Analiza zale no ci rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego
Download
1 / 38

Analiza zależności rocznego wzrostu PKB od stopy bezrobocia rejestrowanego - PowerPoint PPT Presentation


 • 191 Views
 • Uploaded on

Analiza zależności rocznego wzrostu PKB od stopy bezrobocia rejestrowanego. Wykonanie: Bartłomiej Borkowski IiE, gr 103. Definicja badanych cech.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Analiza zależności rocznego wzrostu PKB od stopy bezrobocia rejestrowanego' - orrin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Analiza zale no ci rocznego wzrostu pkb od stopy bezrobocia rejestrowanego

Analiza zależności rocznego wzrostu PKB od stopy bezrobocia rejestrowanego

Wykonanie:

Bartłomiej Borkowski

IiE, gr 103


Definicja badanych cech
Definicja badanych cech bezrobocia rejestrowanego

 • Bezrobocie – zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia na typowych warunkach płacowych występujących w gospodarce. Bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy dla osób ubiegających się o nie. W literaturze ekonomiczne rozróżnia się następujące różne rodzaje bezrobocia: strukturalne – związane ze strukturą gospodarki, lokalne – wyróżniające nasilenie braku miejsc pracy w pewnych regionach, przejściowe i sezonowe. (źródło: Encyklopedia PWN)

 • PKB – Produkt Krajowy Brutto - wartość dóbr finalnych i usług wytworzonych przez krajową gospodarkę w trakcie konkretnego okresu, najczęściej roku. (źródło: www.money.pl)

 • Roczny wzrost PKB – iloczyn nominalnego Produktu Krajowego Brutto z roku badanego i nominalnego Produktu Krajowego brutto z roku poprzedniego, podzielony przez deflator PKB z roku badanego, wyrażony w %.(źródło: opracowanie własne)


Programowanie badania
Programowanie badania bezrobocia rejestrowanego

 • Cel badania:

 • analiza średniego poziomu bezrobocia i wzrostu PKB w stosunku do roku ubiegłego oraz ich wzajemnej zależności.

 • Przedmiot badania:

 • Zbiorowość statystyczna: 16 województw Polski w latach 2000 i 2004

 • Jednostka statystyczna: województwo

 • Cechy stałe:

 • Rzeczowa: województwo

 • Czasowa: lata 2000 i 2004

 • Przestrzenna: Polska

 • Cechy zmienne:

 • Stopa bezrobocia rejestrowanego – cecha ilościowa ciągła

 • Zdeflowany wzrost PKB (w stosunku do roku ubiegłego, wyrażony w procentach) – cecha ilościowa ciągła

 • Źródło: wtórne – roczniki statystyczne województw (GUS).Analiza struktury bezrobocia w roku 2000 podstawowe miary

Poziom bezrobocia w Polsce w roku 2000: bezrobocia rejestrowanego

Średni poziom bezrobocia (średnia arytmetyczna wg województw):

Odchylenie standardowe:

Współczynnik zmienności:

15,1%

x = 16,4%

s = 3,9

V (s) = 24 %

Analiza struktury bezrobocia w roku 2000 – podstawowe miary


Analiza struktury bezrobocia w roku 2000 podstawowe miary1

Współczynnik skośności: bezrobocia rejestrowanego

Współczynnik spłaszczenia:

Współczynnik Gini’ego:

α3 = 0,66

α4 = 2,71

K = 0,001

Analiza struktury bezrobocia w roku 2000 – podstawowe miary


Analiza struktury bezrobocia w roku 2000
Analiza struktury bezrobocia w roku 2000 bezrobocia rejestrowanego

 • Średni poziom bezrobocia w poszczególnych województwach Polski wyniósł 16,4%, co w odniesieniu do 15,1% poziomu bezrobocia w Polsce pokazuje, że istnieją województwa zawyżające średnią.

 • Odchylenie standardowe w poziomie bezrobocia wyniosło 3,9 co oznacza, że poziom bezrobocia w poszczególnych województwach przeciętnie różnił się od średniej o 3,9 punktu procentowego, co stanowi 24% poziomu średniego.

