Mana
Download
1 / 29

Mana žment zmeny Základné pojmy a súvislosti Ing.Alojz Marek 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

Mana žment zmeny Základné pojmy a súvislosti Ing.Alojz Marek 2012. Ciele :. uvedomiť si podstatu zmeny uviesť zoznam dôvodov pre zmenu identifikovať a ilustrovať rozdielne kategórie zmeny kriticky preskúmať, ako by sa mala zmena zaviesť

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mana žment zmeny Základné pojmy a súvislosti Ing.Alojz Marek 2012' - otylia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Manažment

zmeny

Základné pojmy a súvislosti

Ing.Alojz Marek 2012

TF TU


Ciele :

 • uvedomiť si podstatu zmeny

 • uviesť zoznam dôvodov pre zmenu

 • identifikovať a ilustrovať rozdielne

 • kategórie zmeny

 • kriticky preskúmať, ako by sa mala

 • zmena zaviesť

 • analyzovať vzťahy medzi rozdielnymi

 • úrovnami zmeny

 • uvedomiť si Lewinov 3 krokový model

 • pochopiť Kanterovej a Bennisov prístup

 • pochopiť manažment zmeny

 • definovať a vysvetliť organizačný rozvoj

 • + aplikácia

 • definovať a vysvetliť SIS ( System

 • Intervention Strategy ) + aplikácia

TF TU


Základné otázky

Čo ? Kto ?

Prečo ?

Ako ? Kedy ?

S čím

( zdroje )

TF TU


Dynamika zmeny

 • Pre manažérov je manažment zmeny príležitosťou

 • udržiavania dynamickej rovnováhy. Analýzou SWOT

 • a nastavením sa na súčasné podmienky by mal

 • manažment zaistiť, že :

  • bude dosť stability na dosiahnutie

  • súčasných cieľov

  • bude kontinuita, ktorá umožní usporiadanú

  • zmenu výstupov zmeny aj prostriedkov

  • firma bude adaptabilná a vie reagovať na

  • externé príležitosti a požiadavky ako aj

 • na meniace sa interné podmienky

  • bude dostatok inovatívnosti, aby bola

  • proaktívna a iniciovala zmenu, keď sú

 • dobré podmienky

 • TF TU


  Akcelerácia zmeny

  Výkon

  Náklady Čas

  • Manažérska rola zahrňuje aj akceleráciu

  • Akcelerácia zmeny vedie k zvýšeniu zložitosti,

  • čo sťažuje manažérovu prácu

  • Potrebujú toleranciu k nejednoznačnosti a

  • schopnosť diagnostikovať situácie, príle-

  • žitosti a problémy

  • Manažéri rozhodujú, sú zmenovými agentmi

  • Musia nastaviť manažérske správanie ( štýl

  • líderstva, spôsob plánovania a kontroly,..)

  • Majú očakávať návrhy od iných pre technické,

  • Majú externých aj interných konzultantov,

  • ktorí facilitujú zmenu ( ekonomika, marketing,

  • komunikácia, identita,... )

  TF TU


  Analýza síl poľa

  ( podľa Kurta Lewina )

  Odporujúce sily Vyvolávajúce sily

  Obava o bezpečnosť Čerstvá výzva k práci

  práce

  Zmena sa zdá málo Zvýšené odmeny

  stimulujúca

  Obava zo straty Zvýšená pracovná voľnosť

  právomocí

  Obava zo straty Zlepšená reakcieschopnosť

  pracov. miesta

  Obava z preťaženia Viac kreativity

  Požadovaný stav Súčasný stav

  TF TU


  Proces zmeny

  pozostáva z :

  • Identifikovania odporujúcich síl a ich

  • prekonania / odstránenia / obídenia

  • Vykonania zmeny

  • Stabilizovania novej situácie po zmene

  • posilnením správania jednotlivcov a

  • pracovných skupín pochvalou a

  • povzbudením

  • Zmena sa môže dosiahnuť :

   • posilnením vyvolávajúcich síl

   • oslabením odporujúcich síl

   • môžu sa pridať ďalšie nové tlakové sily

   • oslabenie odporujúcich síl je schodnejšie

  TF TU


  Proces zmeny :

