Neprofitne organizacije
Download
1 / 35

Neprofitne organizacije - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Neprofitne organizacije . Ivica Milčić, savjetnik-urednik HZ RIF. Zakonodavni okvir. Zakon o udrugama (Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 – ispr.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Neprofitne organizacije ' - ornice


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Neprofitne organizacije

Neprofitne organizacije

Ivica Milčić, savjetnik-urednik HZ RIF


Zakonodavni okvir
Zakonodavni okvir

 • Zakon o udrugama (Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 – ispr.)

 • Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 11/02 i 144/10)

 • Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 10/08 i 7/09).


Lanstvo u udruzi
Članstvo u udruzi

 • Članom udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba pod jednakim uvjetima

 • Članovi udruge mogu biti i osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću

 • Udruga je dužna voditi popis svojih članova

 • U popisu članova moraju biti navedeni kako punopravni članovi, tako i članovi koji nemaju poslovne sposobnosti ili im je ona ograničena


Popis lanova
Popis članova

 • Udruga je tijekom svog djelovanja dužna voditi popis svojih članova

 • Popis članova se vodi elektronički ili na drugi prikladan način

 • Popis članova sadrži podatke o:

  - osobnom imenu ili nazivu,

  - datumu rođenja,

  - datumu pristupanja udruzi,

  - kategoriji članstva,

  - datumu prestanka članstva u udruzi.


Tijela upravljanja
Tijela upravljanja

 • Skupština udruge je najviše tijelo

 • Statutom udruge za skupštinu se može utvrditi i drukčiji naziv

 • Pored skupštine, statutom udruge mogu se ustanoviti i druga tijela (upravni odbor, izvršni odbor, sud časti, predsjedništvo i sl.)


Zastupanje udruge
Zastupanje udruge

 • Udruga mora imati i osobu za zastupanje udruge

 • To mora biti fizička osoba (tajnik udruge, predsjednik skupštine udruge i sl.)

 • Neprofitne organizacije mogu vođenje knjigovodstva povjeriti drugoj stručnoj pravnoj ili fizičkoj osobi

 • Odgovornost ostaje na neprofitnoj organizaciji.


Statut udruge
Statut udruge

 • Na osnivačkoj skupštini udruge mora se donijeti statut

 • Statut je temeljni opći akt udruge

 • Udruga ne mora imati druge opće akte

 • Ako ih ima, moraju biti usklađeni sa statutom


Sadr aj statuta obvezni
Sadržaj statuta (obvezni)

 • Naziv i sjedište,

 • Zastupanje ,

 • Ciljevi,

 • Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

 • Članstvo te prava i obveze članova,

 • Tijela udruge, njihov sastav, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata i

 • Prestanak postojanja udruge.


Sadr aj statuta fakultativni
Sadržaj statuta (fakultativni)

 • Područje na kojem udruga djeluje,

 • Imovina, način stjecanja imovine i korištenje ostvarene dobiti,

 • Rješavanje sporova i sukoba interesa unutar udruge,

 • Stegovna odgovornost članova,

 • Postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge,

 • Znak udruge i njegov izgled i

 • Druga pitanja od značaja za udrugu


Odr avanje skup tine
Održavanje skupštine

 • Udruga je dužna redovito održavati sjednice svoje skupštine

 • Ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena koje je statutom predviđeno za održavanje sjednice skupštine, a ona nije održana, smatra se da je udruga prestala djelovati


Promjene podataka
Promjene podataka

 • Udruga je tijekom svog djelovanja dužna prijaviti i sve promjene relevantnih podataka

 • Prijavljuju se promjene:

  - statuta,

  - naziva,

  - skraćenog naziva,

  - adrese sjedišta,

  - osoba ovlaštenih za zastupanje i

  - prestanak udruge.


Imovina udruge
Imovina udruge

 • Imovinu udruge čine:

  - novčana sredstva,

  - njene pokretne i nepokretne stvari,

  - te druga imovinska prava.

