Szkolenie dow dc w osp
Download
1 / 48

SZKOLENIE DOW DC W OSP - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Podstawowe akty prawne. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. ustawa zasadnicza (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z pzn. zm.)Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z pzn. zm.)Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (t.j. Dz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

SZKOLENIE DOW DC W OSP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szkolenie dow dc w osp

SZKOLENIE DOWDCW OSP

TEMAT 1: Organizacja ochrony przeciwpoarowej

Autor: Piotr P. Bielicki

Prezentacja: Piotr Hegyi


Podstawowe akty prawne

Podstawowe akty prawne

 • Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. ustawa zasadnicza (Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 z pn. zm.)

 • Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z pn. zm.)

 • Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pastwowej Stray Poarnej (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 96 poz. 667 z pn. zm.)

 • Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-ganiczego (Dz.U. z 1999 r. Nr 111 poz. 1311)


Szkolenie dow dc w osp

Podstawowe akty prawne

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z pn. zm.)

 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z pn. zm.)

 • Rozkaz Nr 3/2000 Komendanta Gwnego Pastwowej Stray Poarnej z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie organizacji odwodw operacyjnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Ganiczego

 • Uchwaa Nr 182/31/2006 Prezydium Zarzdu Gwnego ZOSP RP z dnia 8 wrzenia 2006 r. dotyczca wytycznych w sprawie wyposaenia jednostek operacyjno-technicznych OSP w sprzt i niezbdne rodki dziaania


Szkolenie dow dc w osp

Podstawowe akty prawne

 • Uchwaa nr 124/22/2005 Prezydium Zarzdu Gwnego ZOSP RP z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie normatywnego wyposaenia ratownikw ochotniczej stray poarnej


Konstytucja rp

Konstytucja RP

 • Art. 5.

 • Rzeczpospolita Polska strzee niepodlegoci i nienaruszalnoci swojego terytorium, zapewnia wolnoci i prawa czowieka i obywatela oraz bezpieczestwo obywateli, strzee dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochron rodowiska, kierujc si zasad zrwnowaonego rozwoju.


Ustawa o ochronie przeciwpo arowej

Ustawa o ochronie przeciwpoarowej

 • Art. 1.

 • Ochrona przeciwpoarowa polega na realizacji przedsiwzi majcych na celu ochron ycia, zdrowia, mienia lub rodowiska przed poarem, klsk ywioow lub innym miejscowym zagroeniem poprzez:

 • zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu si poaru, klski ywioowej lub innego miejscowego zagroenia,

 • zapewnienie si i rodkw do zwalczania poaru, klski ywioowej lub innego miejscowego zagroenia,

 • prowadzenie dziaa ratowniczych.


Ustawa o ochronie przeciwpo arowej1

Ustawa o ochronie przeciwpoarowej

 • Art. 15.

 • Jednostkami ochrony przeciwpoarowej s:

 • 1) jednostki organizacyjne Pastwowej Stray Poarnej,

 • 1a) jednostki organizacyjne Wojskowej Ochrony

 • Przeciwpoarowej,

 • 2) zakadowa stra poarna,

 • 3) zakadowa suba ratownicza,

 • 4) gminna zawodowa stra poarna,

 • 4a) powiatowa (miejska) zawodowa stra poarna,

 • 5) terenowa suba ratownicza,

 • 6) ochotnicza stra poarna,

 • 7) zwizek ochotniczych stray poarnych,

 • 8) inne jednostki ratownicze.


Ustawa o psp

Ustawa o PSP

 • 1) Komenda Gwna;

 • 2) komenda wojewdzka;

 • 3) komenda powiatowa (miejska);

 • 4) Szkoa Gwna Suby Poarniczej oraz pozostae

 • szkoy;

 • 4a) powiatowa (miejska) zawodowa stra poarna,

 • 5) jednostki badawczo-rozwojowe;

 • 6) Centralne Muzeum Poarnictwa.

 • Art. 8.

 • Jednostkami organizacyjnymi Pastwowej Stray

 • Poarnej s:


Szkolenie dow dc w osp

Ustawa o PSP

 • 1a. W skad komendy wojewdzkiej mog wchodzi orodki szkolenia.

