แนวโน้มการศึกษาในทศวรรษหน้า
Download
1 / 35

... - PowerPoint PPT Presentation


  • 110 Views
  • Uploaded on

แนวโน้มการศึกษาในทศวรรษหน้า ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข. แนวโน้มการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า. ด้านบวก 1. หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก 2. หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมากขึ้น 3. การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น 4. ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง 5. โอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ...' - oshin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

แนวโน้มการศึกษาในทศวรรษหน้าแนวโน้มการศึกษาในทศวรรษหน้าผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข


แนวโน้มการศึกษาไทยในทศวรรษหน้าแนวโน้มการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า

ด้านบวก

1. หลักสูตรใหม่เกิดขึ้นจำนวนมาก

2. หลักสูตรนานาชาติมีแนวโน้มมากขึ้น

3. การจัดการศึกษามีความเป็นสากลมากขึ้น

4. ความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสทางการศึกษาลดลง

5. โอกาสรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น


แนวโน้มการศึกษาไทยในทศวรรษหน้าแนวโน้มการศึกษาไทยในทศวรรษหน้า

ด้านลบ

1. การเพิ่มช่องว่างด้านคุณภาพในการจัดการศึกษา

2. การผลิตบัณฑิตเกินความต้องการของตลาด

3. การสอนทักษะทางการคิดและทางอารมณ์ยังไม่มีคุณภาพ

4. การสอนคุณธรรม จริยธรรมยังไม่มีคุณภาพ

5. การสอนภาษาต่างประเทศยังไม่มีคุณภาพ


กระแสหลักของการศึกษาไทยในอนาคตกระแสหลักของการศึกษาไทยในอนาคต

1. สถานศึกษาต้องเพิ่มความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง (Learning Organization)

2. โครงสร้างองค์กรเปลี่ยนจากการบังคับบัญชาเป็นโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความร่วมมือและยืดหยุ่น

3. ผู้บริหารเปลี่ยนบทบาทจากผู้คุมกฏหรือควบคุมงานเป็นผู้สนับสนุนหรือเอื้ออำนวยความสะดวกด้านสารสนเทศ

4. ปรับปรุงกลยุทธ์บริหารจัดการโดยยึดหลักการให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกัน


กระแสหลักของการศึกษาไทยในอนาคตกระแสหลักของการศึกษาไทยในอนาคต

5. สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสถานศึกษาอื่น

6. ส่วนกลางยังมีแนวโน้มที่จะรวมศูนย์และเข้มงวดในการกำหนดเรื่องสำคัญๆ เพิ่มมากขึ้น

7. การบริหารโรงเรียนได้รับการกระจายอำนาจในเรื่องสำคัญเพิ่มขึ้น

8. กระแสเรียกของผู้มีส่วนได้เสียกับโรงเรียนทวีมากขึ้น


กระแสหลักของการศึกษาไทยในอนาคตกระแสหลักของการศึกษาไทยในอนาคต

9. กระแสกดดันของสังคมต่อโรงเรียนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

10. โรงเรียนต้องแสดงบทบาทการเป็นสถาบันที่สำคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้

11. เกิดการเรียนรู้แบบไร้พรมแดนหรือการเรียนรู้แบบเสมือนโดยไม่จำกัดเวลา สถานที่

12. หลักสูตรต้องสอดคล้องกับสถานศึกษาที่ทำงานหรือสถานประกอบการ


การสร้างความรู้ความเข้าใจ การแก้ไขปัญหานิสิต นักศึกษา ในปัจจุบัน

  • ความรุนแรงในการรับน้องใหม่

  • การแต่งกาย

  • การดื่มสุรา

  • การเล่นการพนัน


สิ่งที่ต้องการพัฒนา

1. การเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. การเรียนรู้วิชาการ วิชาชีพ ในเชิงปฏิบัติจริง

3. การสร้างคุณลักษณะผู้ประกอบการ (ความเป็นผู้ประกอบการ)

4. ความสามารถทางภาษาและวัฒนธรรม


สิ่งที่ต้องการพัฒนา (ต่อ)

5. พหุวัฒนธรรมและสันติวิธีในการแก้ปัญหา

6. ค่านิยมไทย ประเพณี วัฒนธรรม

7. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8. สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย

9. จิตสำนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม


สิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนพึงมีสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนพึงมี

1. คิดเป็น คิดเชิงวิเคราะห์ (เหมือนเหรียญ 2 หน้า) และคิดเชิงระบบ (mind map)

2. เข้าใจ เรียนรู้ให้ทันโลก จะได้ไม่รู้น้อยกว่านักเรียน

3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง

4. ทำงานเป็นทีมเวิร์ค


จุดเน้นอุดมศึกษาโลกสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนพึงมี

1. วิชาการ : แนวทางการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

: การเฟ้นหาตัวนักศึกษาเชิงรุก

: กระบวนการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัย

2. โครงสร้างและการบริหาร

: การทำงานในลักษณะภาคีเครือข่ายและ

เครือข่ายการเรียนรู้ตลอดชีวิต

: การส่งเสริมความหลากหลายในมิติต่างๆ


จุดเน้นอุดมศึกษาโลก (ต่อ)

