tilbudskonferanse 23 april 2014
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tilbudskonferanse 23 . april 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Tilbudskonferanse 23 . april 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on

Tilbudskonferanse 23 . april 2014. Anti-korrupsjon, etiske regler og handlingsregler for leverandører. Vi når våre mål ved å være nytenkende innenfor regelverket. Ruters program for å forhindre korrupsjon og andre alvorlige regelbrudd. Forebygge Etisk regelverk (Personalhåndboken)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tilbudskonferanse 23 . april 2014' - ossie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tilbudskonferanse 23 april 2014

Tilbudskonferanse23. april 2014

Anti-korrupsjon, etiske regler og handlingsregler for leverandører

ruters program for forhindre korrupsjon og andre alvorlige regelbrudd
Ruters program for å forhindre korrupsjon og andre alvorlige regelbrudd
 • Forebygge
  • Etisk regelverk (Personalhåndboken)
  • Handlingsregler for leverandører (jf FNs Global Compact 10 prinsipper, www.kollektivanbud.no)
  • Klar lederforankring: «Tone from thetop» er viktig!
  • Administrative rutiner (Innkjøpsveilederen, fullmaktsreglene m.m. i Personalhåndboken)
  • Økonomirutiner
  • Risikostyring
  • Regelmessig opplæring i etisk regelverk og sentrale rettslige rammevilkår
  • Kultur for å opptre ordentlig!
 • Oppdage
  • Kultur for åpenhet og redelighet
  • Varslingstjeneste; intern og ekstern kanal, mulighet for anonym varsling.
  • Internkontroll
 • Reagere
  • Gjennomtenkte, effektive og konsekvente reaksjoner ved regelbrudd
  • Gode rutiner for å følge opp regelbrudd
  • Kultur og prosesser for kontinuerlig forbedring.
fokus for ruters revisjon av etiske regler
Fokus for Ruters revisjon av etiske regler

(Gjeldende etiske regler vedtatt 23. mars 2012 – revisjon annethvert år).

 • Kultur for å opptre ordentlig!
 • Klar lederforankring og klart lederansvar.
 • Etablere gode verktøy som gir trygghet for de ansatte og Ruter (f.eks. med utgangspunkt i Transparency Internationals veiledere, NHOs veiledere, bl.a. «Over streken» m/trafikklys).
 • Diskusjoner i teamene og mellom ansatte og nærmeste ledere, slik at etiske vurderinger og valg blir en naturlig del av arbeidshverdagen.
 • God opplæring – dilemmatreninger – regelmessig oppfriskning – ALLE ansatte!
 • Regelmessig gjennomgang av rutiner og retningslinjer.
nhos veileder over streken
NHOs veileder: «Over streken!»

Rødt lys: Forhold som må unngås, oftest fordi de er klart eller

med stor sannsynlighet ulovlige.

Gult lys: Kan etter omstendighetene være ulovlig eller uetisk,

men behøver ikke være det.

Grønt lys: Lovlig og etisk forsvarlig i de fleste tilfeller.

handlingsregler for ruters leverand rer
HANDLINGSREGLER FOR RUTERS LEVERANDØRER

1. Overholdelse av rettsregler

I tillegg til å følge disse handlingsreglene skal leverandøren overholde gjeldende lover og regler. Ved motstrid skal høyeste standard gjelde.

2. Menneskerettigheter

Leverandøren skal respektere grunnleggende menneskerettigheter, herunder:

- Arbeide for like muligheter og lik behandling av ansatte uavhengig av hudfarge, rase, nasjonalitet, sosial bakgrunn, funksjonshemming, seksuell legning, politisk og religiøs overbevisning, kjønn eller alder.

- Respektere enhver persons verdighet, privatliv og rettigheter.

Ikke tolerere uakseptabel behandling av ansatte, herunder psykisk mishandling, seksuell trakassering eller diskriminering.

- Forby oppførsel som innebærer uttalelser, kroppsspråk og fysisk kontakt som er av seksuell, tvingende, truende, fornærmende eller utnyttende karakter.

3. Arbeidsmiljø

Leverandøren skal

- Anerkjenne de ansattes rett til å organisere seg og retten til å være uorganisert, og verken begunstige eller diskriminere ansatte på grunnlag av sitt forhold til arbeidstakerorganisasjoner eller fagforeninger.

- Overholde bestemmelser om minstealder for sysselsetting i norsk lov (jf. ILO-konvensjon nr. 138 forbud mot barnearbeid).

Ikke ansette noen mot sin vilje eller for øvrig ha noen form for tvungen arbeidskraft.

- Sørge for rettferdig lønn som minst svarer til de vilkår som fremgår av en av de landsomfattende tariffavtalene i Norge eller andre nasjonale regler om minstelønn.

- Overholde gjeldende arbeidstidsbestemmelser i henhold til nasjonal lov.

4. Korrupsjon og bestikkelser

Leverandøren skal

- Ikke akseptere eller ta del i noen form for korrupsjon eller bestikkelser, herunder enhver form for betaling eller annen fordelsoverføring til offentlige tjenestemenn i den hensikt å påvirke vedkommendes avgjørelser.

- Verken direkte eller indirekte gi gaver til Ruters ansatte eller representanter. Unntatt er gaver av ubetydelig verdi i forbindelse med foredrag eller lignende.

- Verken direkte eller indirekte bekoste bevertning, sosiale arrangementer, underholdning, reiser eller lignende for Ruters ansatte eller representanter. - - Unntatt er nøkterne arbeidsmåltider.

 • Ikke tilby Ruters ansatte eller representanter bevertning, utgiftsdekning, gaver, rabatter eller andre ytelser i situasjoner knyttet til anbudskonkurranser, kontraktsforhandlinger eller tildeling av kontrakt.

5. Miljøvern

Leverandøren skal

- Etterleve gjeldende lovgivning og internasjonale standarder for miljøvern.

- Begrense forurensning og iverksette tiltak for bedre miljøvern.

- Benytte eller ta i bruk et tilfredsstillende styringssystem for miljø (f.eks. ISO 14001).

6. Ansattes helse og sikkerhet

Leverandøren skal

- Ta ansvar for de ansattes helse og sikkerhet.

- Ha kontroll på eventuelle farer og ta forholdsregler for å unngå ulykker og arbeidsrelaterte sykdommer.

- Sørge for opplæring og sikre at de ansatte har den nødvendige kunnskap vedørende helse- og sikkerhetsforhold.

- Ha et tilfredsstillende styringssystem for yrkesrelatert helse og sikkerhet i henhold til arbeidsmiljøloven.

7. Hvitvasking

- Leverandøren skal motsette seg enhver form for hvitvasking av penger og skal ta nødvendige skritt for å forhindre at slikt skjer i forbindelse med sine finansielle transaksjoner.

8. Konkurranse

- Leverandøren skal ikke under noen omstendigheter forårsake eller være delaktig i brudd på konkurransereglene; herunder ulovlig prissamarbeid eller markedsdeling.

9. Leverandørkjeden

Leverandøren skal

- På best mulig måte sikre egne leverandørers etterlevelse av disse handlingsreglene.

- Basere utvelgelse og behandling av egne leverandører på saklige kriterier.

sammen gj r vi kollektivtrafikken til et naturlig f rstevalg samspillsreglene
«Sammen gjør vi kollektivtrafikken til et naturlig førstevalg» (Samspillsreglene)

La oss:

 • sikre trygge og forutsigbare rammer for ansatte og virksomheter i bransjen, og
 • nå våre mål ved å være nytenkende innenfor regelverket!
ad