 • 2. W skad komendy powiatowej (miejskiej) Pastwowej Stray Poarnej wchodz jednostki ratowniczo-ganicze.

 • 2a. W ramach jednostek ratowniczo-ganiczych, o ktrych mowa w ust. 2, mog by wyodrbnione czasowe posterunki Pastwowej Stray Poarnej. Penienie suby na czasowym posterunku jest rwnoznaczne z penieniem suby w miejscowoci, w ktrej znajduje si dana jednostka ratowniczo-ganicza.


Szkolenie dow dc w osp

 • Ochotnicze strae poarne, zoone z ludzi dobrowolnie podejmujcych spoeczny obowizek suenia w tej formacji, dziaaj w oparciu o przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 • Szczegowe ich zadania i organizacj okrela statut OSP i ich zwizku. Jakkolwiek s to jednostki samorzdne, to szereg poczyna z zakresu ochrony przeciwpoarowej musi by uzgadnianych z waciwym terenowo komendantem powiatowym (miejskim) PSP.


Finanse jednostek ochrony przeciwpo arowej

Finanse jednostek ochrony przeciwpoarowej

 • Koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpoarowej pokrywane s:

  • z budetu pastwa,

  • budetw jednostek samorzdu terytorialnego,

  • dochodw instytucji ubezpieczeniowych

  • ze rodkw wasnych.


Szkolenie dow dc w osp

Finanse jednostek ochrony przeciwpoarowej

 • Koszty wyposaenia, utrzymania, wyszkolenia (z wyjtkiem szkole prowadzonych nieodpatnie przez PSP) i zapewnienia gotowoci bojowej jednostek OSP ponosi gmina, ktra ma rwnie obowizek:

  • bezpatnego umundurowania czonkw OSP (ubrania ochronne),

  • ubezpieczenia czonkw OSP i druyn modzieowych,

  • ponoszenia kosztw okresowych bada lekarskich.

 • Budet pastwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpoarowej, jeeli dziaaj one w ramach krajowego systemu ratowniczo-ganiczego.


Sprawowanie nadzoru

Sprawowanie nadzoru

 • Nadzr nad funkcjonowaniem zwizku ochotniczych stray poarnych, nad ochotniczymi straami poarnymi pozostajcymi poza strukturami zwizku OSP, jak i nad formacjami ratowniczymi tworzonymi przez inne organa, instytucje, osoby prawne i fizyczne sprawuj wojewoda bd starosta.


Udzia stra ak w ochotnik w w dzia aniach

Udzia straakw-ochotnikw w dziaaniach

 • Bezporedni udzia w dziaaniach ratowniczych mog bra czonkowie ochotniczych stray poarnych, ktrzy:

  • ukoczyli 18 lat i nie przekroczyli 60 lat,

  • posiadaj zdolno fizyczn i psychiczn do pracy (dziaania) w tych jednostkach, ocenian przez lekarza suby medycyny pracy.


Odszkodowania

Odszkodowania

 • Straakowi jednostki ochrony przeciwpoarowej, w tym czonkowi ochotniczej stray poarnej, ktry w zwizku z udziaem w dziaaniach ratowniczych lub wiczeniach dozna uszczerbku na zdrowiu lub ponis szkod w mieniu przysuguje:

  • jednorazowe odszkodowanie w razie doznania staego lub dugotrwaego uszczerbku na zdrowiu,

  • renta z tytuu cakowitej lub czciowej niezdolnoci do pracy,

  • odszkodowanie z tytuu szkody w mieniu.

 • Odpowiednie rekompensaty przysuguj te rodzinom poszkodowanych.


Ochrona prawna

Ochrona prawna

 • Straacy jednostek ochrony przeciwpoarowej i czonkowie ochotniczych stray poarnych biorcy udzia w dziaaniu ratowniczym lub wykonujcy inne zadania zwizane z ochron przeciwpoarow (np. przegldy przeprowadzane przez gmin), korzystaj z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.


Kodeks karny ochrona funkcjonariusza publicznego

Kodeks karny ochrona funkcjonariusza publicznego

 • Art. 222.

 • 1. Kto narusza nietykalno cielesn funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w zwizku z penieniem obowizkw subowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 3.