  Elementy procesu zmeny

  Prostredie Organizačná schopnosť

  Nasmerovať sa na externé kľúčové Diagnostikovať, čo treba zmeniť,

  vplyvy, vedúce k zmene konvertovať strnulosť firmy na hybné

  páky vedúce k zmene

  Vy

  Zmena sa odštartuje s výzvou k vašim postojom,

  predpokladom a štýlom vedenia

  Proces zmeny Budovanie kultúry k zmene

  Pochopiť a rozšíriť skúsenosti Vytvoriť vnútorné trhové prostredie pre zmenu

  z predchádzajúcich procesov zmien

  Predvídanie a manažovanie odporu k zmene

  Odštartovanie mobilujúcej záväznosti voči zmene

  Vedenie pomocou vízie zmeny

  Udržiavať komunikáciu a vytvoriť zdieľanú víziu

  Destabilizovať status quo

  Vystrčiť sa z komfortnej zóny

  Komunikovať ako šialený

  Rozšíriť zmenu a posilniť participáciu

  Čas, časové plány a prechodné obdobia

  Manažovanie zmeny krokovými prírastkami

  Vytvoriť pocity šťastia

  Stabilizovanie zmeny

  Vytvorenie infraštruktúry - zakotvenie

  na dlhé obdobie

  TF TU


  Vyvolávajúce a odporujúce sily :

  • Vyvolávajúce sily :

  • znalosti o tom, čo by malo byť lepšie

  • pocity toho, čo by malo byť lepšie

  • úspešné príklady zvýšeného výkonu z lit.

  • úspešné príklady z podobných firiem

  • konzultanti nabádajú k novému prístupu

  • Odporujúce sily :

  • naprogramovaná aktivitanedáva voľný čas

  • preťaženosť termínmi neumožňuje analýzu

  • zdá sa, že prácu robíme uspokojivo a

  • chýba pocit urgentnosti zmeny

  • neochota účastníkov k analyzovaniu

  • skupinových procesov

  • názor, že nie je na to čas

  TF TU


  Zvládnutie odporu k zmene :

  • Prístup : Obsah :

  • Vzdelávanie a Rozprávanie, vysvetľova-

  • komunikácia nie, učenie

  • 2. Participácia a Spoločná práca

  • zapájanie

  • Facilitácia a Pomáhanie, podpora,

  • podpora posilňovanie

  • Rokovanie a Obchodovanie,

  • a dohoda vyjednávanie

  • Manipulácia a Presviedčanie,

  • začlenenie použitie vplyvu

  • Zjavné alebo skryté Použitie moci

  • donútenie

  TF TU


  Využitie Teórie X a Y

  pre spracovanie jednotlivca voči zmene

  ( podľa Douglasa McGregora )

  • Jedinec s typom správania X :

   • vrodená nechuťk práci, vyhýbanie sa jej

   • treba ho nútiť, kontrolovať, nariaďovať, trestať

   • nechá sa ovládať, vyhýba sa zodpovednosti,

   • má malé ambície, túži po bezpečí

  • Jedinec s typom správania Y :

   • práca je pre neho buď zdrojom uspokojenia

   • alebo trestu

   • má schopnosť riadenia smerom k dosiahnutiu

   • vytýčeného cieľa, sebariadenia a sebakontroly

   • prijíma a vyhľadáva zodpovednosť, tvorivo

   • rieši problémy, zapája sa a prispieva

  Možnosť použitia testu na určenie

  typu správania X alebo Y.

  TF TU


  Štyri základné rysy organizačnej zmeny :

  ( podľa Huczynského a Buchanana )

  Spúšťače : Zmena je iniciovaná tlakom vytvoreným z dezorga-

  nizácie alebo spúšťačom zvnútra alebo zvonka firmy ( potreba

  novej technológie, štruktúry, kultúry alebo zmenený zákon, .. ).

  Vzájomné závislosti : Rôzne vnútorné pravidlá a metódy firmy

  nesú znaky vzájomnej závislosti. Zmena jednoho vyvoláva

  potrebu zmeny iných.

