Zarz dzanie finansami w organizacji pozarz dowej
Download
1 / 25

Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej. Projekt „Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy”. Podstawowe akty prawne:. Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1989 r. Dz.U. z 1991 r. Nr 46. poz. 203 z późn. zm.,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zarządzanie finansamiw organizacji pozarządowej

Projekt „Wzrost potencjału sektora społecznego w powiecie jarosławskim poprzez inicjowanie partnerskiej współpracy”


Podstawowe akty prawne:

 • Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1989 r. Dz.U. z 1991 r. Nr 46. poz. 203 z późn. zm.,

 • Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 885 z późn. zm.,

 • Ustawa prawo o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.,

 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.,

 • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. Dz.U. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.,

 • Ustawy podatkowe tj. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawa o podatku od towarów i usług itd.,

 • Ustawy regulujące system ubezpieczeń społecznych.


Działalność statutowa i gospodarcza organizacji pozarządowych


Podstawy prawne działalności statutowej i gospodarczej,

 • Ustawa o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1989 r. Dz.U. z 1991 r. Nr 46. poz. 203 z późn. zm.,

 • Ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 885 z późn. zm.,

 • Ustawa prawo o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.,

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Dz.U. Nr 173 poz. 1807 z późn. zm.


Działalność statutowa

 • Działalność statutowa to realizacja celów dla jakich powołana została organizacja. Cele statutowe musza być określone w statucie,

 • Organizacja może prowadzić działalność statutową odpłatną bądź nieodpłatną,


Działalność gospodarcza

 • Działalnością gospodarczą jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły

 • Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędącą osoba prawną, której odrębna ustawa nadaje osobowość prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,

 • Podjecie działalności przez organizację powoduje konieczność wprowadzenia zmian w statucie,


Rachunkowość organizacji pozarządowych


Dokumentacja księgowa

 • Podstawą prowadzenia rachunkowości jest Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 oraz rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości,

 • Każda jednostka ma prawo wyboru rozwiązań w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i dostosowywania tych rozwiązań do jej potrzeb, wynikających z zakresu i rozmiaru prowadzonej działalności, także rozwiązań jak najprostszych.


Osoby odpowiedzialne za prowadzenie rachunkowości

 • Zgodnie z postanowieniami ustawy o rachunkowości odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości ponosi kierownik jednostki,

 • Przyjęcie odpowiedzialności przez inna osobę powinno być stwierdzone na piśmie,

 • W przypadku gdy kierownictwo jest wieloosobowe, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.


Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości

 • Księgi rachunkowe,

 • Dowody księgowe,

 • Miejsce prowadzenie rachunkowości


Opis przyjętych zasad rachunkowości powinna określać:

 • Rok obrotowy,

 • Metody wyceny aktywów i pasywów,

 • Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych,

 • Opis systemu przetwarzania danych,

 • System ochrony danych


Terminy wykonywania obowiązków w zakresie rachunkowości

 • Załącznik


Rachunkowości organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej

 • Podstawą prowadzenia rachunkowości w takich organizacjach jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r. Dz.U. Nr 137 poz. 1539 z późn. zm.,


Rachunkowość organizacji prowadzącej działalność gospodarczą

 • Podstawą prowadzenia rachunkowości w takich organizacjach jest Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.,


Przechowywanie dokumentacji księgowej

 • Księgi rachunkowe co najmniej 5 lat,

 • Karty wynagrodzeń nie krócej niż 5 lat,

 • Dokumentację sposobu prowadzenia rachunkowości nie krócej niż 5 lat od upływu terminu jej ważności,

 • Dokumenty z inwentaryzacji 5 lat,

 • Pozostałe dowody księgowe i dokumenty 5 lat,

 • Dokumentacja płacowa i kadrowa 50 lat


Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne


Podstawy prawne:

 • Ustawa z 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych Dz.U. Nr 137 poz. 887 z późn. zm.,

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dz.U. Nr 49 poz. 488 z późn. zm.,

 • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej Dz.U. Nr 210 poz. 2135 z późn. Zm.


Ubezpieczenia obejmują:

 • Ubezpieczenie emerytalne: 19,52%

 • Ubezpieczenie rentowe: 10,00%

 • Ubezpieczenie chorobowe: 2,45%

 • Ubezpieczenie wypadkowe: 0,40 – 8,12%

 • Ubezpieczenie zdrowotne: 9%

 • FP i FGŚP: 2,55%


Zasady podlegania ubezpieczeniom:

 • załącznik


Dokumentacja ZUS

 • Dokumenty zgłoszeniowe: ZPA, ZBA, ZAA, ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZIUA, ZWUA, ZWPA

 • Dokumenty rozliczeniowe: DRA, RCA, RZA, RSA, RMUA


Obowiązki podatkowe organizacji pozarządowych


Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Organizacje pozarządowe nie są zwolnione jako podmioty z podatku dochodowego od osób prawnych

 • Przychody podatkowe,

 • Koszty podatkowe

 • Dochody wolne od podatku


Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Przychody,

 • Koszty uzyskania przychodu,

 • Podstawa obliczenia i wysokość podatku,


Podatek od towarów i usług

 • Zakres opodatkowania

 • Zwolnienia z podatku VAT,

 • Stawki podatku,

 • Kasy fiskalne,


Rozliczanie przyznanych dotacji

 • Dokumentacja,

 • System księgowy,

 • Wnioski o płatność,

 • Rozliczenia okresowe i końcowe,


ad
 • Login