 • 2. Jeeli czyn okrelony w 1 wywoao niewaciwe zachowanie si funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sd moe zastosowa nadzwyczajne zagodzenie kary, a nawet odstpi od jej wymierzenia.


Szkolenie dow dc w osp

Kodeks karny ochrona funkcjonariusza publicznego

 • Art. 223.

 • 1. Kto, dziaajc wsplnie i w porozumieniu z innymi osobami lub uywajc broni palnej, noa lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo rodka obezwadniajcego, dopuszcza si czynnej napaci na funkcjonariusza publicznego lub osob do pomocy mu przybran podczas lub w zwizku z penieniem obowizkw subowych, podlega kae pozbawienia wolnoci od roku do lat 10.


Ekwiwalent pieni ny

Ekwiwalent pieniny

 • Czonek OSP uczestniczcy w dziaaniu ratowniczym lub szkoleniu poarniczym organizowanym przez PSP otrzymuje za kad przepracowan godzin ekwiwalent pieniny, wypacany z budetu gminy do wysokoci 1/175 przecitnego wynagrodzenia.

 • Ekwiwalent ten nie przysuguje jeeli straak zachowa wynagrodzenie za czas nieobecnoci w pracy.


Krajowy system ratowniczo ga niczy

Krajowy System Ratowniczo-Ganiczy

 • Krajowy system ratowniczo-ganiczy to integralna cz organizacji bezpieczestwa wewntrznego pastwa, obejmujca szereg przedsiwzi podejmowanych w celu ratowania ycia, zdrowia, mienia lub rodowiska, prognozowanie i rozpoznawanie zagroe.

 • System skupia jednostki ochrony przeciwpoarowej, inne suby, inspekcje, strae, instytucje oraz podmioty (organizacje, instytucje, przedsibiorstwa) ktre dobrowolnie w drodze umowy cywilno-prawnej zgodziy si wsppracowa w akcjach ratowniczych.


Szkolenie dow dc w osp

Krajowy System Ratowniczo-Ganiczy

 • Za realizacj polityki pastwa w zakresie ochrony ppo. i bezpieczestwa powszechnego odpowiada minister do spraw wewntrznych i administracji.

 • Organem administracji rzdowej w sprawach organizacji KSRG jest komendant gwny PSP podlegy ministrowi do spraw wewntrznych i administracji.

 • Komendant gwny PSP, wojewoda, starosta na obszarze odpowiednio kraju, wojewdztwa i powiatu okrelaj zadania KSRG, koordynuj jego funkcjonowanie i kontroluj wykonywanie wynikajcych z tym zada, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagroe ycia, zdrowia, mienia lub rodowiska kieruj tym systemem.


Organizacja ksrg

Organizacja KSRG

 • Krajowy System Ratowniczo-Ganiczy organizowany jest na trzech poziomach:

  • powiatowym,

  • wojewdzkim,

  • krajowym.

 • Na poziomie powiatowym wykonuje si wszystkie podstawowe zadania systemu, zwizane z obszarem powiatu.

 • Poziom wojewdzki i krajowy speniaj rol wspomagajc i koordynujc w sytuacjach wymagajcych uycia si i rodkw spoza danego powiatu lub wojewdztwa.


Szkolenie dow dc w osp

Organizacja KSRG

 • Na poziomie powiatowym system tworz:

  • komenda powiatowa (miejska) PSP,

  • jednostki ochrony przeciwpoarowej majce siedzib na obszarze powiatu wczone do systemu,

  • powiatowy zesp reagowania kryzysowego,

  • wczone do systemu inne suby, inspekcje, strae i instytucje,

  • specjalici w sprawach ratownictwa i inne podmioty, wczeni do systemu w drodze umowy cywilnoprawnej.


Przynale no jednostek osp do ksrg

Przynaleno jednostek OSP do KSRG

 • Wyznaczenie jednostki OSP do systemu nastpuje w drodze porozumienia pomidzy waciwym komendantem powiatowym PSP, a podmiotem utrzymujcym jednostk oraz t jednostk.

 • Ilo jednostek wchodzcych w skad systemu wynika z wojewdzkich planw ratowniczych.

