Agile
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 35

انواع مدل های Agile PowerPoint PPT Presentation


 • 236 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

انواع مدل های Agile. گرد آونده: مریم براتی نام درس: مهندسی نرم افزار (2) استاد درس: استاد شیروی. روش Agile چیست؟. تمرکز بیشتر روی کد است تا طراحی بر پایه روش های تناوبی به منظور به منظور بهتر کردن توسعه نرم افزار است.

Download Presentation

انواع مدل های Agile

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Agile

انواع مدل های Agile

گرد آونده: مریم براتی

نام درس: مهندسی نرم افزار (2)

استاد درس: استاد شیروی


Agile1

روش Agile چیست؟

 • تمرکز بیشتر روی کد است تا طراحی

 • بر پایه روش های تناوبی به منظور به منظور بهتر کردن توسعه نرم افزار است.

 • هدف این روش این است که کار نرم افزاری باید سریع انجام شود و تکامل یابد.


Agile2

روش Agile چیست؟

 • در توسعه سریع مشخصات طراحی و پیاده سازی با هم تداخل دارند.

  • سیستم به صورت یکسری از نسخه های مرحله ای تکامل می یابد.

  • سفارش دهندگان سیستم ها در تکامل نسخه درگیرند.


Agile method

ﻣﺪل های فرایند های سریع نرم افزار (Agile Method)

 • Extreme Programming (XP)

 • Scrum

 • Adaptive Software Development (ASD)

 • Crystal Clear and Other Crystal Methodologies

 • DSDM

 • Feature Driven Development (FDD)


Agile

1. متدلوژی XP

 • مشهورﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪ Agile ،XP است.

 • دلایل موفقیت این روش:

  • تاکید آن بر رضایت مشتری است.

   • نیازهای مشتری را حتی در پایانی ترین مراحل تولید در سیستم اعمال میکند.

  • توجه به کار گروهی که این کار را با ساده ترین و مؤثرترین راه انجام میدهد.

   • مدیران، مشتریان و توسعهدهندگان همه اعضای تیمی هستند که مختص تحویل یک نرم افزار خوب (با کیفیت) است.


Agile

مزایای مدل XP

 • مدل XPیک پروژه نرم افزاری را در چهار وجه زیر بهبود می بخشد:

  • ارتباطات (Communication)

  • سادگی (Simplicity)

  • بازخورد ها (Feedback )

  • شجاعت (Courage )


Xp xp

چرخه حیات XPچرخه حیات برنامه نویسی به روش XP


Agile

اعمال برنامه نویسی XP

 • داستان‌های کاربران یا User Stories

 • دوره‌های زمانی کوتاه

 • تست های قبول شده

 • برنامه نویسی دوتایی

 • تیم همه کاره

 • محیط کاری باز


2 scrum

2. متدلوژی SCRUM

 • ﯾﮏ ﻣﺘﺪوﻟﻮژی اﻓﺰاﯾﺸﯽ(Incremental) ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه ھﺎی ﻧﺮم اﻓﺰاری اﺳﺖ.

 • وﯾﮋﮔﯽ های scrum:

  • ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ (Transparency)

  • ممیزی و وارسی (Inspection)

  • تطابق پذیری (Adaption)


Scrum

نقش افراد در SCRUM


Scrum1

نقش افراد در SCRUM


Scrum2

نقش افراد در SCRUM

 • Pigs Rols (نقش خوک)

  • متعهد به ساختن منظم و متناوب نرم افزار

 • Chickens Rols (نقش جوجه)

  • علاقه مند به پروژه هستند ولی در عمل بی تفاوت هستند


Pigs rols

Pigs Rols

 • Scrum Master (استاد اسکروم)

  • وظیفه اصلی وی رفع مشکلات تیم و محافظت از تیم است.

 • Product Owner (صاحب محصول)

  • نماینده مشتری است.

  • مسئول ارائه علایق و تمایلات هر کسی که در پروژه و سیستم نفعی می برد.

  • نیازمندی ههای مورد دغدغه مشتری را جمع آوری و اولویت بندی می کند.

 • Team (تیم)

  • مسئول تحویل محصول است.


Chicken rols

Chicken Rols

 • Stakholders (ذینفعان پروژه)

  • کسانی که پروژه ها راه اندزی می کنند.

  • پروژه ها برای آنها به میزان توافق شده ای سود ایجاد می کنند.

 • Managers (مدیران)

  • مسئول برپا کردن محیط کاری برای سازمان ها و شرکت های تولید محصول هستند.