  Konflikt a frustrácia : Technické a ekonomické ciele manažérov

  môžu byť často v konflikte s potrebami a ašpiráciami zamestnan-

  cov a to môže vytvárať odpor voči zmene.

  Časové oneskorenia : Zmena obyčajne neprebieha hladko.

  Niektoré časti organizácie sa menia rýchlo, iné pomalšie.

  Jednotlivci a tímy potrebujú čas na koherenciu s procesom

  zmeny ( nové vedomosti, zručnosti, postoje ).

  Veľký význam zohráva aj pôsobenie pozitívnej a negatívnej

  spätnej väzby. Pozitívna zvyšuje odchýlku – odpor,

  negatívna znižuje odchýlku – odpor.

  TF TU


  • Interné spúšťače :

   • spochybnená právomoc a intrafiremné konflikty

   • neznesiteľné firemná klíma

   • slabá výkonnosť – nestabilné prac. vzťahy,

   • nízke výnosy, vysoké náklady

   • aktivita podnikateľov a inovátorov

   • zmeny v cieľoch firmy

   • uprednostnené zmeny z minulých skúseností

   • Externé spúšťače :

   • zmeny v poznatkoch technológie a riadení

   • ekonomické príležitosti

   • rozloženie politických síl

   • demografický vývoj populácie

   • ekologické dopady

   • ideologické a kultúrne faktory

  TF TU


  Aktéri zmeny

  Katalyzátor zmeny

  ( facilitátor )

  Udržiavajúci dynamiku

  procesu zmeny –

  obyčajne

  externý poradca

  Projektant zmeny

  projektuje zmenu tech.

  prostriedkami a zdrojmi-

  vedie realizačný tím

  Realizátor zmeny

  Medzičlánok medzi vrcholo-

  vým vedením a inštruktormi

  Iniciátor zmeny

  ( líder zmeny )

  Výrazná manažérska

  a líderská osobnosť aj

  s neformálnou autoritou

  Inštruktor zmeny

  Robí monitoring dodržia-

  vania zásad, výsledkov,

  zabezpečuje spätnú väzbu,

  je blízo prvej línii

  Nositeľ úlohy

  Každý pracovník firmy,

  ktorému je adresovaná

  nejaký úkol zmeny

  TF TU


  Spektrum rolí

  manažéra – jednotlivca

  ( podľa Henryho Mintzberga )

  Interpersonálne role Rozhodovacie role

  Informačné role

  Interpersonálne role : reprezentant, vedúci, spájateľ

  Informačné role : monitor, šíriteľ, hovorca

  Rozhodovacie role : podnikateľ ( iniciátor ), krízový

  manažér, distribútor zdrojov, vyjednávateľ

  TF TU


  • Klasifikácia postojov k zmene :

  • ( podľa Robertsona )

  • Neaktivisti- hľadajú stabilitu a prežitie

  • - dynamickí konzervativisti

  • - pragmatici a pesimisti

  • - podnikanie je nutnosť

  • b. Reaktivisti - autoritári

  • - dominuje temperament

  • - nevnímajú iných ľudí

  • - myslia, že patria k vládnucim

  • c. Preaktivisti - liberálni optimisti

  • - energickí, ambiciózni, súťaživí

  • - materiálny rast dôležitejší

  • - personálny a sociálny rast nepodstatný

  • - hlavne muži, túžba po zábave

  • d. Interaktivisti - radikálni idealisti

  • - chcú kontroľovať svoj osud

  • - optimistickí, participujúci, reflexívni

  • - zameraní na ľudskú a ekolog. budúc.

  TF TU


  Prečo ľudia odporujú zmene ?