 • Decyzj o wczeniu danej jednostki do systemu wydaje Komendant Gwny PSP, na wniosek komendanta wojewdzkiego.


Zadania ksrg

Zadania KSRG

 • Zadania KSRG zostay sprecyzowane w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie szczegowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-ganiczego, i zostay podzielone na poszczeglne rodzaje ratownictw.


Szkolenie dow dc w osp

Zadania KSRG

 • W zakresie walki z poarami, s to w szczeglnoci:

  • rozpoznawanie i analizowanie zagroe poarowych,

  • ocen rozmiarw powstaego poaru i prognozowanie jego rozwoju,

  • ratowanie ludzi i zwierzt przed skutkami zagroenia poarowego,

  • dostosowanie sprztu oraz technik ganiczych do rodzaju i miejsca poaru,

  • zlokalizowanie i ugaszenie poaru.


Szkolenie dow dc w osp

Zadania KSRG

 • Organizacja walki z innymi klskami ywioowymi obejmuje zesp dziaa planistyczno-organizacyjnych i dziaa ratowniczych niezbdnych do ratowania ycia, zdrowia i mienia lub rodowiska, a take zagroenia i jego eliminacji.


Szkolenie dow dc w osp

 • Organizacja ratownictwa technicznego obejmuje w szczeglnoci:

  • analizowanie awarii oraz katastrof technicznych,

  • ocen rozmiarw powstaego zdarzenia i prognozowanie jego rozwoju,

  • dostosowanie sprztu oraz wdroenie technik stosowanych do poszukiwania, uwalniania i ewakuacji poszkodowanych i zagroonych ludzi oraz zwierzt w zalenoci od rodzaju i miejsca zdarzenia,

  • ratowania ludzi i zwierzt zagroonych awari techniczn,

  • oznakowanie i wydzielenie strefy bezporednich dziaa ratowniczych si systemu oraz stref zagroenia,


Szkolenie dow dc w osp

 • przewietrzanie lub wentylowanie stref zagroenia oraz stref bezporednich dziaa ratowniczych,

 • owietlenie oraz zabezpieczenie miejsc zdarzenia przed dostpem osb postronnych,

 • wykonywanie przej i doj do poszkodowanych lub zagroonych ludzi i zwierzt,

 • usuwanie przeszkd naturalnych i sztucznych utrudniajcych niesienie pomocy poszkodowanym lub zagroonym ludziom oraz ratowanie rodowiska,

 • wypompowywanie, obwaowywanie lub uszczelnianie miejsc wycieku substancji stwarzajcej zagroenie.


Szkolenie dow dc w osp

 • Ratownictwo chemiczne i ekologiczne obejmuje w szczeglnoci:

  • rozpoznawanie zagroe oraz ocen i prognozowanie ich rozwoju oraz skutkw dla ludzi i rodowiska,

  • analizowanie powstaych awarii oraz katastrof chemicznych i ekologicznych,

  • ratowanie ycia ludzi i zwierzt zagroonych skaeniem substancj niebezpieczn,

  • identyfikacj substancji stwarzajcej zagroenie podczas zdarzenia,

  • prognozowanie rozwoju skaenia rodowiska i ocen rozmiarw zagroenia oraz zmian wielkoci strefy zagroenia dla ludzi,


Szkolenie dow dc w osp

 • dostosowanie sprztu oraz technik ratowniczych do miejsca zdarzenia i rodzaju substancji stwarzajcej zagroenie,

 • przepompowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznej do nowych lub zastpczych zbiornikw,

 • obwaowanie lub uszczelnianie miejsc wycieku substancji niebezpiecznej,

 • ograniczenie parowania substancji niebezpiecznej,

 • zatrzymanie emisji toksycznych rodkw przemysowych,

 • stawianie kurtyn wodnych,

 • neutralizacj substancji niebezpiecznej substancjami chemicznymi,


Szkolenie dow dc w osp

 • zwizywanie substancji niebezpiecznej sorbentami,

 • stawianie zapr na ciekach lub obszarach wodnych zagroonych skutkami rozlania substancji toksycznych hydrofobowych,

 • zbieranie substancji niebezpiecznej z powierzchni wody lub gleby.


