KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker - PowerPoint PPT Presentation

Kompasset lav terskel h y kompetanse 4 sm forebyggingsklinikker
Download
1 / 30

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker. Terapi og rådgivning til unge som har foreldre med alkoholproblemer. Unge i risiko. Hvor mange barn er det?. Ulike anslag 160 000- 230 000 (Gjelsvik 2004)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KOMPASSET Lav terskel, høy kompetanse 4 små forebyggingsklinikker

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kompasset lav terskel h y kompetanse 4 sm forebyggingsklinikker

KOMPASSET

Lav terskel, høy kompetanse

4 små forebyggingsklinikker

Terapi og rådgivning til unge som har foreldre med alkoholproblemer


Unge i risiko hvor mange barn er det

Unge i risiko. Hvor mange barn er det?

 • Ulike anslag

  • 160 000- 230 000 (Gjelsvik 2004)

  • Folkehelseinst., 2011; 8.3% av barn og unge i Norge vokser opp med et så alv. alkoholprobl at det går ut over barna

   • + høy forekomst av fam m/narkotikaprobl, vanedannende medikamenter etc.

 • Rusmisbruk ikke et individuelt problem


Bakgrunn

Bakgrunn

 • NRK`s TV-auksjon 2008 tildelt Blå Kors

  • Øremerket; Forebygging, behandling og oppfølging av enkeltpersoner og familier som sliter med alkohol- og narkotikamisbruk

 • ett av prosjektene


Kompasset lav terskel h y kompetanse 4 sm forebyggingsklinikker

 • Utviklet i Danmark 1997

  • 11 ulike avdelinger

   • + online chat rådgivning

  • Faglig bistand til etablering av tilbudet i Norge


Msk med alkoholproblemer s ker ikke hjelp

Msk med alkoholproblemer søker ikke hjelp

 • De fleste med alkoholprobl benekter problemet og/eller er ikke motivert for behandling

  • Er ikke i behandlingsapparatet

   • Under 5% i behandling

   • v/Kompasset: 77% av foreldrene har ikke vært i rusbehandling, erkjenner ikke sitt rusprobl.

    • Barna blir ikke plukket opp av tilbud som gis til pårørende innenfor rusbehandlingsinstitusjoner


Prosjektperiode kompasset norge

Prosjektperiode KOMPASSET Norge

 • Per nå avd i Bergen (2009), Sandnes (2010), Trondheim (2011) og Oslo (2011)

 • Drift ut 2013

 • Målsetning fast tilbud. Finansiering?

  • Om midler; 3 -årig forskningsprosjekt; Fokus på fullføringsproblematikk og brudd på negativ sosial arv

   • KORFOR (Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest)


Rammeverk

Rammeverk

 • Tidlig intervensjon, bygge bro mellom forebygging og behandling

 • Aldersgruppe: 14-35 år

  • Målgruppe sårbar i kritiske overgangsfaser

 • Lavterskel

 • Den unge definerer selv hva som er problematisk rusbruk hos foreldre


 • Rammeverk1

  Rammeverk

  Klientens eget sted. Ikke geografisk tilknyttet rusinstitusjon

  Individuell tilrettelegging

  Heterogen gruppe

  Tilbud så lenge det har nytteverdi

  Gratis!

  Eksklusjonskriterier

  spm i hver sak; Hvilken instans er den rette til å ivareta denne klienten best mulig?


  Vi tilbyr

  Vi tilbyr:

  Individualterapi og rådgivning

  Gruppeterapi

  Familiesamtaler

  Undervisning

  Temakvelder

  Nettside

  www.kompasset.org

  Sentral del av konseptet; Ramme forfellesskap ml. unge med samme erfaringsbakgrunn

  Opplevelse av å ikke være alene


  Hvem og hvor

  Hvem og hvor?

  • Ansatte; Midler til 2 fulltidsstillinger per avdeling, psykologer og psykologspesialist

  • KOMPASSET Bergen;

   • Lokaler i Sydneskleiven 22, 5010 Bergen

   • Åpningstider ca 0830-16 man-fre. Gruppetilbud på ettermiddagstid


  M lsetning

  Målsetning

  • Selektiv forebygging av ung uførhet og brudd på negativ sosial arv

  • Hjelp til et tilfredsstillende selvstendig liv


  Kompasset lav terskel h y kompetanse 4 sm forebyggingsklinikker

  • Forskning viser at familiemedlemmer kan være minst like belastet av misbruket, både psykisk og fysisk, som misbrukeren selv

   • Lindgaard, H. (2008): Afhængighed og relationer - De pårørendes perspektiv, Aarhus Universitet: Center for Rusmiddelforskning

   • 50% av barna klarer seg bra


  Den skjulte epidemien krenkede barn blir syke voksne

  Den skjulte epidemien: Krenkede barn blir syke voksne!

  • Felitti, ACE Study.

   • N= 17000

   • Traumer i barndom og sykelighet blant voksne

   • Res: Vond og vanskelig erfaring i barndom og ungd.tid forekommer mye oftere enn det som vanligvis er kjent.

    • Erf. vevd sammen i komplekse mønstre og er sterkt knyttet sammen til sykdom i voksenlivet (linære sammenhenger)


  Tale og tie

  Å tale og tie

  • Immunforsvaret påvirkes av krenkelser

   • Destruktivt for et msk å gå alene med sine vonde erfaringer

   • Om riktig hjelp, kan sykdomsutvikling forhindres!

   • Samfunnsøkonomisk gevinst!


  Langvarig belastning hos barna

  Langvarig belastning hos barna

  • Gj.snitt 12-14 leveår (i perioden 0-18 år) med alkoholmisbruk i fam.