 • Moment trzeci względny, użyty jako miara asymetrii, został ustalony na poziomie 0,66, co świadczy o umiarkowanej asymetrii dodatniej omawianego rozkładu.

 • Moment czwarty względny, wykorzystany jako miara spłaszczenia osiągnął wartość 2,71 co świadczy o tym, że w typowym obszarze zmienności znajduje się mniej niż 68,3% obserwacji.

 • Współczynnik Gini’ego na poziomie 0,34 świadczy o słabej koncentracji stopy bezrobocia.


Analiza struktury bezrobocia w roku 2004 podstawowe miary

Poziom bezrobocia w Polsce w roku 2000: bezrobocia rejestrowanego

Średni poziom bezrobocia (średnia arytmetyczna wg województw):

Odchylenie standardowe:

Współczynnik zmienności:

19%

x = 20,4%

s = 4,4

V (s) = 21,6 %

Analiza struktury bezrobocia w roku 2004 – podstawowe miary


Analiza struktury bezrobocia w roku 2004 podstawowe miary1

Współczynnik skośności: bezrobocia rejestrowanego

Współczynnik spłaszczenia:

Współczynnik Gini’ego:

α3 = 0,45

α4 = 1,98

K = 0,001

Analiza struktury bezrobocia w roku 2004 – podstawowe miary


Por wnanie rozk ad w
Porównanie rozkładów bezrobocia rejestrowanego


Por wnanie rozk ad w1
Porównanie rozkładów bezrobocia rejestrowanego

 • Względny wskaźnik podobieństwa struktur w bezrobociu w badanych latach wyniósł 0,96, co oznacza, że struktury stopy bezrobocia w latach 2000 i 2004 są do siebie bardzo podobne.

 • We wszystkich 16 województwach stopa bezrobocia rejestrowanego w 2004 roku wzrosła w stosunku do roku 2000. Największy wzrost stopy bezrobocia odnotowano w województwie Zachodniopomorskim – 6,7 punktu procentowego, najmniejszy zaś w województwie Podlaskim – 2,3 punktu procentowego.

 • Średnia stopa bezrobocia w poszczególnych województwach w roku 2004 wzrosła w stosunku do roku 2000 o 4 punkty procentowe.


Por wnanie rozk ad w2
Porównanie rozkładów bezrobocia rejestrowanego

 • Odchylenie standardowe roku 2004 wzrosło w stosunku do roku 2000 o 0,5 punktu procentowego. Dyspersja pozostała na podobnym poziomie, o czym świadczy spadek współczynnika zmienności tylko o 2,4 punktu procentowego.

 • Moment trzeci względny rozkładów dla lat 2000 i 2004 wynosi odpowiednio 0,66 i 0,45. Świadczy to o zmniejszeniu się siły dodatniej asymetrii rozkładu. W roku 2004 wartości stopy bezrobocia w województwach są bliższe średniej stopie bezrobocia.

 • Współczynniki spłaszczenia rozkładów dla lat 2000 i 2004 wynoszą odpowiednio 2,71 i 1,98. W roku 2000 i 2004 w typowym obszarze zmienności znajdowało się mniej niż 68,3% obserwacji,

 • Współczynniki Gini’ego dla lat 2000 i 2004 osiągnęły wartość 0,001, co świadczy o bardzo małej koncentracji stopy bezrobocia rejestrowanego dla obu rozkładów.Korelacja cech
Korelacja cech bezrobocia rejestrowanego


Diagram korelacyjny
Diagram korelacyjny bezrobocia rejestrowanego

Z obserwacji wykresu zależności między stopą bezrobocia a wzrostem PKB w danym województwie, wynika iż między cechami występuje ujemny związek korelacyjny.


Wsp czynnik korelacji i determinacji
Współczynnik korelacji i determinacji bezrobocia rejestrowanego

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona

r(x,y) = -0,5139

świadczy o umiarkowanej ujemnej korelacji między opisywanymi cechami.

Współczynnik determinacji

r2 = 0,2641

wskazuje, że 26,41% zmienności wzrostu PKB wyjaśnione jest zmianami stopy bezrobocia rejestrowanego.


