Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

Meer Jesus Meer Liefde Meer Dissipels Leierskap Strukture PowerPoint PPT Presentation


  • 102 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Meer Jesus Meer Liefde Meer Dissipels Leierskap Strukture. Lied 514: 1. Ek weet vir seker:Jesus is Heer - Hy het my sonde uit liefde vergeef . Ek was verlore , maar is gevind ; nou het ek vrede - ek is Gods kind. Lied 514:1 ( vervolg ).

Download Presentation

Meer Jesus Meer Liefde Meer Dissipels Leierskap Strukture

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Meer Jesus Meer Liefde

Meer Dissipels

Leierskap

Strukture


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 514: 1

Ekweetvirseker:Jesus is Heer -Hy het my sondeuitliefdevergeef.Ek was verlore, maar is gevind;nou het ekvrede - ek is Gods kind.


Lied 514 1 vervolg

Lied 514:1 (vervolg)

Hy is my leidsman - Hylaat my leef.Hy is oorwinnaar - Hy is die Heer.Uitsygenade, liefde en trou,weetons hoe God sykindersbehou.


Lied 514 2

Lied 514:2

Lig is sylas en sag is syjuk.

Hygee vermoeides die ware geluk.

Selfsas ekstruikel, en ditberou–

Hysalvergewe, Hyblygetrou.

Hyis my leidsman - Hylaat my leef.

Hyis oorwinnaar - Hy is die Heer.

Uitsygenade, liefde en trou,

weetons hoe God sykindersbehou.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Seën


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 200: 1

U goedheid, Heer, kanonsniepeilnie -wie word daardeurniediepgetref!Niksanders bring virons die heilnie -onswilons hart tot U verhef.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 200:1 (vervolg)

Aan U alleenons dank en ere -U watons in u liefde lei.U salonsnooitvergeetnie, Here -U wilons in u waarheid lei.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 200:2

U is die Heerwatonsgemaak het,voor U komons, u skepsels, staan;U is die Heerwat steeds gewaak het,deurwieonsgans en al bestaan.U bring in onsgemoed die vrede,U sterkons gees met nuwekrag;U gee u ligookooronsrede -dis U van wieonsheilverwag.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 200:3

Souek, o Heer, U nievereernie,souek u goedheidnieverstaan?SouU my raad gee, eknie leer nie,die wegwat U my wysniegaan?Nee, Heer, U rig my wil en strewe;u Woordbly my gedurig by.Vulmet u liefdeook my leweommy in alles U tewy.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

LIED 175

Majesteit, glansrykeheerlikheid!Onswil Jesus, die Koning, huldebewys!Majesteit, hemelseheerlikheid!Van waaronswoon,tot by sytroon,wilonsHomprys.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 175 (vervolg)

Komonsloof, komonsbesingdie Naam van Jesus!Komonsloof, komonsaanbiddie Here ons God!Majesteit, heiligeheerlikheid!Hy het gesterf, onsheilverwerf,Hy het oorwin!


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 169:1

Heilig, heilig, heilig, Heer God AlmagtigGroot is U troon, U is steeds met ligomring!Heilig, heilig, heilig, liefderyk, genadigu troon is steeds met lig en lofomring!


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 169:2

Heilig, heilig, heilig,Heerservirewig;groot is U NaamU die Vader, Seun en Gees.Grote God, onseer U,met U heleskepping.U wat in liefde God regverdig is.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 169:3

Heilig, heilig, heilig,Heer, so weldadig,groot is U guns,want U buig U tot onsneer!Heilig, heilig, heilig,magtig en genadig.U wás en ís en sálvirewigwees.


Offergawes

Offergawes

Tydens die diens: Kerkkas

GEENDEURKOLLEKTE


Hoe gaan ons vorentoe

Hoe gaan ons vorentoe?

Heb. 12:1-3 se antwoord.


Heb 12 1 3

Heb. 12:1-3

Terwyl ons dan so ’n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, 2die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.3Hou Hom voor oë wat so ’n vyandige optrede van die sondaars teen Hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie.


Hoe sien jy die kerk

Hoe sien jy die kerk?


Dalk lyk die kerk so

Dalk lyk die kerk so…


Elke las afgooi

Elke las afgooi…


Met volharding

Met volharding…


Gefokus op jesus

Gefokus op Jesus


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Lied 421:1

Die Here Jesus lewe, Hy het die doodoorwin.Met krag is Hyoorwinnaar:Onstoekoms het begin.Hy gee ons hoop en vrede,onskanweervoorwaartsgaan,want Jesus is ons Here,Hy'tklaaronsweggebaan.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 421:2

Die Here Jesus lewe,Hy'themel toe gevaar.Hyheersdaar as die Koning:Ons word deurHombewaar.Laatons met moed en yweronsroepinghiervolbring,want Jesus is ónsKoning,Hy gee onslewe sin.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

L 421:3

Die Here Jesus lewe,Hykomonseendaghaal.Hysalonsdanlaataansitby syMessiasmaal.Kom, laatonsHomverheerlik,syliefdenoubesing,en, saam met alswatlewe,aanHomonshulde bring.


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Seën


Meer jesus meer liefde meer dissipels leierskap strukture

Amen

Amen

Amen


  • Login