 • Novčana sredstva udruga može steći:

  - uplatom članarine,

  - dobrovoljnim prilozima i darovima,

  - obavljanjem njenih djelatnosti,

  - dotacijama iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i

  - iz drugih izvora u skladu sa zakonom.


Imovina nakon prestanka udruge
Imovina nakon prestanka udruge

 • Kad udruga prestane postojati, njena se imovina, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskog i drugih postupaka, predaje pravnoj ili fizičkoj osobi koja je određena u statutu udruge

 • Ako udruga nije u svom statutu odredila kome će pripasti imovina udruge, onda preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem je području sjedište udruge


Odgovornost za obveze
Odgovornost za obveze

 • Udruga za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom

 • Za obveze udruge ne odgovaraju niti njeni osnivači niti članovi


Prestanak postojanja
Prestanak postojanja

 • Razlozi za prestanak postojanja udruge su slijedeći:

  - odluka nadležnog tijela udruge o prestanku postojanja udruge,

  - prestanak djelovanja udruge,

  - pravomoćna odluka suda kojom je zabranjeno djelovanje udruge i

  - stečaj.


Prestanak postojanja1
Prestanak postojanja

 • Smatra se da je udruga prestala djelovati:

  - ako se broj članova udruge smanji ispod broja određenog za osnivanje udruge, tj. ako se broj članova udruge smanji ispod tri člana ili

  - ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena predviđenog statutom za održavanje sjednice skupštine, a ona nije održana.

 • Ured državne uprave će rješenjem utvrditi da je udruga prestala postojati


Likvidacija udruge
Likvidacija udruge

 • Ako je imovina udruge dovoljna da se u cijelosti namire svi vjerovnici udruge, provest će se likvidacijski postupak

 • U tom se slučaju odlukom nadležnog tijela udruge o prestanku postojanja udruge određuje:

  - način provođenja likvidacijskog postupka,

  - osoba ovlaštena za provedbu likvidacije (likvidator),

  - visina naknade za likvidatora i

  - način izvješćivanja nadležnog tijela udruge o provođenju postupka likvidacije.


Obveze likvidatora
Obveze likvidatora

 • Likvidator je o svom radu dužan podnositi polugodišnja izvješća

 • Izvješća se podnose nadležnom tijelu udruge i uredu državne uprave nadležnom po mjestu sjedišta udruge

 • Kad završi postupak likvidacije, likvidator podnosi završni račun.

 • Uz završni račun likvidator daje i prijedlog o raspodjeli preostale imovine

 • Nakon raspodjele preostale imovine ured državne uprave donosi rješenje o prestanku udruge i udrugu briše iz registra udruga


Poslovne knjige i isprave
Poslovne knjige i isprave

 • Definirane:

  • Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov. 109/07 i 7/09)

   • Knjigovodstvene isprave,

   • Poslovne knjige,

   • Organizacija knjigovodstva,

   • Obavljanje popisa imovine i obveza,

   • Načela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, sadržaj i primjena računskog plana, financijsko izvještavanje i druga područja


Poslovne knjige
Poslovne knjige

 • Evidencije u koje unosimo podatke o nastalim poslovnim događajima

  • Kronološki

  • Sustavno

 • Neprofitne organizacije unose podatke u poslovne knjige odmah po nastanku poslovnog događaja, a najkasnije u roku primjerenom za sastavljanje financijskih izvještaja – (tromjesječni statistički, obveznici PDV-a mjesečno)

 • Dnevnik,

 • Glavna knjiga,

 • I pomoćne knjige.


Iz poslovanja
Iz poslovanja

 • Plaćanja gotovim novcem

  • Prema drugoj pravnoj osobi – do 105.000,00 kn za rezidente, do 15.000,00 € za nerezidente

  • Prema fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost – zabranjeno – čl.61 Zakona o porezu na dohodak i čl 90. Pravilnika o porezu na dohodak,

  • Prema fizičkoj osobi koja ne obavlja samostalnu djelatnost – ovisno o vrsti dohotka (honorari – obveza na žiroračun, plaća – može i u gotovini)

Male neprofitne organizacije
Male neprofitne organizacije

 • Čl. 71. Uredbe

 • Izmjena Uredbe o računovodstvu neprofitnih

 • Uputa o primjeni članka 71. Uredbe,

 • Vrijednost imovine i godišnji prihod prema podacima za tri uzastopne godine manja od 100.000,00 nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva i sastvljanja te predaje financijskih izvještaja.