Liniowa funkcja regresji
Liniowa funkcja regresji bezrobocia rejestrowanego

Odchylenie standardowe składnika resztowego: Se(Y) = 1,72

Współczynnik zbieżności: φ2 = 0,7359

Współczynnik determinacji: R2 = 0,2641


Interpretacja liniowej funkcji regresji
Interpretacja liniowej funkcji regresji bezrobocia rejestrowanego

 • Wraz ze wzrostem stopy bezrobocia rejestrowanego o jeden punkt procentowy, roczny wzrost PKB maleje o 0,2529 punktu procentowego,

 • Aproksymowane wartości wzrostu PKB różnią się średnio o 1,72 punktu procentowego od wartości empirycznych,

 • 73,59% zmienności wzrostu PKB nie jest wyjaśnione liniową funkcją regresji.

 • 26,41% zmienności wzrostu PKB jest wyjaśnione liniową funkcją regresji.


Kwadratowa funkcja regresji
Kwadratowa funkcja regresji bezrobocia rejestrowanego

Odchylenie standardowe składnika resztowego: Se(Y) = 1,77

Współczynnik zbieżności: φ2 = 0,7176

Współczynnik determinacji: R2 = 0,2824


Logarytmiczna funkcja regresji
Logarytmiczna funkcja regresji bezrobocia rejestrowanego

Odchylenie standardowe składnika resztowego: Se(Y) = 1,74

Współczynnik zbieżności: φ2 = 0,7528

Współczynnik determinacji: R2 = 0,2472


Najlepiej dopasowana funkcja regresji
Najlepiej dopasowana funkcja regresji bezrobocia rejestrowanego

Odchylenie standardowe składnika resztowego: Se(Y) = 1,72

Współczynnik zbieżności: φ2 = 0,7359

Współczynnik determinacji: R2 = 0,2641

Współczynnik zmienności przypadkowej: Ve(Y) = 50,28%
Analiza szeregu czasowego
Analiza szeregu czasowego bezrobocia rejestrowanego


Analiza szereg w czasowych
Analiza szeregów czasowych bezrobocia rejestrowanego

Średnia stopa bezrobocia w latach 1996 – 2007:

x = 14,9%

Średni łańcuchowy wskaźnik dynamiki:

i = 0,986

Średnie tempo zmian

T = -1,94%

Stopa bezrobocia zmniejszała się z roku na rok średnio o 1,4 punktu procentowego


Liniowa funkcja trendu
Liniowa funkcja trendu* bezrobocia rejestrowanego

Odchylenie standardowe składnika resztowego: Se(Y) = 2,99

Współczynnik zbieżności: φ2 = 0,8101

Współczynnik determinacji: R2 = 0,1899

* - stopa bezrobocia zapisana jako wartość w %


Interpretacja liniowej funkcji trendu
Interpretacja liniowej funkcji trendu bezrobocia rejestrowanego

 • Teoretyczna stopa bezrobocia w roku 1995 wynosiła 12,38%,

 • W latach 1996 – 2007 stopa bezrobocia rosła o 0,38 punktu procentowego rocznie,

 • Wartości teoretyczne różnią się średnio od wartości empirycznych o 2,99 punktu procentowego,

 • W 81,01% stopa bezrobocia nie jest wyjaśniona liniową funkcją trendu,

 • W 18,99% stopa bezrobocia jest wyjaśniona liniową funkcją trendu.


Pot gowa funkcja trendu
Potęgowa funkcja trendu* bezrobocia rejestrowanego

Odchylenie standardowe składnika resztowego: Se(Y) = 2,85

Współczynnik zbieżności: φ2 = 0,7367

Współczynnik determinacji: R2 = 0,2633

* - stopa bezrobocia zapisana jako wartośćw punktach procentowych


Wyk adnicza funkcja trendu
Wykładnicza funkcja trendu* bezrobocia rejestrowanego

Odchylenie standardowe składnika resztowego: Se(Y) = 3,05

Współczynnik zbieżności: φ2 = 0,8422

Współczynnik determinacji: R2 = 0,1578

* - stopa bezrobocia zapisana jako wartośćw punktach procentowych


Kwadratowa funkcja trendu
Kwadratowa funkcja trendu* bezrobocia rejestrowanego

Odchylenie standardowe składnika resztowego: Se(Y) = 2,20

Współczynnik zbieżności: φ2 = 0,3951

Współczynnik determinacji: R2 = 0,6049

* - stopa bezrobocia zapisana jako wartośćw %


Wielomianowa funkcja trendu
Wielomianowa funkcja trendu* bezrobocia rejestrowanego