  • 70% utsatt for fysisk og/eller psykisk vold

  • 16% har vært utsatt for seksuelle krenkelser

  • 25% opplevd vold mellom foreldrene

  • 42% redd for at foreldrene skulle dø av misbruket

   • svært mange har opplevd selvmordstrusler fra foreldre

  • 32% selv hatt tanker el planer om suicid

  • 73% relasjonelle vansker ift venner og kjærester

   (Tall fra årsrapport 2011)


  Fullf ringsproblemer i skole og arb liv

  Fullføringsproblemer i skole og arb. liv

  • 46% fullføringsproblemer

   (Tall fra årsrapport 2011)


  De unges ensomhet og forlatthet

  De unges ensomhet og forlatthet

  • 37% snakket ikke med noen om hvordan de har hatt det i oppveksten

   • Lojalitet og skam

  • 30% snakket med den edru forelderen

   • Medavhengig, selv utslitt, dobbelt svik

  • 22% snakket med sine søsken

   • Ført til mer utholdenhet, ikke forandring

  • 14% snakket med noen i slekten

   • Få sier det hjalp el førte til forandring. Slekten håper ting går over

  • 4% snakket med en lærer

   • Gjerne viderehenvist rådgiver el helsesøster

  • Generelt: ”Snakket med” har ikke medført at voksne har grepet inn. Tabuisering, bagatellisering, skam og benekting hemmer evne til å se og motet til å handle

   (Tall fra årsrapport 2011)


  Tidligere erf med hjelpeapp

  Tidligere erf med hjelpeapp

  • 40% har snakket med en offentlig hjelper

   • Blandede erf, spes. ift 2.linjetjenesten

    • Fokus på symptomlindring

    • Lite vekt på oppvekstbetingelser (langvarig omsorgssvikt)


  Hva slags virkelighet lever vi i

  Hva slags virkelighet lever vi i?

  • Hoveddelen av barn som vokser opp med

   foreldre som misbruker alkohol må leve med det

  • Benektelse og taushet både hos barn og voksne

  • Barn lever iskjult nød 

  • Langvarig belastning og isolasjon


  P virkning av barn

  Påvirkning av barn

  • Medfødte alkoholskader (FAS/FAE)

  • Fordoblet risiko;

   • Psykiske lidelser

   • Utsatthet for vold eller seksuelle overgrep

   • Tidlig død, sykdom

   • Egne rusproblemer (opptil x 10)

  • Skadelig familiesamhandling

   • Uforutsigbarhet, benektelse, isolasjon, manglende sosial støtte, begrenset rom for emosjonelle uttrykk


  Hvordan kommer dette til syne

  Hvordan kommer dette til syne?

  • Angst og depresjoner

  • Spiseforstyrrelser

  • Selvskading

  • Atferdsforstyrrelser

  • Aggresjon og hyperaktivitet

  • Muskel- og skjelettplager

  • Hodepine, magesmerter

  • Søvnvansker

  • Osv.


  P skolen

  Faglige og/eller sosiale problemer

  Hyppige skoleskifter

  Nedsatte skoleprestasjoner

  OBS! IFT ELEVER MED UHELDIG ”OVERTILPASNING

  de flinke tause elevene

  På skolen


  Utvikling

  Utvikling

  • Feilslått og for tidlig modningsprosess

  • Overdreven omsorgsfunksjon/parentifisering

  • Utv. av sosiale ferdigheter kan forstyrres

   • Engstelig tilknytning

    • F. eks overdreven eller manglende intimitet


  Oppsummert hva er risikoen p lang sikt

  Oppsummert; Hva er risikoen på lang sikt?

  • Økt risiko;

   • Emosjonelle, kognitive, sosiale,relasjonelle problemer og/eller psykiatriske problemer + rusproblemer + somatisk sykdom + sosial marginalisering


  Fullf ringsproblematikk og risiko for ung uf rhet

  Fullføringsproblematikk og risiko for ung uførhet

  • ”Et liv jeg ikke valgte”. Om unge uføre i fire fylker

   • FoU rapport nr. 9/2009

   • Risiko for ung ufør når oppveksten har vært belastende


  Besparelser

  Besparelser

  • Etter oppfølging i KOMPASSET er flere på et spor som ikke fører til ung uførhet og utenforskap

   • 30 stk

   • Pessimistisk perspektiv; 1/3 av disse får til livet i fellesskapet

   • Svært beskjeden og omtrentlig beregning av kostnadene m/ ung uførhet/utenforskap 100-500.000 pr år. Gjennomsnitt på ca 200.000 (1 G + supplerende sosialhjelp) for 10 personer i alderen 17-25 år = 2 mill i året i et livsløp frem til alderspensjon – altså 80-90 mill spart i mulige fremtidige utgifter (på ett år).

   • + Manglende skatteinngang

   • + Bruk av helsetjenester ift psyke og soma +++


  Besparelser forts

  Besparelser forts.

  • Hvor mye må dette multipliseres med når negativ sosial arv brytes – og barn av de som i dag er barn av får gode oppvekstvilkår?

  • 5,4 milliarder pr årskull hvis 10% flere fullfører videregående skole (Torberg Falck, NTNU)


  Interesse for saken

  Interesse for saken;

  • Dette er et samfunnsproblem!

  • Samfunnsmessig tendens til å benekte og bagatellisere konsekvensene av alkoholmisbruk for barn/unge; lignende mekanismer som i misbruksfamilien!


  Hvilken type behandling er foretrekke fra et familie og samfunnsmessig perspektiv

  Hvilken type behandling er å foretrekke fra et familie – og samfunnsmessig perspektiv?

  • Hva er behandling av misbruk?

   • Å redusere eller stoppe misbruket?

   • Å redusere graden av rusrelaterte lidelser?

    • Mulighetene for forandring hos de unge er langt større enn for deres misbrukende foreldre


 • Login