zlatistý),

Misgurnus fossilis (čík európsky)


Ryby

Rozdelenie podľa neresového substrátu:

1. Fytofilné

2. Litofilné

3. Pelagofilné

4. Psamofilné

5. Ostrakofilné


Ryby

Klasifikácia toku

1) z hľadiska ichtyologického založená na prítomnosti niektorých druhov (prof. Frič)

pstruhové

lipňové

mrenové

pleskáčové

2) založená na kombinácii biotických a abiotických faktorov


Ryby

Metódy výskumu v ichtyológii


Ryby

Zber materiálu

Udice– selektívne - nevhodné na kvalitatívne hodnotenie ichtyocenózy

Siete

Aktívne - záťahové siete, čerene

Pasívne - žiabrovky,vrše

Jedy (piscicidy)–toxafén, rotenon, DDT


Ryby

 • Elektrický agregát – krátke impulzy vysokého napätia ryby sú priťahované ku kladnému pólu (do podberáku) a omráčené

 • Zdroj el. prúdu

 • - batériaľahký prenos na miesto činu

 • nezávislý-nik nemusí obsluhovať elektrocentálu

 • netreba ťahať kábel

 • Ale: menšia výdrž, slabší výkon, batéria sa musí brať do vody

 • motorová elektrocentrála

  • výkonná, dlhá výdrž, do vody sa berie len podberák s káblom

 • Ale: potrebná obsluha elektrocentrály, ťažko sa prenáša, kábel sa môže zamotať, porušiť izolácia


 • Ryby

  Použitie: menšie toky ( tzv.potoky)

  litorál väčších tokov (popri brehu)

  Neloví sa za dažďa a do vody nedávame ruky !!!


  Ryby

  Ichtyologický prieskum toku

  Menší tok - elektrický agregát, prípadne záťahová sieť

  {Prelovujú sa len časti toku (100m) v rôznych úsekoch}

  Zahradenie proti úniku rýb

  Postup proti prúdu

  CPUE - catch per unit effort - množstvo úlovkov za určitý čas-

  možnosť porovnať rôzne toky medzi sebou

  Obvykle potrebné opakované prelovenie

  Určenie do druhu, meranie dĺžky tela rýb


  Ryby

  Vyhodnotenie

  4 lokality

  Spolu 1403 rýb, 22 druhov, 10 čeľadí

  Eudominantné: Cottus gobio, Cottus poecilopus,Alburnoides bipunctatus, Barbatula barbatula

  16 reofilných, 6 eurytopných, žiadne limnofilné

  Podľa reprodukčných gíld:

  20 druhov ikru neochraňujúcich -

  16 druhov kladúcich ikry na voľný substrát

  6 litofilných

  3 fytolitofilné

  2 psamofilné

  1 litopelagofilný

  1 pelagofilný

  4 druhy ukrývajúce ikry, všetky litofilné

  2 ikru ochraňujúce, litofilné

  Spolu 12 litofilných druhov


  Ryby

  Podľa výživy:

  11 zoobentofágnych

  5 piscifágnych

  3 polyfágne

  1 detritofág

  1 zooplanktonofág

  1 perifytonofág

  1 detritofág

  14 druhov z červeného zoznamu


  Ryby

  Potravná analýza

  Určovanie potravy podľa zachovaných častí

  a) celý obsah

  b) časť obsahu rovnomerne premiešaná v 70-80% alkohole (drobné kôrovce, riasy), potom sa prepočíta množstvo na celý obsah

  Index naplnenia- hmotnosť obsahu tráv. súst./hmotnosť tela

  Index spotreby- hm. jednotlivých zložiek potravy /hm. tela

  Numerická metóda - zrátajú sa počty jedincov urč. druhu

  Dominancia potravných zložiek - hlavná zložka potravy c zastúpenie nad 60%


  Ryby

  Stanovenie veku a rastu

  Keď ryby rastú-zväčšujú sa im šupiny, kosti, otolity

  Prírastky  zimné (úzke)

   letné (široké)

  medzi nimi dobre viditeľná hranica-anulus

  Odber šupín na určených miestach-viac ks

  (niektoré môžu byť regenerované - nepôvodné,

  nedá sa z nich určovať vek, majú inú štruktúru)