Odchylenie standardowe składnika resztowego: Se(Y) = 0,94

Współczynnik zbieżności: φ2 = 0,0646

Współczynnik determinacji: R2 = 0,9354

* - stopa bezrobocia zapisana jako wartośćw %


Najlepiej dopasowana funkcja regresji1
Najlepiej dopasowana funkcja regresji* bezrobocia rejestrowanego

Odchylenie standardowe składnika resztowego: Se(Y) = 0,94

Współczynnik zbieżności: φ2 = 0,0646

Współczynnik determinacji: R2 = 0,9354

Współczynnik zmienności przypadkowej: Ve(Y) = 6,36%

* - stopa bezrobocia zapisana jako wartość w %


Wnioski analizy szeregu czasowego
Wnioski analizy szeregu czasowego bezrobocia rejestrowanego

 • Spadek stopy bezrobocia w roku 1997 i utrzymanie się jej niskiego poziomu w roku 1998, było spowodowane m.in. kończącym się okresem dobrej koniunktury gospodarczej, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Objawiało się to między innymi obniżeniem wzrostu PKB w roku 1997 do 4,8% w stosunku do roku poprzedniego, przy około 6 – cio procentowym wzroście w latach poprzednich.

 • Szybki wzrost stopy bezrobocia w latach 1999 – 2004 – utrzymująca się słaba koniunktura gospodarcza światowych rynkach.

 • Szybki spadek stopy bezrobocia od roku 2004 do dnia dzisiejszego.

 • Biorąc pod uwagę teorię cykli koniunkturalnych, mamy do czynienia z 10 – cio letnim, średniookresowym cyklem koniunkturalnym Juglara. Zgodnie z tą teorią, na przestrzeni dwóch kolejnych lat możemy spodziewać się ponownego osłabienia koniunktury gospodarczej, a w efekcie wzrostu stopy bezrobocia w Polsce.

 • Taką hipotezę potwierdzają aktualne wskaźniki makroekonomiczne. Warto zwrócić uwagę na większy wzrost stopy bezrobocia w grudniu w stosunku do listopada w roku 2007 niż w analogicznym okresie roku 2006 (0,4 punktu procentowego w 2007 przy 0,2 punktu procentowego w 2006 r.).

 • O osłabieniu koniunktury gospodarczej może świadczyć też dość duża stopa inflacji w roku 2007, która ukształtowała się na poziomie ok. 4%, przy celu Narodowego Banku Polskiego wynoszącym 2,3%.


Bibliografia
Bibliografia: bezrobocia rejestrowanego

 • Słownik PWN – definicje

 • Roczniki Statystyczne Województw - dane o stopie bezrobocia za lata 1996 – 2004 oraz dane o poziomie PKB nominalnego w latach 1999, 2000, 2003, 2004.

 • www.money.pl - dane o stopie bezrobocia za lata 2005 – 2007

 • „Kwartalnik Polska Gospodarka” nr 3/2001 – deflator PKB za rok 2000


Obja nienia
Objaśnienia bezrobocia rejestrowanego

 • Stopą bezrobocia w wykonanej pracy nazywamy stopę bezrobocia rejestrowanego na dzień 31 XII danego roku.

 • Za wzrost PKB przyjmujemy iloczyn nominalnego Produktu Krajowego Brutto z roku badanego i nominalnego Produktu Krajowego brutto z roku poprzedniego, podzielony przez deflator PKB z roku badanego, wyrażony w %.

 • Wnioski z analizy szeregu czasowego zostały wyciągnięte na podstawie ogólnodostępnych wiadomości na temat stanu gospodarki.

 • Dziękuję za uwagę 


ad