  • Zdroje odporu :

   • strach z neznámeho

   • potreba bezpečnosti

   • ohrozenie záujmov

   • protirečivé interpretácie

   • nedostatok času

   • nedostatok zdrojov

   • redukcia platu

   • nadbytočnosť

   • znížené postavenie

   • znížené uspokojenie

   • rozbitie pracovnej skupiny

   • naznačená kritika výkonu z minulosti

  • Navrhované reakcie :

   • informovanie, povzbudzovanie, začleňovanie

   • vysvetľovanie zámerov a metód

   • demonštrovanie problému, príležitosti

   • zoznam kľúčových ľudí pre plánovanie zmeny

   • rozsievanie valídnych informácií

   • dopriať lepšie časy

   • poskytnúť podporné zdroje

   • zredukovať očakávanú výkonnosť

  TF TU


  Manažovanie zmeny

  ( podľa Theodora Levitta )

  Štruktúra

  Technológia Obchodovanie

  Ľudia

  Navzájom sa ovplyvňujúce 4 premenné zmeny –

  treba ich meniť citlivo, lebo zmenou jednej sa

  menia všetky.

  Technológia - procesy, ktorými firma vykonáva

  svoje podnikanie

  Obchodovanie - aktivity firmy vedúce k výslednej

  trhovej úspešnosti firmy

  Ľudia - postoje, presvedčenia, zručnosti,

  schopnosti, správanie

  Štruktúra - rozdelenie právomocí a zodpoved-

  ností podľa oblastí

  TF TU


  Pripravenosť firmy na zmenu :

  • vrcholoví manažéri zodpovedajú za misiu, víziu

  • a strategické politiky

  • strední manažéri musia vytvoriť podmienky

  • pre podporu zmeny a inovácie

  • kultúra musí byť tolerantná a flexibilná

  • byrokracia a autokratický štýl sa vylučuje

  • manažéri musia povzbudzovať iniciatívu

  • jednotlivcov a tímovú prácu

  • manažér musí pôsobiť ako facilitátor

  • Firma sa ľahšie mení, keď :

  • je ovplyvnená kreatívnym a nekonvenčným okolím

  • má flexibilný, podporujúci a kompetentný personál

  • ak je štrukturálne komplexná a decentralizovaná

  • ak má externé fondy na zníženie nákladov inovácie

  • ak jej členovia majú významné pozície chrániace

  • pred rizikami zvonka

  • ak je zmena lokalizovaná do moderného prostredia

  • s blízkou väzbou na kooperujúcich a koalíciu

  TF TU


  Rola lídra

  • Proces zmeny musí mať svojho lídra, ktorý

  • preberá na seba zodpovednosť za zmenu.

  • Líder má nasledovné zručnosti :

  • inšpirácia

  • interpersonálne zručnosti

  • schopnosť riešiť množstvo vzájomne

  • závislých problémov

  • schopnosť plánovať

  • schopnosť využívať príležitosti

  • dar dobrého načasovania

  • Pre maximalizovanie výhod a minimalizovanie

  • nevýhod by mal :

  • sústrediť personál na ciele zmeny

  • vysvetliť zámery zmeny a dať informácie

  • začleniť jednotlivcov do plánovania zmeny

  • poskytnúť komunikačné linky, monitorovať

  • progres a poskytovať spätnú väzbu

  • zavádzať zmenu postupne aj s tréningom

  • zvýrazniť výhody zmeny pre jednotlivcov

  • aj s poradenstvom

  • vytvoriť proaktívnu klímu pre zmenu

  TF TU


  Proces zmeny

  • Vyriešenie 3 základných dimenzií zmeny :

  • Ako môže byť firma strategicky efektívna ?

  • Ako môže byť operatívne efektívna ?

  • Ako môže priniesť uspokojenie z práce ?

  • Spojíme to s ďalšími otázkami :

  • Aké sú gapy v týchto dimenziách – dajú sa

  • zakotviť do plánovanej stratégie ?

  • Sú zavedené systémy na identifikáciu a

  • diagnózu jednotlivých oblastí ( morálka,

  • IT, kontrola kvality, dvojsmerná komuni-

  • kácia ) ?

  • Ak je proces zmeny súčasťou firmy, stal sa

  • súčasťou kultúry firmy s možnosťou

  • seba-hodnotenia na rutínnej báze ?