3. วิวัฒนาการด้านสังคมและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (กับเจตนารมณ์ของอุดมศึกษา)

: สนับสนุนประชาชนให้บริการสังคมในรูปแบบต่างๆ

: การสร้างกิจกรรมและบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาบุคลิกภาพและความมั่นคงในตัวนักศึกษา

: การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและเตรียมนักศึกษาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์


แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบททางการศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบททางการศึกษา

แนวคิด

1. บริบทมีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้บริหาร แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องศึกษา เข้าใจเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

2. บริบทกับระบบมีความสำพันธ์กันเป็นอย่างยิ่ง การวิเคราะห์บริบทต้องพิจารณาในลักษณะที่เป็นระบบ ผู้วิเคราะห์บริบทจึงต้องเข้าใจระบบอย่างลึกซึ้ง

3. บริบททุกชนิดมีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ขณะเดียวกันบริบทแต่ละชนิดก็ต้องมีอิทธิพลหรือผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย


ความหมายของบริบทแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับบริบททางการศึกษา

บริบท เป็นเรื่องของกิจกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหรือนอกองค์กร ลักษณะสำคัญของบริบท

* เป็นเรื่องของสภาพ สภาวการณ์ สภาวะแวดล้อม เหตุการณ์ กิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร

* มีผลต่อการบริหาร การตัดสินใจและพฤติกรรมของบุคคลและองค์การ

- อาจทำให้องค์กรอยู่รอดหรือพัฒนาได้

- อาจนำไปสู่ความล้มเหลวในการบริหาร

* บริบทกับสภาพแวดล้อมใช้แทนกันได้


บริบทกับแนวคิดเชิงระบบบริบทกับแนวคิดเชิงระบบ

* บริบทเป็นองค์ประกอบสำคัญในรูปแบบระบบ

* บริบทมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาส่งผลต่อองค์กร

* บริบททั้งภายในและภายนอกกับการบริหารองค์กรทางการศึกษามีผลกระทบซึ่งกันและกัน

* บริบทส่งผลทั้งเกื้อหนุน – อุปสรรค ต่อความสำเร็จขององค์กร

* ผู้บริหาร

- ต้องใช้บริบทที่เกื้อหนุนเป็นโอกาส

- เปลี่ยนแปลงบริบทที่เป็นอุปสรรคเป็นโอกาส


บริบทกับสภาพแวดล้อมบริบทกับแนวคิดเชิงระบบ

บริบท (Contacts)

สภาพแวดล้อม

(Environment)

  • องค์ประกอบทั้งหมด

  • เกิดหรืออยู่นอกองค์กร

  • ขอบข่ายกำหนดไว้ไม่ชัดเจน


สภาพแวดล้อมกับองค์การสภาพแวดล้อมกับองค์การ

องค์การ

สภาพแวดล้อม

(Environment)


กำหนดภารกิจและผลผลิตที่คาดหวังขององค์การกำหนดภารกิจและผลผลิตที่คาดหวังขององค์การ

ผู้ส่งตัวป้อนหรือ

Input

ให้ข้อมูลย้อนกลับ

ต่อองค์กร

ความสำคัญ

ของบริบท

มีอิทธิพลต่อกระบวนการขององค์การ


จุดมุ่งหมายของการศึกษาบริบทจุดมุ่งหมายของการศึกษาบริบท

* ทราบ เข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบระบบคือการศึกษา

* ทราบถึงอิทธิพลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของระบบและผู้บริหาร

* ผู้บริหารต้องจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของบริบทหรือแก้ปัญหาที่บริบทประสบอยู่


ประเด็นของการศึกษาบริบทประเด็นของการศึกษาบริบท

1. ใช้การกำหนดนโยบายและวางแผนทางการศึกษา

2. ใช้ในการนำนโยบายและแผนไปปฏิบัติ

3. ใช้ในการวินิจฉัย สั่งการ

4. ใช้ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล


คุณสมบัติของนักบริหารที่เอื้อต่อการนำบริบทมาใช้คุณสมบัติของนักบริหารที่เอื้อต่อการนำบริบทมาใช้

- เข้าใจธรรมชาติของบริบท

- คาดการณ์บริบทในอนาคตได้

- กำหนดภาพอนาคตที่ต้องการขององค์การได้

- เลือกกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

- ทำแผนเพื่อปรับตัวให้ทันความเปลี่ยนแปลงได้

- เข้าใจการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือบริบทอย่างเป็นระบบ


แบบขององค์กรที่อยู่รอดได้ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงแบบขององค์กรที่อยู่รอดได้ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง

- มีหลายจุดหมายทำกิจกรรมได้หลายอย่าง

- การติดต่อสื่อสารทั่วถึงทั้งองค์กร

- โครงสร้างยืดหยุ่น รูปแบบไม่ตายตัว

- การตัดสินใจอยู่ในรูปแบบกระจายอำนาจ

- สร้างบริบทที่พึงประสงค์มากกว่าตอบสนองความต้องการของบริบท

- เน้นการจัดการแบบมีส่วนร่วม

- ปรับปรุงผลผลิตและกระบวนการทำงานให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงของบริบท


บริบทกับระบบแบบขององค์กรที่อยู่รอดได้ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง

การศึกษาระบบ จะต้องศึกษาทั้งองค์ประกอบของระบบ หน้าที่ ความสัมพันธ์ และผลกระทบ ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกระบบ ที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้


ภาพแสดงระบบแบบขององค์กรที่อยู่รอดได้ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง

Environment

Contexts

Input

Process

Output

Contexts

Feedback

Contexts

Environment


สรุปลักษณะที่สำคัญของระบบสรุปลักษณะที่สำคัญของระบบ

1. ระบบคือส่วนหรือองค์ประกอบ เป็นหนึ่งเดียว

2. ประกอบด้วยระบบใหญ่และระบบย่อย เช่น

- หน่วย (Unit)

- ระบบย่อย (Sub-System)

- องค์ประกอบ (Element)

- ส่วน (Past)

(ต่อ)


สรุปลักษณะที่สำคัญของระบบ (ต่อ)

3. องค์ประกอบย่อยหน้าที่ต่างกันแต่จุดหมายเดียวกัน

4. องค์ประกอบย่อยมีผลกระทบสัมพันธ์และพึ่งพาอาสัยกัน

5. องค์ประกอบย่อยมีเขตแดนแต่ไม่คงที่ตายตัว


ตารางการวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอกตารางการวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอก

สภาพแวดล้อมภายนอก

- สภาพทางเศรษฐกิจ

- สภาพแวดล้อมทางสังคม

- สภาพแวดล้อมทางการศึกษา

- สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี

- สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับประชากร

สภาพแวดล้อมภายใน

- ทัศนของสถาบัน

- หลักสูตรสถานศึกษา

- นักเรียนนักศึกษา

- บุคลากร

- อาคารสถานที่

- การเงิน


ประเภทของระบบตารางการวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอก

1. ประเภทระบบ

- ระบบ (Close System) เฉพาะบุคคลภายในระบบเท่านั้น

- ระบบ (Open System) เปิดโอกาสให้นำตัวป้อนที่หลากหลายเข้าสู่ระบบ

2. ประเภทระดับ

- ระบบรูปธรรม : วัตถุ/ด้วยระบบที่สัมผัสได้

- ระบบนามธรรม : ระบบแนวคิด / จินตนาการ


สภาวะของระบบตารางการวิเคราะห์บริบทภายในและภายนอก

สภาวะไม่สมดุล

สภาวะสมดุล

- ระบบปรับตัวไม่สม่ำเสมอ

- รับเร็ว - ช้าเกินไป

- มาก - น้อยเกินไป

- ปรับตัว

- ระบบย่อยสัมพันธ์กันดี

- ตัวป้อนเข้าสู่ระบบสม่ำเสมอ

ส่งตัวป้อน

สภาวะแวดล้อม (Environment)

ส่งตัวป้อน


ทฤษฎีระบบทีเกี่ยวข้องกับการศึกษาทฤษฎีระบบทีเกี่ยวข้องกับการศึกษา

1. ทฤษฎีระบบทั่วไป

2. ทฤษฎีระบบของพาร์สัน

3. ทฤษฎีระบบของเกทเซลล์และกูบา


ระบบการศึกษาตามแนวคิดเชิงระบบระบบการศึกษาตามแนวคิดเชิงระบบ

- ระบบการศึกษาเป็นระบบของระบบสังคม

- หน้าที่หลักคืออบรมสั่งสอนผู้เรียน

- ประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆ เช่น ระบบการเรียนการสอน การวัดผล

- แต่ละระบบมีเส้นแบ่งเขตแดนของตนเอง

- แบ่งปันระบบปิดและระบบเปิด

- นำข้อมูลย้อนกลับจากบริบทมาปรับปรุง


การศึกษาและวิเคราะห์ระบบหรือบริบทการศึกษาและวิเคราะห์ระบบหรือบริบท

ศึกษาโครงสร้างและ

องค์ประกอบ

- ปรัชญาแนวคิดพื้นฐาน

ศึกษาและวิเคราะห์

ระบบย่อย

- ศึกษาปรัชญาและจุดหมาย

- ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน

- หาสาเหตุของปัญหา

- นำผลไปกำหนดจุดมุ่งหมาย


โอกาส (การศึกษาและวิเคราะห์ระบบหรือบริบทOpportunities)

........................................

........................................

........................................

จุดอ่อน (Weaknesses)

........................................

........................................

........................................

จุดแข็ง (Threats)

........................................

........................................

........................................

อุปสรรค (Strength)

........................................

........................................

........................................


บริบทสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาบริบทสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา

กฎหมาย

กฎหมาย

โลกาภิวัตน์

สังคม

สื่อมวลชน

เศรษฐกิจ

การเมืองการปกครอง

สาธารณสุข

วัฒนธรรม

ประชากร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


จบบริบทสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา


ad