Szkolenie dow dc w osp

 • W zakresie organizacji ratownictwa medycznego:

  • biece analizowanie rodzaju i liczby zagroe prowadzcych do nagego pogarszania si stanu zdrowia lub groby utraty ycia ludzkiego,

  • ocen groby utraty ycia ludzkiego lub pogorszenia si stanu zdrowia w wyniku zdarzenia i prognozowanie rozwoju zdarzenia,

  • dostosowanie sprztu oraz technik niezbdnych do ratowania ycia i zdrowia ludzi w zalenoci od rodzaju i miejsca zdarzenia oraz liczby poszkodowanych i zagroonych,


Szkolenie dow dc w osp

 • zapewnienie cigoci procesu ratowania poszkodowanych i zagroonych ludzi na miejscu zdarzenia oraz waciwych procedur przekazywania poszkodowanych kwalifikowanej po-mocy medycznej, wynikajcych z powiatowych i wojewdzkich planw ratowniczych,

 • zapewnienie prowadzenia dziaa z zakresu ratownictwa medycznego przez osoby posiadajce odpowiednie kwalifikacje.


Szkolenie dow dc w osp

 • Ratownictwo medyczne w warunkach pozaszpitalnych w czasie dziaa ratowniczych prowadz uprawnieni straacy oraz ratownicy z innych podmiotw ratowniczych w sytuacjach:

  • braku kwalifikowanej pomocy medycznej, gdy personel suby zdrowia nie dotar na miejsce zdarzenia,

  • braku moliwoci wykorzystania personelu suby zdrowia na miejscu zdarzenia, gdy dostp do poszkodowanych jest moliwy tylko dla straakw-ratownikw przy wykorzystaniu sprztu specjalistycznego,

  • gdy zdarzenie ma cechy nagego zagroenia z du liczb poszkodowanych, ktrego skutki przekraczaj moliwoci ich opanowania w ramach rutynowej dziaalnoci waciwych terytorialnie sub medycznych.


Szkolenie dow dc w osp

 • W dziaaniach z zakresu ratownictwa medycznego w warunkach pozaszpitalnych uczestniczy koordynator medycznych dziaa ratowniczych lub inny lekarz, ktry przyby pierwszy na wezwanie.

 • Lekarz koordynujcy powinien by oznakowany w sposb widoczny dla innych uczestnikw dziaa ratowniczych.


Odwody operacyjne

Odwody operacyjne

 • Odwody operacyjne stanowi integraln cz systemu logistycznego PSP.

 • Powoane s do podejmowania dugotrwaych i obejmujcych znaczny obszar dziaa ganiczych, gdy wystpuje potrzeba wzmocnienia si lokalnych, siami z zewntrz, dysponujcymi specjalistycznym sprztem.

 • Przeznaczone s do dziaa, ktrych rozmiar przekracza interwencyjny poziom kierowania. W ramach KSRG zosta utworzony Centralny Odwd

 • Operacyjny (COO) komendanta gwnego PSP o strukturze kompanii i batalionw.


Szkolenie dow dc w osp

Pododdziay odwodw operacyjnych wyrnia gwnie:

 • ustalony stay skad sekcji i plutonu,

 • ustalona struktura dowodzenia, wraz z przydzielonymi pojazdami,

 • mobilno podczas prowadzenia dziaa,

 • wysoka dyscyplina i dobra wsppraca wewntrz pododdziaw,

 • odpowiednio zorganizowana struktura i sie cznoci.

 • Skuteczno uycia si odwodowych polega na ich znacznie wyszym stopniu organizacji wewntrznej w stosunku do si doranie kierowanych w rejon zdarzenia.


Organizacja odwod w operacyjnych

Organizacja odwodw operacyjnych

 • W skad kadego batalionu COO wchodz kompanie podstawowe ogniwo odwodu.

 • W skad kompani wchodz plutony.