  TF TU


  Alternatívne modely

  manažmentu zmeny

  • Lewinov 3-krokový model zmeny

  • Tento model je založený na efektívnosti smerovania

  • procesu zmeny použitím skupinových noriem a

  • konsenzuálneho rozhodovania s cieľom zmeny

  • správania jednotlivca aj firmy. Zaviazanosť k zmene

  • sa lepšie dosahuje cez skupinu ako cez jednotlivca.

  • Existujúce správanie Nové správanie

  • Odmrazenie Zmena správania / Zmrazenie

  • postojov

  • Odmrazenie – vytvorenie počiatočnej motivácie k zmene

  • presvedčením personálu o potrebe zmeny situácie

  • Vlastný proces zmeny – sústredenie sa na identifikáciu

  • toho, aké by malo byť nové správanie a normy, nové

  • postoje, kultúra a koncepty

  • 3. Zmrazenie ( stabilizovanie zmeny ) – začlenenie odme-

  • ňovania do nových prac.postupov, rozvoj presvedčenia,

  • že zmenená situácia uspokojuje hodnoty firmy aj

  • jednotlivcov

  Väzba na tímovú prácu : forming, norming, storming,

  reforming, performing

  TF TU


  Alternatívne modely

  manažmentu zmeny

  • B. Leavittov model zmeny

  • Navrhuje, aby zvolený prístup k zmene reflektoval

  • základné presvedčenia vo firme.

  • Firmu vidí ako vzájomné interagovanie 4 premenných,

  • pričom každá z nich dáva zmene svoj prístup:

  • Úkoly – pristupujú k zmene hlavne technicky, t.j.

  • hľadajú zlepšenia v rozhodovacom procese.

  • Úkolový prístup sa nachádza v ďalších troch.

  • 2. Štruktúra – tradičný prístup vo vzťahu ku výkonu-

  • zaisťuje vhodné rozčlenenie práce, úrovne prá-

  • vomocí a zodpovedností, definuje reťazec

  • príkazov a rozsah kontroly. Zahrňuje aj

  • projektový manažment – projektový manažment.

  • (komunikačné kanály, úroveň autonómie, ... )

  • 3. Technológia – externý prístup – vstup novej

  • technológie – prístup samotný je mimo pra-

  • covnej skupiny

  • Ľudia – skupinová práca, tréning postojov, zmena

  • štýlov manažmentu a líderstva

  TF TU


  Alternatívne modely

  manažmentu zmeny

  • Model zmeny cez politiku moci

  • pri transformačnej zmene je potreba re-konfiguro-

  • vať štruktúru moci

  • každý manažér zmeny musí zvážiť,ako to môže

  • implementovať z hľadiska politickej perspektívy

  • ( pohľad vyšších orgánov, pohľad klientov – potreba

  • kritického pohľadu poradenskej agentúry )

  • Zmenu treba plánovať v politickom kontexte a takéto

  • prístupy zahrňujú :

  • Reguláciu a manipuláciu zdrojov organizácie –

  • získavanie, uvolňovanie a alokovanie ďalších zdrojov

  • na prekonanie odporu a povzbudenie k zmene

  • 2. Spojenie mocenských skupín a elít – posilnenie

  • mocenskej bázy, môže byť užitočné pre zmenového

  • agenta, ktorý nemá silnú osobnú právomoc ( spojí

  • sa s tým, kto má rešpekt, právomoc a vplyv )

  • 3. Vytvorenie efektívneho subsystému – subsystém

  • pre zmenu, ktorým sa dosiahne akceptácia zmeny

  • v celej organizácii – vybudovanie aliancií a siete

  • kontaktov a sympatizantov môže pomôcť víťazstvu

  • nad mocenskými skupinami

  • Rôzne formy symbolických nástrojov – slúžia

  • na vybudovanie manažérskej právomoci ( výbory,

  • nové štruktúry, názvy, umiestnenia zložiek,... )

  TF TU


  Alternatívne modely

  manažmentu zmeny

  • Model zmeny R.M. Kanterovej

  • Zahrňuje dva prístupy pre zmenu a inováciu :

  • Integračný prístup – popisuje metódy firmy, ktoré

  • vidia zmenu ako príležitosť a nie hrozbu. Aplikujú

  • integrujúci a holistický prístup k problémom a sú

  • pripravené pre-formovať firmu ako odozvu na to

  • Segmentačný prístup – vidia problémy vo svetle

  • príslušného segmentu, nie celostne – firma je

  • súbor segmentov – rieši problém daného segmentu

  • a má odpor meniť rovnováhu v celkovej štruktúre.