Scrum3

نقش افراد در SCRUM


3 asd

3. متدلوژی ASD

 • ﻣﺘﺪﻟﻮژي اﺳﺖ که ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ همه ﭼﯿﺰ در آن ﺑﺮ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر سه ﮔﺎنه ﻓﺮض -همکاری– اﺻﻼح اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.

  • فاز اول: Project Initiation

  • فاز دوم: Adaptive Cycle Planning

  • فاز سوم: Concurrent Component Engineering

  • فاز چهارم: Quality Review

  • فاز پنجم: Final Q/A and Release


Agile

فرایند متدلوژی ASD


Project initiation

فاز اول: Project Initiation

 • به تحلیل مقدماتی بر روی مسئله می پردازد.

 • محصولات این فاز:

  • Mission Artifact: اطلاعات لازم برای تولید محصول

   • Product Specification: نتایج تحلیل و مدل سازی سیستم

   • Project Datasheet: خلاصه ای از اطلاعات بدست آمده و بعضی از نمودار ها

  • Project Vision: حوزه، سایز، cntext سیستم در آن مشخص می شود.


Adaptive cycle planning

فاز دوم: Adaptive Cycle Planning

 • داخل چرخه متدلوژی است.

 • طی جلسات JAD کامپوننت های محصول تعیین می شود.

 • نمودار های روابط بین کامپوننت ها تحت عنوان Component Diagram رسم می شود.


Concurrent component engineering

فاز سوم: Concurrent Component Engineering

 • کامپوننت های که به هر چرخه منتصب شده اند به صورت همزمان توسط چندین تیم ایجاد می شوند.

 • در این مرحله عملیات Refactoring به صورت پیوسته انجام می شود.

 • برای حذف ناسازگاری هایی که در مدل ها و محصولات گروه های مختلف وجود دارد استفاده می شود.


Quality review

فاز چهارم: Quality Review

 • ارزیابی کیفیت محصولات و فرایند.

 • این ارزیابی به حوزه مدلسازی نیز می تواند کشیده شود.


Final q a and release

فاز پنجم: Final Q/A and Release

 • اصلاحات لازم برای ارزیابی های مرحله قبل انجام میشود.

 • پس انجام Q/A محصول نهایی تولید و ارائه می شود.


4 dsdm

4. متدلوژی DSDM


Agile

فرایند متدلوژی DSDM

 • فازFunctional Study

  • در آن به تحلیل امکانپذیریها می پردازد.

 • فاز Business Study

  • به بررسی فرآیندها و موجودیتهاي اطلاعاتی حوزه کسب و کار می پردازد تا بر اساس آن نیازهاي وظیفه ايو غیر وظیفه ايسیستم را شناسائی کند.

 • چرخه داخلی Functional Model Iteration (FMI)

  • نیازمندیهاي وظیفه اي سیستم بر اساس ریسک ایجاد آنها در مدلی به نام Functional Prototype ساخته می شوند.

 • چرخه Design&Build Iteration (D&BI)

  • نمونه اولیه اي که در فاز قبلی ساخته شده بود ، کامل می شود.


5 fdd

5. متدلوژی FDD

 • فرایند متدلوژی FDD:


Agile

فرایند متدلوژی FDD

 • فاز اول: Develop an Overall Model

  • ایجاد یک مدل سرتاسری ساختاری

 • فاز دوم: Build a Feature List

  • بر اساس Area های شناسایی شده Feature List ها و Feature های مربوط به آنها شناسایی می شود.

 • فاز سوم: Plan By Feature

  • بر اساس Feature های شناسایی شده برنامه ریزی ایجاد، انجام شود.


Agile

فرایند متدلوژی FDD

 • فاز چهارم: Design By Feature

  • فاز طراحی طراحی متدلوژی است.

  • نحوه تحقق هر Feature مدلسازی می شود.

 • فاز پنجم: Build By Feature

  • کد مربوط به کلاس ها نوشته می شود.


Agile

6. متدلوژی Crystal Clear

 • فرایند متدلوژی Crystal Clear:


Agile

نتیجه گیری

 • مقایسه فعالیت های انجام شده درمتدلوژی چابک


Agile

نتیجه گیری

 • مقایسه روش های مدیریت مخاطرات


Agile

نتیجه گیری

 • مقایسه مدیریت پروژه در روش های چابک


Agile

نتیجه گیری

 • مقایسه تضمین کیفیت در متدلوژی های چابک


Agile

نتیجه گیری

 • مقایسه نحوه برخورد با نیازمندی ها در متدلوژی های چابک


Agile

نتیجه گیری

 • برخی معیار ها در متدلوژی های چابک


Agile

با تشکر از توجه شما


 • Login