Szkolenie dow dc w osp

 • Rodzaje kompanii:

 • ganicze przeznaczone do zdarze, gdy zachodzi konieczno uycia znacznych iloci zastpw ganiczych lub znacznej iloci ratownikw,

 • specjalne przeznaczone do zdarze o charakterze technicznym, konfigurowane w zalenoci od potrzeb jako kompanie:

  • techniczne do likwidowania skutkw katastrof budowlanych, komunikacyjnych i infrastruktury technicznej,

  • ekologiczne do usuwania substancji niebezpiecznych, a w szczeglnoci ropopochodnych, z powierzchni rzek i wd stojcych,

  • pompowania do usuwania skutkw powodzi i katastrofalnych opadw atmosferycznych,


Szkolenie dow dc w osp

 • powodziowe przeznaczone do ratowania i ewakuowania osb oraz mienia na terenach objtych powodzi,

 • logistyczne zapewniajce wsparcie kwatermistrzowskie si ratowniczych oraz materiaowo-techniczne dziaa ratowniczych,

 • szkolne stanowice pomocnicze formacje centralnego odwodu operacyjnego, konfigurowane w zalenoci od potrzeb jako kompanie:

  • namiotowe lub sanitarne,

  • specjalnego przeznaczenia wczane w skad brygad lub batalionw.


Szkolenie dow dc w osp

 • Ustalone czasy osigania gotowoci operacyjnej oddziaw w miejscach ich koncentracji wynosz:

  • 180 minut dla batalionw COO,

  • 90 minut dla kompanii COO,

  • 45 minut dla kompanii WOO,

  • 15 minut dla specjalistycznych grup ratowniczych.

 • Rejony koncentracji oddziaw i pododdziaw ustalaj waciwi terytorialnie komendanci wojewdzcy.

 • Siy i rodki COO kierowane do dziaa na terenie danego wojewdztwa przekazywane s do dyspozycji waciwego terenowo komendanta wojewdzkiego.


Szkolenie dow dc w osp

 • Odwody operacyjne musz to by samowystarczalne zwizki taktyczne, zdolne do prowadzenia dziaa w okrelonym czasie (batalion COO przez 36 godzin, kompania WOO 12 godzin).

 • Wynika to z zaoenia, i nie kade wojewdztwo jest przygotowane na przyjcie si i rodkw COO, czy te koniecznoci stworzenia penej samowystarczalnoci w przypadku dziaania poza granicami kraju.


Szkolenie dow dc w osp

Wykorzystano:

 • Gobowski Wojciech, Zarys prawa i administracji w ochronie przeciwpoarowej. SAPSP Pozna brw. 1997.

 • Krajowy System Ratowniczo-Ganiczy. Ochrona przeciwpoarowa. Zbir przepisw. Firex Warszawa 2000.

 • Zasady postpowania ratowniczego 2000. Firex Warszawa 2001.

 • Zespoy reagowania kryzysowego. Ochrona przeciwpoarowa. Zbir przepisw. Firex, Warszawa 2004.


Szkolenie dow dc w osp

Wykorzystano:

 • Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoarowej (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z pn. zm.)

 • Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. o Pastwowej Stray Poarnej (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 96 poz. 667 z pn. zm.)

 • Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 88 poz. 553 z pn. zm.)

 • Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespou reagowania kryzysowego i wojewdzkiego zespou reagowania kryzysowego oraz Rzdowego Zespou Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U. z 2002 r. Nr 215 poz. 1818; Dz. U. z 2003 r. Nr 210 poz. 2038).


Szkolenie dow dc w osp

Wykorzystano:

 • Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-ganiczego (Dz.U. z 1999 r. Nr 111 poz. 1311).

 • Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegowych zasad kierowania i wspdziaania jednostek ochrony przeciwpoarowej biorcych udzia w dziaaniu ratowniczym. (Dz.U. 2001 nr 82 poz. 895).

 • Uchwaa nr 182 / 31 / 2006 Prezydium Zarzdu Gwnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzenia 2006 r. dotyczca Wytycznych w sprawie wyposaenia jednostek operacyjno-technicznych OSP w sprzt i rodki niezbdne do dziaa ratowniczych.


Szkolenie dow dc w osp

Wykorzystano:

 • Uchwaa nr 124 / 22 / 2005 Prezydium Zarzdu Gwnego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie normatywnego wyposaenia ratownikw ochotniczych stray poarnych.


Szkolenie dow dc w osp

DZIKUJ ZA UWAG


ad
 • Login