  • Inovácie sa ľahšie riešia integračným prístupom.

  • Pre integračný prístup musí firma vlastniť 3 zručnosti :

  • Mocenské – na presvedčenie iných, že sa im oplatí

  • investovať čas a zdroje do nových rizikových aktivít

  • Tímové a participačné – riešiť problémy v tímoch a

  • vtiahnutím ostatných do procesu zmeny

  • Analytické a integrujúce – mať jasno v súvislostiach

  • zmeny a na tom základe integrovať

  TF TU


  Alternatívne modely

  manažmentu zmeny

  • Model zmeny R.M. Kanterovej - pokračovanie

  • Kanterová navrhuje aktivity na prekonanie odporu :

  • Vrcholový manažment musí by zviazaný zmene

  • a musí myslieť integrujúco

  • Manažment musí podporovať kultúru hrdosti

  • osvetľovaním dosiahnutých výsledkov

  • Inovácia má byť podporovaná rozšírením prístupu

  • k zdrojom právomoci ( manažovanie tímov )

  • Linky medzi funkčnými zložkami treba zlepšiť

  • laterálnou komunikáciou

  • Personál by mal posilňovať organizačnú štruktúru

  • založenú na rozvoji právomoci smerom dolu

  • Plány organizácie by mali byť široko komuniko-

  • vané

  TF TU


  Alternatívne modely

  manažmentu zmeny

  • Model zmeny podľa W.G. Bennisa

  • Sústreďuje sa na líderstvo zmeny. Identifikuje 5 ciest

  • zmeny :

  • Nesúhlas ( dissent ) a konflikt – vrcholový ma-

  • nažment zavádza zmenu nástrojmi svojej mocens-

  • kej pozície, výsledkom je nevraživosť

  • Dôvera a pravda – manažment musí získať dôveru,

  • vyjadriť jasne svoju víziu a povzbudzovať ostatných

  • k nasledovaniu

  • Kliky a intrigy ( cliques and cabals ) – kliky majú

  • moc, peniaze a zdroje, intrigami presadzujú svoje

  • ambície, vodcovstvo a energiu. Kliky bez intríg

  • nemajú životaschopnosť

  • Externé udalosti – sily spoločnosti môžu tlačiť

  • na zmenu, t.j. cez nové zákony alebo tlakom zá-

  • morskej konkurencie

  • Kultúra a paradigma posunu – zmena organizačnej

  • kultúry je najúspešnejšia cesta zmeny

  TF TU


  Alternatívne modely

  manažmentu zmeny

  • Model zmeny podľa W.G. Bennisa - pokračovanie

  • Odporúčania, ktoré zabránia chybám pri zmene :

  • Výber ľudí so škrupulóznou vážnosťou – inovácia

  • môže byť atraktívna pre ľudí, ktorí poškodia

  • ideu zmeny

  • Ochrana proti bláznovstvám –inovácia

  • môže byť atraktívna pre ľudí, ktorí poškodia

  • ideu zmeny

  • Budovanie podpory medzi rovnako zmýšľajúcimi

  • ľudmi

  • Plánovanie zmeny zo solídnej koncepčnej bázy

  • Neskľznuť do rétorickej zmeny

  • Nedovoliť aktivitu oponentom zmeny

  • Pridŕžať sa teritoriálnej právomoci

  • Uvedomiť si environmentálne faktory

  • Predchádzať budúcemu šoku

  • Účinnosť zmeny zabezpečiť začlenením ľudí

  • do plánovania zmeny

  TF TU


  Alternatívne modely

  manažmentu zmeny

  F. Organizačný rozvoj ( Organizational Development OD )

  Je samostatnou časťou riadenia zmeny.

  G. Systém Intervenčnej stratégie SIS

  Je samostatnou časťou riadenia zmeny

  TF TU


  ad