  Kosti a otolity  prírastky viditeľné na výbrusoch

  Podľa počtu anulov a veľkosti prírastkov sa dá určiť vek aj

  dĺžkový či váhový rast v jednotlivých rokoch


  Ryby

  Nepriama metóda určenia veku rýb

  Odlov rýb – vzorka musí byť veľká, z jedného dátumu

  a musia v nej byť zastúpené všetky dĺžkové a vekové skupiny

  0

  N

  I

  II

  lc


  Ryby

  Odhady početnosti

  Priame- odvodnenie

  zahradenie časti toku a jeho úplný výlov

  vytrávenie piscicidmi

  Absolútna početnosť

  Nepriame- značkovanie rýb a ich spätný odlov

  -značka nesmie odpadnúť, nesmie spôsobovať zranenia

  a zvyšovať mortalitu

  -označené ryby musia byť rovnomerne rozptýlené

  -zber musí byť proporcionálny hustote, rovnomerný

  v jednotlivých častiach nádrže

  -uloviteľnosť označených aj neoznačených jedincov

  musí byť rovnaká

  -populáciu nesmie ovplyvniť natalita ani mortalita


  Ryby

  M- počet označených rýb

  N-celkový počet rýb v nádrži

  C-počet rýb ulovených pri nasledujúcom odlove

  R-počet spätne ulovených označených rýb

  N/M = C/R

  N= (M.C)/R


  Ryby

  Odhad početnosti postupným odstraňovaním rýb

  z populácie

  Opakované odlovy

  CPUE

  N


  Ryby

  Vyváženosť ichtyocenóz

  Vzájomný pomer hmotností rôznych skupín rýb

  Koeficient F/C (Swinglov koeficient)

  F-hmotnosť nedravých rýb

  C-hmotnosť dravých rýb

  <2- premnoženie dravých druhov

  3-6 - populácie v rovnováhe

  >6 - premnoženie nedravých druhov

  Koeficient AT

  (hmotnosť rýb presahujúcich lovnú mieru / hmotnosť všetkých rýb). 100

  <40% premnoženie nedravých druhov

  >85% premnoženie dravých druhov


  Ryby

  Plodnosť

  Neres – raz za sezónu

  viac krát za sezónu-dávkovitý (v ováriách sú rôzne štádiá zrelosti)

  plodnosť determinovaná – počas neres. obdobia sa dalšie ikry netvoria

  nedeterminovaná – tvorba nových ikier

  Samce –objem gonád, hmotnosť

  Samice – čerstvé i fixované


  Ryby

  Metódy počítania ikier

  priame-zrátanie všetkých ikier

  nepriame-len časť ikier

  volumetrická – zistí sa objem známeho počtu ikier,

  objem ikier v gonáde, úmerou sa vypočíta počet

  ikier v gonáde

  Bayerova – najprv objem ikier v gonáde-

  aritmet. priemer priemeru ikier zo vzorky(100ks)

  naukladané vedľa seba v korýtku

  celková dĺžka / počet ikier

  z tabuľky sa zistí objem ikry

  a vypočíta ich množstvo v gonáde

  gravimetrická – hmotnosť známeho počtu ikier/hm. ikier v gonáde

  Najpoužívanejšia, najpresnejšia, najjednoduchšia c gravimetrická


  Ryby

  Výpočty

  Absolútna plodnosť – celkový počet zrelých ikier v samici

  Relatívna plodnosť – počet ikier na gram (kg) samice

  Gonadosomatický index (GSI) – hmotnosť gonád / hmotnosť tela

  Populačná (druhová) plodnosť

  (priem. plodnosť x priemerné % samíc v populácii) / priem. vek

  Priem. plodnosť 100 samíc / priem. vek 100 samíc


  Ryby

  Určovanie rýb

  Vonkajšie - morfologické znaky

  Vnútorné - anatomické znaky


  Ryby

  Vonkajšie znaky

  meristické – tie ktoré sa počítajú

  počet lúčov v plutvách

  napr. D1 XII-XVII, D2 I-III, 13-15, A II, (7) 8-9 (10) -ostriež

  D-dorzálna (chrbtová) plutva

  A-análna (ritná) plutva

  P-pektorálna (prsná) plutva

  V-ventrálna (brušná) plutva

  C-kaudálna (chvostová) plutva

  Rímska číslica - počet tvrdých, nerozvetvených lúčov

  Arabská číslica – počet mäkkých, rozvetvených lúčov


  Ryby

  30-32

  19-21

  90 –––––– 110

  Počet šupín

  V bočnej čiare

  Nad bočnou čiarou

  Pod bočnou čiarou

  Vzorec šupín

  (lieň)


  Ryby

  Acipenser ruthenus


  Ryby

  Salmo trutta


  Ryby

  Thymallus thymallus


  Ryby

  Esox lucius


  Ryby

  Rutilus rutilus


  Ryby

  Leuciscus cephalus


  Ryby

  Chondrostoma nasus


  Ryby

  Gobio gobio


  Ryby

  Barbus barbus


  Ryby

  Anguilla anguilla


  Ryby

  Alburnus alburnus


  Ryby

  Rhodeus sericeus


  Ryby

  Cyprinus carpio


  Ryby

  Cobitis taenia


  Ryby

  Misgurnus fossilis


  Ryby

  Silurus glanis


  Ryby

  Perca fluviatilis


  Ryby

  Lepomis gibbosus


  Ryby

  Cottus gobio


 • Login