Male neprofitne organizacije1
Male neprofitne organizacije

 • Neprofitne organizacije osnovane nakon 1. siječnja 2009. dužne su voditi knjigovodstvo i sastavljati te predavati financijske izvještaje slijedeće tri godine neovisno o visini prihoda i imovine.


Male neprofitne organizacije2
Male neprofitne organizacije

 • Vrijednost imovine utvrđuje se na posljednji dan kalendarske godine za koju se sastavljaju financijski izvještaji.

 • Imovinu čine financijska i nefinancijska imovina.

 • Prilikom utvrđivanja vrijednosti imovine na kraju godine uzima se neotpisana vrijednost (nabavna umanjena za ispravak) – po propisanim stopama?


Neprofitne u sustavu poreza na dobit
Neprofitne u sustavu poreza na dobit

 • Čl. 2. st. 5. i 6. Zakona o porezu na dobit (Nar.nov., br., 177/04-22/12). Nisu obveznici poreza na dobit:

  • Tijela državne uprave, tijela JLP(R)S, HNB, državne ustanove, ustanove JLP(R)S

  • Državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore,

  • Udruge, umjetničke udruge, DVD,

  • Zajednice tehničke kulture, turističke zajednice, sportski klubovi, sportska društva i savezi, zaklade i fundacije


Neprofitne u sustavu poreza na dobit1
Neprofitne u sustavu poreza na dobit

 • U slučaju da obavljaju gospodarsku djelatnost, a neoporezivanje te djelatnosti bi dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu:

  • Porezna uprava na vlastitu inicijativu ili na

  • Prijedlog drugih poreznih obveznika ili

  • Druge zainteresirane osobe

 • Može izdati riješenje kojim će utvrditi da su navedene osobe obveznici poreza na dobit za tu djelatnost.


Neprofitne u sustavu poreza na dobit2
Neprofitne u sustavu poreza na dobit

 • Poslovne knjige – vode se u skladu sa posebnim propisima koji uređuju neprofitne organizacije

 • Za dio poslovanja koji se odnose na gospodarsku djelatnost na kraju godine nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnosi se prijava poreza na dobit.

 • Prilog bilanca, račun dobiti i gubitka sastavljeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

 • Obveznici primjene HSFI-a


Neprofitne u sustavu poreza na dobit3
Neprofitne u sustavu poreza na dobit

 • Prihod od donacija, dotacija, članarina, doprinosa i sličnog ne podliježe oporezivanju porezom na dobit ako služi za namjene za koje je neprofitna organizacija osnovana.

 • Osnovica za oporezivanje porezom na dobit je dobit ostvarena u skladu sa računovodstvenim propisima, umanjenja i uvećana za propisana umanjenja i uvećanja po Zakonu o porezu na dobit.


Ulazak u sustav pdv a
Ulazak u sustav PDV-a

 • U slučaju da isporuke dobara i usluga udruge u prethodnoj (za 2013.-gleda se 2012.) premaše 230.000,00 kuna obveza je udruge upisati se u sustav PDV-a

 • Međusobne isporuke i usluge između više članica jednog saveza uključuju se u ukupnu vrijednost isporuka

 • Donacije i članarine su isključene


Inventura
Inventura

 • Obveza usklade knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem

 • Odrediti popisno povjerenstvo

 • Donijeti odluku o provođenju popisa

 • Popisno povjerenstvo nakon obavljenog popisa daje izvještaj o stanju i daje prijedloge za otpise, uništenja, isknjiženja i slično…

 • U knjigovodstvu se provode knjiženja na temelju tih odluka


Pitanja
Pitanja…

 • Obračunska plaćanja …

 • Blokirani računi…

 • Rokovi plaćanja…ad